МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Міністерством внутрішніх справ, Генеральною прокуратурою, Службою безпеки, Державною митною службою, Державною податковою адміністрацією України та Асоціацією начальників поліції, Королівською службою прокуратури Англії та Уельсу, Митницею та Акцизом Її Величності, Національною службою кримінальної розвідки щодо співробітництва у боротьбі з тяжкими злочинами, організованою злочинністю, нелегальною торгівлею наркотиками та інших питаннях, що становлять спільний інтерес

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 16.01.98
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 16.01.98

Міністерство внутрішніх справ, Генеральна прокуратура, Служба безпеки, Державна митна служба, Державна податкова адміністрація України та Асоціація начальників поліції, Королівська служба прокуратури Англії та Уельсу, Митниця та Акциз її Величності, Національна служба кримінальної розвідки, (надалі іменовані "Учасниками"),

враховуючи відсутність двосторонніх договірно-правових документів між Учасниками, які б регулювали співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю,

беручи до уваги те, що Україна має наміри ратифікувати Європейську конвенцію про взаємну допомогу у кримінальних справах (1959 р.),

поділяючи глибоку стурбованість поширенням тяжких злочинів, організованої злочинності, нелегальної торгівлі наркотиками та пов'язаних з ними правопорушень, боротьба з якими частково або повністю належить до компетенції Учасників,

підтверджуючи свою рішучість разом протистояти загрозі, яка створена такою злочинністю, на підставі нижчезазначених етичних норм,

бажаючи зміцнити і розвивати співробітництво на практиці, а також викласти свої наміри ефективно боротися з цими злочинами,

досягли взаєморозуміння у такому:

Етичні стандарти

В своїх діях та робочій етиці Учасники керуються положеннями професійної практики, що обумовлює професійні норми поведінки працівників при виконанні покладених на них завдань та у роботі з населенням. Такі положення включають:

Міністерство внутрішніх справ України

Основним завданням міліції є: забезпечувати особисту безпеку громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів, справедливо і впевнено підтримувати закон; попереджувати злочин; переслідувати та притягати до відповідальності тих, хто порушує закон; берегти спокій народу України; оберігати, допомагати та заспокоювати громадськість; виконуючи все це чесно, на підставі законності.

Ми мусимо бути чуйними, тактовними і терплячими, виконувати свої завдання безстрашно, безкорисно, неупереджено. Нам потрібно бути професійними, урівноваженими і стриманими при зустрічі з жорстокістю, та застосовувати силу лише в разі необхідності при виконанні наших законних обов'язків.

Ми прагнемо зменшити громадський страх та, в міру можливостей, брати до уваги бажання громадськості при виконанні наших завдань. Ми мусимо реагувати на обґрунтовану критику з готовністю до виправлення помилок.

Генеральна прокуратура України

Органи прокуратури в установленому порядку в межах своєї компетенції вирішують питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного права, а також укладених Україною міжнародних договорів.

Серед іншого органи прокуратури покликані: здійснювати нагляд за додержанням законів всіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами та громадянами; нагляд за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу із злочинністю та іншими правопорушеннями і розслідувати діяння, що містять ознаки злочину; підтримувати державне обвинувачення, брати участь у розгляді у судах кримінальних, цивільних справ та справ про адміністративні правопорушення і господарських спорів у арбітражних судах та ін.

При розгляді кожної справи ми зважуємо чи існує достатньо доказів і якщо так, то чи винесений вирок буде в інтересах громадськості.

Органи прокуратури працюють в ім'я правосуддя, законності та запобігання злочинам та іншим правопорушенням.

В усіх стосунках між собою та з громадськістю Генеральна прокуратура України керується вищими нормами моралі та етики, ставлячи перед собою ціль неухильно та безкомпромісно дотримуватися законності.

Служба безпеки України

На Службу безпеки України - державний правоохоронний орган спеціального призначення поряд з іншими завданнями законом покладено попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки, та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

Діяльність Служби безпеки здійснюється на засадах законності та дотримання прав і свобод людини. Органи і співробітники Служби безпеки повинні поважати гідність людини і виявляти до неї гуманне ставлення, не допускати розголошення відомостей про особисте життя людини.

Державна митна служба України

Призначенням Державної митної служби України є справляння мита, митних зборів, податків та інших платежів, що стягуються при ввезенні чи вивезенні товарів, а також чітке дотримання положень, що стосуються заборон, обмежень і контролю, боротьба з незаконним переміщенням наркотичних речовин, психотропних речовин та радіоактивних матеріалів.

Будучи глибоко схвильованою тенденцією зростання випадків переміщення незаконних партій наркотичних та психотропних речовин та беручи до уваги той факт, що такі дії є небезпечними для здоров'я громадян і суспільства та завдають шкоди економічним, фінансовим, соціальним та культурним інтересам країн, Державна служба України зосереджуватиме свої зусилля на запобіганні, виявленні, розслідуванні та покаранні таких злочинів та злочинців у тісному співробітництві усіх правоохоронних органів.

Державна податкова адміністрація України

Основним завданням Державної податкової адміністрації є: здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, повнотою і своєчасністю сплати податків, запобігання злочинам у сфері оподаткування та їх викриття, розшук платників, які ухиляються від сплати податків та зборів, внесення пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства, роз'яснення податкової політики держави та законодавства з питань оподаткування.

Державна податкова адміністрація, покладаючись на міжнародне співробітництво, буде зосереджувати свої зусилля на розробці та впровадженні методів запобігання, виявлення та розкриття кримінальних порушень податкового законодавства, притягнення злочинців до передбаченої законом відповідальності, забезпеченні безпеки працівників органів податкової служби при виконанні ними службових обов'язків.

Державна податкова адміністрація прагне при виконанні своїх завдань дотримуватися законності, неупередженості, стриманості, ввічливості та готовності допомогти.

Положення про громадське призначення та мету Служби поліції

Призначенням поліції є: справедливо і впевнено підтримувати закон; попереджувати злочин; переслідувати та притягати до відповідальності тих, хто порушує закон; берегти спокій Королеви; оберігати, допомагати та заспокоювати громадськість; виконуючи все це чесно, за принципами здорового глузду та розсудливості.

Ми мусимо бути співчутливими, ввічливими і терплячими, діючи безстрашно, безкорисно, без упереджень до права інших. Нам потрібно бути професійними, урівноваженими і стриманими при зустрічі з жорстокістю, та застосовувати силу лише в разі необхідності при виконанні наших законних обов'язків.

Ми прагнемо зменшити громадський страх та, в міру можливостей, брати до уваги бажання громадськості при виконанні наших завдань. Ми мусимо відповідати на обґрунтовану критику з готовністю до виправлення можливих помилок.

Положення про призначення та мету Королівської служби прокуратури

Королівська Служба прокуратури, працюючи в ім'я правосуддя, розглядає і, де необхідно, порушує судові справи, на основі проведеного попереднього розслідування. Ми також даємо поради поліції в питаннях, що стосуються кримінальних злочинів. При розгляді кожної справи ми зважуємо чи існує достатньо доказів і якщо так, то чи винесений вирок буде в інтересах громадськості.

Ми готові надавати послуги високої якості, працюючи в інтересах правосуддя. Як об'єднана служба, ми будемо застосовувати загальні стандарти, спільний курс та оперативні методи по всій території Англії та Уельсу, забезпечуючи послідовний і своєчасний підхід.

Наші рішення будуть незалежними, без упереджень та дискримінації, але ми завжди будемо брати до уваги інтереси інших. Ми будемо діяти чесно і об'єктивно, з впевненістю застосовувати справедливе оцінювання.

В усіх наших стосунках між собою та з громадськістю ми будемо відкритими та чесними. Ми будемо з розумінням та співчуттям підходити до жертв і свідків; та безпристрасно ставитися до підсудних.

Ми відповідальні перед парламентом і громадськістю за підтримання довіри до правосуддя, та забезпечення діяльної та ефективної системи правосуддя, отже разом з вашими колегами ми будемо працювати над цим, при поясненні своїх рішень ми будемо ввічливими та готовими допомогти.

З метою досягнення цих високих стандартів ми будемо звітуватися про свою роботу та позитивно реагувати на критику.

Положення про громадське призначення та мету Митниці та Акцизу Її Величності

Призначенням Митниці та Акцизу є стягнення та розподіл митних зборів та податків, різних внутрішніх податків, а також виконання зобов'язань охороняти суспільство, шляхом впровадження заборон та обмежень на ввезення та вивезення товарів.

Митниця та Акциз будуть зосереджувати свої зусилля на підтримання високих стандартів втілюваних методів запобігання, виявлення, розслідування і покарання злочинів та злочинців, беручи до уваги потреби людей, обслуговуваних ними.

Митниця та Акциз, покладаючись на міжнародне співробітництво, планує зосередити значно більшу частину ресурсів на боротьбі з кримінальною діяльністю при контрабанді наркотиків та міжнаціональним організованим фінансовим шахрайством, а також виявлення доходів, набутих за допомогою вищезгаданих злочинів.

Митниця та Акциз намагається рішуче відстоювати ці високі стандарти, дотримуючись наших традиційних цінностей, а саме чесності, неупередженості, ввічливості та готовності допомогти.

Положення про місію та мету Національної служби кримінальної розвідки

Місія Національної служби кримінальної розвідки полягає у тому, щоб:

забезпечувати керівництво та високу якість кримінальної розвідки у боротьбі з тяжкими злочинами та організованою злочинністю;

надавати допомогу правоохоронним органам та іншим відповідним організаціям у боротьбі з небезпечною кримінальною діяльністю шляхом обробки розвідувальних даних, розроблення напрямків та забезпечення інших послуг, а також проведення стратегічного аналізу.

Центральний уповноважений орган - Запит про співробітництво

1. З метою створення оптимальних умов співробітництва Учасники погодилися визначити Довірену особу для подання та прийняття запитів, про які зазначено далі в цьому Меморандумі.

2. Від Учасників України Довіреними особами будуть визначені:

Міністр внутрішніх справ, Генеральний прокурор, Голова Служби безпеки, Голова Державної митної служби, Голова Державної податкової адміністрації або особа чи особи, визначені ними.

Від Учасників Великої Британії довіреними особами будуть визначені:

Генеральний директор Національної служби кримінальної розвідки - від Національної служби кримінальної розвідки та Асоціації начальників поліції, Директор Громадської прокуратури від Королівської служби прокуратури та начальник Відділу розслідування з Національної Служби Розслідування від Митниці та Акцизу.

3. Ці призначення не виключають можливості спілкування через дипломатичні канали, через Центральний уповноважений орган Великої Британії, або, в разі необхідності, через канали Інтерполу.

Сфера надання допомоги

4. Згідно з цим Меморандумом, взаємна допомога надаватиметься в галузі попередження, розслідування та розкриття злочинів.

Допомога може включати:

i. Одержання свідчень, пояснень осіб та предметів, які можуть бути використані як речові докази;

ii. Забезпечення документами, записами та іншими речами;

iii. Визначення місцезнаходження та ідентифікація особи;

iv. Обмін інформацією та даними кримінальної розвідки для попередження, виявлення або розслідування злочинів;

v. Будь-яку іншу допомогу, яка не заборонена законодавством Учасника, якого запитують;

vi. Обмін знаннями та досвідом, законодавчими та нормативними документами, а також відповідною науковою та технічною інформацією.


Цей Меморандум не перешкоджає Учасникам розвивати інші взаємно прийнятні форми співробітництва.

Обмеження в наданні допомоги

5. Довірена особа Учасника, якого запитують, може відмовитися від виконання запиту про допомогу. У всякому разі Довірена особа Учасника, якого запитують, відмовляється від виконання запиту, якщо:

i. виконання запиту може завдати шкоди безпеці або іншим важливим інтересам Учасника, якого запитують;

ii. Довірена особа Учасника, якого запитують, визнає, що виконання запиту буде негативно впливати на хід розслідування, кримінальне переслідування або судові процесуальні дії.


Виконання запиту може бути відкладено або у його виконанні може бути відмовлено. Проте допомога може бути надана за певних умов. Якщо Учасник, що запитує, приймає допомогу за цих умов, то він діє згідно з цими умовами.

6. Перед тим, як відмовити в допомозі, згідно з розділом 5, Довірена особа Учасника, якого запитують, сповіщає про це Довірену особу Учасника, що запитує, обговоривши можливість надання допомоги, якщо така вважається необхідною, при встановленні певних умов. Якщо Учасник, що запитує, приймає допомогу на встановлених умовах, то він може виконати його.

7. Якщо довірена особа Учасника, якого запитують, відмовляє в допомозі, про це сповіщається Довірена особа Учасника, що запитує, у письмовій формі протягом 14 днів.

Форма і зміст запиту

8. Будь-який запит про допомогу подається у письмовій формі, але в критичних ситуаціях Учасник, якого запитують, може прийняти запит і в усній формі. В будь-якому випадку запит підтверджується у письмовій формі протягом 48 годин, якщо Довірена особа Учасника, якого запитують, не згодна на інше. Запит подається мовами Учасника, що запитує, та Учасника, якого запитують, якщо нема іншої домовленості.

9. Запит включає:

i. Назву Установи, що проводить розслідування, кримінальне переслідування або судовий розгляд, про які йдеться в запиті;

ii. Описання вищезгаданої справи і суть розслідування, кримінального звинувачення, або судової справи, а також описання специфічних кримінальних дій та текст відповідного закону;

iii. Мета, з якою запитуються докази, інформація або інша допомога;

iv. Описання запитуваних доказів, інформації або інших видів допомоги;

v. На кожну особу, яка розшукується як свідок, або/та підозрюваний - особисті дані, національність та можливе місце перебування.


10. За можливості та необхідності запит включає:

i. Офіційний документ від Учасника, який запитує, про підтвердження факту розгляду судової справи, або про намір розглядання і можливі терміни;

ii. Список запитань, що повинні бути поставлені особі;

iii. Описання процедури, якої слід дотримуватися при виконанні запиту;

iv. Інформація про виплати, витрати та охоронні заходи, на які викликана особа має право;

v. Та будь-яка інша інформація, що може бути використана для сприяння виконанню запиту.


Виконання запитів

11. Запит виконується з використанням методів, які дозволені законами і правилами, що регулюють діяльність Учасника, якого запитують. Виконавчий Орган намагається, за можливості, діяти відповідно до вимог Учасника, що запитує, за умови, що це не суперечить основним законам Учасника, якого запитують.

12. Учасник, якого запитують, докладає всі зусилля, щоб запит і його зміст залишилися не розголошеними, якщо це обумовлено в запиті Учасника, що запитує. В разі неможливості виконання запиту зі збереженням конфіденційності, Довірена особа Учасника, що запитує, визначає, чи запит буде все ж таки виконуватися.

13. В разі одержання мотивованого прохання, Довірена особа Учасника, якого запитують, сповіщатиме Довірену особу Учасника, що запитує, про хід виконання запиту.

14. Довірена особа Учасника, якого запитують, інформує Довірену особу Учасника, що запитує, про результати виконання запиту.

15. Учасник, якого запитують, несе звичайні витрати, що стосуються виконання запиту. Додаткові витрати, що можуть виникнути у ході виконання запиту, повинні бути попередньо узгоджені Учасниками.

Обмеження використання результатів виконаних запитів

16. Довірена особа Учасника, якого запитують, може попросити Учасника, що запитує, щоб одержані під час виконання запиту результати не були використані в інших цілях, крім описаних у запиті, без попереднього дозволу Довіреної особи Учасника, якого запитують. В подібних випадках Учасник, що запитує, повинен погодитися з такими обмеженнями використання результатів виконаного запиту.

17. Довірена особа Учасника, якого запитують, може звернутися з проханням до Учасника, що запитує, щоб одержані під час виконання запиту і доставлені на основі даного Меморандуму результати не розголошувалися і були використані тільки за визначених умов. Якщо Учасник, що запитує, погодиться на такі умови, він повинен докласти всіх зусиль, щоб виконати їх.

18. Ніщо в даному Меморандумі не перешкоджає можливості розкриття результатів виконання запиту в межах, що є обов'язковими за законами і правилами кримінального звинувачення Учасника, що запитує. Довірена особа Учасника, що запитує, заздалегідь повідомляє Учасника, якого запитують, про можливе або заплановане розкриття результатів.

19. Результат виконання запиту, який було обнародувано Учасником, що запитує, у відповідності до пунктів 16, 17, може бути використаний пізніше у будь-яких цілях.

Одержання свідчень, показів та речових доказів на території Учасника, якого запитують

20. Учасник, що запитує, може звернутися з проханням, щоб особа була запрошена в компетентні органи для надання усних або письмових свідчень, а також для пред'явлення документів, інформації або речей згідно з законами та нормами Учасника, якого запитують.

21.3а проханням Довірена особа Учасника, якого запитують, заздалегідь представляє інформацію щодо термінів і методів виконання запиту згідно з даним Меморандумом.

Явка осіб до компетентних органів на території Учасника, що запитує

22. У випадку, коли Учасник, що запитує, звертається з проханням, щоб особа, яка перебуває на території Учасника, якого запитують, особисто дала свідчення, Учасник, якого запитують, запрошує цю особу за її добровільною згодою з'явитися до компетентних органів на території країни Учасника, що запитує. Водночас Учасник, що запитує, повідомляє, в яких межах цій особі будуть відшкодовані витрати і який захист вона отримає.

23. Особа, що не зголосилася після одержання запрошення або відмовилася з'явитися, не може бути піддана покаранню, і щодо неї не можуть бути застосовані будь-які запобіжні заходи на території Учасника, якого запитують.

Надання записів

24. Щодо запиту Учасник, якого запитують, надає Учаснику, що запитує, копії загальнодоступних записів, включаючи документи та інформацію, що належить державним установам та агенціям країни Учасника, якого запитують.

25. Учасник, якого запитують, може надати копії документів, записів та інформації, що належать державним установам та агенціям його країни та не є загальнодоступними, але в тій мірі, в якій компетентні органи даної країни мають доступ до таких документів, записів та інформації, і її надання не суперечить законодавству Учасника, якого запитують.

Встановлення місця знаходження і ідентифікація осіб та предметів

26. Якщо Учасник, що запитує, потребує встановлення місця перебування або ідентифікації осіб, або інформації щодо речей на території Учасника, якого запитують, то останній, в межах, дозволених законами та нормами своєї країни, докладає всіх зусиль, щоб виконати ці запити.

Повернення документів, записів та речей

27. Довірена особа Учасника, якого запитують, може звернутися із запитом до Довіреної особи Учасника, що запитує, повернути будь-який документ, запис або річ, передані йому під час виконання запиту згідно з даним Меморандумом. Учасник, що запитує, погоджується з будь-яким даним запитом Учасника, якого запитують, щодо повернення будь-яких документів, записів або речей.

28. Учасник, якого запитують, може затримати передачу документів, записів, речей, якщо вищезгадані предмети використовуються в цей час в ході кримінального чи цивільного процесу.

29. Учасник, якого запитують, може звернутися із запитом до Учасника, що запитує, з проханням погодитися з термінами та умовами, що визнані як необхідні для захисту інтересів третьої сторони при передачі речей.

Сприяння в справі конфіскації майна

30. Якщо Довірена особа одного з Учасників виявить, що прибуток або накопичене майно, набуті злочинним шляхом, знаходяться на території іншого Учасника і можуть підлягати вилученню або конфіскації за законами останнього, він може інформувати про це Довірену особу цього Учасника.

Консультації

31. Довірені особи Учасників будуть консультуватися з будь-яких питань і, в разі досягнення взаємної згоди, забезпечуватимуть найбільш ефективну реалізацію цього Меморандуму. Довірені особи можуть також погодитися на проведення таких практичних заходів, які можуть бути необхідними для найкращої реалізації положень цього Меморандуму.

Інші правові основи для співпраці

32. Реалізація цього Меморандуму не буде перешкоджати Учасникам у співпраці та наданні допомоги згідно з положеннями будь-яких відповідних міжнародних договорів, угод.

Правовий статус Меморандуму про взаєморозуміння

33. Цей Меморандум є виявленням доброї волі у співробітництві в боротьбі зі злочинністю і не створює ніяких правових наслідків для Учасників.

Заключні положення

34. Усі положення даного документа свідчать про згоду, досягнуту між Учасниками і почнуть діяти з моменту його підписання. Вони будуть діяти до набуття чинності для України Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах (1959 р.), якщо Учасники не домовляться про інше. Будь-який Учасник, який не бажає більше брати участь у Меморандумі, сповіщає про це в письмовій формі усіх інших Учасників.

Підписано в м. Києві 16 січня 1998 р. у двох примірниках українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

 

Міністерство внутрішніх справ України

Асоціація Начальників Поліції

(підпис)

(підпис)

Генеральна прокуратура України

Королівська Служба Прокуратури Англії
та Уельсу

(підпис)

(підпис)

Служба безпеки України

Національна служба кримінальної розвідки

(підпис)

(підпис)

Державна митна служба України

Митниця та Акциз Її Величності

(підпис)

(підпис)

Державна податкова адміністрація України

 

(підпис)

 

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали