КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 березня 2012 р. N 176

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 26

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2012 р. N 176

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінсоцполітики за програмою "Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики, а відповідальним виконавцем бюджетної програми - Державна служба з питань інвалідів та ветеранів (далі - Служба). Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня визначаються головним розпорядником бюджетних коштів з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України.

Одержувачами бюджетних коштів є всеукраїнські громадські організації інвалідів, їх спілки, що утворені з метою, визначеною статтею 12 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", мають місцеві осередки у більшості областей України (для всеукраїнських громадських організацій інвалідів), не менш як одну всеукраїнську громадську організацію інвалідів у своєму складі (для спілок громадських організацій інвалідів), місцеві (обласні) осередки всеукраїнських громадських організацій інвалідів, а також підприємства і організації невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, підприємства та об'єднання зазначених товариств, які спрямовують такі кошти на утримання своїх соціально-культурних підрозділів, громадські організації ветеранів, що мають статус всеукраїнських (далі - громадські організації).

3. Для отримання бюджетних коштів громадські організації подають до 30 березня року, що передує періоду, в якому надається фінансова підтримка, Службі заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

До заяви додаються:

копія статуту (положення) громадської організації, засвідчена нотаріально (подається одноразово під час отримання бюджетних коштів вперше, якщо до зазначеного статуту (положення) не вносилися зміни);

анкета громадської організації за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

копія свідоцтва про реєстрацію громадської організації, засвідчена нотаріально (подається одноразово під час отримання бюджетних коштів вперше, якщо до зазначеного свідоцтва та статуту (положення) громадської організації не вносилися зміни);

копії документів про легалізацію осередків громадської організації;

копії свідоцтв про реєстрацію громадських організацій, які є членами спілок;

копія довідки про взяття на облік платника податків;

копія протоколу засідання центрального статутного органу громадської організації про склад керівництва;

копія звіту про діяльність громадської організації за формою державного статистичного спостереження N 1 - громадська організація (річна) "Звіт про діяльність громадської організації";

календарний план та анкета заходу (програми), форми яких затверджуються Службою;

розрахунки та обґрунтування за напрямами використання бюджетних коштів у розрізі напрямів, визначених пунктом 6 цього Порядку;

інформація про обсяги фінансування місцевих (обласних) осередків громадських організацій, що претендують на отримання фінансової підтримки у відповідному бюджетному році, за рахунок місцевих бюджетів, а також напрями використання коштів місцевих бюджетів.

Громадські організації, які отримали бюджетні кошти у минулому році, подають також копію звіту про їх використання.

Зазначені у цьому пункті документи (крім копій статуту (положення) громадської організації та свідоцтва про її реєстрацію) засвідчуються підписом керівника, скріпленим печаткою громадської організації.

4. Подані згідно з пунктом 3 цього Порядку документи розглядаються Службою протягом одного місяця з дня їх надходження.

5. Обсяг бюджетних коштів, що виділяється громадській організації, визначається з урахуванням:

1) відповідності запланованих заходів (програм) громадської організації пріоритетам державної політики у сфері соціального захисту інвалідів та ветеранів;

2) актуальності та соціальної спрямованості заходів (програм) громадської організації;

3) співвідношення витрат та очікуваного результату від здійснення (виконання) громадською організацією заходів (програм);

4) результатів аналізу ефективності використання бюджетних коштів;

5) детальних розрахунків та обґрунтувань за кожним напрямом використання бюджетних коштів, поданих громадською організацією;

6) інноваційності заходів (програм) громадської організації;

7) результатів діяльності громадської організації у минулому році;

8) рівня підвищення розміру мінімальної заробітної плати для працівників підприємств і організацій невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, підприємств та об'єднань зазначених товариств, які спрямовують бюджетні кошти на утримання своїх соціально-культурних підрозділів;

9) наявності кадрового, матеріально-технічного та методичного забезпечення діяльності громадської організації;

10) кількості соціально-культурних підрозділів підприємств та об'єднань УТОГу та УТОСу (бібліотек, клубів, навчально-інформаційних центрів, редакцій періодичних видань, реабілітаційних установ тощо).

Розподіл бюджетних коштів здійснюється Службою з урахуванням пропозицій робочої групи, утвореної за участю представників громадських організацій, що претендують на отримання фінансової підтримки у відповідному бюджетному році. Склад і повноваження робочої групи затверджуються Службою.

6. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) здійснення заходів статутними органами громадської організації, передбачених її статутом (положенням) (асамблеї, з'їзди, пленуми, засідання ради, президії, правління, конференції, загальні збори);

2) здійснення заходів з реалізації завдань, визначених статутом (положенням) громадської організації, і положень Конвенції про права інвалідів, з нагоди Міжнародного дня інвалідів, Дня ветеранів, фізкультурно-оздоровчих заходів, проведення конгресів, симпозіумів, зборів, форумів, тренінгів, курсів, навчальних семінарів, фестивалів, виставок, концертів, вечорів відпочинку, засідань за круглим столом (крім оплати фуршетів та банкетів) за умови участі у них переважної більшості інвалідів та/або ветеранів, а також забезпечення участі представників громадських організацій у відповідних міжнародних заходах;

3) навчання голови та членів комітету з конкурсних торгів (не більш як шість осіб) громадської організації, що здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг в установленому законодавством порядку;

4) здійснення заходів із соціального захисту інвалідів та ветеранів, до яких залучаються громадські організації відповідно до законодавства;

5) випуск згідно з договорами, укладеними з вітчизняними суб'єктами господарювання, книжок, підручників, довідників, брошур, інформаційних листівок, зокрема тих, що надруковані шрифтом Брайля та озвучені, а також газет і журналів з питань соціального захисту і реабілітації інвалідів та ветеранів, патріотичного виховання молоді, доходи від реалізації яких використовуються лише за напрямами, визначеними цим пунктом;

6) підтримку підприємств і організацій невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, підприємств та об'єднань зазначених товариств, які спрямовують бюджетні кошти на утримання своїх соціально-культурних підрозділів, у тому числі матеріальне заохочення їх працівників, в обсязі, що не перевищує разом з нарахуваннями 80 відсотків загального обсягу бюджетних коштів, передбачених зазначеним товариствам.

Перелік підприємств і організацій невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, соціально-культурних підрозділів підприємств та об'єднань зазначених товариств, затверджується товариствами за погодженням із Службою;

7) підтримку громадських організацій інвалідів, що входять до складу всеукраїнських громадських організацій інвалідів і надають інвалідам з розумовою відсталістю послуги з денного догляду згідно з окремим списком, погодженим із Службою, у тому числі матеріальне заохочення працівників, які безпосередньо надають такі послуги, в обсязі, що не перевищує разом з нарахуваннями 80 відсотків загального обсягу бюджетних коштів, передбачених зазначеним громадським організаціям;

8) відшкодування на загальну суму 3 млн. гривень у 2012 році інвалідам із числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування у державних (комунальних) закладах охорони здоров'я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою, у порядку, затвердженому Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном;

9) оплату (в сумі не більш як 20 відсотків загального обсягу бюджетних коштів, передбачених громадській організації):

оренди приміщень, обладнання та інвентарю;

комунальних послуг у межах середніх норм споживання;

послуг з поштового зв'язку та електрозв'язку;

послуг з поточного ремонту інвентарю, обладнання та приміщень;

послуг з придбання, встановлення, користування та обслуговування довідково-інформаційних, системних програм і програм бухгалтерського обліку та веб-сторінки громадської організації, забезпечення доступу до електронної пошти та Інтернету, а також нотаріальних послуг з оформлення установчих документів громадської організації, що надаються державними нотаріальними конторами;

канцелярських виробів і витратних матеріалів;

періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту і реабілітації інвалідів та ветеранів, діяльності громадських організацій та бухгалтерського обліку;

10) матеріальне заохочення (винагороди) працівників громадської організації, які забезпечують роботу такої організації, в обсязі, що не перевищує разом з нарахуваннями 35 відсотків загального обсягу бюджетних коштів, передбачених громадській організації, крім організацій, зазначених у підпунктах 6 і 7 цього пункту;

11) оплату відряджень працівників громадської організації та відшкодування учасникам заходу витрат на проїзд, харчування та оплату вартості проживання в межах норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (Постанова N 98) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 11, ст. 488);

12) здійснення заходів з відвідування військових поховань і військових пам'ятників відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 листопада 1997 р. N 1302 "Про затвердження Порядку і норм фінансування відвідування військових поховань та військових пам'ятників організованими групами ветеранів війни з використанням бюджетних коштів" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 48, с. 411);

13) здійснення Службою заходів з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років, зокрема:

оплату відряджень у межах України та за кордон членів офіційних українських делегацій із числа ветеранів війни і медичних працівників, що їх супроводжують (замовлення послуг з перевезення делегацій автобусами, придбання квитків, страхових полісів, оплата вартості проживання, сплата зборів у зв'язку із здійсненням витрат на відрядження, оформлення візових документів, відшкодування добових витрат);

обслуговування на території України членів іноземних делегацій (обслуговування в залах офіційних делегацій, аеропортах та на залізничних вокзалах, транспортне обслуговування, відшкодування витрат на проїзд, харчування, оплату вартості проживання, здійснення видатків, пов'язаних з проведенням конференцій, семінарів, прийомів);

оплату послуг із синхронного та послідовного перекладу під час здійснення заходів за участю іноземних делегацій, оренди обладнання, необхідного для надання таких послуг;

придбання сувенірної продукції, книжок та квітів для ветеранів війни і членів іноземних делегацій;

здійснення видатків, пов'язаних з проведенням урочистих зустрічей з Героями Радянського Союзу, повними кавалерами ордена Слави, особами, нагородженими чотирма і більше медалями "За відвагу", Героями Соціалістичної Праці, удостоєними такого звання за працю в період Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років, та представниками громадських організацій ветеранів (відшкодування витрат на проїзд, харчування, оплату вартості проживання).

Відшкодування добових витрат, витрат на проїзд, харчування, оплату вартості проживання, придбання сувенірної продукції, книжок та квітів здійснюються у розмірах, визначених Мінсоцполітики.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

8. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Громадські організації подають щороку до 30 січня наступного року Службі звіти про використання бюджетних коштів, у тому числі результативні показники, для їх узагальнення та подання до 10 лютого Мінсоцполітики.

10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 березня 2012 р. N 176

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. N 119 "Про порядок використання коштів державного бюджету для здійснення заходів, пов'язаних з увічненням Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років" (Постанова N 119) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 12, ст. 521).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. N 175 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів" (Постанова N 175) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 16, ст. 663).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. N 176 "Про затвердження Порядку використання, коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів" (Постанова N 176) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 16, ст. 664).

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали