НАРОДНІЙ КОМІСАРІЯТ ЮСТИЦІЇ УСРР

ПОСТАНОВА

від 27 січня 1926 р.

Харків

Інструкція про порядок переведення нотаріяльних чинностей народніми суддями, райвиконкомами та сільрадами

Обсяг компетенції

1. Згідно з увагою 1 до арт. 142 положення про судоустрій УСРР (Положення) (Зб. Уз. УСРР за 1925 р., ч. 92 - 93, арт. 522) в місцевостях, де нотаріяльних контор не організовано, на народніх суддів, а в районах, в межах яких немає народніх суддів, на районові виконавчі комітети покладається засвідчувати довіреності, копії усяких документів і витяги з торговельних книг, а також ідентичність підписів, засвідчувати на жадання урядовців, установ, а також приватних осіб неспірні обставини, як ось: час подання документів, перебування особи в певному місці, подання пояснень або вимагань одної особи до другої то-що.

2. Згідно з увагою 2 до арт. 142 положення про судоустрій (Положення) в сільських місцевостях, де немає ані нотарів, ані народніх суддів, ані районових виконавчих комітетів, на сільські ради покладається:

а) засвідчувати довіреності на одержання грошей і майна від різних державних і громадських установ і приватних осіб на суму не більшу як 100 карбованців, на провадження справ у судових установах на таку саму суму, а також засвідчувати довіреності без обмеження суми на одержання заробітньої платні, а так само запомог від органів соціяльного забезпечення та соціяльного страхування і на одержання всілякої поштової кореспонденції;

б) засвідчувати підписи на договорах про винаймлення, продаж і передачу сільськогосподарського майна на суму не більшу як 500 карбованців, на договорах купівлі-продажу на виплат сільсько-господарських машин і знаряддя, без обмеження суми, й на почтових оповістках також без обмеження суми;

в) засвідчувати копії документів майнового характеру на суму не більшу, як 100 карбованців, копії договорів, зазначених у п. "б" цього арт., а також копії документів немайнового характеру;

г) засвідчувати підписи фундаторів кооперативних організацій та инших товариств і союзів, що не мають на меті визискування, на подаваних ними проханнях про реєстрацію названих організацій - на проектах статутів;

д) засвідчувати, на жадання урядовців і установ, а також на прохання приватних осіб, неспірні обставини, як ось: час подання документів перебування особи в певному місці, подання пояснень або вимагань одної особи до другої то-що.

Порядок переведення нотаріяльних чинностей

3. Виконуючи нотаріяльні чинності народні судді, райвиконкоми та сільради додержуються нотаріяльного положення, загальної інструкції НКЮ по нотаріяту, цієї інструкції та всіх наказів Наркомюсту й округових судів по нотаріяту.

4. Переводячи різні нотаріяльні чинності, треба упевнюватися, чи відповідають переводжувані нотаріяльні чинності, а також подавані документи й акти чинним узаконенням, і як що виявиться деяка суперечність з останніми, то належить відмовити в переведенні жаданих чинностей.

5. Жадані нотаріяльні чинності повинно переводити в той самий день, коли заінтересовані особи й установи звернулися в цій справі і подали всі належні документи й оплати й тільки за технічною неможливістю вчинити їх в той самий день їхнє переведення можна перенести на другий день.

Відмова перевести ту чи иншу чинність, на жадання одної зі сторін, повинна бути викладена не пізніш як на протязі трьох день в листовній формі, з поясненням про причини відмови та з покликанням на відповідні узаконення.

6. Народні судді, райвиконкоми чи сільради не мають права переводити нотаріяльні чинності на ім'я або від імени провідників цих установ - народніх суддів, голів райвиконкомів, голів сільрад, секретарів народнього суду, райвиконкому й сільради, а також дружин перелічених осіб, прямих кровняків (батько, матір, дід, бабка, син, дочка, унук, унука й под.), як і братів та сестер. У цих випадках нотаріяльні чинності можна переводити в найближчих нарсудах, райвиконкомах або сільрадах.

7. Всі нотаріяльні чинності переводять народні судді, райвиконкоми сільради в помешканні нарсуду, райвиконкому й сільради. Тільки у випадких серйозної хвороби, старезности або з инших важливих причин громадяни можуть запрохувати народнього суддю, голову райвиконкому або голову сільради для вчинення тих або инших чинностей до дому.

8. Нарсудді, голови райвиконкомів та сільрад, а також їх співробітники повинні додержувати таємниці про всі перепроваджувані ними чинності та доручені їм справи, а також про документи й акти, що надходять до нотаріяльних органів в зв'язку з перепроваджуваними нотаріяльними чинностями, за винятком вимог органів прокуратури та судово-слідчої влади.

Недодержання таємниці карається за арт. 117 КК УСРР, як що за обставинами справи не підпадає під чинність инших артикулів.

9. Всі засвідчення робиться у формі напису на самому актові чи документові, й вони мають містити в собі назву народнього суду, райвиконкому або сільради, в яких їх вчиняється, рік, місяць і день, а у відповідних випадках і час їхнього вчинення та підпис відповідного нарсудді, голови райвиконкому чи сільради, секретарів цих установ і печатку.

При засвідченні повинно точно додержуватися встановлених НКЮ форм. Відступати від цих форм не можна.

10. Акти й засвідчення належить писати ясно й виразно. Суми й реченці, що стосуються до змісту вчинюваного акту, належить хоча-б один раз зазначити словами. Підчисток не припускається. Промежини повинно перекреслювати. Помилково написані слова належить закреслювати вздовш тонкою рискою. Поправки й дописки повинно робити так, щоб все помилково написане й закреслене можна було-б прочитати. Це правило обов'язкове й за тих випадків, коли документи виготовлено на друкарській машинці. Всі закреслені слова, поправки та дописки належить застерегти перед підписом осіб, що беруть участь у вчиненні акту, й перелічені в самому текстові засвідчення.

11. Визначаючи осіб в актах й засвідченнях, повинно докладно зазначити їхнє ім'я, по батькові та прізвище. Підписи сторін на засвідчених документах повинні вміщати повністю ім'я, по батькові та прізвище. Назва юридичних осіб, наприклад, установ, товариств і союзів повинно писати хоча-б один раз повністю без усяких скорочень.

В підписах на документах і в книгах скорочених назв юридичних осіб не припускається.

Увага. Засвідчуючи правочин з участю юридичної особи або довіреність від імени юридичної особи, в написові про засвідчення крім того повинно вказувати статут або положення, на підставі якого в правочині бере участь юридична особа й місце осідку організації чи підприємства.

12. Особовість сторін учасників вчинюваного правочину або осіб, для яких переводиться ті чи инші чинності, як що вони не відомі нарсудді, голові райвиконкому, чи сільради, стверджується посвідками особовости, що їх видали відповідні органи, або иншими документами, що їх заміняють. Як що таких немає, особовість можуть посвідчити два громадяни, що персонально відомі нарсудді, голові райвиконкому чи сільради, або ті, що подали для посвідчення своєї особовости належні документи.

13. Подані для засвідчення акти й документи можуть бути викладені, на бажання сторін, українською або російською мовами. Написи про засвідчення на акті чи документі, як і взагалі все діловодство належить проводити українською мовою. Як що для засвідчення подано акта чи документа, викладеного на будь якій иншій, крім української чи російської, мові, то до нього треба додати переклад цього акту чи документу українською мовою. Правильність перекладу повинна бути засвідченою судовим перекладачем, згідно з відповідними артикулами положення про судоустрій (Положення). Наколи нарсуддя, голова райвиконкому або сільради знають чужоземну мову, якою викладено поданого документа, переклад засвідчується ними самими.

Увага. В тих місцевостях, де нарсуди, райвиконкоми чи сільради ведуть діловодство мовою національних меншостей, подавані для засвідчення акти та документи, а також й самі написи про їхнє засвідчення можна викладати мовою цих меншостей без перекладу українською мовою.

14. У випадкові, коли ті, що звертаються за переведенням нотаріяльних чинностей, не можуть підписати акта, заяви й т. и. чи розписатися в книгах за неписьменністю, хворобою або з инших причин, ці особи повинні в присутності нарсудді, голови райвиконкому чи сільради доручити розписатися від свого імени иншій особі. В самому тексті засвідчення належить зазначати, що з такої та такої причини особа - учасник не могла підписатися власноручно й що в присутності нарсудді, голови райвиконкому чи сільради ця особа - учасник доручила розписатися замість себе иншій такій а такій особі.

Як хто з учасників правочину є неписьменний, то за неписьменного не можуть розписуватися инші учасники цього правочину.

15. Переводячи нотаріяльні чинності від імени й на ім'я сліпого, глухого, німого чи глухонімого, належить додержуватися правил, що їх викладено у відповідних артикулах нотаріяльного положення.

Переводячи нотаріяльні чинності від імени й на ім'я неповнолітніх та инших недієздатних осіб, треба додержуватися правил, що їх викладено в спеціяльних узаконеннях.

16. Переводячи нотаріяльні чинності, нарсудді, голови райвиконкомів чи сільрад повинні упевнюватися в особовості осіб, що звертаються за переведенням нотаріяльних чинностей, у праві їх вчиняти даний правочин й в тім, що правочин вчиняється ними за їхньою доброю волею й згодою і ними дійсно підписаний, а також в тім, що вони розуміють зміст і значіння вчинюваного ними правочину.

17. Підпис на засвідчуваному документові належить робити в присутності нарсудді, голови райвиконкому чи сільради, або, наколи документа підписано раніш, особа, що його підписала, повинна персонально підтвердити, що вона його дійсно підписала.

18. Юридичні особи (напр.: кооперативи, трести, земельні громади) провадять чинності через своїх представників, які виступають від імени юридичної особи або на підставі статуту (напр.: управа кооперативу/тресту й т. и.) або за довіреністю; довіреність повинна бути засвідченою встановленими нотаріяльним порядком. Довіреності від імени державних установ чи підприємств є важними, наколи їх видано за підписом відповідального керовника установи чи підприємства та печаткою. Нотаріяльного засвідчення таких довіреностей не вимагається (арт. 267 Цив. Код.).

19. Засвідчуючи правочини - довіреності з участю юридичних осіб, належить перевіряти: 1) чи є статут (положення), що їх затверджено або зареєстровано в установленому порядкові; 2) чи має право організація або підприємство на підставі свого статуту вчиняти даний правочин; 3) особовість представників; 4) право їх переводити чинності від імени даної організації або підприємства.

20. Засвідчуючи передовір'я, цеб-то довіреність, видану вірником на підставі основної довіреності, належить вимагати, щоб у передовір'ї не було більш повноважень, ніж в основній довіреності, та щоб реченець передовір'я не був більший за той реченець, на який видано основну довіреність. На основній довіреності робиться нотатка, що на підставі цієї довірености засвідчено передовір'я (довіреність) в такому, а такому нарсуді, райвиконкомові або сільраді, на ім'я такої, а такої особи, зазначаючи час засвідчення й число за реєстром.

21. Всі акти й документи, написані на декількох аркушах, нарсуддя, голова райвиконкому або сільради повинні прошнуровати, перенумерувати та скріпити по аркушах й припечатати сургучною печаткою.

22. Особам, що вчиняють акти та засвідчення, дозволяється на їхнє бажання одержувати копії вчинюваних актів і записів в реєстрі, а також поданих при переведенні нотчинностей документів, наколи ці документи з якоїсь причини залишені в справах нарсуду, райвиконкому ча сільради. Иншим особам і установам, за винятком органів, передбачених арт. 8 цієї інструкції, копії видається тільки за окремою постановою суду.

Нотаріяльні книги та наряди

23. Нарсудді, райвиконкоми та сільради ведуть, згідно з виробленими НКЮ формами, такі книги: а) загальний реєстр нотаріяльних чинностей і оплат; б) абетку до реєстру, а також наряди: а) загального листування по нотаріятові, куди долучається і копії поданих документів (на випадок потреби) й заяви одної сторони до другої; б) провідних наказів; в) відчитности по нотаріяту з копіями виправдуючих документів та иншими матеріялами, що відносяться до відчитности.

24. Нарсуддів й райвиконкомів постачають книгами беспосереднє відповідні окрсуди, які повинні передбачити цей видаток в своїх кошторисах по нотаріяту. Сільради постачається нотаріяльними книгами за кошти райвиконкомів (за рахунок нотаріяльних оплат, стягуваних сільрадами).

Книги, невикористувані повністю в біжучому році, можна продовжувати й на дальший рік.

25. "Загальний реєстр нотчинностей і оплат" повинен перенумерувати, прошнурувати й підписати голова окрсуду, а для сільради - голова райвиконкому за належною сургучною печаткою.

Записи до реєстру належить робити ясно й виразно, обов'язково в той самий день, коли нотчинності переводиться.

У змісті записів повинні бути відповіді на всі питання, що уміщені в заголовках окремих граф загального реєстру. Імена, по-батькові, прізвища, назви установ, товариств, союзів - належить подавати в реєстрові повністю, без усяких скорочень. Взагалі, записи належить робити докладно, аби зі змісту запису було видно не тільки, яку нотаріяльну чинність переведено, але й для кого саме, з докладним поданням назвиськ всіх осіб, що беруть в правочині участь, і коротким змістом засвідчуваного документу чи правочину, а також зазначаючи хто, коли й за яким числом видав подані сторонами документи.

Промежини в реєстрі повинні бути перекресленими, підчисток не припускається, все помилково написане належить закреслювати тонкою вздовш рисою так, щоб можна було прочитати закреслене. Усе закреслене, різні поправки й дописки повинні бути застереженими в кінці відповідного запису за підписом нарсудді, голови райвинконкому чи сільради.

Після скінчення кожного року при кінці відповідних записів у книзі реєстру належить зробити прикінцевий напис про кількість внесених до книги за минулий рік записів. Цей напис підписує нарсуддя, голова райвиконкому чи сільради.

Кількість записів в цьому написові належить зазначати словами. Такий самий прикінцевий напис належить робити після закінчення реєстру, коли цей реєстр закінчується серед року.

Числування записів треба провадити окремо на кожний рік.

26. Через рік після закінчення реєстру, його разом з абеткою до нього й всіма нотаріяльними нарядами треба здати на схов до архіву округового суду. Сільради свої книги та наряди по нотаріятові здають на схов до архіву належних райвиконкомів.

Оплати нотаріяльних чинностей

27. При виконанні нотаріяльних чиностей народні судді, райвиконкоми та сільради справляють такі оплати: 1) гербове на підставі статуту про гербову оплату; 2) оплату нотаріяльних чинностей; 3) додаток в 100 % оплати нотаріяльних чиностей. Цей додаток стягається на прибуток місцевих окр. та райвиконкомів.

Увага. Всі належні оплати вноситься обов'язково наперед. Розкладати на рати або відкладати внесення оплати - нотаріяльну чи инші не припускається. Гербове сплачується обов'язково марками.

28. Від оплати нотаріяльних чинностей звільняється:

а) осіб, що їх визнано судом за п. "в" арт. 43 Цив. Проц. Кодексу УСРР за неспроможніх до оплат в судових справах, наколи документи або копії з них засвідчується для подання до справ, в яких відбулася така постанова суду;

б) осіб, що подали посвідчення народнього суду про те, що вони не мають коштів для оплати засвідчення документів, зазначених у п. п. 29 - 43 цієї інструкції;

в) осіб, що подали для засвідчення документи в справах військової повинности, соціяльного забезпечення й соціяльного страхування, а також в справах одержання заробітної платні та аліментів;

г) осіб, що постраждали від стихійного лиха, та осіб, що мають право на соціяльне забезпечення, підчас оформлення ними документів для подання до Народнього Комісаріяту Внутрішніх Справ та до чужоземних консульств, наколи ці останні особи прямують закордон;

д) товариство допомоги жертвам інтервенції, а також усі установи й громадяни Союзу РСР, наколи вони оформлюють різного роду документи й акти в справах, звязаних з виявленням пошкоджень від інтервенції;

е) осіб, установи та організації, що їх звільняється від нотаріяльних оплат на підставі спеціяльних законів.

Оплата нотаріяльних чинностей

29. За засвідчення довіреностей стягується:

а) за довіреність на ведіння справ, які провадяться в судових і адміністративних органах - 1 карб. з довірености:

б) за довіреність на заряджування майном, на провадження торгівлі й т. и. - 10 карб, за довіреність; на окремі чинності цього виду - 3 карб. з довірености;

в) як що довіреність видає разом декілька осіб або передовір'я робиться від імени декількох осіб, то зверх оплат, зазначених під літ. "а" і "б" цього п., стягається з кожної особи, за винятком першої, по 50 коп.

30. За довірительці написи на почтових оповістках, дублікатах, переказах, в тім числі й банківських і под., а також за довіреності на одержання грошової почтової й пакункової кореспонденції на кожний окремий випадок - 10 коп. з напису або довірености.

31. За посвідчення витягів з торговельних книг справляється по 1 карб. за кожну сторінку; за посвідчення витягів із инших книг - по 50 коп. за сторінку.

32. За видачу копій документів, що їх залишено при справах, або витягів з нотаріяльних книг справляється по 1 карб. за сторінку.

33. За посвідчення часу подання документів і за посвідчення подій чи фактів справляється 2 карб.

34. За нумерацію й скріплення книг справляється 3 коп. з аркуша, але не менш, як 3 карб. за книгу.

35. За передачу заяв від одної особи до другої справляється 3 карб.; за видачу посвідчення про це - 1 крб. за включення в посвідчення відповіди 1 карб.

36. За приставлення заяв від одної особи до другої стягується кошти переїзду за пересічними цінами даної місцевости.

37. За засвідчення підписів на заявах, проханнях, об'явах, оповістках, планах і взагалі на документах, що не становлять будь-яких правочинів, та за випадків, що їх передбачено арт. 28 Цивільного Кодексу й увагою 1 до арт. 2 Статуту про векселі, справляється за кожний підпис по 50 к.

Увага. Засвідчуючи підписи осіб, що підписалися за неписьменних або тих, що не можуть підписатись через фізичні вади або хворобу, оплати нотаріяльних чинностей справляється за числом осіб, за дорученням яких підпис учинено.

38. За посвідчення правдивости копій справляється:

а) документів немайнового характеру - 50 коп. з кожної сторінки;

б) документів майнового характеру по 1 карб. з кожної сторінки.

Увага 1. За засвідчення копій документів, що їх подається до шкільних установ при вступі в ці установи, справляється 25 % з суми, зазначеної в літ. "а" цього арт.

Увага 2. Оплата засвідчення копій документів не може бути вища, ніж за засвідчення тих самих оригінальних документів.

Увага 3. Сумнів що до визначення майнового характеру документа розв'язується в залежності від призначення засвідчуваної копії та місця ії подання, про що відмічається на копії.

39. За засвідчення підпису на актах майнового характеру справляється:

а) в договорах купівлі-продажу та постачання сільсько-господар. майна й купівлі-продажу с. - г. машин на виплат на сумму не більш, як 500 карб. - 1 карб. 50 коп.; зверх 500 карб. - 1 карб. 50 коп. і зверх того 1/4 % зі суми, що перевищує 500 карб.;

б) в договорах винаймлення та передачі в тимчасове користування сільсько-господарчого майна на суму не більш як 500 карб. - 1 карб. 50 к.

40. В усіх випадках, що їх зазначено в цій інструкції, на сторінці лічиться не більш, як 25 рядків.

41. Наколи нотаріяльні чинності виконується не в помешканні нотаріяльного органу (див. п. 7 цієї інструкції), то зверх суми основної оплати справляється ще 100 % з цієї суми та подорожні кошти.

42. Засвідчувати всякого виду акти й договори майнового характеру або підписи на них, крім випадків, що їх зазначено вище, нарсуддям, райвиконкомам та сільрадам не дозволяється, навіть коли ці акти та договори не належать за законом до обов'язкового складання або засвідчення в нотаріяльному порядкові. Особам, що звертаються в таких справах, належить пояснювати, що їм треба звернутись до найближчої нотаріяльної контори.

43. За виготування, на прохання сторін, документів, що їх можна оформлювати в нарсуді, райвиконкомі або в сільраді, цеб-то за технічну роботу, справляється зверх тих оплат, що зазначено вище, ще такі:

а) за складання довіреностей на заряджування торгівлею та майном - 2 карб.;

б) на ведіння судових та адміністративних справ - 1 карб.;

в) инших довіреностей - 50 коп.;

г) за складання заяви від одної сторони до другої - 2 карб.;

д) за переписку документів немайнового характеру за першу сторінку (25 рядків) - 50 коп., за кожну наступну сторінку - 25 коп.;

е) за переписку документів майнового характеру - за першу сторінку - 1 карб. і за кожну наступну - 50 коп.;

ж) за друкування через копіровальний папір відбитка справляється 25 % вартости переписки документів;

з) за складання проектів актів та договорів, зазначених у п. 39 цієї інструкції, справляється 100 % зверх основної оплати нотаріяльних чинностей. За часткове виправлення таких документів справляється 25 % плати за техроботу.

44. В справах, що їх звільнено від оплати нотаріяльних чинностей, оплату технічної роботи також не стягується.

45. Складати документи (техробота), оформлювати які нарсуддям, райвиконкомам та сільрадам не можна, - забороняється.

46. Зазначені вище правила про оплату нотчинностей і техроботи належить вивісити в помешканні канцелярії на видноті.

Гербова оплата

47. Гербову оплату стягується в порядкові, що його зазначено в Статуті про гербову оплату та в інструкціях Наркомфіну. Викладений нижче перелік є лише прикладним і стосується тільки до тих документів, що найчастіше зустрічаються в нотаріяльній практиці нарсуддів, райвиконкомів та сільрад.

48. Довіреності на ведіння справ у судових та адміністративних установах оплачується гербовою оплатою в розмірі 1 карб. за довіреність.

49. Довіреності торгові й на заряджування майном оплачується гербовим 1 карб. 65 коп. за довіреність.

50. Вірчі написи на почтових оповістках, дублікатах, переказах, в тім числі банківських і под., а також довіреності на одержання грошової, поштової й пакункової кореспонденції гербовим не оплачується.

51. Витяги з торговельних та инших книг, крім нотаріяльних, оплачується гербовим в 6 коп. за кожний.

52. Витяги з нотаріяльних книг оплачується гербовим в 1 карб. за кожний.

53. Посвідчення часу подання документів, подій чи фактів оплачується гербовим в 1 карб.

54. Заяви від одної сторони до другої та посвідчення, що видається сторонам по таких заявах, оплачується гербовим в 1 карб. 65 коп. за кожну.

55. Всілякі заяви, прохання, об'яви і взагалі листовні звертання приватних осіб, підприємств та організацій (за їхньою ініціятивою та в їхніх інтересах) до урядових установ і урядовців по всіх справах, крім звільнених та зазначених у п. 56, оплачується гербовим в 1 карб.

56. Листовні звертання в справах: а) про дозвіл діяльности чужоземних підприємств на території СРСР; б) про дозвіл на відкриття, перевласнення, здачу в оренду торговельних та промислових підприємств, про зміну їхнього устаткування, про заміну в них машин і апаратів новими, про встановлення парових котлів; в) про дозвіл на будування нових будівель, на перебудування та знесення старих; г) про утворення акційних товариств, торговельно-промислових та инших товариств, за винятком кооперативів, артілів та їхніх об'єднань, про зміни статутів та договорів; д) про видачу чужоземцям всіляких посвідчень особовости для перебування та переїздів на території СРСР - оплачується гербовим в 1 карб. 65 коп.

57. Копії документів оплачується:

а) наколи оригінали оплачується простим гербовим, - також як і оригінали;

б) наколи оригінали оплачується пропорціональним гербовим - в розмірі 1/10 оплати оригінала, але не менш 6 коп.;

в) наколи оригінала звільнено від гербового, то й копії теж звільняється.

58. Договори купівлі-продажу й постачання сільськими господарями продуктів їхніх господарств оплачується гербовим в розмірі 1/10 % від суми договору. Инші договори купівлі-продажу, в тому числі на виплат та винайммлення - 1/2 % від суми договору за винятком тих, що їх звільнено від оплати.

59. Документи в справах народньої освіти, а також у випадках, що їх передбачено п. 28 цієї інструкції - від оплати гербовим звільняється.

60. Всі инші випадки звільнення документів та договорів від оплати гербовим та способи оплати гербовим инших документів та актів, крім тих, що зазначено вище, викладено в Статуті про гербову оплату та додатках до нього.

Чинності нарсуддів, райвиконкомів і сільрад в разі виявлення порушень Статуту про гербову оплату

61. В разі подання документів, неоплачених або оплачених з порушенням правил гербового Статуту, райвиконкоми та сільради стягують належну гербову оплату й штраф.

Як-що особа відмовиться заплатити гербове та штраф, документ надсилається до місцевого Окрфінвідділу й не повертається стороні до розвязання Окрфінвідділом питання про правильність його оплати. До заплати гербового та штрафу жодних нотаріяльних чинностей не переводиться. Про всі випадки виявлення порушень гербового Статуту негайно повідомляється належний Окрфінвідділ, куди також надсилається копії документів.

Гербове та штраф, що його стягнено в зазначених випадках, записується в звичайному порядкові до загального реєстру в графу гербової оплати, а в реєстрі зазначається підстави стягнення гербового та штрафу.

Увага. Нарсудді в разі подання документів, неоплачених або оплачених з порушенням правил гербового статуту, чинять, як зазначено в арт. 147 Цив. Проц. Код. та в арт. 21 Статуту про герб. оплату.

Порядок оскарження нотаріяльних чинностей

62. Скарги за неправильне виконання нотаріяльних чинностей, за відмовлення виконати чинності та за тяганину подається за арт. арт. 231 - 234 Цив. Проц. Код. до округового суду, де їх розглядає цивільно-касаційний відділок в судовому засіданні.

63. Реченець на подання скарги встановлено двохтижневий від дня, коли оскаржувачеві стало відомим розпорядження нарсудді, райвиконкому або сільради. Скарги на тяганину часом не обмежено.

64. Скарги подається до нарсуду, райвиконкому або сільради, що їхні чинності оскаржено, й вони передають їх до окрсуду не пізніш трьох днів від дня одержання скарги, з поясненням по суті справи й додаючи саму справу або копії потрібних документів. Скарги можна подавати також безпосередньо по округового суду.

65. Скарги, що їх подано після спливу реченця, повертається сторонам та повідомляється про це округовий суд.

66. Скарги за грубощі й взагалі за вчинки, що не відносяться безпосередньо до нотаріяльних чинностей, подається без обмеження часом до вищих органів влади за належністю, а саме: за чинності нарсуддів - до голови окрсуду, на чинності райвиконкомів - до окрвиконкому, на чинності сільрад - до райвиконкому.

67. Всі зазначені скарги, за винятком тих, що їх зазначено в п. 66 цієї інструкції, оплачується гербовим в сумі одного карб. Скарги, що їх зазначено в п. 66 цієї інструкції, і в справах, що їх звільнено від нотаріяльних оплат - гербовим не оплачується.

Догляд та відчитність в справі виконання нотчинностей

68. Що до догляду та відчитности в справі виконання нотаріяльних чинностей на нарсуддів райвиконкоми та сільради поширюється отакі правила:

а) загальний контроль та керування діяльністю нотаріяту УСРР належить до Народнього Комісаріяту Юстиції, а в межах кожної округи - до окрсуду;

б) нарсуди, райвиконкоми та сільради повинні що - місяця подавати в одному примірникові до належних окрсудів звіти про свою діяльність за формою, що встановлює НКЮ, не далі, як 5 дня місяця, наступного за відчитним. Округові суди, на підставі одержаних з місць відомостей, повинні скласти одну загальну звітну відомість для нарсуддів та райвиконкомів і окремо для сільрад. Ці звітні відомості подається в двох примірниках до НКЮ не далі, як 20 дня місяця, наступного за відчитним. Один примірник звітної відомости треба залишити в справах нарсуду, райвиконкому або сільради, а збірної відомости окрсуду - в справах, окрсуду.

69. Зверх звіту, що його надсилається до окрсуду, сільради повинні надсилати до райвиконкомів копії цих що-місячних звітів одночасно з надісланням звіту до окрсуду.

70. Зі всіма питаннями, що до нотаріяльної діяльности, нарсудді та райвиконкоми звертаються виключно до окрсудів, а сільради - до належних райвиконкомів.

71. Всі питання, що до нотаріяльної діяльности сільрад, райвиконкоми повинні розвязувати самостійно, звертаючись до окрсуду тільки в разі трудности розвязати ті або инші питання, та наколи питання звязане з товмаченням закону або пристосуванням нотаріяльної такси гербового статуту, або взагалі з порядком справляння оплат.

Увага. Скарги за чинності сільрад під час виконання ними нотаріяльних чинностей, що їх зазначено в п. 62 у цієї інструкції, сільради подають зі своїми поясненнями безпосередньо до округового суду.

72. Округові суди повинні постачати народніх суддів та райвиконкоми потрібними для них нотаріяльними книжками за рахунок загальних оплат, що їх стягується за нотаріяльною таксою. Витрати на це повинно передбачити в кошторисі окрсуду по нотаріяту в загально-кошторисовому порядкові.

73. Зі сум, що їх стягнено як нотаріяльну оплату та оплату технічної роботи (але не з додатку на місцеві кошти та гербового) 50 %, але не більш як 50 карбованців на місяць, надходить на прибуток належного нарсуду або райвиконкому. Нарсуди та райвиконкоми витрачують ці суми на потреби, що виникають безпосередньо з нотаріяльної діяльности (за винятком придбання нотаріяльних книг).

Решту цих сум можна витрачати на оплату праці співробітників, що виконують нотаріяльну роботу, зверх їхнього основного утримання.

74. Відчитність у витрачуванні згаданого 50 % відрахування подають нарсудді, райвиконкоми, з додатком усіх виправдуючих документів, безпосередньо до органів Наркомфіну за реченцем і порядком, що встановлено Наркомфіном. Копії такої відчитности, але без додатку виправдуючих документів або копій з них, нарсудді й райвиконкоми подають до окрсудів за належністю.

75. Залишки оплат, стягуваних як оплата нотаріяльних чинностей, та вся решта оплат, а саме: гербове та надвишка на місцевий прибуток, нарсудді та райвиконкоми що-місячно, не пізніш 5 дня, вносять до належних кас Наркомфіну.

76. Сільради мають право всі стягувані ними оплати з нотаріяльних чинностей і техроботи звертати на утримання канцелярії сільрад, згідно з кошторисами, складеними ними та затвердженими райвиконкомами. До цих саме кошторисів належить вносити видатки на постачання сільрад потрібними для них нотаріяльними книгами й канцелярським приладдям.

Увага. Райвиконкомам надається право безпосередньо від себе постачати сільради ноткнигами й канцприладдям, за рахунок загальної суми стягуваної сільрадами оплати нотаріяльних чинностей.

77. Всі инші оплати, що їх стягається при переведенні нотаріяльних чинностей, сільради повинні здавати за належністю.

Догляд та контроль за правильним витрачанням сум і завчасною здачею сільрадами оплат покладається на райвиконкоми та органи Наркомфіну за належністю.

 

Народній Комісар Юстиції
та Генеральний Прокурор Республіки

М. СКРИПНИК


 

Додаток
до арт. арт. 31 та 32


Форми нотаріяльних актів, довіренностей, засвідчувань, протестів векселів і нотаріяльних книг та відомостей.

Форма Ч. 1.


НОТАРІЯЛЬНИЙ АКТ

(Наколи його складає нотар)

По актовій книзі

По книзі загального раєстру та оплат

ч. _________

ч. ______

Тисяча дев'ятьсот _______ року ___________ місяця ______ дня до Державної Нотаріяльної Контори (словами прописується повністю назва Контори) прибули _________ (зазначається повністю ім'я, по батькові та прізвище сторін, а як що вони виступають як представники, назвиська й тих, кого вони представляють) і вчинили акта такого змісту:

(подається повний текст акту і підписується сторонами).

Під час укладання акту подано такі документи: (зазначається докладно всі документи, що були підставою складеного акту, та всі инші, які вимагається чинним законодавством та інструкцією по нотаріату).

Другий примірник цього акту видано ___ (зазначити, кому саме згідно з текстом акту).

або:

Другий примірник акту надіслано до Комгоспу (Місцгоспу) для реєстрації та видачі (зазначити, кому саме, та подати час і число вихідного журналу).

Стягнено оплат, в тому числі гербового ___ крб. ______ к.

Підпис нотаря

Печатка Контори


 

Форма. Ч 1-а.


НОТАРІЯЛЬНИЙ АКТ

(Наколи його подано до Нотконтори в готовому виді).

На поданому акті зверху до тексту прописується ліворуч число по книзі загального реєстру та оплат, а праворуч число по актовій книзі.

Після підписів сторін пишеться таке:

Тисяча дев'ятьсот __________ року _____ місяця дня (словами) до Державної Нотаріяльної Контори (прописується повністю назва Контори) прибули (зазначається повністю ім'я, по батькові та прізвище сторін, а як що вони виступають як представники, назвиська й тих, кого вони представляють) і подали для вчинення в нотаріяльному порядкові акта вищезазначеного змісту.

Під час укладання акту подано такі документи (зазначається докладно всі документи, що були підставою складеного акту, та всі инші, які вимагається чинним законодавством та інструкцією по нотаріяту).

Другий примірник цього акту видано ________ (зазначити кому саме, згідно з текстом акту), або:

Другий примірник акту надіслано до Комгоспу (Місцгоспу) для реєстрації та видачі (зазначити, кому саме, та подати час і число вихідного журналу).

Стягнено оплат, в тому числі гербового ___________ крб. _______ коп.

Підпис нотаря

Печатка Контори


 

Форма Ч. 2.


ДРУГИЙ ПРИМІРНИК АКТУ

(Точна копія нотаріяльного акту, за формами ч. ч. 1 і 1-а; другий примірник акту також підписують сторони, як і перший, що залишився в актовій книзі).

Цього примірника, який має силу оригінала, видано ______ (зазначити докладно, кому саме).

192 _____ року ___________ місяця дня по книзі, загального реєстру та оплат ч. ____

Підпис нотаря

Печатка Контори


 

Форма Ч. 3.


КОПІЯ НОТАРІЯЛЬНОГО АКТУ

(Точна копія акту, заведеного до актової книги).

Ця копія буквально тотожна з оригіналом, що знаходиться в актовій книзі й видана ___ (зазначається, кому саме).

192 ________ року ________ місяця _____ дня по книзі загального реєстру та оплат ч. ________

Оплату стягнено.

Підпис нотаря

Печатка Контори


 

Форма Ч. 4.


ЗАСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРІВ

Тисяча дев'ятьсот __________ року _____ місяця _ дня (словами).

Цей договір, підписаний власноручно сторонами, засвідчено в Державній Нотконторі (подається повністю назва Контори).

Ідентичність, правоздатність та дієздатність осіб, що вчиняють договір, перевірено.

На право укласти договора подано такі документи (зазначається докладно всі документи, що були підставою укладеного акту, та всі инші, які вимагається чинним законодавством та інструкцією по нотаріяту).

Стягнено оплат, в тому чіслі гербового _ крб. ________ коп. По книзі загального реєстру і оплат ч. ___

Підпис нотаря

Печатка Контори


 

Форма Ч. 5.


ЗАСВІДЧЕННЯ ДОВІРЕНОСТИ

(Від фізичної особи).

Тисяча дев'ятьсот ___ року ____ місяця __ дня (словами).

Цю довіреність засвідчено в Держнотконторі (подається повністю назву Контори) від імени (зазначається повністю ім'я, по-батькові та прізвище), що підписав довіреність власноручно.

Ідентичність, правоздатність та дієздатність віродавця перевірено.

Стягнено оплат, в тому числі гербового __ крб. _________ к. По книзі загального реєстру і оплат ч.

Підпис нотаря

Печатка Контори


 

Форма Ч. 5-а.


ЗАСВІДЧЕННЯ ДОВІРЕНОСТИ

(Від юридичної особи)

Тисяча дев'ятьсот ______ року _____ місяця ________ дня (словами).

Цю довіреність засвідчено в Держнотконторі (подається повністю назву Контори), від імени (зазначається повністю назву установи, від імени якої видається довіреність).

Довіреність підписано власноручно (зазначити докладно, ким саме та на якій підставі, цеб-то на підставі якого статуту або положення, ким статута затверджено та де його зареєстровано).

Стягнено оплат, в тому числі гербового ___________ крб. ___________ к. По книзі загального реєстру й оплат ч. __

Підпис нотаря

Печатка Контори


 

Форма Ч. 5-б.


ЗАСВІДЧЕННЯ ДОВІРЕНОСТИ

(Правом передовір'я або представництва).

Тисяча дев'ятьсот ___________ року ______ місяця__________ дня (словами).

Цю довіреність засвідчено в Держнотконторі (подаєтся повністю назву Контори) від імени _____ (зазначається повністю ім'я, по-батькові та прізвище особи, що підписала цю довіреність), який виступає як вірник (або представник) _ (зазначається повністю ім'я по батькові та прізвище особи, яку заступає той, що підписав цю довіреність) на підставі ____ (зазначити докладно, на підставі якої довірености, або якого иншого документу підписано довіреність).

Ідентичність вірника (або представника) та правоздатність і дієздатність віродавця й вірника перевірено.

Стягнено оплат, в тому числі гербового ______ крб._________ коп.

По книзі загального реєстру й оплат ч. __________

Підпис нотаря

Печатка Контори


 

Форма Ч. 6.


ЗАСВІДЧЕННЯ КОПІЇ

Тисяча дев'ятьсот _ року ____ місяця _ дня (словами).

Держнотконтора (подається повністю назва Контори)

посвідчує, що ця копія з оригіналом згідна.

(Наколи в оригіналі або в копії є де які поправки, підчистки, дописки, закреслені слова то що - про це докладно зазначається в тексті засвідчення).

Оплату стягнено.

По книзі загального реєстру й оплат ч.___________

Підпис нотаря

Печатка Контори


 

Форма Ч. 7.


ЗАСВІДЧЕННЯ АВТЕНТИЧНОСТИ ПІДПИСУ

Тисяча дев'ятьсот __ року місяця дня (словами).

Держнотконтора (подається повністю назва Контори)

посвідчує, що підпис (зазначається повністю ім'я, по-батькові та прізвище) на цьому документі зроблено ним власноручно.

Оплату стягнено.

По книзі загального реєстру й оплат ч.

Підпис нотаря

Печатка Контори


 

Форма Ч. 8.


ЗАСВІДЧЕННЯ ЧАСУ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТУ

Цього документа подано до Держнотконтори (подається повністою назву Контори) тисяча дев'ятьсот року місяця дня о годині __________ хвилині (словами) такими особами (ім'я, по-батькові та прізвище).

Оплату стягнено.

19 _______ року _____ місяця ___________ дня.

По книзі загального реєстру й оплат ч. _____

Підпис нотаря

Печатка Контори


 

Форма Ч. 9.


ЗАСВІДЧЕННЯ ПЕРЕБУВАННЯ ОСОБИ В ПЕВНОМУ МІСЦІ

(Наколи особа прибула до Контори)

ПОСВІДЧЕННЯ

Штамп Контори

Це посвідчення видано гр. ___
__
__________ (ім'я, по-батькові та прізвище)
про те, що він був у Конторі тисяча дев'ятьсот
___________ року місяця ________ дня о годині хвилині (словами).

______ (підпис особи, що про ню видається посвідчення)

Оплату стягнено.

По книзі загального реєстру й оплат ч. __________

Підпис нотаря

Печатка Контори


 

Форма Ч. 9-а.


ЗАСВІДЧЕННЯ ПЕРЕБУВАННЯ ОСОБИ В ПЕВНОМУ МІСЦІ

(Наколи нотар прибув до особи).

ПОСВІДЧЕННЯ

Штамп Контори

Це посвідчення видано гр. _

_____  (ім'я,по-батькові та прізвище) про те, що він був тисяча дев'ятьсот року місяця дня о годині хвилині (словами) ___ (точно зазначити де саме: місто або село, округа, вулиця, ч. будинку та кватири).

______ (підпис особи, що про ню видається посвідчення).

Оплату стягнено.

По книзі загального реєстру й оплат ч. ____

Підпис нотаря

Печатка Контори


 

Форма Ч. 10.


ЗАСВІДЧЕННЯ ПОДАННЯ ЗАЯВИ ВІД ОДНІЄЇ СТОРОНИ ДО ДРУГОЇ

Заяву подається до Контори обов'язково в трьох примірниках, що кожний з них підписано заявителем, з яких одного залишається при справах Контори, другого передається адресатові, а третього повертається заявителеві з таким написом:

Цю заяву передано Держнотконторою (подається повністю назву Контори) ________
___________
тисяча дев'ятьсот року місяця ____ дня (словами) до ________ (зазначити точно, кому саме), але відповіди на цю заяву не було або надійшла відповідь такого змісту _________ (подати дословний текст відповіди).

Оплату стягнено.

По книзі загального реєстру та оплат ч. __________

19 року, місяця дня

Підпис нотаря

Печатка Контори


 

Форма Ч. 11.


НАПИС НА ВЕКСЕЛІ ПРО ПРОТЕСТ

Держнотконтора (подається повністю назву Контори).

Протестовано від імени (точно зазначити від кого саме) за неплатіж або за неприйняття.

(Наколи векселя протестовано не на повну суму, зазначити на яку саме).

Справлено оплат крб. коп. (цифрами).

19 року місяця дня.

По реєстру ч.

Підпис нотаря

Печатка Контори


 

Форма  Ч. 12.


КНИГА
загального реєстру й оплат

Пор. ч. ч.

Місяць і день складення акту

Прізвище, ім'я, по-батькові та місце перебування осіб, що для них переведено нотаріяльну чинність. Наколи при тому беруть участь вірники, опікуни й т. ин., то тут описується їхні довіреності, мандати, або инші документи, що на їхній підставі вони вчиняють правочин, а також зазначається спосіб, яким нотар упевнюється в ідентичності, правоздатн. та дієздатн. сторін

Зазначення нотаріяльної чинности й найважливіших умов складеного або засвідченого акту

Сума акту

Стягнено оплат

Розписка про одержання складених або засвідчених документів з обов'язковим зазначен. власною рукою особи, що розписується в одержанні документу, загальної суми виплачених нотареві грошей

Нотаріяльна оплата

Оповісткова оплата

Додаток на місцевий прибуток

За технічну роботу

Гербового

Наколи гербову оплату внесено до каси фінвідділу, то в якім розмірі й за яким числом поквиток

1

2

3

4

Готівкою

Гербовими знаками

Кр.

К.

Кр.

К.

Кр.

К.

Кр.

К.

Кр.

К.

 

1

Березень 2

Назаренко Петро Васильович, мешк. м. Харкова, по вул. Шевченка в буд. ч. 15, який на доказ своєї особовости подав посвідчення Харк. Міськ. Міліції з 25 лютого 1924 р. під ч. 152. Правоздатність та дієздатність перевірено так (зазначити як саме).

Засвідчення довірености на ім'я Миколи Петровича Петренка що до управління денаціонал. у будинком його, Назаренка, що знаходиться в м. Київі по в. Свердлова, під ч. 12.

-

-

10

-

-

-

10

-

-

-

1-65

 

 

Довіреність одержав та двацять один карбованець 65 коп. заплатив Петро Васильович Назаренко

2

"

Сулима Дмитро Олексієвич, мешк. с. Ольшани того таки району, Харківської округи, нотареві особисто відомий, та Романовська Ганна Іванівна, мешк. м. Київа по в. Жовтн. Рев. в буд. ч. 12, особовість якої посвідчено свідками, нотареві відомими - Ольгою Олексієвною Костенко та Борисом Григоровичем Бобровським. Правоздатність та дієздатність перевірено так (зазначити як саме).

Договір купівлі-продажу, згідно з яким Дмитро Сулима продав Ганні Романовській свого власного денаціон. будинка в м. Харкові на Основі по в. Шевченка під ч. 20 за одну тисячу карб.

1000

-

9

50

-

-

9

50

20

-

-

 

10 карб, по квит. ч. 1079873

Другий примірник акту надіслано для реєстрації до Харків. Комгоспу 3 березня 1925 року під ч. 185. Трицять девять карб. заплатила Ганна Іванівна Романовська

3

5

Всеукраїнська Контора Державного Банку

Простий вексель на суму сто карб., виданий Петром Семеновичем Тихоня Всеукраїнському Пайовому Т-ву "Ларьок" 15 листопаду 1924 р. терміном на 4 березня 1925 року

100

-

1

-

-

15

1

-

-

-

-

 

 

Вексель без протесту одержав і два карб. заплатив артільник Держбанку (підпис)


 

Форма Ч. 13.


ГРОШОВА КНИГА

ПРИБУТОК

ВИДАТОК


Порядк. ч. ч.

Місяць, день

За який день та за якими числами по книзі загального реєстру й оплат та по реєстру протестованих векселів

СУМА ОПЛАТ

Порядк. ч. ч.

Місяць, день

Коли та на яку потребу видано або за який час внесено на прибуток державної скарбниці

Витрачено на утрим. Контори

ЗДАНО ДО ФІНВІД. ОПЛАТ

Гербового

За нотар. чинності

Місцевого

Оповісткового

За техніч. роботу

Разом

Гербового

За нотар. чинності

Місцевого

Оповісткового

За техніч. роботу

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Форма ч. 14.


КНИГА
розрахунків на подані до протесту векселі

Прибуток.

Видаток.


Місяць і день

Порядкові ч. ч.

Від кого одержано або за яким документом перераховано

Сума, що надійшла на виплату векселя

Загальна сума оплат нотчинностей по векселю

Нотатка про виплату векс.

Сума, що її рахується внесеною на біжучий рахунок нотконтори

Місяць і день

Порядкові ч. ч.

Ч. артик., за яким записано оплати на прибуток

Кому видано, на який рахунок списано або внесено на біж. рах. Нот. контори

Сума, що її видано векселедержавцеві або внес. на біж. рах. Нотконтори

Сума оплат нотчинностей по векселях та записан. до заг. грош. кн.

Суми, які списан. з біж. рах. для вид. векселедержавц.

Решта готівкою у касі Нотконтори

Решта сум на біж. рах. Нотконтори

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Січ. 3

1

Від Сидорова на виплату векселя, подан. Івановим.

300

-

311 ст. 1

-

Січ. 3

1

1

Видано Іванову на виплату по векселю Сидорова.

300

-

-

-

-

Січ. 5

2

Від Коргова на виплату векселя, подан. Губковим.

500

-

611 ст. 2

-

Січ. 5

2

3

Внесено на біж. рах. Нотконтори.

500

-

-

-

500

Січ. 5

3

Записано на біж. рах ч.

-

-

-

500

Січ. 6

3

-

Видано чек Губкову на виплату по векселю Коргова. Решта, на 1-VIII

-

-

500

100

-

Лют. 7

4

Від Морозова на виплату векселя, подан. Кандибою.

100

-

1011 ст. 4

-

Лют. 10

4

4

Видано Кандибі на виплат. по векс. Морозова___

100

-

-

-

-

Лют. 7

5

Від Іванова на оплату нотчинностей по векселях, зазначених в загальному реєстрі. під. ч. ч.____

-

10

-

-

Лют. 10

5

-

На оплату нотчинностей по векселях, зазначен. в загальному реєстрові під ч. ч.____

-

10

-

-

-

 

 

Баланс:

900

10

-

500

 

 

 

Баланс

900

10

500

-

-


 

Форма Ч. 14-а


КНИГА
розрахунків на подані до протесту векселі

Прибуток

Видаток


Місяць і день

Порядкові числа

Від кого одержано, або за яким документом перераховано

Сума одержана Нотконторою на виплату векселів

Загальна сума оплат, справлених за нотчинності по векселях

Нотатка про виплату векселів

Місяць і день

Порядкові ч. ч.

Ч. арт., за яким записано оплати на прибуток

КОМУ ВИДАНО

Сума видана векселедержавцеві

Сума оплат, справлених за нотчинності по векселях та записаних до загальної грошової книги

Решта у касі Нотконтори

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Січень

1

Сидорова на виплату векселя, поданого Івановим

300

 

3-1 ст. 1

Січень 3

1

1

Видано Іванову на виплату по векселю Сидорова

300

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решта на 3-1

 

 

100

Січень

7

Морозова на виплату векселя, поданого Шуваловим

100

 

10-1 ст. 3

Січень 8

2

-

Видано Шувалову на виплату по векселю

100

 

-

"

10

Від Кирпичникова на оплату нотчинностей по векселях, зазначених в загальному реєстрові під ч. ч.

 

 

 

Січень 10

3

4

На оплату нотчинностей по векселях, зазначених в загальному реєстрові під ч. ч.

 

 

 

10

 -

 -

-

10

 

 

 

400

10

-

-

-

-

 

400

10

-


 

Форма ч. 15.


РЕЄСТР ОПРОТЕСТОВАНИХ ВЕКСЕЛІВ

Порядкове Ч.

Рік, місяць, день опротестування

Ім'я, по-батькові, прізвище подавця векселя до протесту з зазначенням його адреси

Короткий виклад змісту векселя та його протесту з зазначенням: а) роду векселя, б) місця й часу видання, в) векселедержавця, г) векселедавця і написувачів по простому векселю й векселедавця (трасанта), платника (трасата), особи, що з її наказу векселя написано, першого набувача векселя і надписувачів по переказовому векселю, д) вексельної суми, е) місця й терміну виплати, ж) роду протесту (за невиплату або неприйняття, з) осіб, що від їхнього імени векселя опротестовано, и) в якій сумі протестовано

СТЯГНЕНО ОПЛАТ

Розписка про одержання протестов. векселя з обов'язков зазначен. власн рукою особи, що розписується в одержанні векселя, загальної суми виплачених нотареві грошей

Нотаріяльного

Оповісткового

Додатку на місцевий прибуток

Гербового

Готівкою

Гербовими знаками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Форма Ч. 16.


УСРР. НКЮ
Державна
Нотаріяльна Контора
______

До ____ філії Державного Банку


ВІДОМІСТЬ

векселям, опротестованим __ Державною Нотаріяльною Конторою за час від до місяця 192__ року. Місто Адреса

Порядкове число

Коли опротест. (рік, місяць і день)

ч. ч. по реєтру протестован. векселів

Векселедавець

Бланконадписувач

Від кого вексель опротестовано

Сума поданих векселів

Термін виплати

Місце виплати

Зауваження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Форма Ч. 17.


До _________ Окрсуду

Книга особистих рахунків нотаріяльних органів

Прибуток

Видаток


Порядкові числа

Місяць і день

ч. ч. відомостей та їхня дата

За який місяць одержано суми

Сума оплат

Порядкові числа

Місяць і день

Кому та на яку потребу видано або за який час внесено на прибуток Державної скарбниці

Витрачено на утр. нотконтори

Здано до Фінвідділу оплат

Гербового

За нотаріяльні чинності

Місцевого

За техроботу

Разом

Гербового

За нотаріяльні чинності

Місцевого

За техроботу

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Увага. Запис сум треба провадити по кожному ноторганові окремо.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали