ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України14.02.2012 N 110 (Форма N 110)


Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров'я
__
__

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма
__

Код за ЄДРПОУ

|__|__|__|__|__|__|__|__|


 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
N 039-6/о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

|__|__|__|__|__|__| N |__|__|__|__|

Щоденник обліку роботи ендоскопічного відділення (кабінету)

Почато "___" 20__ року

Закінчено "___" 20__ року


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Чис-
ло міся-
ця

Усього

Езофагогастродуоденоскопія

Колоноскопія

Дуоденоскопія*

Бронхоскопія

Інші дослідження

ен-
до-
ско-
піч-
них дос-
лі-
дже-
нь

діаг-
нос-
тич-
них дос-
лі-
дже-
нь

ен-
до-
ско-
піч-
них ма-
ні-
пу-
ля-
цій

з них взя-
то ма-
те-
ріал на ци-
то-
мор-
фо-
ло-
гіч-
не
дос-
лі-
дже-
ння

ен-
до-
ско-
піч-
них опе-
ра-
цій

кіль-
кість хво-
рих з впер-
ше вияв-
ле-
ною онко-
пато-
ло-
гією

ен-
до-
ско-
піч-
них дос-
лі-
дже-
нь

діаг-
нос-
тич-
них дос-
лі-
дже-
нь

ен-
до-
ско-
піч-
них мані-
пуля-
цій

з них взя-
то ма-
те-
ріал на цито-
мор-
фоло-
гічне
дос-
лі-
дже-
ння

ен-
до-
ско-
піч-
них опе-
ра-
цій

кіль-
кість хво-
рих з впер-
ше вияв-
ле-
ною онко-
пато-
ло-
гією

ен-
до-
ско-
піч-
них дос-
лі-
дже-
нь

діаг-
нос-
тич-
них дос-
лі-
дже-
нь

ен-
до-
ско-
піч-
них ма-
ні-
пу-
ля-
цій

з них взя-
то ма-
те-
ріал на ци-
то-
мор-
фо-
ло-
гіч-
не дос-
лі-
дже-
ння

ен-
до-
ско-
піч-
них опе-
ра-
цій

кіль-
кість хво-
рих з впер-
ше вияв-
ле-
ною онко-
пато-
ло-
гією

ен-
до-
ско-
піч-
них дос-
лі-
дже-
нь

діаг-
нос-
тич-
них дос-
лі-
дже-
нь

ен-
до-
ско-
піч-
них ма-
ні-
пу-
ля-
цій

з них взя-
то ма-
те-
ріал на ци-
то-
мор-
фо-
ло-
гіч-
не дос-
лі-
дже-
ння

ен-
до-
ско-
піч-
них опе-
ра-
цій

кіль-
кість хво-
рих з впер-
ше вияв-
ле-
ною онко-
пато-
ло-
гією

ен-
до-
ско-
піч-
них дос-
лі-
дже-
нь

діаг-
нос-
тич-
них дос-
лі-
дже-
нь

ен-
до-
ско-
піч-
них ма-
ні-
пу-
ля-
цій

з них взя-
то ма-
те-
ріал на ци-
то-
мор-
фо-
ло-
гіч-
не дос-
лі-
дже-
ння

ен-
до-
ско-
піч-
них опе-
ра-
цій

кіль-
кість хво-
рих з впер-
ше вияв-
ле-
ною онко-
пато-
ло-
гією

ен-
до-
ско-
піч-
них дос-
лі-
дже-
нь

діаг-
нос-
тич-
них дос-
лі-
дже-
нь

ен-
до-
ско-
піч-
них ма-
ні-
пу-
ля-
цій

з них взя-
то ма-
те-
ріал на ци-
то-
мор-
фо-
ло-
гіч-
не дос-
лі-
дже-
ння

ен-
до-
ско-
піч-
них опе-
ра-
цій

кіль- кість
хво-
рих з впер-
ше вияв- ле-
ною онко- пато-
 ло-
 гією

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Дослідження, які виконані дуоденоскопом.

Лікар-ендоскопіст ______


 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України14.02.2012 N 110 (Форма N 110)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2012 р. за N 687/21000


Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 039-6/о "Щоденник обліку роботи ендоскопічного відділення (кабінету)"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 039-6/о "Щоденник обліку роботи ендоскопічного відділення (кабінету)" (далі - форма N 039-6/о).

2. Форма N 039-6/о заповнюється лікарями-ендоскопістами на підставі форми N 046/о "Журнал реєстрації ендоскопічних досліджень", затвердженої цим наказом, кожним лікарем окремо.

3. У графі 1 зазначається число місяця проведення ендоскопічного дослідження.

4. Відповідно до чисел місяця у графи 2 - 37 вносяться дані про види досліджень, які проводяться хворим відповідно до локалізації органа, що обстежується, та переліку ендоскопічних досліджень, маніпуляцій та операцій.

5. Кількість ендоскопічних досліджень - усього (графа 2) дорівнює сумі чисел граф 8, 14, 20, 26, 32.

6. Кількість діагностичних досліджень - усього (графа 3) дорівнює сумі чисел граф 9, 15, 21, 27, 33.

7. Кількість ендоскопічних маніпуляцій - усього (графа 4) дорівнює сумі чисел граф 10, 16, 22, 28, 34.

8. Кількість взятого матеріалу на цитоморфологічне дослідження - усього (графа 5) дорівнює сумі чисел граф 11, 17, 23, 29, 35 та виділяється із відповідної кількості ендоскопічних маніпуляцій - графи 4, 10, 16, 22, 28, 34.

9. Кількість ендоскопічних операцій - усього (графа 6) дорівнює сумі чисел граф 12, 18, 24, 30, 36. До числа ендоскопічних операцій відносяться: видалення сторонніх тіл, балонна дилатація звужень стравоходу, дванадцятипалої кишки, товстої кишки, анастомозів, трахеї, бронхів; поліпектомія, абляція аденом, кліпування, стентування, літотрипсія, ендоскопічна резекція слизової оболонки, гастроцистостомія, видалення підслизової пухлини тощо.

10. Кількість хворих з вперше встановленою онкопатологією (графа 7) - дорівнює сумі чисел граф 13, 19, 25, 31, 37.

11. Кількість ендоскопічних досліджень-езофагогастродуоденоскопій (графа 8) дорівнює сумі чисел граф 9, 10, 12.

12. До графи 9 вноситься загальна кількість діагностичних досліджень, виконаних при проведенні езофагогастродуоденоскопій (відповідно у графу 15 - при колоноскопії, у графу 21 - при дуоденоскопії, у графу 27 - при бронхоскопії, у графу 33 - при інших діагностичних обстеженнях) пацієнтам, щодо яких виконано увесь обсяг роботи в рамках одного методу діагностики. Додаткові ендоскопічні маніпуляції або ендоскопічні операції зазначаються у графах "Ендоскопічні маніпуляції" та "Ендоскопічні операції" окремо без повторного запису в інших графах.

13. У графі 10 вказується загальна кількість ендоскопічних маніпуляцій, виконаних при проведенні езофагогастродуоденоскопії (відповідно у графі 16 - при колоноскопії, у графі 22 - при дуоденоскопії, у графі 28 - при бронхоскопії, у графі 34 - при інших діагностичних обстеженнях).

14. У графі 11 (відповідно у графах 17, 23, 29, 35) вказується загальна кількість забору матеріалу на цитоморфологічне дослідження із загальної кількості ендоскопічних маніпуляцій.

15. У графі 12 (відповідно у графах 18, 24, 30, 36) вказується загальна кількість проведених ендоскопічних операцій при окремих видах досліджень.

16. У графі 13 (відповідно у графах 19, 25, 31, 37) зазначається кількість хворих з вперше виявленою онкопатологією при різних видах ендоскопічних досліджень.

17. Кількість ендоскопічних досліджень, виконаних при колоноскопії (графа 14), дорівнює сумі чисел граф 15, 16, 18.

18. Кількість ендоскопічних досліджень, виконаних при дуоденоскопії (графа 20), дорівнює сумі чисел граф 21, 22, 24.

19. Кількість ендоскопічних досліджень, виконаних при бронхоскопії (графа 26), дорівнює сумі чисел граф 27, 28, 30.

20. Кількість ендоскопічних досліджень, виконаних при інших дослідженнях (графа 32), дорівнює сумі чисел граф 33, 34, 36.

21. Форма N 039-6/о підписується лікарем-ендоскопістом.

22. У разі ведення форми N 039-6 в електронному форматі в неї має бути включена вся інформація, яка міститься на затвердженому паперовому носії.

23. Термін зберігання форми N 039-6/о - 5 років.

 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали