ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України14.02.2012 N 110 (Форма N 110)


Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров'я
___
___

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма
___

Код за ЄДРПОУ        |__|__|__|__|__|__|__|__|

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
N 066/о

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 
Наказ МОЗ України
|__|__|__|__|__|__| N |__|__|__|__|

Карта хворого,
який вибув із стаціонару, N _________

1. Дата госпіталізації |__|__|__|__|__|__| _______ ________  Номер медичної карти стаціонарного
                                                (число, місяць, рік)      (годин)      (хвилин)       хворого __________

2. Прізвище, ім'я, по батькові хворого _____
_

3. Стать: чоловіча - 1; жіноча - 2         4. Дата народження |__|__|__|__|__|__|
                                                                                                                                            (число, місяць, рік)

5. Вік (повних років) ________ 5.1. Житель: міський - 1, сільський - 2       

5.2. Місце роботи (посада) __

6. Місце проживання: ______
                                                                                     (область, район, населений пункт, вулиця, будинок, квартира)

7. Ким направлений (заклад охорони здоров'я) _________

8. Діагноз при направленні __

9. Відділення госпіталізації ______      10. Профіль ліжок _________

11. Госпіталізація екстрена - 1, планова - 2                                      

12. Строки госпіталізації (до 6 годин - 1; 7 - 24 год. - 2; пізніше 24 год. - 3)    

13. Госпіталізація з приводу даного захворювання в даному році вперше - 1, повторно - 2      

14. Результат лікування:

виписаний(а) з одужанням - 1, поліпшенням - 2, погіршенням - 3, без змін - 4; помер(ла) - 5;

переведений(а) в інший лікувальний заклад - 6; здоровий(а) - 7 (підкреслити)              

15. Дата виписки, смерті: |__|__|__|__|__|__|           |__|__|
                                                            (число, місяць, рік)                    (час)

16. Проведено ліжко-днів                   ______

17. Діагноз стаціонару (у випадку травми - вказати її вид)

Основний

Код за
МКХ-10

Ускладнення

Супутні захворювання

17а

КЛІНІЧ-
НИЙ ЗАКЛЮЧ-
НИЙ

 

 

 

 

17б

ПАТО-
ЛОГО-
АНАТО-
МІЧНИЙ

 

 

 

 

18. У випадку смерті (з пункту 11 лікарського свідоцтва про смерть N _________)

 

 

 

 

I. а) _____
                                                     (безпосередня причина смерті)
б) _______

в) _______

г) _______

|
|
|
|
|
|
|

приблизний час між початком захворювання і смертю

 

(б, в, г - захворювання та патологічні стани, що зумовили безпосередню причину смерті;
основна причина смерті вказується в останню чергу).

 

II. Інші суттєві стани (конкуруючі, поєднані, фонові, підкреслити), які сприяли смерті, але не пов'язані із захворюванням чи його ускладненням, яке безпосередньо є причиною смерті.
____

 

У разі смерті жінок під час вагітності або після пологів у період до одного року зазначити
тиждень вагітності _________, день післяпологового періоду __________, тиждень після пологів.


_
_

19. Хірургічні операції

Номер з/п

Дата, час

 

Назва операції та код згідно з класифікатором оперативних втручань

Хірург
(прізвище, ім'я, по батькові)

Вид анестезії

Ускладнення при проведенні оперативного втручання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Обстежений на RW |__|__|__|__|__|__| онкологічний профілактичний огляд |__|__|__|__|__|__|
                                                         (число, місяць, рік)                                                                                         (число, місяць, рік)
    на ВІЛ-інфекцію |__|__|__|__|__|__| флюорографічний профілактичний огляд |__|__|__|__|__|__|
                                            (число, місяць, рік)                                                                                                    (число, місяць, рік)

21. Інвалід війни - 1; учасник війни - 2; учасник бойових дій - 3; особа, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, - 4, інші пільгові категорії - 5
(категорія _________ посвідчення: серія, N _).

 

                       Лікуючий лікар _______                                                 ______
                                                                             (прізвище, підпис)

Дата "___" _ 20__ року.


 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України14.02.2012 N 110 (Форма N 110)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2012 року за N 668/20981


Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 066/о "Карта хворого, який вибув із стаціонару, N __"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 066/о "Карта хворого, який вибув із стаціонару, N ___" (далі - форма N 066/о).

2. Форма N 066/о складається на підставі форм первинної облікової документації N 003/о "Медична карта стаціонарного хворого" (Форма N 110) (далі - форма N 003/о), затвердженої цим наказом, N 003-1/о "Медична карта переривання вагітності" (далі - форма N 003-1/о), N 096/о "Історія пологів" (далі - форма N 096/о), N 097/о "Карта розвитку новонародженого" (далі - форма N 096/о), затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 26 липня 1999 року N 184, і є документом, який містить відомості щодо хворого (виписаного або померлого), який вибув зі стаціонару.

3. У формі N 066/о обов'язково заповнюється кожний пункт. Винятком є пункт 18, що заповнюється у випадку смерті госпіталізованої особи, та пункт 21 щодо інвалідів, учасників війни та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших осіб пільгових категорій.

4. Перша сторінка форми N 066/о (пункти 1 - 8) заповнюється медичною сестрою приймального відділення одночасно із заповненням форми N 003/о (Форма N 110), або N 003-1/о, або N 096/о, після чого форма N 066/о вкладається в одну із зазначених вище форм і зберігається у відділенні до виписки хворого із стаціонару чи смерті хворого.

Форма N 066/о на новонародженого заповнюється в пологовому відділенні лікарні одночасно з картою розвитку новонародженого - обліковою формою N 097/о (на всіх новонароджених, що народились хворими, або захворіли, або таких, що померли).

5. Форма N 066/о заповнюється лікуючим лікарем одночасно із здійсненням запису епікризу у первинній обліковій документації, зазначеній у пункті 2 цієї Інструкції, на всіх хворих, які вибули із стаціонару (виписаних або померлих), у тому числі і на породіль, які виписані після нормальних пологів.

6. У формі N 066/о вказуються назва відділення госпіталізації (пункт 9), вид госпіталізації (планова, екстрена) (пункт 11), строки госпіталізації (пункт 12), результат лікування (пункт 14). Крім того, у пункті 13 зазначаються відомості щодо того, чи була госпіталізація з приводу даного захворювання в даному році вперше, чи повторно.

7. У пункті 15 зазначається дата виписки хворого зі стаціонару, а у разі його смерті - дата смерті.

8. При переведенні хворого із одного відділення в інше цієї самої лікарні форма N 066/о заповнюється у відділенні, з якого хворий вибув.

9. У формі N 066/о на хворих, які перебували у стаціонарі з приводу травм та отруєнь, повинна бути зроблена помітка (пункт 17) щодо виду травми: виробнича, побутова, дорожньо-транспортна, шкільна, спортивна тощо.

10. При наявності у хворого побічної дії лікарського засобу лікуючий лікар зазначає у підпункті 17а пункту 17 цієї форми прояв побічної дії як "основний діагноз", або "ускладнення", або "супутні захворювання" і підкреслює їх червоним кольором.

У таких випадках лікуючим лікарем чи медичним статистиком проводиться подвійне кодування даного пункту згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я Десятого перегляду (МКХ-10): кодуються основний діагноз та ускладнення: діапазон рубрик А00 - R95, T80.5.6, Т88.2, Т88.6 та інші, у тому числі рубрик Y40 - Y59. У тих випадках, коли у формі N 066/о зазначено декілька діагнозів захворювань, то у формі звітності N 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20__ рік," затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 липня 2007 року N 378, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за N 1009/14276 (далі - форма N 20), заповнюється таблиця 3220 "Склад хворих у стаціонарі, строки та результат лікування (кількість)", дані щодо хворого будуть зазначатись за тим захворюванням, яке було основною причиною госпіталізації. Дані про строки та результат лікування хворих, які переведені в інші стаціонари, не зазначаються в таблиці 3220 "Склад хворих у стаціонарі, строки та результат лікування (кількість)" форми N 20; дані щодо такого хворого вносяться в таблицю 3221 форми N 20.

11. У пункті 18 у разі смерті хворого здійснюється запис згідно з пунктом 11 лікарського свідоцтва про смерть (форма первинної облікової документації N 106/о "Лікарське свідоцтво про смерть", затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08 серпня 2006 року N 545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за N 1150/13024), у якому вказуються патологічні стани, що призвели до безпосередньої причини смерті, та інші патологічні стани, що сприяли смерті.

12. У пункті 19 хірургічні операції вносяться в хронологічному порядку, проставляється код операції згідно з класифікатором оперативних втручань (на підставі цих даних заповнюються таблиці 3500 "Хірургічна робота стаціонару", 3501, 3502 та 3600 "Термінова хірургічна допомога хворим, які вибули зі стаціонару за звітний період" форми N 20).

13. При заповненні пункту 20 зазначаються лише дані про обстеження, які були проведені під час лікування хворого в даному стаціонарі.

14. У пункті 21 зазначаються відомості щодо пільгових категорій хворих.

15. У формі N 066/о обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові лікуючого лікаря (розбірливо) та його підпис.

16. У разі ведення форми N 066/о в електронному форматі в неї має бути включена вся інформація, яка міститься на затвердженому паперовому носії.

17. Термін зберігання форми N 066/о - 5 років.

 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали