РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 22 лютого 1979 р. N 90

Київ

Питання Головного управління по постачанню і збуту нафти і нафтопродуктів при Раді Міністрів УРСР

Постанова втратила чинність(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 21 серпня 1980 року N 491) (Положення N 491)

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Перейменувати Головне управління по постачанню і збуту нафти і нафтопродуктів при Раді Міністрів УРСР в Головне управління по транспорту і постачанню нафтопродуктів при Раді Міністрів УРСР /Головнафтопостач УРСР/.

2. Затвердити Положення про Головне управління по транспорту і постачанню нафтопродуктів при Раді Міністрів УРСР /додається/.

3. Затвердити структуру центрального апарату Головного управління по транспорту і постачанню нафтопродуктів при Раді Міністрів УРСР згідно з додатком.

Встановити чисельність центрального апарату Головного управління у кількості 112 одиниць.

Мати в Головному управлінні колегію в складі не більше 7 чоловік.

4. Визнати такими, що втратили силу, пункти 4 і 5 постанови Ради Міністрів УРСР від 8 червня 1962 р. N 634 "Про впорядкування витрачання нафтопродуктів у народному господарстві УРСР" /ЗП УРСР, 1962 р., N 6. ст. 86/.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 37

 

Затверджене
постановою Ради Міністрів УРСР
від 22 лютого 1979 р. N 90

ПОЛОЖЕННЯ
про Головне управління по транспорту і постачанню нафтопродуктів при Раді Міністрів УРСР /Головнафтопостач УРСР/

1. Головне управління по транспорту і постачанню нафтопродуктів при Раді Міністрів УРСР /Головнафтопостач УРСР/ здійснює керівництво транспортом і постачанням нафтопродуктів народному господарству республіки.

Головнафтопостач УРСР несе відповідальність за своєчасне забезпечення народного господарства республіки нафтопродуктами, виконання планів міжреспубліканських поставок і експорту нафтопродуктів, за своєчасне їх приймання і належне зберігання, за найбільш економічну організацію постачання нафтопродуктів.

2. Головними завданнями Головнафтопостачу УРСР є:

поставка нафтопродуктів підприємствам, організаціям і установам в Українській РСР у відповідності з виділеними фондами та в інші союзні республіки і на експорт згідно з встановленими планами;

виконання завдань державного плану, забезпечення суворого дотримання державної дисципліни, поліпшення використання основних фондів, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів;

впровадження найновіших досягнень науки і техніки і передового досвіду в галузі постачання нафтопродуктів та забезпечення високих техніко-економічних показників виробництва;

розробка і здійснення заходів по удосконаленню системи і органів постачання нафтопродуктів, створення раціональної мережі об'єктів нафтобазового господарства Головного управління;

здійснення разом з заінтересованими міністерствами і відомствами, а також підприємствами і організаціями заходів по раціональному і економному використанню нафтопродуктів, по боротьбі з втратами їх при перевезеннях і зберіганні;

розширення і зміцнення матеріально-технічної бази постачання нафтопродуктів, раціональне використання капітальних вкладень і підвищення їх ефективності, зниження вартості і скорочення строків будівництва, своєчасне введення в дію виробничих потужностей і основних фондів, а також освоєння в стислі строки виробничих потужностей;

впровадження наукової організації праці і управління, забезпечення підприємств і організацій Головного управління кваліфікованими кадрами, створення умов для найкращого використання знань і досвіду працівників;

поліпшення житлових і культурно-побутових умов робітників та службовців підприємств і організацій Головного управління, створення для них безпечних умов праці.

3. Головнафтопостач УРСР забезпечує правильне поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, найбільш повне використання таких економічних підойм, як прибуток, ціна, премія і кредит, впровадження ефективних систем управління з застосуванням електронно-обчислювальної техніки, вдосконалення структури та організаційних форм управління.

4. Головнафтопостач УРСР забезпечує здійснення ленінських принципів добору, висування і розстановки керівних господарських, інженерних і наукових кадрів, зосереджує свою увагу на перевірці і контролі за виконанням керівними кадрами директив і рішень Партії і Уряду, проводить з участю громадських організацій роботу по вихованню кадрів у дусі комуністичного ставлення до праці, суворого дотримання державних інтересів і дисципліни, забезпечує правильне поєднання матеріальних і моральних стимулів піднесення суспільного виробництва і підвищення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу і за спільні результати роботи колективу.

5. Головнафтопостач УРСР керує підприємствами і організаціями безпосередньо або через створювані в установленому порядку органи.

Головнафтопостач УРСР, підпорядковані йому територіальні управління, управління магістральних нафтопродуктопроводів, нафтобази, автозаправні станції загального користування та інші підпорядковані підприємства і організації становлять систему Головного управління по транспорту і постачанню нафтопродуктів при Раді Міністрів УРСР.

6. Головнафтопостач УРСР забезпечує розвиток демократичних начал в управлінні, створює умови для виявлення ініціативи і активної участі трудящих та їх громадських організацій в роботі по удосконаленню виробництва і усуненню недоліків у діяльності Головного управління і підвідомчих йому підприємств і організацій.

Питання праці і побуту робітників і службовців вирішуються Головним управлінням з урахуванням пропозицій радянських і профспілкових органів, а у випадках, передбачених діючим законодавством, - спільно або за погодженням з цими органами.

7. Головнафтопостач УРСР у своїй діяльності керується законами СРСР і УРСР, іншими законодавчими актами СРСР і УРСР, рішеннями Уряду СРСР і Уряду УРСР та іншими нормативними актами, цим Положенням, а також постановами, розпорядженнями, наказами, інструкціями і вказівками Держпостачу СРСР і забезпечує правильне застосування діючого законодавства на підприємствах і в організаціях системи Головного управління.

Головнафтопостач УРСР узагальнює практику застосування законодавства з питань, що входять до його компетенції, розробляє пропозиції по його удосконаленню і вносить їх на розгляд Ради Міністрів УРСР.

8. Головнафтопостач УРСР у відповідності з покладеними на нього завданнями:

а) забезпечує згідно з державними планами поставку нафтопродуктів споживачам в Українській РСР, а також в інші союзні республіки і на експорт, контролює виконання цих планів. Розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації постачання нафтопродуктів;

б) забезпечує приймання, зберігання і облік нафтопродуктів, що надходять від постачальників, а також по імпорту, та транспортування їх магістральними нафтопродуктопроводами, перевалку з одного виду транспорту на інший;

в) забезпечує через автозаправні станції загального користування заправку пальним і мастильними матеріалами автомобілів, незалежно від їх відомчої належності, і автомототранспортних засобів громадян, а також продаж автомобільних масел, мастил і спеціальних рідин у дрібній розфасовці, автомобільного приладдя, маслофільтрів, запасних частин першої необхідності до автомобілів та інших автомототранспортних засобів і надання окремих дрібних технічних послуг по їх догляду;

г) виявляє потребу міністерств і відомств УРСР, а також підприємств і організацій союзного підпорядкування, розташованих на території республіки, в нафтопродуктах за визначеною Держпостачем СРСР номенклатурою, складає по них заявки і плани розподілу, виділяє споживачам фонди і в установленому порядку змінює їх; 

д) розглядає разом з заінтересованими міністерствами і відомствами УРСР, підприємствами та організаціями союзного підпорядкування і подає Держпостачу СРСР і Раді Міністрів УРСР пропозиції про припинення або обмеження виготовлення нафтопродуктів, що не мають попиту;

є) забезпечує розробку пропозицій про вантажопотоки нафтопродуктів, їх раціональні перевезення, не допускаючи зустрічних і надмірно далеких перевезень, а також розробку проектів планів залізничних, водних і автомобільних перевезень нафтопродуктів, транспортування їх магістральними нафтопродуктопроводами, погоджує ці плани в установленому порядку з відповідними транспортними і плануючими органами;

ж) розробляє і подає Головнафтохімпрому УРСР і Міністерству нафтопереробної і нафтохімічної промисловості СРСР заявки на затарювання на нафтопереробних заводах нафтових масел, мастил та інших нафтопродуктів у дрібну, металеву і дерев'яну тару;

з) бере участь у розробці планів виробництва нафтопродуктів, вносить пропозиції щодо їх коректування, контролює виконання нафтопереробними заводами, розташованими на території республіки, планів реалізації нафтопродуктів за номенклатурою, кількістю і якістю;

і) визначає з участю споживачів оптимальну форму постачання нафтопродуктів, встановлює у межах виділених фондів номенклатуру і кількість нафтопродуктів, що підлягають поставці їм транзитом або з нафтобаз чи автозаправних станцій загального користування, здійснює заходи по розвитку централізованої доставки нафтопродуктів споживачам, широкому застосуванню засобів механізації на вантажно-розвантажувальних роботах;

к) розробляє і подає Держпостачу СРСР і Раді Міністрів УРСР пропозиції про нормативні запаси нафтопродуктів у місткостях підвідомчих нафтобаз;

л) бере участь у розробці міністерствами і відомствами пропозицій по зниженню діючих та впровадженню нових науково обгрунтованих норм витрати нафтопродуктів, вживає заходів до залучення в господарський оборот зайвих запасів нафтопродуктів;

м) здійснює роботу по збиранню і раціональному використанню відпрацьованих нафтопродуктів, по безперешкодному їх прийманню нафтобазами і автозаправними станціями Головного управління від здавальників та відвантаженню на нафтопереробні заводи, контролює виконання споживачами нафтопродуктів планів і завдань по збиранню і використанню відпрацьованих масел и мастил;

н) вживає заходів до забезпечення охорони навколишнього середовища від забруднення при транспортуванні, прийманні, зберіганні та відпуску нафтопродуктів;

о) розробляє пропозиції по основних напрямах розвитку постачання нафтопродуктів у республіці та схеми розміщення магістральних нафтопродуктопроводів, нафтобаз, автозаправних станцій загального користування та інших підприємств і об'єктів Головного управління;

п) забезпечує високий технічний рівень розвитку нафтобазового господарства, автозаправних станцій, нафтопродуктопроводів на основі найновіших досягнень вітчизняної і зарубіжної науки і техніки;

р) розробляє і затверджує в установленому порядку техніко-економічні нормативи, норми витрати і запасів сировини, палива і матеріалів, устаткування та інших товарно-матеріальних ресурсів для власних потреб, норми витрати електричної і теплової енергії на виробничі та експлуатаційні потреби, забезпечує впровадження затверджених нормативів і норм;

с) бере участь у розгляді проектів державних стандартів і технічних умов на нафтопродукти та нафтотару, методів їх випробування; розробляє і затверджує в установленому порядку галузеві стандарти і технічні умови на продукцію, що виробляється на підвідомчих підприємствах, на яку не існує державних стандартів, міжреспубліканських і республіканських технічних умов;

т) бере участь у розробці проектів оптових і роздрібних цін на нові або змінені за якістю сорти /марки/ нафтопродуктів, що реалізуються Головним управлінням, а також оптових цін на продукцію, що виробляється на підвідомчих підприємствах;

у) розробляє і затверджує внутрісистемні ціни, які застосовуються при розрахунках за нафтопродукти між управліннями Головнафтопостачу УРСР.

9. Головнафтопостачу УРСР надається право:

а) перевіряти використання і зберігання нафтопродуктів на промислових підприємствах, будовах, в сільськогосподарських та інших організаціях, незалежно від їх відомчої підпорядкованості;

б) залучати за погодженням з міністерствами і відомствами підприємства і організації, а також окремих спеціалістів до участі в перевірках використання і зберігання нафтопродуктів, додержання норм запасів та витрати їх;

в) одержувати:

від ЦСУ УРСР статистичні дані, необхідні для розробки планів постачання нафтопродуктів і перевірки їх виконання;

від міністерств і відомств УРСР, а також безпосередньо від підприємств і організацій, розташованих на території республіки, матеріали, необхідні для перевірки виконання планів постачання нафтопродуктів, включаючи плани виробництва і реалізації нафтопродуктів нафтопереробними заводами, та інші інформаційні матеріали.

10. Головнафтопостач УРСР:

а) розробляє плани товарообороту, капітального будівництва, з праці, фінансові та інші плани по системі в цілому, затверджує ці плани підвідомчим підприємствам і організаціям і забезпечує їх виконання;

б) керує роботою по укладанню підвідомчими підприємствами і організаціями договорів з споживачами та постачальниками на поставку нафтопродуктів, а також з транспортними організаціями - на перевезення нафтопродуктів, здійснює контроль за виконанням цих договорів;

в) здійснює капітальне будівництво в системі Головного управління, забезпечує ефективне використання капітальних вкладень і раціональне розміщення нового будівництва, концентрацію капітальних вкладень на пускових будовах і скорочення незавершеного будівництва; затверджує в установленому порядку титульні списки і проектно-кошторисну документацію; забезпечує фінансування будов і постачання їм устаткування, матеріалів і виробів, поставка яких лежить на обов'язку замовника; забезпечує своєчасне введення в дію виробничих потужностей і основних фондів, а також освоєння в стислі строки виробничих потужностей; призначає в межах своєї компетенції державні комісії для приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затверджує акти про їх прийняття і приймає рішення про закриття зведених кошторисно-фінансових розрахунків;

г) організує капітальний і поточний ремонти основних фондів, забезпечуючи модернізацію, підвищення технічного рівня і продуктивності устаткування, а також поліпшення технічного та експлуатаційного стану нафтопродуктопроводів, нафтобаз, автозаправних станцій загального користування, будинків та інших споруд; здійснює заходи по підвищенню якості ремонту і його здешевленню;

д) організує матеріально-технічне постачання підвідомчих підприємств і організацій, визначає їх потребу в сировині, паливі, устаткуванні та інших матеріально-технічних ресурсах, розподіляє і в необхідних випадках перерозподіляє виділені Головному управлінню фонди між підприємствами, організаціями і здійснює контроль за їх реалізацією, а також за своєчасним укладенням підприємствами і організаціями договорів на поставку продукції і виконанням договірних зобов'язань; забезпечує правильне зберігання і використання підприємствами і організаціями Головного управління сировини, палива, устаткування та інших матеріальних ресурсів і вживає заходів до реалізації зайвих і невикористовуваних матеріальних ресурсів; розробляє і здійснює заходи по економному витрачанню матеріалів, сировини і палива, скороченню втрат у виробництві, використанню виробничих відходів та інші заходи, спрямовані на ефективне використання матеріальних ресурсів;

є) здійснює заходи по зміцненню господарського розрахунку, підвищенню рентабельності і максимальному збільшенню нагромаджень підвідомчих підприємств і організацій, ефективному використанню основних фондів, оборотних коштів і банківських кредитів.

Фінансує в установленому порядку підприємства і організації Головного управління, керує їх фінансовою діяльністю; здійснює контроль за використанням фінансових ресурсів.

Забезпечує виконання підвідомчими підприємствами і організаціями фінансових планів, збереження власних оборотних коштів, своєчасні розрахунки з робітниками і службовцями, бюджетом, постачальниками, підрядчиками, банками, а також перерахування підприємствами і організаціями власних коштів, призначених на фінансування капітального будівництва, капітального ремонту та на інші цілі, передбачені фінансовим планом.

Утворює в установленому порядку фонд освоєння нової техніки, фонд для преміювання за створення і впровадження нової техніки та інші централізовані фонди, а також резерв для подання фінансової допомоги підприємствам і організаціям;

ж) відкриває в установах банків розрахункові рахунки для перерозподілу між підприємствами і організаціями власних оборотних коштів, прибутків, сум на утворення фонду освоєння нової техніки та інших коштів, а також окремі рахунки по зберіганню коштів резерву для подання фінансової допомоги підприємствам і організаціям і коштів резерву амортизаційних відрахувань на капітальний ремонт;

з) затверджує звіти і баланси підвідомчих підприємств і організацій; складає зведені звіти і баланси по видах діяльності Головного управління;

і) організує первинний облік на підприємствах і в організаціях Головного управління; одержує в установленому порядку статистичну і бухгалтерську звітність, здійснює заходи по централізації і механізації облікових робіт, по впровадженню прогресивних методів обліку;

к) організує контрольно-ревізійну роботу, забезпечує регулярне проведення ревізій, всебічний аналіз стану економіки, перевірку збереження коштів і матеріальних цінностей, додержання режиму економії; здійснює контроль за правильним веденням і достовірністю обліку та звітності в системі Головного управління, а також заходи по охороні державного майна і відшкодуванню заподіяних матеріальних збитків;

л) виявляє потребу і забезпечує підвідомчі підприємства і організації кваліфікованими кадрами працівників, організує підготовку кадрів і підвищення їх кваліфікації; вивчає кадри, забезпечує поєднання старих досвідчених кадрів і молодих здібних працівників, створює умови для висування на керівну роботу політично зрілих спеціалістів, які добре знають свою справу і користуються авторитетом і довір'ям у колективі; вживає заходів до раціонального використання молодих спеціалістів та створення постійних кадрів у системі Головного управління;

м) розробляє основні напрями удосконалення наукової організації праці і керує роботою по впровадженню наукової організації праці та управління на підприємствах і в організаціях Головного управління; забезпечує створення безпечних умов праці на виробництві, проведення заходів по дальшому їх поліпшенню і оздоровленню, впровадженню нових засобів і методів запобігання професійним захворюванням, виробничому травматизму та аваріям, суворому додержанню правил з техніки безпеки та вимог виробничої санітарії, а також протипожежних правил;

н) керує справою розвитку винахідництва і раціоналізації; розробляє перспективні і поточні плани по винахідництву і раціоналізації; забезпечує впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій та організує обмін досвідом з цих питань. Роботу по розвитку винахідництва і раціоналізації Головне управління проводить разом з республіканським комітетом профспілки і Українською республіканською радою Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів;

о) організує і проводить науково-дослідні роботи в галузі економіки, планування і організації постачання нафтопродуктів, створює автоматизовані системи управління постачанням нафтопродуктів з застосуванням економіко-математичних методів і обчислювальної техніки.

Організує наукову і науково-технічну інформацію, забезпечує підготовку і видання в установленому порядку наукової та науково-технічної літератури по галузі;

п) впроваджує в установленому порядку на підприємствах і в організаціях Головного управління єдині і типові норми обслуговування /виробітку/ і нормативи чисельності працівників. Разом з республіканським комітетом профспілки організує роботу по перегляду норм обслуговування /виробітку/ на підвідомчих підприємствах і в організаціях і здійснює інші заходи по удосконаленню нормування праці.

Забезпечує правильне застосування діючих умов оплати праці і преміювання, а також правильне співвідношення між зростанням продуктивності праці і зростанням заробітної плати; здійснює контроль за витрачанням фондів заробітної плати і заохочувальних фондів;

р) встановлює і змінює посадові оклади працівникам центрального апарату Головного управління з додержанням схем посадових окладів і в межах фонду заробітної плати, обчисленого за середніми посадовими окладами;

с) затверджує структуру і штати апарату управління підвідомчих підприємств і організацій в межах граничних асигнувань на утримання апарату управління, встановлених Головному управлінню;

т) в установленому порядку створює, реорганізує і ліквідує підприємства і організації; затверджує статути підприємств і положення /статути/ про організації Головного управління;

у) разом з республіканським комітетом профспілки:

керує укладанням колективних договорів і здійснює контроль за їх виконанням;

забезпечує поліпшення житлових і культурно-побутових умов для працівників підприємств і організацій системи Головного управління, а також проведення оздоровчих заходів; контролює виконання планів соціального розвитку колективів підприємств і організацій;

організує соціалістичне змагання, затверджує умови республіканського змагання підприємств і організацій, сприяє розвиткові руху за комуністичну працю, за високу культуру виробництва;

підводить підсумки соціалістичного змагання і присуджує колективам-переможцям перехідні Червоні прапори та грошові премії, присвоює звання колективів підприємств і організацій комуністичної праці, організує вивчення, узагальнення і поширення передових методів праці та передового досвіду;

нагороджує в установленому порядку передових працівників системи Головного управління нагрудними значками і почесними грамотами і застосовує інші види заохочення.

11. Головнафтопостач УРСР організує свою роботу на основі поєднання колегіальності і єдиноначальності в обговоренні та розв'язанні всіх питань діяльності Головного управління, з встановленням точної відповідальності службових осіб за стан справ на дорученій ділянці роботи і виконання визначених завдань.

12. Головнафтопостач УРСР очолює Начальник, який призначається Радою Міністрів УРСР.

Начальник Головнафтопостачу УРСР має заступників, яких призначає Рада Міністрів УРСР. Розподіл обов'язків між заступниками Начальника Головного управління проводиться Начальником Головного управління.

13. Начальник Головнафтопостачу УРСР несе персональну відповідальність за виконання покладених на Головне управління завдань і обов'язків, встановлює ступінь відповідальності заступників Начальника, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів за діяльність підприємств і організацій Головного управління.

14. Головнафтопостач УРСР у Межах своєї компетенції видає на основі і на виконання законів СРСР, інших рішень Верховної Ради СРСР і її Президії, законів Української РСР, інших рішень Верховної Ради Української РСР і її Президії, постанов і розпоряджень Ради Міністрів СРСР, постанов і розпоряджень Ради Міністрів УРСР, постанов, розпоряджень, наказів та інструкцій Держпостачу СРСР накази та інструкції і дає вказівки, обов'язкові для виконання підприємствами і організаціями Головного управління, і перевіряє їх виконання.

Головнафтопостач УРСР у необхідних випадках видає з міністерствами та іншими відомствами УРСР спільні накази та інструкції.

15. У Головнафтопостачі УРСР утворюється колегія в складі Начальника Головного управління /голова/ і заступників Начальника за посадою, а також інших керівних працівників Головного управління.

Члени колегії Головнафтопостачу УРСР затверджуються Радою Міністрів УРСР.

16. Колегія Головнафтопостачу УРСР на своїх засіданнях, що проводяться регулярно, розглядає основні питання розвитку транспорту і постачання нафтопродуктів та інші питання діяльності Головного управління, обговорює питання практичного керівництва підприємствами і організаціями, перевірки виконання, добору і використання кадрів, проекти найважливіших наказів та інструкцій, заслуховує звіти управлінь і відділів Головного управління, а також підприємств і організацій Головного управління.

Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами Начальника Головнафтопостачу УРСР. В разі розбіжностей між Начальником Головного управління і колегією Начальник проводить у життя своє рішення, доповідаючи про розбіжності, що виникли, Раді Міністрів УРСР, а члени колегії, в свою чергу, можуть повідомити свою думку в Раду Міністрів УРСР.

17. Для розгляду пропозицій по основних напрямах розвитку науки і техніки, визначення науково обгрунтованої єдиної технічної політики, розробки рекомендацій по використанню і впровадженню найновіших досягнень вітчизняної і зарубіжної науки, техніки і передового досвіду в Головнафтопостачі УРСР створюється науково-технічна рада з вчених, висококваліфікованих спеціалістів, новаторів виробництва, а також представників науково-технічних товариств та інших організацій.

Склад науково-технічної ради і положення про неї затверджуються Начальником Головного управління.

18. Головнафтопостач УРСР утворює для розгляду господарських спорів між підприємствами і організаціями Головного управління арбітраж. Арбітражу Головного управління надається право видавати накази на примусове виконання рішень, що ним виносяться.

Положення про арбітраж затверджується Начальником Головнафтопостачу УРСР.

19. Головнафтопостач УРСР скликає в установленому порядку наради активу з участю громадських організацій, на яких заслуховуються і обговорюються доповіді про заходи по виконанню рішень Партії і Уряду, найважливіші питання постачання нафтопродуктів, а також обговорюються на основі розгортання критики і самокритики питання, зв'язані з поліпшенням діяльності Головного управління та підвідомчих йому підприємств і організацій.

20. Головнафтопостач УРСР організує своєчасний і уважний розгляд листів /заяв і скарг/ трудящих, добиваючись правильного вирішення поставлених у цих листах питань, а також вживає заходів до усунення недоліків у діяльності підприємств і організацій Головного управління, про які повідомляється в листах трудящих.

21. Головнафтопостач УРСР є госпрозрахунковим органом, утримується за рахунок коштів, що відраховуються в установленому порядку підпорядкованими підприємствами і організаціями, знаходиться на самостійному балансі, має закріплені за ним основні і оборотні кошти і користується правами юридичної особи.

22. Структура і чисельність працівників центрального апарату Головнафтопостачу УРСР затверджуються Радою Міністрів УРСР.

Штатний розпис центрального апарату Головнафтопостачу УРСР, а також положення про управління і відділи Головного управління затверджуються Начальником Головнафтопостачу УРСР.

23. Головнафтопостач УРСР має печатку з зображенням Державного герба Української РСР і з своїм найменуванням.

 

Додаток
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 22 лютого 1979 р. N 90

СТРУКТУРА
центрального апарату Головного управління по транспорту і постачанню нафтопродуктів при Раді Міністрів УРСР

Відділ ресурсів, планування поставок та перевезень нафтопродуктів

Відділ планованих нафтопродуктів

Відділ експорту і матеріальних резервів

Товарно-транспортний відділ

Контрольно-ревізійний відділ

Відділ фондів та статистичного обліку поставок нафтопродуктів

Відділ експлуатації нафтобазового господарства

Виробничо-технічний відділ

Відділ автозаправних станцій

Відділ капітального будівництва

Планово-фінансовий відділ

Відділ праці і заробітної плати

Відділ по збору та раціональному використанню відпрацьованих нафтопродуктів

Нафтоінспекція

Відділ нафтопродуктопровідного транспорту та підземного зберігання нафтопродуктів

Центральна бухгалтерія

Адміністративно-господарський відділ

Інспекція по охороні підприємств

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали