ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України14.02.2012 N 110


Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров'я
__
__

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма
__

Код за ЄДРПОУ                                       |__|__|__|__|__|__|__|__|

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
N 039-2/о

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України
|__|__|__|__|__|__| N |__|__|__|__|

 
 
 

ЩОДЕННИК
обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету
)

 

 

 

 

"___" 20__ року                                                                                                                                  _________
                                                                                                                                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові лікаря)


Да-
та

Фак-
тич-
но від-
пра-
цьо-
вано го-
дин

Кіль-
кі-
сть відві-
ду-
вань - всьо-
го

У тому числі первинних

От-
ри-
ма-
ли не-
від-
клад-
ну до-
по-
мо-
гу

Запломбовано зубів

Зроблено пломб з:

Гін-
гівіт та зах-
во-
рю-
ван-
ня па-
ро-
дон-
ту

Проведено курс лікування захворювань

всьо-
го, у то-
му чис-
лі сіль-
ських жите-
лів

з них ді-
тей (до 17 ро-
ків включ-
но)

всьо-
го

карієс

Ускладнений карієс

це-
мен-
тів

амаль-
гам

хі-
міч-
них ком-
по-
зитів

світ-
ло-
по-
лі-
ме-
рів

пародонту

сли-
зо-
вої обо-
лон-
ки по-
рож-
ни-
ни ро-
та - всьо-
го

у то-
му чис-
лі у ді-
тей до 17 ро-
ків включ-
но

пос-
тій-
ні зу-
би - всьо-
го

у то-
му чис-
лі у ді-
тей до 17 ро-
ків включ-
но

тим-
ча-
со-
ві зу-
би

постійні зуби

тимчасові зуби

у т. ч. вилікувано

кіль-
кість хво-
рих - всьо-
го

у то-
му чис-
лі у ді-
тей до 17 ро-
ків включ-
но

пов-
не знят-
тя зуб-
них нап-
ла-
сту-
вань

ме-
ди-
ка-
мен-
то-
зне ліку-
ван-
ня

хірур-
гічне ліку-
вання

тим-
ча-
сове ши-
ну-
ван-
ня зу-
бів

пуль-
піт - всьо-
го

у то-
му чис-
лі у ді-
тей до 17 ро-
ків включ-
но

пері-
одон-
тит - всьо-
го

у то-
му чис-
лі у ді-
тей до 17 ро-
ків включ-
но

пуль-
піт

пе-
ріо-
дон-
тит

 P-ві-
та-
льно хі-
рур-
гіч-
но за 1 від-
ві-
ду-
ван-
ня -
всьо- 
го

у тому числі у дітей до 17 років включ-
но

Pt за 1 від-
ві-
ду-
ван-
ня - всьо-
го

у то-
му чис-
лі у ді-
тей до 17 ро-
ків включ-
но

де-
пуль-
по-
ва-
но зубів без ура-
жен-
ня карі-
єсом

кю-
ре-
таж

клап-
те-
ва та інші опе-
ра-
ції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Видалено зубів

Зроблено операцій

Всьо-
го сано-
вано в поряд-
ку пла-
но-
вої робо-
ти та за звер-
не-
ння-
ми

Планова санація

Профілактичні заходи

Відпра-
цьовано умов-
них оди-
ниць праце-
ємкості (УОП)

всього

постійних у дорослих з приводу

у дітей до 17 років включно

всьо-
го

гос-
трі запа-
льні про-
це-
си

пухли-
ни та пух-
лино-
по-
діб-
ні утво-
рен-
ня

зубні імп-
лан-
тати

інші

у дорослих

у дітей до 17 років включно

гігієніч-
не навчан-
ня та вихо-
вання, інди-
віду-
альний вибір засо-
бів профі-
лактики

навчан-
ня дог-
ляду за порож-
ниною рота, кон-
троль та корек-
ція нави-
чок

профе-
сійна гігі-
єна

ремі-
нера-
лізу-
юча тера-
пія

гер-
мети-
зація фі-
сур

уск-
лад-
не-
ного карі-
єсу

паро-
дон-
титу

постійних

тимчасових

ін-
декс карі-
єсу пос-
тій-
них зубів КПВ

огля-
нуто в по-
ряд-
ку пла-
но-
вої сана-
ції

пот-
ребу-
вало сана-
ції з тих, що огля-
нуті

сано-
вано - всього

ін-
декс карі-
єсу тим-
часо-
вих зубів КП

ін-
декс карі-
єсу пос-
тій-
них зубів КПВ

огля-
нуто в поряд-
ку плано-
вої сана-
ції

потре-
бувало сана-
ції з тих, що огля-
нуті

сано-
вано - всього

з при-
воду уск-
лад-
не-
ного карі-
єсу

з орто-
дон-
ти-
чною ме-
тою

з приво-
ду уск-
лад-
не-
ного карі-
єсу

у зв'язку з фізіо-
логі-
чною змі-
ною

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник _____                                                                 Лікар ______
                         (прізвище, ім'я, по батькові)                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)

Дата "___" _ 20__ р.


 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України14.02.2012 N 110

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2012 р. за N 675/20988


Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 039-2/о "Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 039-2/о "Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)" (далі - форма N 039-2/о).

2. Форма N 039-2/о заповнюється лікарем-стоматологом стоматологічної поліклініки, відділення (кабінету), стоматологічних відділень і кабінетів амбулаторії, поліклінік, лікарень, диспансерів, науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, госпіталів для інвалідів війни, жіночих консультацій, лікарських пунктів охорони здоров'я, які надають стоматологічну допомогу дорослому і дитячому населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності.

3. Форма N 039-2/о заповнюється лікарем-стоматологом або зубним лікарем, які ведуть амбулаторний терапевтичний, хірургічний, а також змішаний прийоми в закладах охорони здоров'я, розташованих у міських та сільських місцевостях.

4. Форма N 039-2/о є основним обліковим документом для отримання відомостей про роботу лікаря-стоматолога за поточний місяць, про об'єм лікувальної та профілактичної роботи, яка проводиться лікарем на амбулаторному прийомі.

5. Форма N 039-2/о заповнюється на підставі розробок даних облікової форми N 037/о "Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету". У кінці кожного місяця в щоденнику роботи лікаря-стоматолога підводиться підсумок.

6. У графі 1 вказується дата робочого дня лікаря. На підставі даних цієї графи визначається кількість робочих днів, відпрацьованих лікарем за місяць.

7. У графі 2 зазначається загальна кількість фактично відпрацьованих годин за графіком, які в кінці місяця переводяться в кількість робочих днів (за 5-денним робочим тижнем), тобто кількість відпрацьованих годин необхідно розділити на 6,5 години, отримуємо кількість днів. У дану графу включаються години, які виділяються лікарю-стоматологу для прийому пацієнтів, включаючи профілактичні огляди, консультації тощо. При невідповідності часу роботи лікаря за графіком вказується причина.

8. У графі 3 вказується загальна кількість відвідувань - всього, зроблених до лікаря як хворими, так і практично здоровими особами, які були оглянуті в порядку індивідуальних і масових профілактичних стоматологічних оглядів та з приводу консультацій чи інших причин.

9. У графі 4 у чисельнику зазначається кількість первинних відвідувань лікаря-стоматолога - всього, у тому числі сільськими жителями - в знаменнику. Первинним вважається перше звернення за стоматологічною допомогою пацієнта у звітному році незалежно від характеру звертання (консультація, огляд, лікування тощо). Первинним пацієнт може бути тільки раз на рік.

10. У графі 5 із загальної кількості первинних відвідувань лікаря-стоматолога виділяються у тому числі відвідування дітьми віком до 17 років включно.

11. Графа 6 заповнюється в разі звернення хворого за невідкладною стоматологічною допомогою. Якщо хворий лікується у лікаря надалі, то надання швидкої допомоги вважається за початок лікування.

12. У графах 7 - 16 зазначається кількість пломб, які поставлені пацієнту з приводу карієсу та його ускладнень як у постійних, так і тимчасових зубах.

13. У графі 7 вказується кількість запломбованих зубів - всього, у тому числі усунення дефектів раніше зроблених пломб, пломб з приводу клиноподібного дефекту, гіпоплазії емалі та інших захворювань некаріозного походження (наприклад, травма зуба).

14. У графі 8 вказується кількість запломбованих постійних зубів з приводу карієсу - всього.

15. У графі 9 вказується у тому числі кількість запломбованих постійних зубів з приводу карієсу в дітей віком до 17 років включно.

16. У графі 10 зазначається кількість запломбованих тимчасових зубів у дітей.

17. У графі 11 вказується кількість запломбованих постійних зубів з приводу пульпіту - всього.

18. У графі 12 - в тому числі кількість запломбованих постійних зубів з приводу пульпіту в дітей віком до 17 років включно.

19. У графі 13 вказується кількість запломбованих постійних зубів з приводу періодонтиту - всього.

20. У графі 14 - в тому числі кількість запломбованих постійних зубів з приводу періодонтиту у дітей віком до 17 років включно.

21. У графі 15 зазначається кількість запломбованих тимчасових зубів у дітей з приводу пульпіту.

22. У графі 16 вказується кількість запломбованих тимчасових зубів у дітей з приводу періодонтиту.

23. У графі 17 із кількості зубів, вилікуваних за одне відвідування з приводу пульпіту (графа 11 + графа 15), виділяються зуби, вилікувані вітальним хірургічним методом (під знеболенням), навіть якщо постійна пломба не була поставлена протягом цього відвідування.

24. У графі 18 із кількості зубів, вилікуваних за одне відвідування з приводу пульпіту (графа 11 + графа 15) вітальним хірургічним методом, зазначається також кількість зубів, вилікуваних у дітей віком до 17 років включно.

25. У графі 19 із кількості зубів, вилікуваних за одне відвідування з приводу періодонтиту (графа 13 + графа 16), зазначається кількість зубів, канали в яких запломбовано за одне відвідування.

26. У графі 20 із кількості зубів, вилікуваних за одне відвідування з приводу періодонтиту (графа 13 + графа 16), вказується в тому числі кількість зубів, вилікуваних у дітей віком до 17 років включно.

27. У графі 21 вказується кількість депульпованих зубів без ураження карієсом.

28. У графах 22 - 25 зазначається кількість поставлених пломб залежно від пломбувальних матеріалів (із графи 7).

29. У графі 22 відмічається кількість поставлених пломб, зроблених із цементів.

30. У графі 23 вказується кількість поставлених пломб, зроблених із амальгам.

31. У графі 24 зазначається кількість поставлених пломб, зроблених із хімічних композитів.

32. У графі 25 вказується кількість поставлених пломб із світлополімерів.

33. У графі 26 вказується наявність гінгівіту та захворювань тканин пародонту: у чисельнику - у дорослих, у знаменнику - у дітей віком до 17 років включно.

34. У графах 27 - 33 зазначається обсяг лікарських втручань при лікуванні захворювань пародонту.

Наприклад: Хворий А: за одне відвідування були зняті зубні напластування та проведена лікувальна терапія.

Графа 27 - 1, графа 29 - 1, графа 30 - 1, графи 31, 32, 33 - прочерки.

Хворий Б: були зняті зубні напластування, проведено кюретаж трьох ділянок пародонтиту, медикаментозну терапію протягом 5 сеансів та тимчасове шинування нижніх різців.

Графа 27 - 1, графа 29 - 1, графа 30 - 5, графа 31 - 3, графа 33 - 1.

35. У графі 27 зазначається кількість хворих - всього, яким проведено курс лікування з приводу захворювань пародонту.

36. У графі 28 вказується у тому числі кількість дітей віком до 17 років включно, яким проведено курс лікування з приводу захворювань пародонту.

37. У графі 29 зазначається кількість пролікованих пацієнтів з повним зняттям зубних напластувань.

38. У графі 30 вказується кількість пацієнтів, яким проведено повний курс медикаментозного лікування.

39. У графі 31 зазначається кількість пацієнтів, яким проведено хірургічне лікування (кюретаж) з приводу захворювань пародонту.

40. У графі 32 вказується кількість пацієнтів, яким проведена клаптева та інші операції з приводу захворювань пародонту.

41. У графі 33 зазначається кількість пацієнтів, яким проведено тимчасове шинування зубів з приводу захворювань пародонту.

42. У графі 34 зазначається кількість пацієнтів, які отримали повний курс лікування з приводу захворювань слизової оболонки порожнини рота - всього.

43. У графі 35 вказується в тому числі кількість дітей віком до 17 років включно, які отримали повний курс лікування з приводу захворювань слизової оболонки порожнини рота.

44. У графі 36 вказується кількість видалених зубів - всього.

45. У графі 37 зазначається кількість видалених постійних зубів у дорослих з приводу ускладненого карієсу.

46. У графі 38 вказується кількість видалених постійних зубів у дорослих з приводу пародонтиту.

47. У графі 39 зазначається кількість видалених постійних зубів у дітей віком до 17 років включно з приводу ускладненого карієсу.

48. У графі 40 зазначається кількість видалених постійних зубів у дітей віком до 17 років включно з ортодонтичною метою.

49. У графі 41 вказується кількість видалених тимчасових зубів у дітей з приводу ускладненого карієсу.

50. У графі 42 зазначається кількість видалених тимчасових зубів у дітей у зв'язку з фізіологічною зміною.

51. У графі 43 зазначається кількість проведених амбулаторних операцій - всього, дані цієї графи дорівнюють підсумку граф 44 + 45 + 46 + 47.

52. У графах 44 - 47 вказуються причина та кількість оперативних втручань.

53. У графі 44 зазначається кількість зроблених операцій з приводу гострих запальних процесів.

54. У графі 45 вказується кількість зроблених операцій з приводу пухлин та пухлиноподібних утворень.

55. У графі 46 вказується кількість зроблених операцій з приводу зубних імплантатів.

56. У графі 47 зазначається кількість проведених операцій з приводу інших захворювань.

57. У графі 48 вказується кількість хворих, які сановані в порядку планової роботи та за зверненнями.

58. У графі 49 вказується інтенсивність карієсу зубів за індексом КПВ у дорослих. У цій графі проставляється цифра, яка відповідає сумі каріозних, пломбованих та видалених постійних зубів.

59. У графі 50 зазначається кількість дорослих пацієнтів, профілактично оглянутих в порядку планової санації із тих, що звернулись за наданням стоматологічної допомоги (із графи 4).

60. У графі 51 вказується кількість дорослих пацієнтів, які потребували санації з тих, що оглянуті.

61. У графі 52 вказується кількість санованих дорослих пацієнтів - всього.

62. У графах 53, 54 зазначають індекси карієсу (КП та КПВ) у дітей до 17 років включно. Графи заповнюються на підставі форми облікової статистичної документації N 049/о "Журнал обліку профілактичних оглядів лікаря-стоматолога", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 1999 року N 302.

63. У графі 53 вказується індекс карієсу тимчасових зубів (КП) у дітей до 17 років включно. У цій графі проставляється цифра, яка відповідає сумі каріозних та пломбованих тимчасових зубів.

64. У графі 54 зазначається індекс карієсу постійних зубів (КПВ) у дітей до 17 років включно. У цій графі проставляється цифра, яка відповідає сумі каріозних, пломбованих та видалених постійних зубів (для змінного та постійного прикусу).

65. У графах 55 - 57 відображається планова санація у дітей віком до 17 років включно.

66. У графі 55 відображається кількість дітей до 17 років включно, профілактично оглянутих лікарем у порядку планової санації з тих, що звернулися за наданням стоматологічної допомоги (із графи 5).

Профілактично оглянутим вважається пацієнт, якому зроблено онкологічний профілактичний огляд, оглянуто зуби, слизову оболонку, м'які тканини щелепно-лицьового відділу, стан прикусу та складено план лікування; профілактично оглянутим, як і санованим, хворий може бути тільки один раз на рік. Повторні огляди у цих графах не фіксуються.

67. У графі 56 вказується кількість дітей віком до 17 років включно з тих, що потребували санації (лікування) із числа оглянутих.

68. У графі 57 зазначається кількість санованих дітей до 17 років включно з тих, що потребували лікування, незалежно від того, за скільки відвідувань досягнуто санації.

69. У графах 58 - 62 зазначаються проведені пацієнту профілактичні заходи: гігієнічне навчання та виховання, навчання догляду за порожниною рота та контроль за дотриманням гігієни порожнини рота; проведення заходів професійної гігієни; здійснення ремінералізуючої терапії; герметизація фісур.

70. У графі 58 вказується гігієнічне навчання та виховання, що включає в себе рекомендації щодо вибору засобів гігієни порожнини рота, гігієни харчування, профілактики та корекції шкідливих звичок.

71. У графі 59 зазначаються дані щодо проведення індивідуального навчання гігієні порожнини рота, навчання користуванню флосами, інтердентальними щітками та іншими засобами гігієни, а також зазначаються рекомендації щодо догляду за ортодонтичними апаратами, знімним протезом, брекет-системою, шиною, проведення контролю за засвоєнням навичок гігієни порожнини рота та їх корекції.

72. У графі 60 вказуються дані щодо проведення професійного гігієнічного чищення зубів, що передбачає видалення лікарем-стоматологом м'яких зубних відкладень, зубного каменю з подальшим поліруванням поверхонь зубів, а також навчання пацієнтів раціональному застосуванню засобів і методів гігієни порожнини рота.

73. У графі 61 відмічається обробка зубів мінералізуючими речовинами: препаратами кальцію, препаратами фтору, фторовмісними лаками, гелями.

74. У графі 62 вказується герметизація фісур. Застосовуються герметики як хімічної полімеризації, так і світлової.

75. У графі 63 зазначається кількість умовних одиниць працеємкості (УОП), відпрацьованих лікарем за робочий день, згідно з класифікатором процедур у терапевтичній, хірургічній стоматології, стоматології дитячого віку. Заповнюється за даними графи 14 форми N 037/о (Форма N 110), затвердженої цим наказом.

76. Після заповнення щоденника підводиться підсумок за всіма днями місяця в кожній графі.

77. Форма N 039-2/о має бути підписана лікарем-стоматологом, в якого хворий перебуває під диспансерним наглядом. Проставляється дата її заповнення.

78. У разі ведення форми N 039-2/о в електронному форматі в неї має бути включена вся інформація, яка міститься на затвердженому паперовому носії. У разі ведення облікової форми в електронному форматі в неї має бути включена вся інформація, яка міститься в затвердженому паперовому носії.

79. Термін зберігання форми N 039-2/о - 1 рік після звітного періоду.

 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали