НАРОДНІЙ КОМІСАРІЯТ ЮСТИЦІЇ УСРР

ПОСТАНОВА

від 18 грудня 1926 р.

Харків

Інструкція НКЮ про порядок застосування постанови ВУЦВК'у й РНК УСРР з 10 листопада 1926 року "Про зміну та доповнення Нотаріяльного Положення"

В звязку з виданням постанови ЦВК і РНК Союзу РСР з 14 травня 1926 року "Про основні принципи організації державного нотаріяту" (Зб. Зак. СРСР 1926 р., N 35, арт. арт. 251 - 252) та в звязку зі змінами в Нотаріяльнім Положенні УСРР (Зб. Уз. УСРР 1926 р., N 70, арт. 444) Народній Комісаріят Юстиції УСРР пропонує тимчасово до видання нових інструкцій по Нотаріяту керуватися такими правилами.

1. Що до порядку посвідчення договорів та інших правочинів.

1. Викладання договорів та інших нотаріяльних актів у протокольній формі від імени нотаріяльних контор скасувати.

2. Усі договори, нотаріяльні акти та інші правочини викладається в звичайній формі від імени осіб, що беруть участь в договорі або вчиняють ті чи інші правочини.

3. За всіх випадків, де Цивільним Кодексом або іншим законом передбачено оформлення договорів і будь-яких інших правочинів в порядкові нотаріяльного складання чи нотаріяльного засвідчення, додержуватись єдиного порядку нотаріяльного посвідчення.

Увага. Порядок стягання нотоплат, у тому числі й актової оплати, залишається старий аж до видання нової нотаріяльної такси.

4. Нотаріяльне посвідчення договорів та інших правочинів провадиться шляхом звичайного напису на самім договорі чи правочині, порядком арт. 10 Нотаріяльного Положення в новій редакції, відповідно до написів про засвідчення, що існували до цього часу (форма НКЮ), але зі зміною слів: "складено", "засвідчено" словом "посвідчено".

5. Нотаріяльну актову книгу та наряд копій засвідчених правочинів-договорів закінчити й замість таких завести єдиний наряд "для актів (правочинів, договорів та інших документів), що їх посвідчується нотаріяльним порядком". Такі наряди завести також по нарсудах і райвиконкомах, що виконують нотаріяльні функції.

6. До цього наряду долучати не тільки правочини й договори, що їх закон вимагає нотаріяльно оформляти, але й усі інші, т. т. такі, що їх оформлюється нотаріяльно на бажання сторін. Таким чином, до цього наряду обов'язково долучається: довіреності, всілякі договори, заповіти, зобов'язання то-що.

7. Під час посвідчення нотаріяльно оформлених документів (в тому числі й довіреностей) суворо додержувати правил арт. арт. 10, 101, 19, 24 та інших Нотаріяльного Положення.

8. Обидва примірники документів, що їх подається до ноторганів для посвідчення, повинні бути тотожними своїм змістом, підписані всіма особами, що беруть участь у правочині, й на них обох мусить бути напис про посвідчення за належним підписом ноторгану та його печаткою.

Увага. До посвідчення подається за всіх випадків лише два примірники. Нотаріяльну, місцеву, гербову та за технічну працю оплату стягається лише за один примірник.

В разі видачі, на бажання сторін, ще й копій з посвідчених документів, копії ці підлягають оплаті на загальних підставах.

9. До тих примірників актів і правочинів, які залишається в нарядах ноторганів, долучається також усі документи, що були підставою до посвідчення акту чи правочину, або копії таких документів, завірені нотарем.

2. Що до порядку реєстрації арештів (заборон), накладуваних на будівлі і право забудівлі.

10. Реєстрацію накладуваних на будівлі і право забудівлі арештів (заборон) провадиться по округах у місці, де є майно, і покладається на нотаріяльну контору, розташовану в округовому місті, а якщо в округовому місті є декілька нотконтор, - на одну з них за постановою пленуму окрсуду, про що повідомляється НКЮ та підлеглі окрсудові судові й нотаріяльні органи, а також органи місцевого господарства та місцеві органи НКФ і оголошується в місцевій офіціяльній газеті.

11. Судові виконавці, а також державні установи й урядові особи, що переводять стягнення неспірним порядком, в разі повернення стягань на будівлі й право забудівлі або під час виконання присудів про накладення арештів порядком забезпечення позовів, надсилають заборони до відповідних нотаріяльних контор.

12. Нотаріяльна контора, посвідчивши заставний акт на будівлю чи право забудівлі, складає заборону, заносить її до збірника заборон і альфабету й надсилає копію заборони до відповідного комгоспу (місцгоспу). Якщо реєстр арештів (збірник заборон) провадить інша нотаріяльна контора, заборону з копією для комгоспу надсилається до відповідної нотаріяльної контори, й вона заносить цю заборону до свого збірника й альфабета, відзначаючи число заборони на копії для комгоспу й надсилаючи таку вже від себе належному комгоспові (місцгоспові).

13. Заборони пишеться за формою, що її встановлено НКЮ (Інструкція по Нотаріяту арт. 53), і надсилається до нотаріяльної контори в двох примірниках, з яких один заноситься до збірника, а другий надсилається до відповідного комгоспу для занотування в реєстрі приватновласницьких будівель. Про заведення заборони до збірника повідомляється ще й установу чи урядову особу, що надіслали заборону. Заборону, що не відповідає своїм змістом встановленій формі, повертається тому, хто її надіслав, з відповідним роз'ясненням.

14. Всі заборонні статті підшиває нотаріяльна контора в окремий наряд порядком верхобіжних нумерів, якого оправляється в міру накоплення заборон, але в кожному разі по скінченні року. Наряд ведеться один для всієї округи; в разі ж потреби дозволяється вести два наряди - один для округового міста й другий для всіх інших місцевостей.

15. До реєстру арештів (збірник заборон) ведеться окремий алфабет на три шпальти, в яких зазначається: в першій - ім'я, по-батькові та прізвище власника, в другій - номер заборонної статті, а третю тимчасово залишається незаповненою.

16. Зняття арештів (заборон) провадиться шляхом надіслання до нотаріяльних контор відповідної дозвольної статті тими установами й урядовими особами, що наклали арешт. Усі особи й організації, що в їхніх інтересах накладено арешт, в разі бажання зняти заборону звертаються з відповідними заявами особисто або поштою до тих установ і урядових осіб, що наклали арешт. Автентичність підписів на заявах приватних осіб і організацій повинна бути засвідченою порядком арт. 29 Нотаріяльного Положення, якщо такі підписи тій установі чи урядовій особі, що знімає арешт, невідомі.

17. Зняття арештів (дозвольні статті) реєструється так само, як і арешти, але окремою нумерацією. На них також ведеться окремий збірник за правилами арт. 14 цієї інструкції.

18. Про зняття арештів обов'язково відзначається в реєстрі арештів (збірнику заборон) на самих заборонних статтях і, крім того, в третій шпальті алфабету до збірника заборон.

19. Дозвольні статті складається за формами, що встановлені арт. 54 Інструкції по Нотаріяту, з додержанням правил арт. 13 цієї інструкції.

20. Довідки про арешти (заборони) видається власникам майна, заставодержавцям, стягувачам, судовим і слідчим органам, судовим виконавцям, Робітничо-Селянській Інспекції, комгоспам (місцгоспам), радянським установам що до осіб і організацій, з яких ці установи переводять стягання, а всім іншим установам лише за свідоцтвом судових установ. Довідки ці можна надсилати також почтою й телеграфом.

21. Коли акта посвідчується в тій нотаріяльній конторі, де зосереджено відомості про арешт, нотар сам робить потрібну довідку, про що й зазначає в напису про посвідчення. Таку довідку повинно наводити перед самим посвідченням акта. Особливої плати за таку довідку не справляється.

22. В разі посвідчення акта про перевласнення або заставу будівель чи право збудівлі не в тій нотаріяльній конторі, де зосереджено відомості про арешти, сторони повинні подати довідку з відповідної нотаріяльної контори. Така довідка дійсна протягом 3 днів. До цього реченця додається час, що його потрібно на надіслання довідки чи на переїзд стороні. Якщо в зазначений реченець не складено правочина, треба подати додаткову довідку.

23. В довідці зазначається, до якої нотконтори або іншої установи таку призначається. Якщо протягом трьох днів після видачі довідки на зазначене в довідці майно надійде арешт (заборона), нотаріяльна контора негайно сповіщає про це ті установи, до яких довідку подається. На прохання сторін повідомлення можна переводить телеграфом за їхні кошти.

24. Нотконтора може й сама зажадати довідку безпосередньо. Листування нотаріяльних контор про арешт не сплачується гербовим. Почтові й телеграфні витрати сплачують заінтересовані особи.

25. Заінтересовані особи й установи можуть подавати як до нотаріяльних контор, як і до інших установ, щоб попередити вивласнення або заставу майна, що про його арешт відбувся присуд, копію визначення суду про арешт або розпорядження про це інших відповідних урядових органів. Копії ці заміняють заборонні статті до одержання таких і підшивається до окремого від заборон наряду.

26. Державні установи та урядові особи, що надсилають статті про заборону та дозвіл, повинні одноразово додавати за внесення цих статтей до збірника по 1 карб. нотаріяльної та місцевої оплати (арт. 24 Нотаріяльної Такси), т. т. за кожну статтю по 2 карб. Довідки про заборону оплачується за Нотаріяльною Таксою на загальних підставах.

27. Зазначені в цій Інструкції збірники заборон і дозволів заводиться нотконторами з того ж самого дня, в який одержить відповідна нотаріяльна контора цю Інструкцію. Пленумам округових судів тих округ, де в округовому місті є де-кілька нотконтор, належить у самому терміновому порядкові видати постанову, на яку з округових контор покладається провадження реєстрів арештів, про що зробити відповідне розпорядження, зазначивши певний час заведення таких реєстрів.

28. Про день, з якого почато провадження цих реєстрів, повинно бути оголошено з повідомленням усіх належних органів влади порядком арт. 10 цієї Інструкції. Всі довідки про арешти (заборони), що їх накладено раніш заведення зазначених реєстрів по нотконторах, видають відповідні комгоспи (місцгоспи).

 

Заст. Народнього Комісара
Юстиції та Генерального
Прокурора Республіки

МИХАЙЛИК

Заст. Зав. Відділу Судоустрою
та Догляду НКЮ

ДНІПРОВ

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали