РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 21 серпня 1980 р. N 491

Київ

Питання Державного комітету Української РСР по забезпеченню нафтопродуктами

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про Державний комітет Української РСР по забезпеченню нафтопродуктами /Держкомнафтопродукт УРСР/, що додається.

2. Затвердити структуру центрального апарату Державного комітету Української РСР по забезпеченню нафтопродуктами згідно з додатком.

Встановити чисельність центрального апарату Комітету у кількості 128 одиниць.

Мати в Комітеті колегію в складі не більше 7 чоловік.

3. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 8 червня 1962 р. N 634 "Про впорядкування витрачання нафтопродуктів у народному господарстві УРСР" /ЗП УРСР, 1962 р., N 6, ст. 86/ і постанову Ради Міністрів УРСР від 22 лютого 1979 р. N 90 "Питання Головного управління по постачанню і збуту нафти і нафтопродуктів при Раді Міністрів УРСР" /ЗП УРСР, 1979 р., N 2, ст. 13/.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 37

 

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Ради Міністрів УРСР
від 21 серпня 1980 р. N 491

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет Української РСР по забезпеченню нафтопродуктами /Держкомнафтопродукт УРСР/

1. Державний комітет Української РСР по забезпеченню нафтопродуктами /Держкомнафтопродукт УРСР/ є центральним союзно-республіканським органом державного управління і підлягає Раді Міністрів УРСР і Державному комітету СРСР по матеріально-технічному постачанню.

Держкомнафтопродукт УРСР несе відповідальність за реалізацію встановлених планів забезпечення народного господарства нафтопродуктами, найбільш економічну організацію постачання, приймання і належне зберігання нафтопродуктів.

2. Головними завданнями Держкомнафтопродукту УРСР є:

забезпечення нафтопродуктами за встановленою номенклатурою об'єднань, підприємств, організацій і установ, розташованих на території республіки, відповідно до виділених їм фондів, а також власників індивідуальних транспортних засобів;

забезпечення поставок нафтопродуктів в інші союзні республіки і на експорт згідно з установленими планами;

контроль за раціональним і економним використанням нафтопродуктів об'єднаннями, підприємствами, організаціями та установами;

виконання завдань державного плану і забезпечення суворого дотримання державної дисципліни підприємствами та організаціями Комітету;

розвиток матеріально-технічної бази підприємств і організацій Комітету; раціональне і ефективне використання капітальних вкладень, основних фондів, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, посилення режиму економії на підвідомчих підприємствах і в організаціях; впровадження найновіших досягнень науки і техніки і передового досвіду в галузі забезпечення нафтопродуктами;

впровадження наукової організації праці та управління, забезпечення підприємств і організацій Комітету кваліфікованими кадрами, створення умов для найкращого використання знань і досвіду працівників та закріплення кадрів;

поліпшення житлових і культурно-побутових умов працівників підприємств та організацій Комітету, створення для них безпечних умов праці.

3. Держкомнафтопродукт УРСР керує підпорядкованими підприємствами і організаціями безпосередньо або через створювані у встановленому порядку органи.

Держкомнафтопродукт УРСР, підпорядковані йому територіальні управління, управління магістральних нафтопродуктопроводів, об'єднання, управління автозаправних станцій, нафтобази, автозаправні станції загального користування, інші підвідомчі підприємства та організації становлять систему Комітету.

4. Держкомнафтопродукт УРСР у своїй діяльності керується законами СРСР, іншими рішеннями Верховної Ради СРСР і її Президії, законами УРСР, іншими рішеннями Верховної Ради УРСР і її Президії, постановами і розпорядженнями Ради міністрів СРСР, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів УРСР, постановами, розпорядженнями, наказами, інструкціями і вказівками Держпостачу СРСР, іншими нормативними актами, а також цим Положенням і забезпечує правильне застосування чинного законодавства на підвідомчих підприємствах та в організаціях.

Держкомнафтопродукт УРСР узагальнює практику застосування законодавства з питань, що входять до його компетенції, розробляє пропозиції по його вдосконаленню і у встановленому порядку вносить їх у Раду Міністрів УРСР на розгляд.

5. Держкомнафтопродукт УРСР відповідно до покладених на нього завдань:

а) забезпечує згідно з державними планами поставку нафтопродуктів споживачам Української РСР, а також в інші союзні республіки і на експорт, контролює виконання цих планів. Розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації постачання нафтопродуктів;

б) вивчає з участю міністерств і відомств поточну та перспективну потребу народного господарства республіки в нафтопродуктах провадить економічний аналіз виконання планів поставок нафтопродуктів і подає Раді Міністрів УРСР і Держпостачу СРСР пропозиції, спрямовані на якнайефективніше їх використання;

в) розробляє для підвідомчих управлінь зведені плани поставок міністерствам і відомствам нафтопродуктів за номенклатурою Держплану СРСР на підставі встановлених планів розподілу і планів міжреспубліканських поставок нафтопродуктів;

г) виявляє потребу народного господарства республіки в нафтопродуктах за номенклатурою Держпостачу СРСР і відповідно до фондів, виділених Держпостачем СРСР, затверджує для підвідомчих управлінь плани розподілу і плани поставок по цих нафтопродуктах;

д) розробляє пропозиції по основних напрямах розвитку системи забезпечення нафтопродуктами в республіці та схеми розміщення магістральних нафтопродуктопроводів, нафтобаз, автозаправних станції загального користування та інших підприємств і організацій Комітету;

є) забезпечує приймання, зберігання і облік нафтопродуктів, що надходять від постачальників, а також по імпорту; планує і здійснює їх перевезення з нафтопереробних заводів;

ж) розробляє пропозиції про вантажопотоки нафтопродуктів, їх раціональні перевезення; розробляє проекти планів залізничних, водних і автомобільних перевезень нафтопродуктів, транспортування магістральними нафтопродуктопроводами та подає ці плани на затвердження у встановленому порядку;

з) визнає з участю споживачів оптимальну форму постачання нафтопродуктів; здійснює заходи по розвитку централізованої доставки нафтопродуктів споживачам, широкому застосуванню засобів механізації на вантажно-розвантажувальних роботах, по вдосконаленню форм обслуговування на автозаправних станціях загального користування;

і) керує роботою по укладанню підвідомчими підприємствами й організаціями договорів із споживачами та постачальниками на поставку нафтопродуктів, а також з транспортними організаціями - на перевезення нафтопродуктів, здійснює контроль за виконанням цих договорів;

к) бере участь у розробці планів виробництва нафтопродуктів, контролює виконання нафтопереробними заводами, розташованими на території республіки, планів реалізації нафтопродуктів за номенклатурою, кількістю і якістю;

л) розглядає разом із заінтересованими міністерствами і відомствами УРСР, підприємствами й організаціями та подає Держпостачу СРСР і Раді Міністрів УРСР пропозиції про припинення або обмеження випуску нафтопродуктів, які не користуються попитом;

м) розробляє та подає Держпостачу СРСР і Раді Міністрів УРСР пропозиції про нормативні запаси нафтопродуктів у місткостях підвідомчих нафтобаз та автозаправних станцій;

н) здійснює разом із заінтересованими міністерствами і відомствами заходи по боротьбі з втратами нафтопродуктів при їх прийманні, відпуску, зберіганні, транспортуванні та використанні;

о) організує роботу по збиранню і раціональному використанню відпрацьованих нафтопродуктів, забезпечує приймання на нафтобази й автозаправні станції Комітету відпрацьованих масел та інших нафтопродуктів від споживачів і провадить їх регенерацію відповідно до встановлених планів;

п) бере участь у розгляді проектів державних стандартів і технічних умов на нафтопродукти та нафтотару, методів їх випробування; розробляє і затверджує у встановленому порядку галузеві стандарти і технічні умови на вироблювану підвідомчими підприємствами продукцію, на яку не існує державних стандартів, міжреспубліканських і республіканських технічних умов;

р) розробляє і затверджує ціни на продукцію, що виробляється на підвідомчих підприємствах для внутрівідомчого споживання, та внутрісистемні ціни, які застосовуються при розрахунках між управліннями Комітету, бере участь у розробці проектів оптових і роздрібних цін на нафтопродукти, що реалізуються Комітетом.

6. Держкомнафтопродукт УРСР здійснює такі функції, зв'язані з діяльністю підвідомчих підприємств і організацій:

а) розробляє проекти п'ятирічних і річних планів економічного і соціального розвитку по галузі та подає їх на затвердження у встановленому порядку, затверджує плани підвідомчим підприємствам і організаціям та забезпечує їх виконання;

б) здійснює необхідні заходи по раціональному використанню природних ресурсів, забезпечує додержання підприємствами й організаціями законодавства про охорону природи;

в) розробляє і затверджує у встановленому порядку техніко-економічні нормативи, норми витрати і запасів сировини, палива, матеріалів і норми витрати електричної і теплової енергії на виробничі та експлуатаційні потреби, забезпечує впровадження затверджених нормативів і норм;

г) забезпечує високий технічний рівень розвитку нафтобазового господарства автозаправних станцій, нафтопродуктопроводів на основі найновіших досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки;

д) здійснює заходи по організації науково-дослідних робіт в галузі транспортування, приймання, зберігання та відпуску нафтопродуктів, раціонального використання відпрацьованих нафтопродуктів та їх регенерації; створює автоматизовані системи управління забезпеченням нафтопродуктами.

Організує наукову і науково-технічну інформацію, а також роботу по винахідництву і раціоналізації; забезпечує впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій та організує обмін досвідом з цих питань;

є) здійснює капітальне будівництво в системі Комітету, забезпечує ефективне використання капітальних вкладень, будівництво і своєчасне введення в дію магістральних нафтопродуктопроводів, нафтобаз, автозаправних станцій загального користування та інших об'єктів; затверджує у встановленому порядку проектно-кошторисну документацію і титульні списки; призначає в межах своєї компетенції державні комісії для приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів; організує капітальний і поточний ремонти основних фондів;

ж) організує матеріально-технічне постачання підвідомчих підприємств і організацій, визначає їх потребу в сировині, паливі, устаткуванні та інших матеріально-технічних ресурсах; розподіляє і в необхідних випадках перерозподіляє виділені Комітету фонди між підприємствами, організаціями і здійснює контроль за їх реалізацією;

з) здійснює заходи по зміцненню господарського розрахунку, підвищенню рентабельності і максимальному збільшенню нагромаджень підвідомчих підприємств та організацій, ефективному використанню основних фондів, оборотних коштів і банківських кредитів.

Фінансує у встановленому порядку підприємства й організації, керує їх фінансовою діяльністю; здійснює контроль за використанням фінансових ресурсів.

Забезпечує виконання підприємствами й організаціями Комітету фінансових планів, збереження власних оборотних коштів, своєчасні розрахунки з робітниками і службовцями, бюджетом, постачальниками, підрядчиками, банками, а також перерахування підприємствами й організаціями власних коштів, призначених на фінансування капітального будівництва, капітального ремонту та на інші цілі, передбачені фінансовим планом.

Утворює у встановленому порядку фонд розвитку науки і техніки, фонд для преміювання за створення і впровадження нової техніки та інші централізовані фонди, а також резерв для подання фінансової допомоги підприємствам і організаціям;

і) здійснює керівництво і контроль за постановкою бухгалтерського обліку та звітності на підвідомчих підприємствах і в організаціях; одержує у встановленому порядку статистичну і бухгалтерську звітність, здійснює заходи по централізації і механізації обліково-обчислювальних робіт і впровадженню прогресивних методів обліку;

к) організує контрольно-ревізійну роботу, забезпечує регулярне проведення ревізій, всебічний аналіз стану економіки, перевірку збереження коштів і матеріальних цінностей, додержання режиму економії, здійснює контроль за правильним веденням і достовірністю обліку та звітності, а також заходи по охороні соціалістичної власності і відшкодуванню заподіяних матеріальних збитків;

л) забезпечує підвідомчі підприємства і організації кваліфікованими кадрами працівників, організує підготовку кадрів і підвищення їх кваліфікації, вивчає кадри, забезпечує поєднання старих досвідчених кадрів і молодих здібних працівників, створює умови для висунення на керівну роботу політично зрілих спеціалістів, які добре знають свою справу та користуються авторитетом і довір'ям у колективі; вживає заходів до раціонального використання молодих спеціалістів та створення постійних кадрів у системі Комітету;

м) керує роботою по впровадженню наукової організації праці та управління; забезпечує проведення заходів по дальшому поліпшенню й оздоровленню умов праці, впровадженню нових засобів і методів запобігання професійним захворюванням, виробничому травматизму та аваріям, суворому додержанню правил з техніки безпеки та вимог виробничої санітарії, а також протипожежних правил; здійснює керівництво відомчою воєнізованою охороною;

н) впроваджує у встановленому порядку на підвідомчих підприємствах та в організаціях єдині і типові норми обслуговування /виробітку/ та нормативи чисельності працівників. Разом з республіканським комітетом профспілки організує роботу по перегляду норм обслуговування /виробітку/ та здійснює інші заходи по вдосконаленню нормування праці.

Забезпечує правильне застосування діючих умов оплати праці і преміювання, правильне співвідношення між зростанням продуктивності праці та зростанням заробітної плати; здійснює контроль за витрачанням фондів заробітної плати і заохочувальних фондів;

о) встановлює і змінює посадові оклади працівникам центрального апарату Комітету з додержанням схем посадових окладів та в межах фонду заробітної плати, обчисленого за середніми посадовими окладами;

п) затверджує структуру і штати апарату управління підвідомчих підприємств та організацій у межах граничних асигнувань на утримання апарату управління, встановлених Комітетові;

р) у встановленому порядку створює, реорганізує і ліквідує підприємства й організації, а також затверджує статути підприємств і положення /статути/ про організації Комітету;

с) разом з республіканським комітетом профспілки:

керує укладанням колективних договорів і здійснює контроль за їх виконанням;

забезпечує поліпшення житлових і культурно-побутових умов для працівників підприємств та організацій Комітету, а також проведення оздоровчих заходів; контролює виконання планів соціального розвитку колективів підприємств і організацій;

розробляє і здійснює заходи по розвитку соціалістичного змагання і руху за комуністичне ставлення до праці;

затверджує умови республіканського соціалістичного змагання колективів підприємств і організацій, підбиває підсумки змагання і присуджує колективам-переможцям перехідні Червоні прапори та грошові премії, присвоює звання колективів підприємств і організацій комуністичної праці, організує вивчення, узагальнення і поширення передових методів праці та передового досвіду;

нагороджує у встановленому порядку передових працівників підприємств та організацій Комітету нагрудними значками і почесними грамотами та застосовує інші види заохочення;

т) організує і керує правовою роботою на підвідомчих підприємствах та в організаціях, систематично перевіряє стан цієї роботи.

7. Держкомнафтопродукту УРСР надається право:

а) перевіряти у встановленому порядку на підприємствах, в організаціях та установах, незалежно від їх відомчого підпорядкування, правильність використання, приймання, зберігання, відпуску і транспортування нафтопродуктів, а також розробку і здійснення організаційно-технічних заходів з цих питань, та давати обов'язкові для виконання вказівки про усунення допущених недоліків;

б) заслуховувати на засіданнях колегії Комітету керівних працівників міністерств і відомств УРСР, об'єднань, підприємств і організацій, незалежно від їх відомчого підпорядкування, з питань, що входять до його компетенції;

в) залучати, за погодженням з відповідними керівниками, спеціалістів об'єднань, підприємств, організацій та установ до участі в перевірках використання, приймання, зберігання, відпуску і транспортування нафтопродуктів, що проводяться Комітетом;

г) одержувати:

від ЦСУ УРСР статистичні дані, необхідні для розробки планів забезпечення нафтопродуктами і перевірки їх виконання;

від міністерств і відомств УРСР, а також від об'єднань, підприємств, організацій і установ, незалежно від їх відомчого підпорядкування, матеріали, необхідні для перевірки виконання планів забезпечення нафтопродуктами, та інші інформаційні матеріали.

8. Держкомнафтопродукт УРСР очолює Голова, який призначається відповідно до Конституції Української РСР Верховною Радою Української РСР, а в період між сесіями - Президією Верховної Ради Української РСР з наступним поданням на затвердження Верховної Ради Української РСР.

Голова Держкомнафтопродукту УРСР має заступників, яких призначає Рада Міністрів УРСР.

Розподіл обов'язків між заступниками Голови Держкомнафтопродукту УРСР провадиться Головою Комітету.

9. У Держкомнафтопродукті УРСР утворюється колегія в складі Голови Комітету /голова колегії/ і заступників Голови Комітету за посадою, а також інших керівник працівників Комітету.

Члени колегії Комітету затверджуються Радою Міністрів УРСР.

10. Держкомнафтопродукт УРСР у межах своєї компетенції видає накази, інструкції та дає вказівки, обов'язкові для виконання підприємствами і організаціями системи Комітету, організує та перевіряє їх виконання.

Акти Комітету з питань забезпечення нафтопродуктами, що входять до його компетенції, є обов'язковими для виконання міністерствами і відомствами УРСР, а також об'єднаннями, підприємствами, організаціями та установами, незалежно від їх відомчого підпорядкування.

Комітет у необхідних випадках видає з міністерствами і відомствами УРСР спільні акти.

11. Голова Держкомнафтопродукту УРСР несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комітет завдань і обов'язків, встановлює ступінь відповідальності заступників Голови і керівників підрозділів Комітету за керівництво окремими галузями діяльності Комітету, а також за роботу підвідомчих підприємств і організацій.

12. Колегія Держкомнафтопродукту УРСР на своїх засіданнях, що проводяться регулярно, розглядає найважливіші питання діяльності Комітету; обговорює питання практичного керівництва підвідомчими підприємствами й організаціями, перевірки виконання, добору, розстановки і виховання кадрів, проекти найважливіших наказів і інструкцій, заслуховує звіти керівників управлінь та відділів центрального апарату Комітету, підвідомчих йому підприємств і організацій, а також розглядає інші важливі питання, що входять до компетенції Комітету.

Рішення колегії проводяться в життя, як правило, актами Комітету. В разі розбіжностей між Головою Комітету і колегією Голова проводить у життя своє рішення, доповідаючи про розбіжності, що виникли, Раді Міністрів УРСР, а члени колегії, в свою чергу, можуть повідомити про свою думку Раді Міністрів УРСР.

13. Для розгляду пропозицій по основних напрямах розвитку науки і техніки, розробки рекомендацій по використанню і впровадженню найновіших досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки і передового досвіду в Держкомнафтопродукті УРСР створюється техніко-економічна рада з учених, висококваліфікованих спеціалістів, новаторів виробництва, а також представників науково-технічних товариств та інших організацій.

Склад техніко-економічної ради і положення про неї затверджується Головою Держкомнафтопродукту УРСР.

14. Держкомнафтопродукт УРСР утворює для розгляду господарських спорів між підприємствами й організаціями системи Комітету арбітраж. Арбітражу Держкомнафтопродукту УРСР надається право видавати накази на виконання рішень, що ним приймаються.

Положення про арбітраж затверджується Головою Держкомнафтопродукту УРСР.

15. Держкомнафтопродукт УРСР скликає у встановленому порядку наради активу з участю громадських організацій, на яких заслуховуються і обговорюються доповіді про заходи по виконанню рішень Партії і Уряду, найважливіші питання забезпечення нафтопродуктами, а також обговорюються на основі розгортання критики і самокритики питання, зв'язані з поліпшенням діяльності Комітету та підвідомчих йому підприємств і організацій.

16. Держкомнафтопродукт УРСР організує своєчасний і уважний розгляд листів /заяв і скарг/ трудящих, добиваючись правильного вирішення поставлених у цих листах питань, а також вживає заходів до усунення недоліків у діяльності підприємств і організацій Комітету, про які повідомляється в листах трудящих.

17. Держкомнафтопродукт УРСР діє на основі господарського розрахунку, утримується за рахунок коштів, що відраховуються у встановленому порядку підпорядкованими підприємствами й організаціями, перебуває на самостійному балансі і має закріплені за ним основні та оборотні кошти.

18. Структура і чисельність працівників центрального апарату Держкомнафтопродукту УРСР затверджуються Радою Міністрів УРСР.

Штатний розпис центрального апарату Держкомнафтопродукту УРСР, а також положення про управління і відділи затверджуються Головою Держкомнафтопродукту УРСР.

19. Держкомнафтопродукт УРСР має печатку з зображенням Державного герба Української РСР і з своїм найменуванням.

 

Додаток
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 21 серпня 1980 р. N 491

СТРУКТУРА
центрального апарату Державного комітету УРСР по забезпеченню нафтопродуктами

Оперативно-диспетчерське управління поставок нафтопродуктів

Виробничо-технічне управління

Відділ ресурсів і планування перевезень нафтопродуктів

Відділ планованих нафтопродуктів

Відділ розподілу і статистичного обліку поставок нафтопродуктів

Відділ автозаправних станцій

Відділ капітального будівництва

Відділ нафтопродуктопровідного транспорту

Планово-фінансовий відділ

Відділ зовнішніх зв'язків і експорту

Відділ праці і заробітної плати

Відділ відпрацьованих нафтопродуктів

Державна інспекція по контролю за використанням нафтопродуктів у народному господарстві

Контрольно-ревізійний відділ

Відділ по техніці безпеки, охорони підприємств і протипожежної служби

Центральна бухгалтерія

Відділ кадрів

Другий відділ

Адміністративно-господарський відділ

Канцелярія

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали