Додаткова копія: Деякі питання реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10 травня 2018 р. N 292-р

Київ

Деякі питання реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року

1. Затвердити план заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року (далі - план заходів), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській держадміністраціям:

забезпечити виконання плану заходів;

подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформацію про стан виконання плану заходів, а також про стан виконання завдань згідно з додатком;

забезпечити під час розроблення та прийняття програмних та прогнозних документів, напрямів реалізації державної політики та планів заходів, що стосуються сфери підприємництва та зайнятості населення, врахування потреб малого і середнього підприємництва, зазначених у Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. N 504 (Розпорядження N 504-р) (Офіційний вісник України, 2017 р., N 63, ст. 1913).

3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі подавати кожного півріччя до 25 числа наступного періоду Кабінетові Міністрів України звіт про виконання плану заходів.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. N 292-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року (Розпорядження N 504-р)

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатори виконання

Створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва

1. Підвищення рівня інформаційного забезпечення, в тому числі вдосконалення системи державної статистики

1) створення веб-порталу з метою задоволення потреб суб'єктів малого і середнього підприємництва у доступі до якісної інформації, поданої в орієнтованому на споживача форматі, про стан провадження господарської діяльності на всіх етапах господарювання:
започаткування підприємницької діяльності;
отримання необхідних адміністративних послуг;
залучення фінансування;
наявність програм підтримки малих і середніх підприємців;
наявність інфраструктури підтримки підприємництва;
провадження експортної діяльності тощо

IV квартал 2018 р.

Мінекономрозвитку
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

створення та функціонування офіційного веб-порталу Мінекономрозвитку

2) на підставі наявних даних здійснення розрахунку та публікація додаткових статистичних показників, необхідних для проведення оцінки реалізації Акта з питань малого бізнесу для Європи з урахуванням рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку

щороку

Держстат
Мінекономрозвитку

публікація додаткових статистичних показників, зокрема:
обсяг експорту (за малими та середніми підприємствами);
коефіцієнт плинності малих та середніх підприємств;
частка малих та середніх підприємств, створених один рік тому (у 2019 році);
частка малих та середніх підприємств, створених два роки тому (у 2019 році);
частка малих та середніх підприємств, створених три роки тому (у 2019 році);
частка малих та середніх підприємств, створених чотири роки тому (у 2020 році);
частка малих та середніх підприємств, створених п'ять років тому
(у 2021 році);
частка малих та середніх підприємств, створених більше п'яти років тому, але не більше 10 років тому (у 2025 році);
частка робочих місць, створених малими та середніми підприємствами, створеними три роки тому (у 2019 році);
частка швидко зростаючих малих та середніх підприємств (оцінюється за рахунок збільшення кількості працівників) (у 2020 році);
кількість суб'єктів малого і середнього підприємництва, які отримували замовлення через комп'ютерні мережі на продаж товарів або послуг (за винятком замовлень, отриманих електронною поштою);
кількість суб'єктів малого і середнього підприємництва, які здійснювали закупівлі через комп'ютерні мережі товарів або послуг (за винятком замовлень, отриманих електронною поштою);
частка обсягу внутрішніх витрат на проведення наукових досліджень і розробок, відсотків валового внутрішнього продукту;
частка експорту, що здійснюється суб'єктами малого і середнього підприємництва;
середня вартість експорту на одне мале та середнє підприємство (доларів)

3) підготовка та публікація огляду (звіту) про стан розвитку малого і середнього підприємництва в Україні, який міститиме, зокрема, такі дані:
статистичні та аналітичні дані щодо малого і середнього підприємництва Національного банку та Держстату;
результати державної політики за минулий рік (період);
інформацію про програми розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва, включаючи проекти міжнародної технічної допомоги, тощо

щороку

Мінекономрозвитку
Держстат
ДФС
Національний банк (за згодою)

опублікування річного огляду про стан розвитку малого і середнього підприємництва на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку

4) здійснення заходів та сприяння підготовці проведенню оцінки реалізації Акта з питань малого бізнесу для Європи щодо України, яка готується Організацією економічного співробітництва та розвитку

щороку

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

забезпечення оприлюднення рішення щодо проведення оцінки

2. Забезпечення реалізації принципу "спочатку думай про мале"

1) надання методичної допомоги регуляторним органам під час підготовки ними рішення щодо проведення аналізу регуляторного впливу та тесту малого підприємництва

постійно

ДРС

проведення щороку не менше 20 навчальних заходів для регуляторних органів

2) проведення дослідження ефективності аналізу регулятивного впливу та тесту малого підприємництва, зокрема в частині збору необхідних для розрахунку даних та відомостей від суб'єктів господарювання

IV квартал 2018 р.

Мінекономрозвитку

проведення дослідження та підготовка відповідних пропозицій

3) сприяння застосуванню розробниками проектів регуляторних актів он-лайн сервісу для підготовки рішення щодо проведення аналізу регуляторного впливу регуляторного акта та тесту малого підприємництва

постійно

Мінекономрозвитку
ДРС
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

запровадження веб-ресурсу для проведення аналізу впливу проекту регуляторного акта та проведення відповідних заходів щодо популяризації веб-ресурсу

4) здійснення системного перегляду регуляторних актів у ключових сферах економіки (сільське господарство, безпечність та окремі показники якості харчових продуктів; будівництво; енергетика; транспорт та інфраструктура; інформаційні технології та телекомунікації) з метою спрощення підприємницької діяльності у відповідних сферах

постійно

центральні органи виконавчої влади

прийняття актів Кабінету Міністрів України

3. Спрощення процедури закриття підприємства

забезпечення застосування передбачених законодавством строків зняття з обліку суб'єкта господарювання у разі його припинення

- " -

Мінфін
ДФС
Мін'юст

дотримання вимог законодавства;
зменшення кількості скарг

4. Удосконалення ліцензійної та дозвільної системи

розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про посилення захисту суб'єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів"

III квартал 2018 р.

Мінекономрозвитку

схвалення законопроекту Кабінетом Міністрів України та подання до Верховної Ради України

5. Розширення доступу малого і середнього підприємництва до публічних закупівель

1) запровадження у картці реєстрації учасника в електронній системі закупівель окремого поля щодо категорії суб'єкта господарювання залежно від кількості працюючих та доходів від будь-якої діяльності за рік

IV квартал 2018 р.

Мінекономрозвитку
державне підприємство "Прозорро" (за згодою)

забезпечення можливості в електронній системі обирати категорію суб'єкта господарювання

2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо врегулювання правил проведення допорогових закупівель" з метою збільшення кількості конкурентних закупівель, в яких можуть брати участь суб'єкти малого і середнього підприємництва

IV квартал 2018 р.

Мінекономрозвитку

схвалення законопроекту Кабінетом Міністрів України та подання до Верховної Ради України

3) підвищення поінформованості суб'єктів малого і середнього підприємництва про участь у публічних закупівлях як постачальників, зокрема шляхом проведення навчання, тренінгів, спрямованих на розвиток необхідних компетенцій та навичок

постійно

Мінекономрозвитку
державне підприємство "Прозорро" (за згодою)

проведення заходів інформаційного характеру, зокрема поширення інформаційних, аналітичних матеріалів; проведення форумів, семінарів, засідань за круглим столом

6. Забезпечення розвитку ефективного державно-приватного діалогу

1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Положення про
Раду підприємців при Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 р. N 54, з метою підвищення ефективності роботи Ради підприємців та забезпечення ефективної взаємодії з регіональними та місцевими об'єднаннями малих і середніх підприємств

III квартал 2018 р.

Мінекономрозвитку

прийняття Кабінетом Міністрів України постанови

2) супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про Установу бізнес-омбудсмена" (реєстраційний номер 4591)

до прийняття Закону

Мінекономрозвитку

прийняття Закону України

Покращення доступу малого і середнього підприємництва до фінансування

7. Розширення кредитування малого і середнього підприємництва комерційними банками

1) розроблення пропозицій щодо ефективного запровадження схем гарантування кредитів, що надаються фінансовими установами суб'єктам малого та середнього підприємництва, у тому числі схеми портфельних кредитних гарантій, з урахуванням кращої світової практики

IV квартал 2018 р.

Мінекономрозвитку
Мінфін
Національний банк (за згодою)

подання пропозицій Кабінетові Міністрів України

2) сприяння запровадженню системи кредитних гарантій для суб'єктів малого та середнього підприємництва фінансовими установами шляхом реалізації пілотного проекту із впровадження схеми часткового гарантування банківських кредитів на базі Німецько-Українського фонду

- " -

Національний банк (за згодою)
Мінфін
Мінекономрозвитку

запровадження схем гарантування кредитів, що надаються фінансовими установами суб'єктам малого та середнього підприємництва

8. Активізація використання векселів

1) підвищення поінформованості суб'єктів малого і середнього підприємництва про можливості використання простих/переказних векселів

постійно

НКПЦФР (за згодою)
Мінфін
Національний банк (за згодою)

проведення заходів інформаційного характеру, зокрема поширення інформаційних, аналітичних матеріалів; проведення форумів, семінарів, засідань за круглим столом

2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про обіг векселів в Україні" з метою приведення його у відповідність із Женевськими вексельними конвенціями

IV квартал 2018 р.

- " -

схвалення законопроекту Кабінетом Міністрів України та подання до Верховної Ради України

9. Активізація кредитування небанківськими фінансовими установами

супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про кредитні спілки" (реєстраційний номер 6405)

до прийняття Закону

Нацкомфінпослуг (за згодою)
Мінфін
Національний банк (за згодою)

прийняття Закону України

10. Зменшення дефіциту фінансування шляхом використання послуг з факторингу

розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо фінансових послуг"

II квартал 2019 р.

Нацкомфінпослуг
(за згодою)

схвалення законопроекту Кабінетом Міністрів України та подання до Верховної Ради України

Спрощення податкового адміністрування для малого і середнього підприємництва

11. Забезпечення ефективного процесу повернення податку на додану вартість

1) проведення моніторингу роботи реєстру з повернення податку на додану вартість

III квартал 2018 р.

Мінфін
ДФС

оприлюднення результатів моніторингу та пропозицій щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість

2) підвищення поінформованості суб'єктів малого і середнього підприємництва про використання реєстру з повернення податку на додану вартість

постійно

- " -

проведення заходів інформаційного характеру, зокрема поширення інформаційних, аналітичних матеріалів; проведення форумів, семінарів, засідань за круглим столом

12. Врегулювання питання прострочених платежів

1) розширення модуля "Управління контрактами" в електронній системі публічних закупівель Prozorro функцією, що дасть змогу фіксувати обсяги та строки здійснення платежів Казначейством в рамках підписаного договору

IV квартал 2018 р.

Мінекономрозвитку
Казначейство
державне підприємство "Прозорро" (за згодою)

доповнення модуля "Управління контрактами" відповідними функціями

2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо протидії затримці розрахунків між суб'єктами господарювання" з урахуванням положень Директиви 2011/7/ЕС Європейського парламенту та Ради від 16 лютого 2011 р. про протидію простроченню платежів в торгових операціях

- " -

Мінфін
Мінекономрозвитку
Мін'юст

схвалення законопроекту Кабінетом Міністрів України та подання до Верховної Ради України

13. Підвищення гнучкості ринку праці

підготовка та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо розроблення проектів нормативно-правових актів стосовно:
дистанційної зайнятості;
діяльності суб'єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та тих, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в інших роботодавців

IV квартал 2018 р.

Мінсоцполітики
Мінфін
Мінекономрозвитку

подання пропозицій Кабінетові Міністрів України

Популяризація підприємницької культури та розвиток підприємницьких навичок

14. Забезпечення розвитку та популяризація культури підприємництва

популяризація підприємництва із залученням представників малого і середнього підприємництва, зокрема шляхом демонстрації успішних бізнес-проектів

постійно

Мінекономрозвитку
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

проведення заходів інформаційного характеру, зокрема поширення інформаційних, аналітичних матеріалів; проведення форумів, семінарів, засідань за круглим столом

15. Участь у проведенні Глобального моніторингу підприємництва

сприяння участі України у проведенні Глобального моніторингу підприємництва (Global Entrepreneurship Monitor)

II квартал 2019 р.

Мінекономрозвитку
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

забезпечення участі України у проведенні Глобального моніторингу підприємництва, в тому числі за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги

16. Проведення на постійній основі Європейського тижня малого і середнього підприємництва в Україні

проведення Європейського тижня малого і середнього підприємництва в Україні

щороку

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади
обласні та Київська міська держадміністрації

проведення Європейського тижня малого і середнього підприємництва в Україні

17. Стимулювання до навчання протягом усього життя

1) розроблення пропозицій щодо активізації співпраці між суб'єктами малого і середнього підприємництва та професійно-технічними і вищими навчальними закладами з метою адаптації навчальних програм до потреб ринку праці, в тому числі шляхом проведення профорієнтаційних заходів

IV квартал 2018 р.

МОН
Мінекономрозвитку
Мінрегіон
Мінсоцполітики
Антимонопольний комітет
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади
Конфедерація роботодавців України (за згодою)

подання пропозицій Кабінетові Міністрів України;
задоволення потреб ринку праці

2) удосконалення методологічних засад складення середньострокового прогнозу потреб ринку праці у фахівцях та робітничих кадрах з урахуванням кращих європейських практик

- " -

Мінекономрозвитку
Мінсоцполітики
МОН
Конфедерація роботодавців України (за згодою)

видання наказу Мінекономрозвитку

18. Активізація навчання суб'єктів малого і середнього підприємництва навичкам експортної діяльності

сприяння участі суб'єктів малого і середнього підприємництва України шляхом забезпечення їх участі у програмі ЄС "Еразмус для молодих підприємців"

постійно

Мінекономрозвитку
МОН
державна установа "Офіс з просування експорту" (за згодою)
Торгово-промислова палата (за згодою)

проведення заходів інформаційного характеру, зокрема поширення інформаційних, аналітичних матеріалів; проведення форумів, семінарів, засідань за круглим столом

19. Підтримка підприємництва для окремих категорій населення (внутрішньо переміщені особи, звільнені у запас або відставку, молодь, старше покоління)

популяризація підприємництва серед окремих категорій населення (внутрішньо переміщені особи, звільнені у запас або відставку, молодь, старше покоління)

- " -

Мінсоцполітики
МТОТ
Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади
обласні та Київська міська держадміністрація

- " -

20. Підвищення рівня фінансової грамотності

розроблення та впровадження через інфраструктуру підтримки малого і середнього підприємництва навчальних курсів та тренінгів, інформаційних матеріалів щодо покращення фінансової грамотності суб'єктів малого і середнього підприємництва, в тому числі з метою сприяння їх доступу до фінансування, допомозі у започаткуванні та управлінні бізнесом, складенні бізнес-планів тощо

IV квартал 2018 р.

Мінекономрозвитку
МОН
Мінсоцполітики
Мінфін
Національний банк (за згодою)
Незалежна асоціація банків України (за згодою)

запроваджено проведення на регулярній основі навчальних курсів та тренінгів, поширення інформаційних матеріалів в межах реалізації пілотного проекту щодо функціонування мережі центрів підтримки підприємництва, в тому числі за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги

21. Сприяння розвитку соціального підприємництва

проведення дослідження стану розвитку соціального підприємництва в Україні та підготовка пропозицій щодо розроблення проектів нормативно-правових актів щодо підтримки соціального підприємництва з урахуванням кращого міжнародного досвіду

I квартал 2019 р.

Мінекономрозвитку
Мінсоцполітики
Мінфін
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

проведення дослідження та подання пропозиції

22. Сприяння соціальній відповідальності малого і середнього підприємництва

1) підготовка та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо розроблення проектів нормативно-правових актів стосовно реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні

- " -

Мінекономрозвитку
Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади

подання пропозицій Кабінетові Міністрів України

2) популяризація соціальної відповідальності суб'єктів підприємництва, в тому числі шляхом поширення відповідних бізнес-практик та реалізованих проектів соціальної корпоративної відповідальності на національному, регіональному та місцевому рівні

постійно

Мінекономрозвитку
Мінсоцполітики
Мінрегіон
Мінприроди
обласні та Київська міська держадміністрації

проведення заходів інформаційного характеру, зокрема поширення інформаційних, аналітичних матеріалів; проведення форумів, семінарів, засідань за круглим столом

Підсилення конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу малого і середнього підприємництва

23. Посилення інституційної спроможності об'єднань підприємців

проведення дослідження стану інфраструктури об'єднань підприємців з метою виявлення існуючих недоліків в діяльності та їх спроможності в наданні якісних послуг суб'єктам малого і середнього підприємництва, в тому числі забезпечення ефективного представництва їх інтересів в межах державно-приватного діалогу

I квартал 2019 р.

Мінекономрозвитку

проведення дослідження та підготовка відповідних пропозицій

24. Забезпечення врахування регіональних особливостей малого і середнього підприємництва

1) сприяння розробленню регіональних та місцевих стратегій, програм та проектів розвитку малого і середнього підприємництва та їх узгодження із стратегічними напрямами, зазначеними у Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. N 504 (Розпорядження N 504-р)

постійно

Мінекономрозвитку
Мінрегіон
обласні та Київська міська держадміністрації

підготовка та надання рекомендацій обласним, Київській міській держадміністраціям та органам місцевого самоврядування

2) підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про обов'язкове відрахування певного відсотка від бюджету розвитку області (міста, району) на фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого і середнього підприємництва"

I квартал 2019 р.

Мінфін
Антимонопольний комітет
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

схвалення законопроекту Кабінетом Міністрів України та подання до Верховної Ради України

25. Модернізація існуючої інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва

1) підготовка методологічних рекомендацій щодо утворення центрів підтримки підприємництва та реалізація пілотного проекту щодо функціонування мережі центрів підтримки підприємництва на регіональному та місцевому рівні

IV квартал 2018 р.

Мінекономрозвитку
Мінрегіон
Антимонопольний комітет

підготовлено рекомендації;
розпочато створення регіональної мережі центрів підтримки підприємництва в межах існуючої інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва

2) забезпечення під час розроблення та затвердження планів заходів на 2018 - 2020 роки з реалізації регіональних стратегій розвитку до 2020 року, врахування заходів, спрямованих на створення центрів підтримки підприємництва як складової частини інфраструктури регіонального розвитку, та підготовка відповідних проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

- " -

обласні та Київська міська держадміністрації
із залученням органів місцевого самоврядування
Мінрегіон
Мінекономрозвитку
Антимонопольний комітет

розроблено та подано Мінрегіону проекти регіонального розвитку щодо створення центрів підтримки підприємництва

3) проведення серед сільського населення, малих і середніх виробників сільськогосподарської продукції інформаційно-просвітницької роботи з популяризації розвитку сільськогосподарської кооперації

постійно

Мінагрополітики
місцеві органи виконавчої влади

проведення заходів інформаційного характеру, зокрема проведення семінарів, засідань за круглим столом, в тому числі за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги

4) сприяння доступності послуг для суб'єктів малого і середнього підприємництва у сільській місцевості, в тому числі дорадчих послуг

постійно

Мінагрополітики місцеві органи виконавчої влади

проведення заходів інформаційного характеру, зокрема поширення інформаційних матеріалів; проведення семінарів, консультацій, засідань за круглим столом

26. Інтенсифікація процесу передачі наукових здобутків до сфери підприємництва

1) забезпечення розвитку академічного підприємництва з метою налагодження ефективної передачі наукових здобутків та вищої освіти до сфери підприємництва

- " -

МОН
Мінекономрозвитку
Антимонопольний комітет

проведення заходів інформаційного характеру, зокрема поширення інформаційних матеріалів; проведення семінарів, консультацій, засідань за круглим столом;
створення бізнес-інкубаторів та бізнес-акселераторів на базі закладів вищої освіти та наукових установ

2) сприяння створенню на базі закладів вищої освіти мережі консультантів (менторів) з приватного сектору, органів державної влади та інститутів громадянського суспільства з метою інформування про кращі вітчизняні та міжнародні практики передачі наукових здобутків та вищої освіти до сфери підприємництва

- " -

МОН
Мінекономрозвитку
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

створення та функціонування мережі

27. Активізація трансферу технологій

1) проведення дослідження діяльності офісів з трансферу технологій щодо перспектив застосування результатів їх діяльності суб'єктами малого і середнього підприємництва

III квартал 2018 р.

МОН

оприлюднення результатів дослідження

2) сприяння взаємодії між науковими установами, науково-дослідними інститутами та суб'єктами малого та середнього підприємництва

постійно

МОН
Мінекономрозвитку
Антимонопольний комітет
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

проведення заходів інформаційного характеру, зокрема поширення інформаційних матеріалів; проведення семінарів, консультацій, засідань за круглим столом

28. Сприяння екологізації малого і середнього підприємництва

1) підвищення поінформованості суб'єктів малого і середнього підприємництва про переваги екологізації підприємницької діяльності

- " -

Мінприроди
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

- " -

2) підготовка проектів відповідних нормативно-правових актів щодо запровадження європейських норм і вимог щодо граничних рівнів викидів у повітря і скидів у воду чи ґрунт, закачування під землю, перенесення різних видів забруднювачів відповідно до Протоколу про реєстри викидів та перенесення забруднювачів та забезпечення екологічних прав територіальних громад і кожного громадянина на території розміщення підприємств відповідно до Орхуської конвенції

IV квартал 2018 р.

Мінприроди
Антимонопольний комітет
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

прийняття відповідних нормативно-правових актів

3) сприяння впровадженню суб'єктами малого і середнього підприємництва моделей сталого споживання та виробництва, "зелених практик", включаючи впровадження систем екологічного менеджменту, екологічної сертифікації та екологічного маркування згідно з вимогами міжнародних стандартів серії ISO

постійно

Мінприроди
Мінекономрозвитку
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

впровадження систем екологічного менеджменту, екологічної сертифікації та екологічного маркування згідно з вимогами міжнародних стандартів серії ISO

29. Використання можливостей Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020"

1) підвищення поінформованості суб'єктів малого і середнього підприємництва про можливості програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020"

- " -

МОН
Мінекономрозвитку
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

проведення заходів інформаційного характеру, зокрема поширення інформаційних, аналітичних матеріалів; проведення форумів, семінарів, засідань за круглим столом тощо;
проведення консультацій

2) забезпечення розвитку та навчання національних контактних пунктів Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій "Горизонт 2020" щодо можливостей використання програми українськими учасниками

- " -

- " -

проведення навчання

30. Використання можливостей програми ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014 - 2020)"

1) сприяння участі суб'єктів малого і середнього підприємництва у програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014 - 2020)", в тому числі Європейській мережі підприємств (EEN)

щокварталу

Мінекономрозвитку
МОН
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

проведення заходів інформаційного характеру, зокрема поширення інформаційних матеріалів, проведення семінарів, засідань за круглим столом тощо;
проведення консультацій

2) створення та забезпечення функціонування окремого веб-ресурсу програми ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014 - 2020)"

II квартал 2018 р.

Мінекономрозвитку

створення та функціонування веб-ресурсу

Організаційне забезпечення та механізм реалізації Стратегії (Розпорядження N 504-р)

31. Підвищення інституційної спроможності держави у формуванні та реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва

1) посилення інституційної спроможності Мінекономрозвитку для реалізації державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва шляхом утворення консультативно-дорадчого органу при Мінекономрозвитку - Офісу розвитку малого і середнього підприємництва

- " -

- " -

видання наказу Мінекономрозвитку щодо утворення Офісу розвитку малого і середнього підприємництва

2) підготовка за результатами діяльності Офісу розвитку малого і середнього підприємництва пропозицій щодо утворення інституції з питань розвитку малого і середнього підприємництва

II квартал 2019 р.

Мінекономрозвитку
Мінфін

внесення пропозицій Кабінетові Міністрів України

32. Забезпечення ефективної координації виконання плану заходів з реалізації Стратегії (Розпорядження N 504-р)

1) здійснення координації виконання завдань, спрямованих на реалізацію Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. N 504 (Розпорядження N 504-р)

постійно

Мінекономрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади

утворення міжвідомчої робочої групи за участю відповідальних виконавців, проведення координаційних зустрічей двічі на рік

2) визначення відповідальних працівників центральних органів виконавчої влади за реалізацію державної політики з питань розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва

II квартал 2018 р.

- " -

видання наказу

3) забезпечення доступу громадськості до інформації про хід виконання плану заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. N 504 (Розпорядження N 504-р)

постійно

Мінекономрозвитку

опублікування один раз на півріччя звіту на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку

33. Сприяння ефективному державно-приватному діалогу з питань розвитку підприємництва

організація та проведення за участю Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України зустрічей із суб'єктами господарювання з метою обговорення нагальних проблем та пошуку шляхів їх розв'язання

щокварталу починаючи з II кварталу 2018 р.

Мінекономрозвитку
обласні та Київська міська держадміністрації

внесення пропозицій Кабінетові Міністрів України за результатами обговорень нагальних проблем та пошуку шляхів їх розв'язання

34. Сприяння залученню міжнародної допомоги для розвитку підприємництва, в тому числі в рамках виконання плану заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року (Розпорядження N 504-р)

організація та проведення робочих зустрічей з представниками міжнародних фінансових організацій та донорів міжнародної технічної допомоги з метою обговорення поточного стану виконання цього плану заходів з реалізації Стратегії (Розпорядження N 504-р) та майбутнього співробітництва

постійно (один раз на півріччя)

Мінекономрозвитку
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

утворення Мінекономрозвитку робочої групи, проведення координаційних зустрічей двічі на рік

35. Забезпечення прозорості, відкритості та неупередженості до проведення моніторингу і оцінювання ефективності реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року (Розпорядження N 504-р)

проведення незалежного оцінювання із залученням міжнародних та національних експертів щодо виконання завдань, передбачених Стратегією (Розпорядження N 504-р), та внесення Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо подальших кроків розвитку малого і середнього підприємництва в Україні

IV квартал 2020 р.

Мінекономрозвитку

опублікування результатів незалежного оцінювання разом з рекомендаціями та пропозиціями на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку та внесення відповідних пропозицій Кабінетові Міністрів України

 

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2018 р. N 292-р

ПЕРЕЛІК
завдань з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року (Розпорядження N 504-р), виконання яких передбачено іншими стратегічними та програмними документами, які прямо чи опосередковано впливають на розвиток малого та середнього підприємництва

Завдання реалізації Стратегії (Розпорядження N 504-р)

Підстава та заходи

Створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва

1. Підвищення рівня інформаційного забезпечення, в тому числі вдосконалення системи державної статистики

зазначене завдання в частині удосконалення регіональної статистики здійснюється в межах виконання Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. N 385 (Постанова N 385), щодо заходів, спрямованих на упровадження європейської системи статистичної звітності на регіональному рівні, у форматі NUTS (NUTS 2 - регіон, NUTS 3 - група районів (субрегіон) та міська агломерація)

2. Спрощення процедури реєстрації нових підприємств

зазначене завдання здійснюється в межах виконання плану дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу "Ведення бізнесу", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. N 1406 (План N 1406-р), який передбачає виконання таких заходів: створення сервісу державної реєстрації протягом доби юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з використанням Інтернету; проведення одночасно з державною реєстрацією юридичної особи, фізичної особи - підприємця реєстрації такої особи як платника податку на додану вартість та платника податку за спрощеною системою оподаткування

3. Надання послуг суб'єктам малого і середнього підприємництва через центри надання адміністративних послуг та Єдиний державний портал адміністративних послуг

1) зазначене завдання здійснюється в межах плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. N 244 (План N 244-р), відповідно до середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. N 275 (План N 275-р), яким передбачено запровадження пріоритетних електронних послуг, автоматизація роботи центрів надання адміністративних послуг, розширення функціональних можливостей Єдиного державного порталу адміністративних послуг (my.gov.ua) та інтеграція до нього інформаційних систем державних органів місцевого самоврядування, сприяння створенню та функціонуванню центрів надання адміністративних послуг, у тому числі в об'єднаних територіальних громадах
2) відповідно до плану заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016 - 2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. N 474 (План N 474-р), передбачається продовження роботи із забезпечення доступності адміністративних послуг, зменшення надмірного адміністративного навантаження та запровадження автоматизованого обміну даними між електронними інформаційними ресурсами органів виконавчої влади (електронна взаємодія)
3) питання делегування органам місцевого самоврядування повноважень щодо надання деяких адміністративних послуг вирішується в межах виконання плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. N 688 (План N 688-р)

4. Спрощення процедури банкрутства та популяризація "другого шансу"

зазначене завдання здійснюється в межах виконання плану дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу "Ведення бізнесу", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. N 1406 (План N 1406-р), зокрема в частині: врегулювання питання щодо неплатоспроможності шляхом встановлення граничних строків запровадження мораторію для задоволення вимог кредиторів у процедурі банкрутства; запровадження спрощеної процедури банкрутства боржника

5. Удосконалення ліцензійної та дозвільної системи

зазначене завдання здійснюється в межах виконання плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. N 615 (План N 615-р), в якому, зокрема, передбачається: удосконалення дозвільних процедур у сфері господарської діяльності шляхом запровадження процедури видачі документів дозвільного характеру за допомогою засобів телекомунікацій (в електронному вигляді) та скорочення переліку документів, які суб'єкт господарювання повинен подати для одержання документа дозвільного характеру; оптимізація дозвільних процедур шляхом запровадження декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу провадження господарської діяльності (або окремих дій, об'єктів, які не становлять значної загрози життю та здоров'ю людей, навколишньому природному середовищу та безпеці держави), а також зменшення кількості документів дозвільного характеру; скорочення видів діяльності, що підлягають ліцензуванню

6. Подальша гармонізація законодавства у сфері технічних регламентів та оцінки відповідності (сертифікації) з європейськими вимогами

зазначене завдання здійснюється в межах реалізації Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. N 844 (План N 844-р), яка спрямована на: приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством ЄС; приведення технічних регламентів у відповідність з актами законодавства ЄС; прийняття європейських та міжнародних стандартів як національних стандартів; зміцнення інституціонального потенціалу національного органу стандартизації; впровадження інформаційної системи управління стандартами; удосконалення інформаційного забезпечення здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції

7. Зниження контролюючого тиску на мале і середнє підприємництво

зазначене завдання здійснюється в межах виконання плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. N 615 (План N 615-р), зокрема в частині: зменшення кількості органів державного нагляду (контролю) та їх функцій; установлення на законодавчому рівні вимоги щодо необхідності розміщення на офіційних веб-сайтах органів державного нагляду (контролю) тексту нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час проведення заходів державного нагляду (контролю), створення інтегрованої бази даних органів державного нагляду (контролю), що містить інформацію про проведені перевірки суб'єктів господарювання; перегляд чинних та розроблення нових критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності

8. Удосконалення трудового законодавства

зазначене завдання здійснюється в межах плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. N 244 (План N 244-р), відповідно до середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. N 275 (План N 275-р), який, зокрема, передбачає: супроводження у Верховній Раді України проекту Трудового кодексу України (реєстраційний номер 1658)

Розширення доступу малого і середнього підприємництва до фінансування

9. Створення умов для забезпечення безпеки депозитів

зазначене завдання здійснюється в межах виконання Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року, затвердженої постановою Правління Національного банку від 18 червня 2015 р. N 391, зокрема в частині посилення вимог щодо платоспроможності та ліквідності учасників фінансового сектору

10. Зменшення інформаційної асиметрії завдяки веденню реєстру кредитних історій

зазначене завдання здійснюється в межах виконання Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року, затвердженої постановою Правління Національного банку від 18 червня 2015 р. N 391, зокрема в частині створення кредитного реєстру Національного банку; забезпечення розвитку співпраці між кредитними бюро та консолідації доступної інформації про кредитну історію

11. Зменшення дефіциту фінансування для суб'єктів малого і середнього підприємництва шляхом надання послуг з лізингу

зазначене завдання здійснюється в межах виконання Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року, затвердженої постановою правління Національного банку від 18 червня 2015 р. N 391, зокрема в частині стимулювання розвитку фінансового лізингу шляхом внесення змін до законодавства щодо визнання лізингодавців кредиторами, вироблення механізму повернення майна та удосконалення системи оподаткування

12. Використання можливостей венчурного капіталу, залучення коштів неформальних інвесторів (бізнес-ангелів), добровільне об'єднання ресурсів для фінансування проектів (краудфандинг)

зазначене завдання здійснюється в межах плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. N 244 (План N 244-р), відповідно до середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. N 275 (План N 275-р), в якому, зокрема, передбачається: розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів законів України щодо вдосконалення законодавства у сфері інновацій (підтримки інноваційної діяльності, технологічних стартапів, венчурного капіталу, кластерів)

13. Фінансування експорту, страхування, гарантії

зазначене завдання здійснюється в межах реалізації Експортної стратегії України ("дорожньої карти" стратегічного розвитку торгівлі) на 2017 - 2021 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. N 1017 (План N 1017-р), зокрема в частині створення системи фінансової підтримки експорту, в тому числі створення Експортно-кредитного агентства

Спрощення податкового адміністрування для малого і середнього підприємництва

14. Впровадження електронної податкової реєстрації

зазначене завдання реалізовано в межах виконання плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. N 275 (План N 275-р), яким передбачено розвиток електронних сервісів для платників податків, зокрема забезпечення повноцінного функціонування електронного сервісу "Електронний кабінет платника податків"

15. Спрощення системи податкової звітності, в тому числі через електронний кабінет платника податків

зазначене завдання здійснюється в межах виконання плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 - 2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. N 415 (План N 415-р), яким передбачається: створення єдиного рахунка для сплати податків і зборів платниками податків; впровадження повнофункціональної системи сервісного обслуговування платників через електронний кабінет; запровадження єдиної уніфікованої форми податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску

16. Зменшення обсягів неформальної зайнятості у суб'єктів малого і середнього підприємництва та сприяння її переходу у формальну

1) зазначене завдання здійснюється в межах виконання плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 - 2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. N 415 (План N 415-р), яким передбачається перегляд умов застосування спрощеної системи оподаткування щодо категорій осіб, видів діяльності, граничного обсягу доходу та ставок податку
2) виконання заходів, спрямованих на зменшення обсягів неформальної зайнятості, передбачене планом заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії подолання бідності, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. N 99 (План N 99-р), зокрема в частині: підвищення ефективності та результативності соціального діалогу між державою, профспілками та організаціями роботодавців з питань формування та реалізації соціальної політики, регулювання трудових відносин; популяризації укладення колективних договорів, удосконалення законодавства з питань соціального діалогу та колективно-договірного регулювання; забезпечення здійснення дієвого контролю за дотриманням законодавства в частині укладення трудових договорів; проведення на постійній основі інформування населення працездатного віку з метою стимулювання офіційного оформлення зайнятості; розроблення механізму залучення до системи державного соціального страхування, насамперед пенсійного, заінтересованих осіб, зайнятих в особистих селянських господарствах

Популяризація підприємницької культури та розвиток підприємницьких навичок

17. Заохочення роботодавців до навчання своїх працівників

1) зазначене завдання буде частково здійснено в межах виконання плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії подолання бідності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. N 99 (План N 99-р), зокрема в частині сприяння підвищенню конкурентоспроможності осіб на ринку праці шляхом підвищення ефективності професійного навчання зареєстрованих безробітних і представників вразливих груп працівників з низьким кваліфікаційним рівнем шляхом забезпечення організації професійного навчання зареєстрованих безробітних з урахуванням потреб ринку праці та результатів їх профілювання; запобігання довготривалому безробіттю в результаті залучення зареєстрованих безробітних до активних заходів на ринку праці, зокрема шляхом розвитку системи підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями
2) зазначене завдання частково здійснюється в межах реалізації Експортної стратегії України ("дорожньої карти" стратегічного розвитку торгівлі) на 2017 - 2021 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. N 1017 (План N 1017-р), зокрема в частині покращення управлінських навичок серед працівників діючих підприємств, зокрема малих та середніх, шляхом створення системи стимулів для експортноорієнтованих підприємств щодо запровадження навчальних програм для своїх співробітників, у тому числі програми дистанційного навчання, підвищення кваліфікації, управлінських навичок та професійного розвитку

18. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері малого і середнього підприємництва

1) зазначене завдання буде частково здійснено в межах виконання Концепції Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. N 229 (Розпорядження N 229-р), зокрема в частині сприяння розширенню економічних можливостей жінок у сфері зайнятості та розвитку підприємницького потенціалу, усунення негативних гендерних стереотипів, урахування особливих потреб усіх категорій жінок
2) зазначене завдання частково здійснюється в межах реалізації Експортної стратегії України ("дорожньої карти" стратегічного розвитку торгівлі) на 2017 - 2021 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. N 1017 (План N 1017-р), зокрема в частині забезпечення підвищення компетенції малих та середніх підприємств під керівництвом жінок та молоді
3) зазначене завдання частково здійснюється в межах виконання плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії подолання бідності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. N 99 (План N 99-р), зокрема в частині сприяння забезпеченню гендерної рівності оплати праці в усіх сферах економічної діяльності шляхом посилення державного та громадського контролю, поступового введення гендерних квот на державних підприємствах

19. Підтримка підприємництва для окремих категорій населення (внутрішньо переміщені особи, колишні військовослужбовці, молодь, старше покоління)

1) зазначене завдання частково здійснюється в межах виконання плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії подолання бідності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. N 99 (План N 99-р), зокрема в частині розширення можливостей для працевлаштування осіб, звільнених з військової служби після участі в антитерористичній операції, у тому числі шляхом видачі ваучера на професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації; сприяння працевлаштуванню молоді; запровадження додаткових стимулів для роботодавців щодо працевлаштування осіб передпенсійного віку, осіб, що вперше виходять на ринок праці, осіб з малолітніми дітьми та осіб з інвалідністю; запровадження ефективних стимулів зайнятості сільського населення у результаті створення гнучкої навчальної мережі з питань ведення малого бізнесу, запровадження державної підтримки розвитку сімейного бізнесу в сільській місцевості (фінансової, юридичної, адміністративно-консультаційної тощо); поліпшення економічних умов розвитку самозайнятості населення
2) зазначене завдання частково здійснюється в межах виконання завдань і заходів з виконання Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. N 1071 (Постанова N 1071), в частині підвищення рівня поінформованості населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб, про програми/проекти, спрямовані на розвиток малого та середнього підприємництва

20. Сприяння розвитку соціального підприємництва

зазначене завдання частково здійснюється в межах виконання плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії подолання бідності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. N 99 (План N 99-р), зокрема в частині вивчення можливостей запровадження та функціонування соціальних підприємств для працевлаштування вразливих категорій громадян, в тому числі внутрішньо переміщених осіб та учасників антитерористичної операції, запровадження транзитних робочих місць для молоді з метою набуття нею досвіду, а також вивчення механізму стимулювання сільськогосподарських виробників для працевлаштування сільського населення

Сприяння експорту/інтернаціоналізації малого і середнього підприємництва

21. Створення сприятливих умов для провадження експортної діяльності суб'єктами малого і середнього підприємництва

зазначене завдання здійснюється в межах реалізації Експортної стратегії України ("дорожньої карти" стратегічного розвитку торгівлі) на 2017 - 2021 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. N 1017 (План N 1017-р), в тому числі в частині посилення захисту прав інтелектуальної власності на законодавчому рівні та реалізація Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 червня 2016 р. N 402 (Розпорядження N 402-р)

22. Стимулювання експортної діяльності малого і середнього підприємництва шляхом запровадження відповідного навчання та інформування

зазначене завдання здійснюється в межах реалізації Експортної стратегії України ("дорожньої карти" стратегічного розвитку торгівлі) на 2017 - 2021 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. N 1017 (План N 1017-р), в частині стимулювання підприємницької діяльності серед підприємств, зокрема малих та середніх підприємств, та молоді; покращення управлінських навичок серед працівників діючих підприємств, зокрема малих та середніх; забезпечення відповідності системи освіти потребам підприємств, зокрема малих та середніх

23. Наближення законодавства України до законодавства та стандартів ЄС

зазначене завдання здійснюється в межах реалізації Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. N 844 (План N 844-р), в частині приведення нормативно-правових актів у відповідність із законодавством ЄС, приведення технічних регламентів у відповідність з актами законодавства ЄС, прийняття європейських та міжнародних стандартів як національних стандартів

Підвищення конкурентоспроможності та інноваційного потенціалу малого і середнього підприємництва

24. Започаткування цільових ініціатив щодо кластерів та ланцюгів доданої вартості

зазначене завдання здійснюється в межах плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. N 244 (План N 244-р), відповідно до середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. N 275 (План N 275-р), в якому, зокрема, передбачається сприяння інтеграції існуючих кластерів України з Європейською платформою співпраці кластерів; розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження методики розвитку кластерів та визначення смарт-спеціалізацій регіонів
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали