ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України14.02.2012 N 110 (Форма N 110)


Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров'я
______
______

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма
______

Код за ЄДРПОУ                                  |__|__|__|__|__|__|__|__|

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 
Форма первинної облікової документації
N 039-4/о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України
|__|__|__|__|__|__| N |__|__|__|__|

 

ЩОДЕННИК
обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда

за місяць 20__ року ___________
(прізвище, ім'я, по батькові)                                                                     

 

 

 

 

 

 


Дата

Фак-
тич-
но від-
пра-
цьо-
вано го-
дин

Відвідувань

Вкладки, накладки, вініри

Штифтові куксові вкладки

Штучні коронки

всьо-
го

з них пер-
вин-
них та кон-
суль-
тацій

з них у пла-
но-
во-
про-
фі-
лак-
тич-
ному по-
ряд-
ку

у тому числі сільських жителів

всьо-
го

ли-
ті ме-
та-
леві

ке-
ра-
міч-
ні

ком-
по-
зит-
ні

всьо-
го

ли-
ті ме-
та-
леві

скло-
воло-
кон-
но-
ком-
по-
зитні

ан-
кер-
но-
ком-
по-
зитні

всього

з них суцільно-
литі

у то-
му чис-
лі на ім-
план-
татах

суцільнолиті

штампо-
вані

кера-
мічні

ком-
по-
зитні

пласт-
масо-
ві

на-
пів-
ко-
рон-
ки

ек-
ва-
тор-
ні

з них пер-
вин-
них та кон-
суль-
та-
цій

з них у пла-
ново-
про-
фі-
лак-
тич-
ному по-
ряд-
ку

мета-
леві

ме-
та-
ло-
ке-
ра-
міч-
ні

ме-
та-
ло-
ком-
по-
зит-
ні

ме-
тало-
пласт-
ма-
сові

мета-
леві

ком-
бі-
но-
вані

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Місткоподібні протези

всього

з них суцільно-
литі

з них на імплан-
татах

суцільнолиті

штамповано-паяні

керамічні безметалеві

пластмасові

з них коронок

з них зубів

всього

з них коронок

з них зубів

всього

з них коро-
нок

з них зубів

всього

з них коро-
нок

з них зубів

мета-
левих

метало-
кера-
мічних

метало-
компо-
зитних

метало-
пластма-
сових

мета-
левих

метало-
кера-
мічних

метало-
компо-
зитних

метало-
пластма-
сових

мета-
левих

комбі-
нова-
них

лит-
ків

фасе-
ток

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Знімні протези

Шини та шинопротези

Інди-
ві-
ду-
альні ложки

Орто-
пе-
дич-
ні апа-
ра-
ти, ка-
пові кон-
струк-
ції

Ще-
леп-
но-
ли-
цеві про-
те-
зи

Ла-
год-
жен-
ня про-
тезів

Пере-
базу-
вання, корек-
ція про-
тезів

Вилу-
чення коро-
нок

Вибір-
кове приш-
лі-
фову-
вання зубів

Кількість осіб, що одержали протези

Від-
пра-
цьо-
вано умов-
них оди-
ниць праце-
єм-
кос-
ті

всього

у тому числі на ім-
план-
татах

пластинкові

бюгельні

всього

з них суціль-
но-
литі

не-
знім-
ні

знім-
ні

всього

з них сільсь-
ких жите-
лів

у тому числі одержано безкоштовно

кіль-
кість осіб, які отри-
мали про-
тези із золо-
та та до-
рого-
цін-
них мета-
лів

пластма-
совий базис

литий металевий базис

пая-
ні

суціль-
но-
литі

діти та під-
літки

інва-
ліди (діти та дорос-
лі)

пенсі-
онери

учас-
ники бойо-
вих дій, інва-
ліди війни, учас-
ники війни

пост-
раж-
далі внас-
лідок аварії на Чорно-
биль-
ській АЕС

інші піль-
гові кате-
горії осіб

част-
кові

повні

част-
кові

пов-
ні

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник ______                                                           Лікар ___________
         (прізвище, ім'я, по батькові)                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові)

             Дата "___" __ 20__ р.


 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України14.02.2012 N 110 (Форма N 110)

Зареєстровано
у Міністерстві юстиції України
28 квітня 2012 р. за N 677/20990


Інструкція
щодо заповнення форми облікової медичної документації N 039-4/о "Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми облікової медичної документації N 039-4/о "Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда" (далі - форма N 039-4/о).

2. Форма N 039-4/о заповнюється лікарем-стоматологом-ортопедом стоматологічної поліклініки, відділення (кабінету), стоматологічних відділень амбулаторій, поліклінік, лікарень, диспансерів, науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, госпіталів для інвалідів війни, жіночих консультацій, лікарських пунктів охорони здоров'я незалежно від підпорядкування і форм власності, які надають ортопедичну допомогу населенню.

3. Підставою для заповнення форми N 039-4/о є "Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда" (форма N 037-1/о (Форма N 110), затверджена цим наказом) і служить для заповнення таблиці 2702 форми звітності N 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20__ рік", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 липня 2007 року N 378, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за N 1009/14276.

4. Основне призначення форми N 039-4/о полягає в сумарному вираженні лікувально-профілактичної допомоги за один робочий день, місяць.

5. У графі 1 вказується дата робочого дня лікаря. На підставі даних цієї графи визначається кількість робочих днів, відпрацьованих лікарем за місяць.

6. У графі 2 відображається кількість фактично відпрацьованих годин за графіком, які в кінці місяця переводяться в кількість робочих днів за 5-денним тижнем, тобто: кількість годин, поділена на 6,5, дорівнює кількості робочих годин; у графу включаються години, які виділені лікарю-стоматологу-ортопеду для прийому, включаючи консультації. При невідповідності часу роботи лікаря за графіком вказується причина такої невідповідності.

7. У графі 3 зазначається загальна кількість відвідувань до лікаря як хворих, так і практично здорових пацієнтів, оглянутих у порядку індивідуальних і масових профілактичних стоматологічних оглядів, незалежно від характеру звернення до лікаря.

8. У графі 4 відмічається кількість первинних відвідувань (дорослих та дітей віком до 17 років включно). Первинним вважається перше звернення пацієнта за стоматологічною допомогою у звітному році незалежно від характеру звернення.

9. У графі 5 зазначається кількість відвідувань у планово-профілактичному порядку, тобто за період лікування.

10. У графі 6 відмічається кількість первинних відвідувань, здійснених сільськими жителями (дорослими та дітьми віком до 17 років включно).

11. У графі 7 зазначається кількість відвідувань, здійснених сільськими жителями у планово-профілактичному порядку за період лікування.

12. У графах 8 - 70 вказується обсяг лікувально-профілактичної роботи.

13. У графах 8 - 11 зазначаються загальна кількість та окремі види вкладок, накладок, вінірів, а саме: металеві, керамічні, композитні, які виготовлені з відповідних матеріалів.

14. У графах 12 - 15 вказуються загальна кількість та окремі види штифтових куксових вкладок, а саме: металеві, скловолоконно-композитні, анкерно-композитні, виготовлені з відповідних матеріалів.

15. У графах 16 - 29 зазначаються загальна кількість та окремі види поодиноких або спаяних між собою штучних коронок, які виготовлені за різними технологіями з використанням відповідних матеріалів.

16. У графі 16 вказується загальна кількість штучних поодиноких коронок.

17. У графі 17 зазначається загальна кількість суцільнолитих коронок, а саме: металевих, металокерамічних, металокомпозитних, металопластмасових.

18. У графі 18 вказується загальна кількість коронок на імплантатах.

19. У графі 19 зазначається кількість суцільнолитих металевих коронок.

20. У графі 20 вказується кількість суцільнолитих коронок, які облицьовані керамікою.

21. У графі 21 вказується кількість суцільнолитих коронок, які облицьовані композитом.

22. У графі 22 вказується кількість суцільнолитих коронок, які облицьовані пластмасою.

23. У графі 23 зазначається кількість штампованих металевих коронок.

24. У графі 24 вказується кількість штампованих комбінованих коронок.

25. У графі 25 вказується кількість штучних одиноких керамічних коронок.

26. У графі 26 зазначається кількість штучних одиноких композитних коронок.

27. У графі 27 вказується кількість штучних одиноких пластмасових коронок.

28. У графі 28 вказується кількість штучних одиноких напівкоронок.

29. У графі 29 зазначається кількість штучних екваторних коронок.

30. У графах 30 - 51 вказуються загальна кількість та окремі види місткоподібних протезів та їх складові елементи, а саме: коронки і зуби.

31. У графі 30 вказується загальна кількість місткоподібних протезів.

32. У графі 31 вказується загальна кількість суцільнолитих місткоподібних протезів, а саме: металевих, металокерамічних, металокомпозитних, металопластмасових.

33. У графі 32 зазначається кількість місткоподібних протезів на імплантатах.

34. У графі 33 відмічається кількість литих металевих коронок у місткоподібних протезах.

35. У графі 34 зазначається кількість литих коронок, які облицьовані керамікою у місткоподібних протезах.

36. У графі 35 вказується кількість литих коронок, які облицьовані композитними матеріалами у місткоподібних протезах.

37. У графі 36 відмічається кількість литих коронок, які облицьовані пластмасою у місткоподібних протезах.

38. У графі 37 зазначається кількість литих металевих зубів у місткоподібних протезах.

39. У графі 38 вказується кількість литих зубів, які облицьовані керамікою у місткоподібних протезах.

40. У графі 39 вказується кількість литих зубів, які облицьовані композитом зубів у місткоподібних протезах.

41. У графі 40 зазначається кількість литих зубів, які облицьовані пластмасою у місткоподібних протезах.

42. У графі 41 вказується загальна кількість штамповано-паяних місткоподібних протезів.

43. У графі 42 вказується кількість штампованих металевих коронок у штамповано-паяних місткоподібних протезах.

44. У графі 43 вказується кількість штампованих комбінованих коронок у штамповано-паяних місткоподібних протезах.

45. У графі 44 зазначається кількість литків проміжної частини штамповано-паяних місткоподібних протезів.

46. У графі 45 вказується кількість фасеток проміжної частини штамповано-паяних місткоподібних протезів.

47. У графі 46 відмічається загальна кількість керамічних безметалевих місткоподібних протезів.

48. У графі 47 зазначається кількість коронок у керамічних безметалевих місткоподібних протезах.

49. У графі 48 вказується кількість зубів проміжної частини керамічних безметалевих місткоподібних протезів.

50. У графі 49 вказується загальна кількість пластмасових місткоподібних протезів.

51. У графі 50 вказується кількість коронок у пластмасових місткоподібних протезах.

52. У графі 51 зазначається кількість зубів проміжної частини пластмасових місткоподібних протезів.

53. У графах 52 - 59 відмічається кількість знімних протезів.

54. У графі 52 вказується загальна кількість знімних протезів, а саме: пластинкових, бюгельних.

55. У графі 53 зазначається кількість знімних протезів з фіксацією на імплантатах.

56. У графі 54 вказується кількість часткових знімних пластинкових протезів з пластмасовою основою.

57. У графі 55 вказується кількість повних знімних пластинкових протезів з пластмасовою основою.

58. У графі 56 зазначається кількість часткових знімних пластинкових протезів з литою металевою основою.

59. У графі 57 вказується кількість повних знімних пластинкових протезів з литою металевою основою.

60. У графі 58 вказується кількість паяних бюгельних протезів.

61. У графі 59 зазначається кількість суцільнолитих бюгельних протезів.

62. У графах 60 - 63 вказується загальна кількість виготовлених шин та шинопротезів, у тому числі суцільнолитих, незнімних, знімних, за відповідними графами.

63. У графі 64 зазначається загальна кількість виготовлених індивідуальних відбиткових ложок.

64. У графі 65 зазначається кількість виготовлених лікувальних ортодонтичних апаратів, капових конструкцій.

65. У графі 66 вказується кількість щелепно-лицевих протезів.

66. У графі 67 зазначається кількість лагоджень протезів.

67. У графі 68 вказується кількість перебазувань та корекцій протезів.

68. У графі 69 зазначається загальна кількість вилучених штучних коронок з метою лікування зубів або підготовки до нового протезування.

69. У графі 70 вказується кількість випадків вибіркового пришліфовування зубів та кількість зубів.

70. У графах 71, 72 відмічається кількість осіб, що отримали зубні протези (закінчили протезування), у тому числі сільських жителів.

71. У графі 73 зазначається кількість дітей та підлітків, які безкоштовно отримали зубні протези.

72. У графі 74 вказується кількість інвалідів (діти та дорослі), які безкоштовно отримали зубні протези.

73. У графі 75 зазначається кількість пенсіонерів, які безкоштовно отримали зубні протези.

74. У графі 76 зазначається кількість учасників бойових дій, інвалідів війни, учасників війни, які безкоштовно отримали зубні протези.

75. У графі 77 вказується кількість осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які безкоштовно отримали зубні протези.

76. У графі 78 зазначається кількість осіб пільгових категорій, які безкоштовно отримали зубні протези.

77. У графі 79 вказується кількість осіб, що одержали протези із золота та інших дорогоцінних металів.

78. У графі 80 вказується кількість відпрацьованих умовних одиниць працеємкості (УОП) згідно з класифікатором процедур в ортопедичній стоматології.

79. Заповнення всіх граф за один робочий день лікар проводить на підставі медичної карти стоматологічного хворого та "Листка щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда" (форма N 037-1/о (Форма N 110), затверджена цим наказом) у кінці робочого дня.

80. Форма N 039-4/о підписується та датується лікарем-стоматологом-ортопедом, в якого хворий перебуває під диспансерним наглядом.

81. У разі ведення форми N 039-4/о в електронному форматі в неї має бути включена вся інформація, яка міститься на затвердженому паперовому носії.

82. Термін зберігання форми N 039-4/о - 1 рік після звітного періоду.

 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали