Додаткова копія: Деякі питання щодо спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 22 вересня 2016 р. N 669

Київ

Деякі питання щодо спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 7 (Закон N 222-VIII), абзацу першого частини другої статті 9 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації;

критерії належності спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації;

перелік спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 49

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 вересня 2016 р. N 669

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови визначають вичерпний перелік вимог, обов'язкових для виконання ліцензіатами, до провадження діяльності, пов'язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації.

2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів господарської діяльності незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які у повному обсязі або частково провадять чи мають намір провадити господарську діяльність, пов'язану з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації.

3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні:

виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації - діяльність, яка включає стадії технологічного процесу з виробництва спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації відповідно до розробленої конструкторської та технологічної документації, приймання результатів робіт із здійсненням заходів щодо оцінки якості та підтвердження відповідності;

демонстрація спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації - заходи, пов'язані з ознайомленням потенційних замовників із технічними та функціональними можливостями спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації з метою підтвердження заявлених виробником технічних характеристик, що здійснюються із застосуванням дослідного, експериментального зразка;

дослідні, експериментальні зразки спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації - вироби, виготовлені за розробленою в ході виконання проектних робіт конструкторською (технологічною, програмною) документацією для перевірки шляхом випробувань відповідності їх заданим технічним вимогам з метою прийняття рішення про можливість постановки на виробництво та/або використання за призначенням;

посередники - суб'єкти господарської діяльності України, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної з постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, та іноземні суб'єкти господарської діяльності, що мають відповідні повноваження у країні замовника, які сприяють здійсненню міжнародних передач спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації як імпортованих в Україну, так і експортованих з України;

постачання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації - передача спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації у власність кінцевим споживачам (уповноваженим державним (іноземним) замовникам) за договорами (контрактами);

розроблення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації - стадії проектних робіт із створення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації, які можуть включати: прикладні наукові дослідження, ескізне (технічне) проектування і макетування, розроблення технічної документації, створення та проведення випробувань моделей, макетів, експериментальних та дослідних зразків, створення схеми виробництва або доопрацювання моделей, макетів, експериментальних та дослідних зразків за результатами випробувань;

складові спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації - взаємопов'язані структурні елементи (вузли, функціональні модулі, конструктивні елементи, у тому числі програмне забезпечення засобу), сукупність яких забезпечує його функціонування за цільовим призначенням;

спеціальні технічні засоби для зняття інформації з каналів зв'язку та інші технічні засоби негласного отримання інформації (далі - спеціальні технічні засоби) - технічні, апаратно-програмні, програмні та інші засоби, які відповідають критеріям належності технічних засобів негласного отримання інформації, що мають технічну забезпеченість для негласного отримання (прийому, обробки, реєстрації та/або передачі) інформації, призначені для використання у скритний спосіб, характерний для оперативно-розшукової, контррозвідувальної або розвідувальної діяльності.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) (далі - Закон).

4. Орган ліцензування видає ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів (далі - ліцензія), у повному обсязі або частково.

5. Суб'єкт господарської діяльності може провадити господарську діяльність, пов'язану з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, у повному обсязі або частково.

6. Провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, здійснюється ліцензіатом:

для потреб державних органів, оперативні підрозділи яких здійснюють оперативно-розшукову діяльність (далі - державні замовники), що передбачає провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею (визначається державними замовниками);

для потреб міжнародних правоохоронних організацій, спеціальних служб та правоохоронних органів іноземних держав (далі - іноземні замовники);

в ініціативному порядку.

7. До постачання спеціальних технічних засобів (зокрема на території України) можуть бути залучені посередники. Діяльність щодо постачання спеціальних технічних засобів посередниками провадиться згідно з договорами (контрактами).

У разі постачання спеціальних технічних засобів іноземним замовникам посередник повинен надати ліцензіату документи про гарантії, пов'язані з укладенням, виконанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення міжнародних передач спеціальних технічних засобів.

8. Здобувач ліцензії, який має намір провадити у повному обсязі або частково господарську діяльність, пов'язану з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії (додаток 1).

9. До заяви про отримання ліцензії, крім документів, передбачених частиною третьою статті 11 Закону (Закон N 222-VIII), додаються такі підтвердні документи:

засвідчені керівником здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є одноособовим) / головою виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) копії документів, що підтверджують право власності здобувача ліцензії, договору найму (оренди) об'єкта (приміщення, будівлі, споруди), де провадитиметься господарська діяльність, пов'язана з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, та установчих документів;

затверджений керівником здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є одноособовим) / головою виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) перелік працівників, які будуть залучені до організації та/або провадження відповідного виду господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, із зазначенням їх освіти, кваліфікації (додаток 2);

відомості за підписом керівника здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є одноособовим) / голови виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) щодо засобів та місць, що будуть використовуватися для провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів (додаток 3).

10. У разі провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, для потреб державних (іноземних) замовників, що передбачає провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, до заяви про отримання ліцензії також додаються:

затверджений керівником здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є одноособовим) / головою виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) перелік працівників, яким у зв'язку із залученням до провадження відповідного виду господарської діяльності надано допуск до державної таємниці (додаток 4);

відомості (за наявності), затверджені керівником здобувача ліцензії (у разі коли виконавчий орган є одноособовим) / головою виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) щодо державних замовлень, договорів (контрактів) з державними замовниками (додаток 5); наявності спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею (додаток 6); атестації приміщень (додаток 7) та/або засобів електронно-обчислювальної техніки (додаток 8).

11. Заява про отримання ліцензії та підтвердні документи подаються до органу ліцензування та приймаються ним відповідно до вимог Закону (Закон N 222-VIII) за описом (додаток 9). Один примірник опису видається здобувачу ліцензії з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом уповноваженої посадової особи органу ліцензування.

12. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії, передбачених Законом (Закон N 222-VIII), ліцензіат зобов'язаний протягом місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії та документи (копії), засвідчені керівником ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим) / головою виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним), що підтверджують наявність таких підстав (додаток 10). Ліцензія, видана ліцензіату на паперовому носії, також додається до заяви про переоформлення ліцензії.

13. У разі звуження ліцензіатом провадження виду господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, на певну частину ліцензіат подає до органу ліцензування заяву про звуження провадження виду господарської діяльності (додаток 11).

14. У разі наміру ліцензіата розширити провадження виду господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, який провадиться ним частково, ліцензіат подає до органу ліцензування заяву про розширення провадження виду господарської діяльності (додаток 12) та підтвердні документи, визначені пунктами 9 і 10 цих Ліцензійних умов.

Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів

15. Господарська діяльність ліцензіата, пов'язана з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, провадиться штатними (в тому числі за сумісництвом) та/або тимчасовими працівниками, з якими укладено трудові договори (контракти).

Залучення зазначених працівників до провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, здійснюється за письмовим наказом (розпорядженням) керівника ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим) / голови виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним). Із зазначеним наказом (розпорядженням) обов'язково під підпис ознайомлюють відповідних працівників.

Організаційні вимоги до провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів

16. Для провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, ліцензіат зобов'язаний мати затверджені керівником ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим) / головою виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) документи (далі - внутрішні документи), у яких визначені:

місця, порядок організації і здійснення розроблення, виготовлення, постачання та знищення (розукомплектування) спеціальних технічних засобів, їх дослідних, експериментальних зразків, облікованих складових, знищення технічної документації на спеціальні технічні засоби;

підрозділ (підрозділи) та/або група працівників, які організовують та безпосередньо здійснюють розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів, його (їх) структура (склад) та завдання;

функціональні обов'язки в частині, що стосується розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів;

вимоги до освіти, кваліфікації кожного працівника, який допускається до організації та безпосереднього здійснення розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів;

порядок маркування, обліку, зберігання та передачі спеціальних технічних засобів, а також порядок обліку (реєстрації), зберігання та передачі замовнику технічної (конструкторської, технологічної тощо) документації.

Внутрішні документи розробляються з урахуванням установчих документів та специфіки господарської діяльності ліцензіата, пов'язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, і можуть бути об'єднані в один документ.

Кожен працівник, який залучається до провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, ознайомлюється із внутрішніми документами під підпис.

17. Протягом дії ліцензії ліцензіат зберігає оригінали документів, копії яких подаються органу ліцензування відповідно до цих Ліцензійних умов.

18. Ліцензіат зберігає протягом дії ліцензії документи (копії), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування відповідно до цих Ліцензійних умов.

19. Ліцензіат у письмовій формі повідомляє органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені у його підтвердних документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дати набрання чинності такими змінами.

20. Ліцензіат провадить господарську діяльність, пов'язану з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, виключно в межах місць провадження такої діяльності, зазначених у підтвердних документах, що подаються органу ліцензування відповідно до цих Ліцензійних умов, та використовує виключно такі місця для провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів.

21. Ліцензіат провадить господарську діяльність, пов'язану з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, виключно з використанням засобів, що зазначені у підтвердних документах, які подаються органу ліцензування відповідно до цих Ліцензійних умов.

22. Ліцензіат протягом місяця з моменту підписання договору (контракту) письмово повідомляє (у тому числі за запитами) органу ліцензування щодо фактів розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів, технічних засобів, передбачених частиною четвертою статті 39 Закону України "Про телекомунікації", замовникам, а також стосовно завершення виконання ініціативних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт та етапів їх проведення (додаток 13).

23. У разі планового або позапланового припинення ліцензіатом, його структурним підрозділом (у зв'язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів (загалом або за певними місцями провадження такої діяльності, або її відновлення), він письмово повідомляє про це органу ліцензування у день припинення та в день відновлення такої діяльності (днем повідомлення є дата відправлення листа до органу ліцензування).

24. Ліцензіат забезпечує присутність свого керівника, його заступника (у разі коли виконавчий орган є одноособовим) / голови виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) під час проведення органом ліцензування в установленому Законом (Закон N 222-VIII) порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

25. Ліцензіат зобов'язаний:

мати перелік спеціальних технічних засобів, які ним розроблені, виготовлені за період господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, підписаний керівником ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим) / головою виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) (додаток 14);

проводити перевірку наявності спеціальних технічних засобів, дослідних, експериментальних зразків, макетів, моделей спеціальних технічних засобів, складових спеціальних технічних засобів, за якими можливо встановити кінцеве призначення і параметри спеціальних технічних засобів, технічної документації на спеціальні технічні засоби (станом на останній день поточного року), комісією, що призначається керівником ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим) / головою виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) з числа працівників ліцензіата, які залучені до розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів, та оформляти результати перевірки актом у п'ятнадцятиденний строк після її завершення;

зберігати документи (журнали), за якими обліковувалися спеціальні технічні засоби, дослідні, експериментальні зразки, макети, моделі спеціальних технічних засобів, складові спеціальних технічних засобів, технічну документацію на спеціальні технічні засоби протягом трьох років після їх закриття.

Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів

26. Ліцензіат зобов'язаний мати в обсязі, що забезпечує здійснення розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів, виробниче, випробувальне обладнання, засоби вимірювальної та обчислювальної техніки, що перебувають у власності суб'єкта господарської діяльності або використовуються ним на правах оренди, які забезпечуватимуть технологічний процес розроблення та/або виготовлення, і відповідають експлуатаційній та технічній документації на обладнання (паспорт, формуляр тощо).

27. Ліцензіат під час провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, зобов'язаний мати для виконання відповідних робіт:

вихідні вимоги (технічну специфікацію відповідно до контракту) на розроблення нових або модернізацію існуючих зразків спеціальних технічних засобів у випадку виконання робіт для державного (іноземного) замовника (для розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів);

технічні завдання на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи з розроблення нових або модернізації існуючих зразків спеціальних технічних засобів у разі їх проведення, погоджені органом ліцензування та затверджені замовником або у випадку виконання ліцензіатом ініціативних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт керівником ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим) / головою виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним), зокрема для розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів на замовлення державних замовників та/або в ініціативному порядку;

програми та методики проведення випробувань спеціальних технічних засобів у випадку виконання ліцензіатом ініціативних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (для розроблення спеціальних технічних засобів);

експлуатаційну документацію на спеціальні технічні засоби (для постачання спеціальних технічних засобів).

28. Господарська діяльність, пов'язана з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, провадиться суб'єктом господарської діяльності в окремому приміщенні, яке перебуває у його власності або використовується ним на підставі договору найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини).

29. Приміщення, в яких зберігаються спеціальні технічні засоби, макети, дослідні зразки спеціальних технічних засобів, обліковані складові спеціальних технічних засобів, технічна документація на спеціальні технічні засоби, повинні бути обладнані охоронною та пожежною сигналізацією, пристроями для закриття та опечатування вхідних дверей.

Особливості провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів

30. У разі провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів, для потреб державних (іноземних) замовників, що передбачає провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, ліцензіат зобов'язаний:

мати спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею;

мати працівників, яким оформлено допуск до державної таємниці відповідно до статті 22 Закону України "Про державну таємницю";

забезпечити виконання вимог режиму секретності;

забезпечити збереження інформації з обмеженим доступом.

31. Розроблення нових, модернізація існуючих зразків спеціальних технічних засобів здійснюються ліцензіатом на замовлення державних (іноземних) замовників або в ініціативному порядку шляхом виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи з розроблення нових або модернізації існуючих спеціальних технічних засобів на замовлення державних замовників виконуються згідно з технічними завданнями, погодженими з органом ліцензування. Зміни до технічних завдань вносяться за погодженням з органом ліцензування. Орган ліцензування протягом 20 робочих днів погоджує технічне завдання або повертає на доопрацювання з обґрунтуванням у письмовій формі. Технічне завдання на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи розробляються ліцензіатом або державним замовником разом з ліцензіатом на підставі вихідних вимог (технічної специфікації відповідно до контракту) державного замовника. Один примірник погодженого органом ліцензування технічного завдання (змін до технічного завдання) після затвердження державним замовником протягом 10 робочих днів надсилається ліцензіатом до органу ліцензування.

Ініціативні науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи з розроблення нових або модернізації існуючих спеціальних технічних засобів виконуються після погодження з органом ліцензування технічного завдання на ці роботи. Один примірник технічного завдання на ініціативні науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи після його затвердження керівником ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим) / головою виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) протягом 10 робочих днів надсилається ліцензіатом до органу ліцензування.

У технічному завданні на розроблення спеціальних технічних засобів зазначаються відомості про їх належність до спеціальних технічних засобів відповідно до критеріїв належності спеціальних технічних засобів.

32. До виконання робіт з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів ліцензіат може залучати як виконавців зазначених робіт, якщо інше не передбачено договором (контрактом), співвиконавців, які мають ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виготовленням спеціальних технічних засобів, за попереднім письмовим повідомленням органу ліцензування та письмовою згодою замовника спеціальних технічних засобів (у разі його наявності).

33. Приймальні випробування створених у рамках ініціативних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт дослідних, експериментальних зразків спеціальних технічних засобів проводяться ліцензіатами із залученням представників органу ліцензування. Випробування проводяться відповідно до програм та методик, розроблених ліцензіатами згідно з технічним завданням. Після затвердження керівником ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим) / головою виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) програм та методик один примірник протягом 10 робочих днів надсилається ліцензіатом до органу ліцензування.

За результатами випробувань складається документ (акт, протокол, висновок) про результати випробувань, який затверджується керівником ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим) / головою виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним). Один примірник документа про результати випробувань надсилається до органу ліцензування не пізніше 10 робочих днів з дати його складення.

Створені в рамках ініціативних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт дослідні, експериментальні зразки спеціальних технічних засобів, їх складові на підставі спільного рішення ліцензіата та органу ліцензування, прийнятого з урахуванням викладених в акті випробувань висновків, підлягають подальшому розукомплектуванню чи знищенню у порядку, встановленому в пункті 44 цих Ліцензійних умов, доопрацюванню, умонтуванню або зберіганню з метою подальшої демонстрації, постачання.

Після виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт ліцензіат за погодженням з органом ліцензування та замовником спеціальних технічних засобів (за наявності) має право залишити на зберіганні дослідні, експериментальні зразки спеціальних технічних засобів для проведення подальшої їх демонстрації іншим потенційним державним (іноземним) замовникам, посередникам (зокрема під час проведення відповідних виставок), а також для проведення подальших досліджень під час виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з розроблення нових спеціальних технічних засобів або як контрольного зразка продукції.

34. Демонстрації дослідних, експериментальних зразків спеціальних технічних засобів потенційним державним (іноземним) замовникам, посередникам, що проводяться на території України та за кордоном, здійснюються ліцензіатом після попереднього повідомлення органу ліцензування.

Письмове повідомлення про проведення демонстрації дослідних, експериментальних зразків спеціальних технічних засобів із зазначенням місця, дати та строків проведення такої демонстрації завчасно надсилається до органу ліцензування, зокрема за допомогою засобів поштового, факсимільного, електронного поштового зв'язку.

Результати проведення демонстрації оформляються протоколом, один примірник якого надсилається до органу ліцензування протягом 10 робочих днів з дати складення.

35. Дослідні, експериментальні зразки спеціальних технічних засобів, залишені ліцензіатом (до моменту підписання відповідних договорів (контрактів) щодо розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів державним (іноземним) замовникам) з метою подальшої демонстрації потенційному державному (іноземному) замовнику, посереднику, повинні зберігатися у спеціальному сховищі (сейфі, металевій шафі), опечатаному відповідальною особою ліцензіата. Розкриття сховища (сейфа, металевої шафи), у якому зберігаються такі дослідні, експериментальні зразки спеціальних технічних засобів, здійснюється відповідальною особою ліцензіата за умови письмового повідомлення органу ліцензування із зазначенням підстав та строків такого розкриття.

36. Виготовлення спеціальних технічних засобів здійснюється відповідно до технічних умов, розроблених ліцензіатами на основі технічного завдання. Один примірник технічних умов після затвердження керівником ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим) / головою виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним) протягом 10 робочих днів надсилається ліцензіатом до органу ліцензування.

37. Ліцензіат з метою забезпечення своєчасного виготовлення та постачання спеціальних технічних засобів замовникам за укладеними договорами, а також виконання своїх обов'язків із забезпечення гарантійного та післягарантійного обслуговування може виготовляти необхідну кількість складових спеціальних технічних засобів.

Виготовлення необхідної кількості складових спеціальних технічних засобів та формування їх складського запасу здійснюється ліцензіатом після письмового повідомлення органу ліцензування.

У випадку відмови державного (іноземного) замовника від отримання виготовлених зразків спеціальних технічних засобів ліцензіат зобов'язаний письмово повідомити про це органу ліцензування протягом 10 робочих днів з моменту виникнення таких обставин з наданням документів або їх засвідчених копій, які підтверджують зазначені обставини.

38. Розроблення, виготовлення, постачання спеціальних технічних засобів для потреб іноземних замовників здійснюється ліцензіатом після письмового узгодження з органом ліцензування.

Орган ліцензування протягом 20 робочих днів узгоджує або надає обґрунтовану відмову в письмовій формі.

Подальше виготовлення та постачання спеціальних технічних засобів, однакових за найменуванням, тактико-технічними характеристиками для одного і того самого іноземного замовника, повторного узгодження не потребують. Виготовлення та постачання спеціальних технічних засобів здійснюється після письмового повідомлення органу ліцензування за раніше наданим узгодженням, копія якого видається органом ліцензування.

Постачання спеціальних технічних засобів для потреб іноземних замовників здійснюється за наявності дозволу (висновку) Держекспортконтролю на право здійснення міжнародних передач товарів, виданого в установленому порядку.

39. Надання ліцензіатами спеціальних технічних засобів, технічної документації на них, а також інформації про такі засоби іншим потенційним державним (іноземним) замовникам, посередникам здійснюється після узгодження з державними замовниками, за замовленням яких розроблено спеціальні технічні засоби, та письмового повідомлення органу ліцензування. Письмове повідомлення надсилається протягом 10 робочих днів ліцензіатом до органу ліцензування з дня узгодження з державними замовниками, за замовленням яких розроблено спеціальні технічні засоби.

40. Спеціальні технічні засоби і технічна документація на них передаються ліцензіатом державному (іноземному) замовнику, посереднику на підставі договорів (контрактів) відповідно до видаткового документа (накладної) та/або акта приймання-передачі тощо.

41. Спеціальні технічні засоби перебувають на обліку у ліцензіата під час розроблення, виготовлення, технічного обслуговування, модернізації, зберігання та обліковуються у журналі (додаток 15). Технічна документація на спеціальні технічні засоби обліковується у журналі (додаток 16).

Обліку також підлягають дослідні, експериментальні зразки, макети, моделі, складові спеціальних технічних засобів. Облік ведеться за серійними (заводськими) номерами, нанесеними на відповідні вироби. Належність складових спеціальних технічних засобів до спеціальних технічних засобів повинна підтверджуватися технічною та експлуатаційною документацією засобу.

42. Спеціальні технічні засоби, дослідні, експериментальні зразки, макети, моделі спеціальних технічних засобів, обліковані складові спеціальних технічних засобів знімаються ліцензіатом з обліку після їх передачі (відправлення) замовнику, знищення, розукомплектування, витрат на випробуваннях, умонтування в інші технічні засоби відповідно.

Підставами для зняття з обліку є:

видатковий документ (накладна) або акт приймання-передачі;

вантажна митна декларація (Наказ N 246) (у разі відправлення іноземному замовнику);

акт про знищення;

акт про розукомплектування;

акт про витрати на випробуваннях;

акт про умонтування.

43. Знищення або розукомплектування ліцензіатом спеціальних технічних засобів, дослідних, експериментальних зразків, макетів, моделей спеціальних технічних засобів, облікованих складових спеціальних технічних засобів, знищення технічної документації на спеціальні технічні засоби здійснюється на підставі рішення комісії, спеціально утвореної ліцензіатом у порядку, визначеному пунктом 44 цих Ліцензійних умов, у випадках:

вибракування під час виготовлення чи випробувань спеціальних технічних засобів (дослідних, експериментальних зразків спеціальних технічних засобів);

мотивованої відмови державного (іноземного) замовника від отримання виготовлених спеціальних технічних засобів;

завершення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з розроблення нових або модернізації існуючих зразків спеціальних технічних засобів, зокрема ініціативних, у разі прийняття спільного рішення ліцензіата та органу ліцензування;

припинення ініціативних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за рішенням ліцензіата;

анулювання ліцензії.

44. Відбір (вибракування) для знищення (розукомплектування) спеціальних технічних засобів, дослідних, експериментальних зразків, макетів, моделей спеціальних технічних засобів, облікованих складових спеціальних технічних засобів, відбір для знищення технічної документації на спеціальні технічні засоби і їх знищення (розукомплектування) здійснюються протягом п'яти робочих днів з дати прийняття рішення спеціально утвореною ліцензіатом комісією у складі не менше трьох осіб. У разі знищення технічної документації, яка містить державну таємницю, до складу комісії також залучається працівник режимно-секретного органу ліцензіата.

За результатами знищення (розукомплектування) в той самий день складається відповідний акт у двох примірниках, який затверджується керівником ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є одноособовим) / головою виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним). Один примірник акта надсилається до органу ліцензування не пізніше п'яти робочих днів з дати його складення.

Коментар ЛІГА:ЗАКОН

Додатки до Ліцензійних умов готуються до введення
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали