ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13.02.2017 р. N 97

Деякі питання державного історико-культурного заповідника "Буша"

Відповідно до Податкового кодексу України, законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про культуру", "Про охорону культурної спадщини", постанов Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2000 року N 1275 "Про державний історико-культурний заповідник "Буша" у Вінницькій області", від 26 червня 2013 року N 452 "Про затвердження Типового положення про адміністрацію історико-культурного заповідника" (Постанова N 452), з метою приведення статутної діяльності державного історико-культурного заповідника "Буша" у відповідність до вимог чинного законодавства:

1. Перейменувати державний історико-культурний заповідник "Буша" в адміністрацію державного історико-культурного заповідника "Буша".

2. Затвердити Положення про адміністрацію державного історико-культурного заповідника "Буша" (далі - Положення), що додається.

3. Директору адміністрації державного історико-культурного заповідника "Буша" здійснити організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації змін до установчих документів.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Івасюка І. Д.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. Коровій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
13 лютого 2017 року N 97

ПОЛОЖЕННЯ
про адміністрацію державного історико-культурного заповідника "Буша"

1. Адміністрація державного історико-культурного заповідника "Буша" (далі - адміністрація заповідника) є закладом культури, що утворений Вінницькою обласною державною адміністрацією.

2. Адміністрація заповідника у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3. Адміністрація заповідника є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в органах Казначейства, печатку та бланк із своїм найменуванням.

Адміністрація заповідника не може бути засновником підприємств, господарських товариств, кооперативів, інших юридичних осіб.

4. Адміністрація заповідника є неприбутковою організацією.

5. Основними завданнями адміністрації заповідника є:

забезпечення дотримання режиму історико-культурного заповідника;

здійснення заходів щодо охорони і збереження об'єктів історико-культурного заповідника, збереження і відтворення традиційного характеру його середовища;

провадження культурно-освітньої, науково-дослідної діяльності у сфері охорони культурної спадщини та музейної справи, а також туристичної діяльності.

6. Адміністрація заповідника відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить роботу з виявлення, фіксації, класифікації, складення облікових документів на об'єкти культурної спадщини, готує документи для їх державної реєстрації;

2) здійснює підготовку проектів охоронних договорів на об'єкти культурної спадщини, що входять до складу історико-культурного заповідника;

3) розробляє науково обґрунтовані пропозиції щодо встановлення режиму збереження і порядку використання об'єктів історико-культурного заповідника, забезпечує їх утримання, захист та належне використання;

4) інформує управління культури і мистецтв облдержадміністрації про пошкодження, руйнування (виникнення загрози пошкодження, руйнування) об'єктів історико-культурного заповідника;

5) здійснює науково-методичне керівництво під час проведення робіт з дослідження, консервації, реабілітації, реставрації, ремонту, пристосування і музеєфікації об'єктів історико-культурного заповідника та інших робіт на території історико-культурного заповідника, в зонах його охорони;

6) подає управлінню культури і мистецтв облдержадміністрації висновки щодо можливості розміщення реклами на території історико-культурного заповідника та в зонах його охорони;

7) вживає заходів до запобігання і припинення порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини, а також до усунення негативних наслідків і відшкодування шкоди, завданої такими порушеннями;

8) виступає замовником робіт з реставрації та ремонту об'єктів історико-культурного заповідника та іншого майна;

9) проводить роботу з комплектації та ведення обліку музейних зібрань в установленому законодавством порядку;

10) проводить експозиційну роботу;

11) провадить інформаційно-видавничу діяльність з популяризації заповідної справи, висвітлення проблем охорони об'єктів культурної спадщини;

12) організовує та координує проведення наукових досліджень в історико-культурному заповіднику із залученням (у разі потреби) на договірній основі інших організацій;

13) формує музейний, бібліотечний та архівний фонди;

14) здійснює міжнародне співробітництво, укладає угоди з іноземними фізичними та юридичними особами згідно із законодавством;

15) організовує роботу з підготовки та підвищення кваліфікації працівників адміністрації заповідника;

16) вживає заходів до розвитку інфраструктури екскурсійного і рекреаційного обслуговування на території історико-культурного заповідника, надає платні послуги, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

17) здійснює інші заходи щодо охорони та збереження об'єктів історико-культурного заповідника.

7. Адміністрація заповідника має право:

1) провадити некомерційну господарську діяльність, яка відповідає меті її утворення;

2) залучати в установленому порядку на договірній основі юридичних і фізичних осіб для виконання покладених на неї завдань;

3) подавати управлінню культури і мистецтв облдержадміністрації пропозиції щодо обсягів фінансування, необхідних для провадження своєї діяльності та розвитку історико-культурного заповідника;

4) утворювати, у разі потреби, комісії та експертні групи, проводити конкурси, конференції, скликати наради для виконання покладених на неї завдань;

5) здійснювати в установленому порядку обмін виставками із закладами культури і науки іноземних держав, надавати експонати для проведення виставок, у тому числі за кордоном;

6) використовувати в установленому порядку символіку історико-культурного заповідника, зображення його об'єктів, репродукції архітектурно-мистецьких, художніх та інших культурних цінностей, що зберігаються в його колекціях, зібраннях, фондах, а також надавати право іншим юридичним і фізичним особам використовувати зазначені зображення відповідно до законодавства;

7) проводити екскурсії на території та об'єктах історико-культурного заповідника;

8) передавати в установленому законом порядку в користування нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно за погодженням з Вінницькою обласною державною адміністрацією;

9) набувати в установленому законодавством порядку необхідне для провадження своєї діяльності нерухоме та рухоме майно, укладати договори, бути позивачем та відповідачем у суді;

10) у разі наявності в штаті археолога, кваліфікація якого підтверджується відповідним документом, утворювати археологічні експедиції;

11) забезпечувати охорону об'єктів і території історико-культурного заповідника.

8. Адміністрація заповідника самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрями його розвитку згідно з планом організації території історико-культурного заповідника, затвердженим управлінням культури і мистецтв облдержадміністрації та виходячи із завдань і функцій, передбачених положенням про неї.

9. Для розгляду питань щодо охорони об'єктів історико-культурного заповідника, проведення науково-дослідної, науково-методичної роботи адміністрація заповідника може утворювати дорадчі органи у складі наукових працівників, провідних спеціалістів інших наукових і творчих установ та організацій, представників громадськості. Склад дорадчих органів затверджується керівником адміністрації заповідника за погодженням з управлінням культури і мистецтв облдержадміністрації.

10. Адміністрацію заповідника очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади управлінням культури і мистецтв облдержадміністрації. Директор адміністрації заповідника призначається на посаду шляхом укладення з ним контракту на п'ять років за результатами конкурсу, у порядку встановленому законодавством.

11. Директор адміністрації заповідника:

1) здійснює керівництво діяльністю адміністрації заповідника, несе відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

2) здійснює контроль за додержанням установленого на території історико-культурного заповідника режиму збереження і використання його об'єктів;

3) затверджує положення про структурні підрозділи адміністрації заповідника;

4) визначає функціональні обов'язки заступників керівника адміністрації заповідника, керівників структурних підрозділів та працівників;

5) призначає на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів адміністрації заповідника, приймає на роботу та звільняє з роботи інших працівників адміністрації заповідника;

6) видає в межах повноважень накази, організовує і контролює їх виконання;

7) розпоряджається коштами в межах затвердженого управлінням культури і мистецтв облдержадміністрації кошторису витрат на утримання адміністрації заповідника та майном, переданим адміністрації заповідника в оперативне управління;

8) за погодженням з управлінням культури і мистецтв облдержадміністрації та Мінкультури, призначає на посаду і звільняє з посади заступників керівника адміністрації заповідника, головного зберігача фондів історико-культурного заповідника;

9) визначає структуру і штатний розпис адміністрації заповідника в межах фонду оплати праці, який затверджується управлінням культури і мистецтв облдержадміністрації.

12. Граничну чисельність працівників адміністрації заповідника затверджує управління культури і мистецтв облдержадміністрації.

13. До складу адміністрації заповідника входять апарат управління, наукові, реставраційні, музейно-експозиційні, господарські, технічні, туристично-екскурсійні підрозділи та служба охорони.

Для забезпечення дотримання режиму охорони і використання об'єктів історико-культурного заповідника, за погодженням з Вінницькою обласною державною адміністрацією, може бути утворена одна чи кілька філій адміністрації заповідника, які діють на підставі положень, затверджених адміністрацією заповідника.

14. Адміністрації заповідника передаються в оперативне управління об'єкти, що входять до його складу, та інше майно, необхідне для забезпечення діяльності адміністрації заповідника, що перебуває у державній або комунальній власності. Майно, передане адміністрації заповідника в оперативне управління, не підлягає відчуженню і не може бути предметом застави. Списання або передача майна здійснюється за погодженням з обласною державною адміністрацією в установленому законодавством порядку.

15. Джерелами формування майна адміністрації заповідника є:

кошти державного та обласного бюджету;

майно, передане адміністрації заповідника в оперативне управління;

власні надходження, отримані в установленому законодавством порядку;

благодійні пожертви, гранти;

інші не заборонені законодавством джерела.

16. Адміністрація заповідника не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

17. Доходи (прибутки) адміністрації заповідника використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності визначених цим Положенням.

18. Земельні ділянки в межах адміністрації заповідника надаються їй в користування відповідно до закону.

19. Адміністрація заповідника може бути припинена шляхом її ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) відповідно до закону згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації.

20. У разі припинення адміністрації заповідника (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. Коровій
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали