ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України14.02.2012 N 110 (Форма N 110)


Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров'я

________
________

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма

________

Код за ЄДРПОУ                                             |__|__|__|__|__|__|__|__|


 

 
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
 

Форма первинної облікової документації
N 039-8/о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України
 
            |__|__|__|__|__|__|   N    |__|__|__|__|

ЩОДЕННИК
обліку роботи кабінету (відділення) ультразвукової діагностики

за 20__ рік

 

 

 

 


Чис-
ла міся-
ця

Усього ульт-
разву-
кових дос-
лід-
жень

у тому числі:

у тому числі ново-
народ-
жених та дітей ран-
нього віку

з них ехо-
мозку

щито-
подіб-
ної за-
лози

мо-
лоч-
ної за-
лози

сер-
цево-
судин-
ної сис-
теми

органів черевної порожнини

нирки

перед-
міхуро-
вої залози

сечо-
вого міхура

жіно-
чих стате-
вих орга-
нів

у тому числі під час вагіт-
ності

з них при вагіт-
ності до 22 тижнів

з них вияв-
лено врод-
жених вад

кіст-
ково-
сугло-
бової систе-
ми

допле-
рівське дослід-
ження судин

пунк-
ційна біоп-
сія і дрену-
вання по ульт-
разву-
ково-
му про-
меню

інтра-
опера-
ційне ультра-
зву-
кове дослід-
ження

інші дослід-
ження

огля-
дове дослід-
ження черев-
ної порож-
нини

печінки та жовч-
ного міхура

підшлун-
кової залози

селе-
зінки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Лікар з ультразвукової діагностики (прізвище, підпис)


 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України14.02.2012 N 110 (Форма N 110)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2012 р. за N 688/21001


Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 039-8/о "Щоденник обліку роботи кабінету (відділення) ультразвукової діагностики"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 039-8/о "Щоденник обліку роботи кабінету (відділення) ультразвукової діагностики" (далі - форма N 039-8/о).

2. Форма N 039-8/о заповнюється лікарями ультразвукової діагностики на підставі форми N 048/о "Журнал реєстрації ультразвукових досліджень", затвердженої цим наказом, кожним фахівцем окремо.

3. У графі 1 вказуються числа місяця; у графах 2 - 23 зазначаються дані щодо видів ультразвукових досліджень, які проводяться хворому відповідно до локалізації досліджуваних органів.

4. У графі 2 зазначається загальна кількість проведених усіх ультразвукових досліджень, яка дорівнює сумі чисел граф 3, 5 - 15, 19 - 23.

5. У графі 3 вказується кількість проведених ультразвукових досліджень новонародженим та дітям раннього віку (0 - 2 повних років).

6. У графі 4 - з них ехомозку.

7. У графах 5, 6 зазначаються ультразвукові дослідження щитоподібної та молочної залоз.

8. У графі 7 вказуються УЗД серцево-судинної системи, куди включаються лише дослідження серця.

9. У графах 8 - 11 необхідно вказувати ультразвукові дослідження органів черевної порожнини: оглядове дослідження черевної порожнини, печінки та жовчного міхура, підшлункової залози, селезінки. Оглядові дослідження органів черевної порожнини слід враховувати як одне самостійне дослідження та дані щодо їх проведення зазначаються скорочено "ОЧП", а їх кількість проставляється у графу 8 (при цьому ультразвукові дослідження окремо за органами не розписуються). Дані у графах 9, 10, 11 вказуються у тому випадку, коли ультразвукові дослідження зазначених органів проводяться окремо.

10. У графах 12 - 14 зазначаються ультразвукові дослідження нирки, передміхурової залози та сечового міхура.

11. У графі 15 зазначаються ультразвукові дослідження жіночих статевих органів, у тому числі під час вагітності (графа 16), з них при вагітності до 22 тижнів (графа 17). З графи 17 виділяються виявлені вроджені вади (графа 18).

12. У графі 20 зазначаються ультразвукові доплерівські дослідження судин як крупних магістральних, так і при дослідженні кровотоку паренхіматозних органів, периферичних судин тощо.

13. У дітей віком до 17 років включно ультразвукові дослідження за зазначеною формою необхідно вести окремо з урахуванням досліджень у новонароджених, які можливо отримати при занесенні даних за органами через дріб.

14. Форма N 039-8/о використовується при складанні форми звітності N 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20__ рік" (таблиці 4115 "Ультразвукові дослідження"), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 липня 2007 року N 378, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за N 1009/14276.

15. Форма N 039-8/о підписується лікарями з ультразвукової діагностики.

16. У разі ведення форми N 039-8/о в електронному форматі в неї має бути включена вся інформація, яка міститься на затвердженому паперовому носії.

17. Термін зберігання форми N 039-8/о - 1 рік після звітного періоду.

 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали