НАРОДНІЙ КОМІСАРІЯТ СОЦІЯЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УСРР
НАРОДНІЙ КОМІСАРІЯТ ЮСТИЦІЇ УСРР

ПОСТАНОВА

від 6 жовтня 1926 р.

Харків

Інструкція про подання правової допомоги комітетами селянських товариств взаємодопомоги сільській людності

На підставі арт. 32 "Положення про селянські товариства взаємодопомоги", затвердженого ВУЦВК'ом і РНК УСРР з 23 січня 1925 року (Зб. Уз. УСРР 1925 р. N 3, арт. 21) та на розвиток арт. арт. 7 та 9 цього "Положення", Народній Комісаріят Соціального Забезпечення та Народній Комісаріят Юстиції УСРР постановили затвердити такі правила про подання правової (юридичної) допомоги комітетами селянських товариств взаємодопомоги сільській людності:

1. Правову допомогу комітети селянських товариств взаємодопомоги подають усім членам товариства взаємодопомоги і в першу чергу: родинам військових службовців (червоноармійцям, демобілізованим), інвалідам, незаможному селянству, потерпілому від стихійного та соціяльного лиха, удовам, сиротам, хворим та взагалі всім найбіднішим громадянам села.

2. Загальний нагляд над правовою допомогою сільській людності провадить НКЮ, згідно з чинним законодавством.

На місцях селянські товариства взаємодопомоги чинять юридичну допомогу людності під керівництвом округової колегії оборонців через районового уповноваженого.

Юридичні консультації селянських товариств взаємодопомоги подають звіти за кожний квартал до президії колегії оборонців не пізніш 5 днів, наступних за звітним кварталом.

3. Правову допомогу можна подавати:

а) в царині захисту майнових прав;

б) в царині землевпорядження;

в) в царині захисту громадянських прав жінок;

г) в царині освіти;

д) в царині єдиного сільсько-господарського податку;

є) в царині одержання насінньових позик і постачання сільсько-господарського знаряддя й машин;

ж) в царині одержання лісу;

з) в царині захисту інтересів військово-службовців та їхніх родин під час одержання пільг, установлюваних в законі;

и) в царині опіки й піклування.

4. СТВ'а подають ріжноманітні пояснення та поради, видають довідки в різних правових питаннях чинного законодавства, зазначаючи, якщо треба, назви та адреси державних органів, установ, комісій та инш., куди належить звернутись; допомагають розбиратись у кожному окремому спірному питанні, складають типові заяви, клопотання до судових, земельних та инших адміністративних радянських і громадських органів і установ.

5. СТВ'а мають допомагати в захисті інтересів покривджених підчас перегляду справ у судових установах, зокрема скеровуючи свою увагу на урегулювання спірних земельних відносин.

6. На прохання покривджених, а також із власного почину СТВ'а можуть виступати з метою замирити позовників у їхніх спірках.

7. СТВ'а повинні знайомити населення з чинними законами, розпорядженнями Радянської влади, що стосується до сільського господарства, найму робітної сили, організації артілей, кооперативів та взагалі що до сільської праці та побуту, пояснюючи зміст законів у приступній та зрозумілій для селян формі.

8. СТВ'а повинні широко оповіщати трудове сільське населення про допомогу, що вони її подають, з'ясовувати особливе значіння селянських газет і журналів, а саме: "Радянського Селянина", "Радянського Села", популярного журналу, видаваного від Народнього Комісаріяту Юстиції "Червоне Право", а також друкованого органу Наркомсоцзабезу "Вісника Соціяльного Забезпечення" та стінної газети "Взаємодопомога", що на їхніх сторінках освітлюється питання селянського життя, дається беззаплатні відповіді на запитання з царини права.

9. В царині захисту майнових прав СТВ'а повинні дбайливо стежити, щоб не припускати кабальних договорів, що їх складається під упливом злиденности, і в цьому разі, як із свого почину, як і за заявою окремих осіб, вживати заходів до розірвання таких договорів, а як-що потрібно, піднімати, на підставі арт. 33 Цивільного Кодексу УСРР, судові позови й підтримувати їх на суді.

10. В царині землеврядження СТВ'а повинні:

1) допомагати всім покривдженим, зокрема членам товариства, сприяючи переведенню в життя законів про правильне й вчасне наділення їх дільницями землі (ораної, лугової й т. инш.) для трудового землекористування;

2) брати як-найдіяльнішу участь у роботах землеврядження, зокрема, на підставі чинного законодавства, вони повинні:

а) давати пояснення та вказівки у питаннях землевпорядкування, складати прохання, скарги та инші папери;

б) допомагати земорганам і землекомісіям;

в) повідомляти відповідні органи в разі зламання при землеврядженні інтересів членів товариства взаємодопомоги і взагалі всіх незаможних селян.

3) допомагати селянським і пролетарським с.-г. організаціям та всій незаможній сільській людності в одержанні на пільгових умовах у користування земель з державного земельного фонду, згідно з правилами, встановленими що до користування державним земельним майном;

4) провадити роботу що до виявлення неспроможніх господарств земельного товариства й міри їхніх потреб, підчас розвязання питань про передачу членам земельного товариства землі й майна відумерлого господарства (безгосподарнього майна);

5) дбати про надання кредиту на виробничо-землеурядчі роботи через Укрсільбанк і його місцеві органи, а також через товариства сільсько-господарського кредиту: сільсько-господарським колективам, земельним кооперативам, об'єднанням і т. инш. й окремим землекористувателям, згідно з чинним законоположенням;

6) допомагати земельним органам та с.-г. кооперації в організації меліоративних товариств на місцеві кошти, зразкових дільниць на землях меліоративних товариств, радгоспів і т. инш.;

7) брати діяльну участь у роботі районових сільсько-господарських агрономічних нарад і допомагати земорганам в агропропаганді серед сільського населення.

11. В царині захисту громадянських прав жінок СТВ'а повинні:

1) стежити за переведенням у життя заходів що до втягнення селянок (жінок і вдів червоноармійців, інвалідів, самотніх господарок найбіднішої частини населення) в радянське й кооперативне будівництво, а також за наданням всіх можливих переваг селянкам у провадженні ними господарства, зокрема допомагати в одержанні сільсько-господарського кредиту підчас переведення землеурядних робіт, в одержанні насінньових матеріялів, сільськогосподарського знаряддя й машин, заводської й робочої худоби, беззаплатної лікарської й ветеринарної допомоги, беззаплатного відпуску ліків, медикаментів то-що;

2) мати нагляд і вживати заходів до того, щоб підчас розводів і розділів не потерпіли інтереси селянок взагалі й, зокрема, були збережені за ними земельні наділи.

12. В царині освіти СТВ'а повинні:

1) знайомити членів товариства з чинними законами, що закріплюють за трудовим селянством, демобілізованими червоноармійцями й моряками, а також інвалідами Червоної Армії й Флоти певну кількість місць у ВУЗ'ах;

2) направляти інвалідів села, що бажають навчитись різного ремества, до Політехнікуму Наркомсоцзабезу, згідно з розкладками, що їх провадить НКСЗ для окружних інспектур соцзабезу.

13. В царині єдиного с.-г. податку СТВ'а повинні:

1) сприяти сільському населенню користуватися з даних законом пільг що до єдиного сільсько-господарського податку, що й повинно полягати в ознайомленні членів товариств з законом Уряду Союзу РСР про єдиний сільсько-господарський податок, інструкціями до нього, а також і в поясненні того, що саме оподатковується в кожному господарстві, які ставки установлено на податкові одиниці, які існують надбавки на місцеві потреби, які установлено пільги для незаможних господарств, які обов'язки й яка відповідальність платників податку на випадок їх невиконання та який порядок оскарження неправильного вирахування й стягнення податку; СТВ'а повинні також видавати й инші довідки що до єдиного с.-г. податку, в яких може трапитись потреба;

2) брати участь у розгляді податкових списків, допомагати радянським органам виявляти маєтковий стан окремих господарств і входити в установленому порядкові в податкові комісії на правах членів.

14. В царині одержання насінньових позик і постачання сільсько-господарчого знаряддя і машин СТВ'а повинні:

1) в галузі розподілення насінньових позик із державного насінньового фонду:

а) перевіряти списки членів товариства і взагалі селянського населення, що потрібує насінньової позики;

б) наглядати за використуванням цієї насінньової позики виключно на засів;

в) наглядати за тим, щоб заявки СТВ на насінньову позику для громадських засівів задовольнялося в першу чергу;

2) в справі постачання насіння трав:

а) візувати списки тих членів товариства, що потрібують кредитів;

б) визначати розміри й умови відпуску насінньових трав в кожному окремому господарстві залежно від потреби та міцности;

3) засвідчувати заявки членів товариства та їхніх об'єднань на одержання кредиту в постачанні сільськогосподарського знаряддя й машин, засвідчуючи як маєткове їхнє становище, як і ті обставини, що ці господарства об'єднують трудові, а не куркульські елементи; разом з тим СТВ'а повинні сприяти тому, щоб всіх взагалі членів товариства і їх об'єднання своєчасно постачати сільськогосподарським реманентом, що його розподіляється між сільським населенням; крім того, СТВ'а повинні сприяти членам товариства та їх об'єднанням при підготовці досвідчених трактористів із числа членів товариства, в першу чергу з демобілізованих червоноармійців.

15. В царині одержання лісу СТВ'а повинні:

1) знайомити членів товариства й їх об'єднання з умовами й порядком, як одержати лісу через земельні органи, сприяти земорганам виявляти що-разу розмір потреби окремих осіб і господарств у лісі, посвідчуючи розмір потреби тих чи инших членів товариства і направляючи їх до райвиконкому, який видає відповідну посвідку, і подавати членам СТВ допомогу на одержання лісу на пільгових умовах;

2) що до одержання лісу СТВ'а повинні сприяти громадянам, що потерпіли від пожежі або повіди, сім'ям червоноармійців, громадянам, що втратили працездатність в революційній боротьбі, громадянам, що фактично користуються соціяльним забезпеченням або мають право на таке забезпечення з тим, що:

а) розмір знижки кожному членові встановлюється залежно від матеріяльного стану, не виступаючи за межі загальновстановлених відсотків знижки,

б) призначений до розподілу за таксою ліс видається в першу чергу найбіднішому селянству,

в) ліс, призначений на видачу переселенцям та розселенцям в порядку довготермінового кредитування, видається в першу чергу маломіцним переселенцям.

16. В царині захисту інтересів військово-службовців і їхніх родин при одержанні пільг, установлених законом, СТВ'а повинні:

1) знайомити членів товариства зі змістом Кодексу Законів про пільги й переваги для військово-службовців Р. С. Червоної Армії й Флоти СРСР і їх родин (Зб. Зак. СРСР 1924 р., N 21, арт. арт. 197, 198) і, на випадок зламання цих пільг, переводячи їх у життя, вживати рішучих заходів до захисту зламаних інтересів своїх членів, що мають право на ці пільги.

17. В галузі опіки й піклування СТВ'а повинні всіляко допомагати місцевим радянським органам (сільрадам, райвиконкомам, нарсудам і т. инш.) вибирати в потрібних випадках опікунів і піклувателів над майном з числа членів товариства.

 

Народній Комісар Соціяльного Забезпечення,
Голова Центральної Секції Селянських
Товариств Взаємодопомоги

ПОКОРНИЙ

Заст. Народнього Комісара Юстиції та
Генерального Прокурора Республіки

МИХАЙЛИК

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали