МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 березня 2012 року N 376

Питання присвоєння вченого звання професора і доцента на підставі рішень атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.03.2012

Відповідно до Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 27 грудня 2008 року N 1149, на підставі рішень атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.03.2012 наказую:

1. Присвоїти вчене звання професора науковим та науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації та наукових установ відповідно до списку згідно з додатком 1.

2. Присвоїти вчене звання доцента науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації відповідно до списку згідно з додатком 2.

3. Направити атестаційні матеріали Дерського Юрія Яковича щодо присвоєння вченого звання доцента на зовнішню експертизу до науково-методичної комісії з мистецтва МОНмолодьспорту України.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Д. В. Табачник


 

Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.03.2012 N 376


Список
наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації, яким присвоєно вчене звання професора

Автономна Республіка Крим

Севастопольський національний технічний університет

Песчанському Олексію Івановичу

професора кафедри вищої математики


Вінницька область

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Завальнюк Інні Яківні

професора кафедри української мови


Волинська область

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Гошовському Ярославу Олександровичу

професора кафедри педагогічної та вікової психології


Дніпропетровська область

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Алфьорову Сергію Миколайовичу

професора кафедри кримінально-правових дисциплін


Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Баннікову Дмитру Олеговичу

професора кафедри будівельних конструкцій


Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Єлісєєвій Оксані Костянтинівні

професора кафедри економічної інформатики та статистики

Коренюку Петру Івановичу

професора кафедри економіки і управління підприємством


Національна металургійна академія України

Ткаченку Едуарду Анатолійовичу

професора кафедри технології машинобудування


Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Вахрушевій Вірі Сергіївні

професора кафедри матеріалознавства та обробки металів


Донецька область

Донецький державний університет управління

Корецькій Світлані Олександрівні

професора кафедри фінансів

Лук'янченку Олександру Олексійовичу

професора кафедри інноваційного менеджменту та управління проектами

Маровій Світлані Феліксівні

професора кафедри екологічного менеджменту


Слов'янський державний педагогічний університет

Стешенку Володимиру Васильовичу

професора кафедри педагогіки і методики технологічної та професійної освіти


Житомирська область

Житомирський державний технологічний університет

Замулі Ірині Валеріївні

професора кафедри аналізу і статистики


Запорізька область

Бердянський державний педагогічний університет

Домащенку Олександру Володимировичу

професора кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури


Запорізький державний медичний університет

Березіну Олександру Євгенійовичу

професора кафедри внутрішніх хвороб


Івано-Франківська область

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Медведику Юрію Євгеновичу

професора кафедри музикознавства та фортепіано


Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Костіву Володимиру Іларійовичу

професора кафедри соціальної педагогіки


м. Київ

Академія праці і соціальних відносин

Мартинишину Ярославу Миколайовичу

професора кафедри економіки підприємства


Державний економіко-технологічний університет транспорту

Богомоловій Надії Іванівні

професора кафедри фінансів і кредиту


Інститут біохімії імені О. В. Палладіна

Луговському Едуарду Віталійовичу

зі спеціальності 03.00.04 - Біохімія


Інститут водних проблем і меліорації

Тараріко Юрію Олександровичу

зі спеціальності 03.00.16 - Екологія


Інститут економіки та прогнозування

Шинкарук Лідії Василівні

зі спеціальності 08.00.03 - Економіка та управління національним господарствам

Шубравській Олені Василівні

зі спеціальності 08.00.03 - Економіка та управління національним господарствам


Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка

Большовій Олені Василівні

зі спеціальності 14.01.14 - Ендокринологія


Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова

Яковенку Леоніду Миколайовичу

зі спеціальності 14.01.05 - Нейрохірургія


Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Могильному Олексію Миколайовичу

професора кафедри економіки та управління персоналом


Київський національний лінгвістичний університет

Волковій Лідії Михайлівні

професора кафедри германської і фіно-угорської філології


Київський національний університет культури і мистецтв

Ластовському Валерію Васильовичу

професора кафедри історії України і музеєзнавства


Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая

Корж Марині Володимирівні

професора кафедри міжнародної економіки


Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва

Галянтичу Миколі Костянтиновичу

зі спеціальності 12.00.03 - Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Національна академія державного управління при Президентові України

Пашко Людмилі Андріївні

професора кафедри парламентаризму та політичного менеджменту


Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Романенковій Юлії Вікторівні

професора кафедри мистецтвознавства та експертно-оціночної діяльності


Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Васильєву Валерію Михайловичу

професора кафедри оториноларингології

Ніженковській Ірині Володимирівні

професора кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії


Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Свистовичу Степану Михайловичу

професора кафедри історії та археології слов'ян

Шевцову Андрію Гаррієвичу

професора кафедри ортопедагогіки та реабілітології


Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Пасічнику Віталію Анатолійовичу

професора кафедри інтегрованих технологій машинобудування

Редьку Ігорю Володимировичу

професора кафедри конструювання електронно-обчислювальної апаратури

Черноусенко Ользі Юріївні

професора кафедри теплоенергетичних установок теплових та атомних електричних станцій


Національний університет харчових технологій

Оболкіній Вірі Іллівні

професора кафедри хлібопекарського та кондитерського виробництв

Сичевському Миколі Петровичу

професора кафедри менеджменту

Страшинській Ларисі Володимирівні

професора кафедри маркетингу


Університет банківської справи

Дутці Ганні Яківні

професора кафедри математики і статистики


Луганська область

Луганський державний медичний університет

Вітріщак Світлані Валентинівні

професора кафедри гігієни, екології

Постернаку Геннадію Івановичу

професора кафедри анестезіології, реаніматології та невідкладних станів


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Максименку Ігорю Георгійовичу

професора кафедри олімпійського та професійного спорту


Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Чернявській Людмилі Іванівні

професора кафедри управління персоналом і економічної теорії


Львівська область

Львівський державний університет внутрішніх справ

Кельману Михайлу Степановичу

професора кафедри загальної теорії держави і права

Коваліву Мирославу Володимировичу

професора кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права

Мойсеєнко Ірині Павлівні

професора кафедри фінансово-економічної безпеки


Національний університет "Львівська політехніка"

Андрущаку Анатолію Степановичу

професора кафедри телекомунікацій

Григорчаку Івану Івановичу

професора кафедри інженерного матеріалознавства та прикладної фізики

Захарчин Галині Миронівні

професора кафедри менеджменту персоналу та адміністрування

Максимовичу Володимиру Миколайовичу

професора кафедри безпеки інформаційних технологій


Одеська область

Національний університет "Одеська юридична академія"

Крусян Анжеліці Романівні

професора кафедри конституційного права

Мішиній Наталі Вікторівні

професора кафедри конституційного права


Одеська національна морська академія

Алексішину Віктору Григоровичу

професора кафедри судноводіння


Одеський національний економічний університет

Герасименку Віктору Григоровичу

професора кафедри економіки та управління туризмом


Одеський національний медичний університет

Чабан Тетяні Володимирівні

професора кафедри інфекційних хвороб


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Брусиловській Ользі Іллівні

професора кафедри міжнародних відносин


Полтавська область

Полтавська державна аграрна академія

Локесу Петру Івановичу

професора кафедри терапії


Полтавський університет економіки і торгівлі

Карпенко Ользі Василівні

професора кафедри бухгалтерського обліку і аудиту


Рівненська область

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука

Григусу Ігорю Михайловичу

професора кафедри фізичної реабілітації


Сумська область

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Єременко Ользі Володимирівні

професора кафедри вокального мистецтва


Сумський державний університет

Басанцову Ігорю Володимировичу

професора кафедри фінансів

Кулішу Анатолію Миколайовичу

професора кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки


Українська академія банківської справи

Лєонову Сергію Вячеславовичу

професора кафедри фінансів


Тернопільська область

Тернопільський національний економічний університет

Ляшенко Оксані Миколаївні

професора кафедри економічної кібернетики та інформатики


Харківська область

Українська державна академія залізничного транспорту

Гужві Олександру Павловичу

професора кафедри історії


Українська інженерно-педагогічна академія

Канюку Геннадію Івановичу

професора кафедри теплоенергетики та енергозбереження


Харківська медична академія післядипломної освіти

Шаповалову Валерію Володимировичу

професора кафедри клінічної біохімії, судово-медичної токсикології та фармації


Харківський державний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Богданову Валерію Олександровичу

професора кафедри оркестрових духових інструментів та оперно-симфонічного диригування


Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Павлову Анатолію Івановичу

професора кафедри інженерної та комп'ютерної графіки


Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

Пузік Людмилі Михайлівні

професора кафедри плодоовочівництва і зберігання


Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Коваленко Оксані Анатоліївні

професора кафедри практики англійського усного та писемного мовлення

Козіній Жаннеті Леонідівні

професора кафедри циклічних видів спорту та спортивних ігор


Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Морозу Олександру Миколайовичу

професора кафедри автоматизованих електромеханічних систем


Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Іванову Володимиру Венедиктовичу

професора кафедри хімічного матеріалознавства

Юрченку Олегу Івановичу

професора кафедри хімічної метрології


Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Лещенку Сергію Петровичу

зі спеціальності 05.12.17 - Радіотехнічні та телевізійні системи


Херсонська область

Херсонський державний аграрний університет

Танклевській Наталії Станіславівні

професора кафедри фінансів


Хмельницька область

Подільський державний агрорно-технічний університет

Лучик Світлані Дмитрівні

професора кафедри інформаційних технологій


Чернівецька область

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кілінській Клавдії Йосифівні

професора кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування

Хандожку Олександру Григоровичу

професора кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки.


 

Директор департаменту роботи
з персоналом та керівними кадрами

І. А. Некрасса


 

Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
29.03.2012 N 376


Список
педагогічних працівників вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації, яким присвоєно вчене звання доцента

Автономна Республіка Крим

Кримський гуманітарний університет

Шиловій Любові Іванівні

доцента кафедри математики, теорії та методики навчання математики


Кримський інженерно-педагогічний університет

Абдулхаірову Абжемілю Закер'яновичу

доцента кафедри економіки та менеджменту

Халілову Вадиму

доцента кафедри експлуатації і ремонту автомобілів


Національна академія природоохоронного та курортного будівництва

Богачовій Асі Володимирівні

доцента кафедри економіки підприємства

Стефанюк Ользі Дмитрівні

доцента кафедри економіки підприємства


Севастопольський національний технічний університет

Заморьоновій Дар'ї Вікторівні

доцента кафедри автоматизованих прикладних систем

Калюжній Тетяні Володимирівні

доцента кафедри менеджменту і економіко-математичних методів

Моревій Ірині Миколаївні

доцента кафедри океанотехніки та кораблебудування


Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Джелдубаєвій Ельвізі Рашидовні

доцента кафедри фізіології людини і тварин і біофізики

Зеленцовій Мілєні Геннадіївні

доцента кафедри українського мовознавства

Храбсковій Дануті Михайлівні

доцента кафедри теорії і практики перекладу та соціолінгвістики


Феодосійська фінансово-економічна академія

Лук'янову Володимиру Сергійовичу

доцента кафедри менеджменту

Федотовій Ірині Олександрівні

доцента кафедри правознавства


Ялтинський університет менеджменту

Статкевич Ларисі Павлівні

доцента кафедри перекладу


Вінницька область

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Василінич Тамарі Миколаївні

доцента кафедри хімії

Гудзевич Людмилі Сергіївні

доцента кафедри анатомії, фізіології та основ медичних знань

Дудоровій Людмилі Юріївні

доцента кафедри олімпійського і професійного спорту

Максимчуку Борису Анатолійовичу

доцента кафедри фізичного виховання

Хуртенко Оксані Вікторівні

доцента кафедри теорії і методики фізичного виховання


Вінницький національний аграрний університет

Чередниченко Людмилі Іванівні

доцента кафедри плодівництва, овочівництва та технології зберігання і переробки сільськогосподарської продукції


Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників

Білику Олегу Олександровичу

доцента кафедри методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін


Волинська область

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Берлачу Олександру Павловичу

доцента кафедри образотворчого мистецтва

Моклиці Андрію Володимировичу

доцента кафедри слов'янської філології

Яручик Ользі Борисівні

доцента кафедри слов'янської філології

Яручику Віктору Павловичу

доцента кафедри української літератури


Дніпропетровська область

Академія митної служби України

Ліпинському Владиславу Віталійовичу

доцента кафедри адміністративного та митного права

Петруні Вірі Юріївні

доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності


Дніпродзержинський державний технічний університет

Алексеєву Ігорю Анатолійовичу

доцента кафедри електротехніки і електротехнологій

Клюєву Олегу Володимировичу

доцента кафедри електромеханіки

Кошлак Ганні Володимирівні

доцента кафедри теплоенергетики


Дніпропетровська державна фінансова академія

Биковій Аделі Леонідівні

доцента кафедри управління персоналом і економіки праці

Туболець Ірині Іванівні

доцента кафедри фінансів підприємств та банківської справи

Чалапко Лідії Дмитрівні

доцента кафедри економіки підприємств


Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Легкій Оксані Володимирівні

доцента кафедри теорії держави і права

Неженець Елеонорі Володимирівні

доцента кафедри мовної підготовки


Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Горбу Володимиру Андрійовичу

доцента кафедри фінансів та банківської справи

Горячкіну Вадиму Миколайовичу

доцента кафедри теплотехніки

Кійку Анатолію Івановичу

доцента кафедри електрорухомого складу залізниць

Никифоровій Олені Анатоліївні

доцента кафедри безпеки життєдіяльності


Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Федотовій Тетяні Анатоліївні

доцента кафедри економіки та управління національним господарством


Криворізький національний університет

Дрогайцеву Олександру Івановичу

доцента кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання

Жовні Олені Михайлівні

доцента кафедри обліку, аудиту і фінансового аналізу


Національна металургійна академія України

Жаданосу Олександру Володимировичу

доцента кафедри електрометалургії

Савченку Сергію Володимировичу

доцента кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Форись Світлані Миколаївні

доцента кафедри промислової теплоенергетики

Чекмарьовій Наталі Григорівні

доцента кафедри фізичного виховання


Донецька область

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Мельниковій Оксані Сергіївні

доцента кафедри економіки підприємств


Донецька державна музична академія імені С. С. Прокоф'єва

Михайловій Ірині Миколаївні

доцента кафедри історії музики і фольклору


Донецький державний університет управління

Ісікову Сергію Михайловичу

доцента кафедри управління персоналом та економіки праці

Кулешову Олександру Олександровичу

доцента кафедри теорії та історії держави і права

Ободцю Роману Васильовичу

доцента кафедри менеджменту невиробничої сфери

Ракші Наталії Станіславівні

доцента кафедри адміністративного права

Решетовій Ганні Ігорівні

доцента кафедри менеджменту невиробничої сфери

Романінцю Руслану Миколайовичу

доцента кафедри економіки підприємства

Турченку Дмитру Кузьмичу

доцента кафедри маркетингу


Донецький національний медичний університет імені Максима Горького

Жулковському Валерію Васильовичу

доцента кафедри акушерства і гінекології

Забишному Олександру Олександровичу

доцента кафедри стоматології дитячого віку

Ковальчук Наталії Василівні

доцента кафедри анатомії людини

Фаєрману Аркадію Олександровичу

доцента кафедри пропедевтичної та внутрішньої медицини


Донецький національний технічний університет

Крутько Ірині Григорівні

доцента кафедри хімічної технології палива

Триллєру Євгену Арнольдовичу

доцента кафедри електромеханіки і автоматики


Донецький національний університет

Нозі Інні Володимирівні

доцента кафедри біофізики

Омельченко Ганні Петрівні

доцента кафедри економіки підприємства


Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Герасименко Ірині Миколаївні

доцента кафедри економіки підприємства

Стасюк Наталії Вікторівні

доцента кафедри менеджменту організацій та БЖД


Слов'янський державний педагогічний університет

Голуб Олені Михайлівні

доцента кафедри загального, германського та слов'янського мовознавства

Колган Олені Володимирівні

доцента кафедри української мови та літератури

Солодухову Василю Леонідовичу

доцента кафедри психології


Житомирська область

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Власенко Руслані Петрівні

доцента кафедри зоології

Ковтун Наталії Михайлівні

доцента кафедри філософії

Павлик Надії Павлівні

доцента кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Павлюченко Олесі Вікторівні

доцента кафедри зоології


Житомирський державний технологічний університет

Іськову Сергію Станіславовичу

доцента кафедри маркшейдерії

Чухову Владиславу Вікторовичу

доцента кафедри радіотехніки та телекомунікацій


Житомирський національноий агроекологічний університет

Бегасу Василю Леонідовичу

доцента кафедри мікробіології, вірусології та епізоотології

Гуральській Світлані Василівні

доцента кафедри анатомії і гістології

Плотніковій Марії Федорівні

доцента кафедри організації виробничих та інформаційних систем

Шубенко Інні Андріївні

доцента кафедри фінансів і аудиту


Закарпатська область

Закарпатський державний університет

Мишко Світлані Анатоліївні

доцента кафедри туризму

Фенничу Василю Петровичу

доцента кафедри цивільно-правових дисциплін


Ужгородський національний університет

Шпенику Олександру Оттовичу

доцента кафедри фізико-математичних дисциплін


Запорізька область

Бердянський державний педагогічний університет

Антоненку Олександру Володимировичу

доцента кафедри фундаментальних та інженерно-педагогічних дисциплін

Ачкану Віталію Валентиновичу

доцента кафедри математики та методики викладання математики

Горецькій Олені Віталіївні

доцента кафедри психології

Григор'євій Вікторії Вікторівні

доцента кафедри музичного виховання

Захарченко Таїсі Костянтинівні

доцента кафедри всесвітньої історії та методики навчання суспільствознавчих дисциплін

Костромицькому Роману Івановичу

доцента кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури


Запорізька державна інженерна академія

Косенко Вікторії Миколаївні

доцента кафедри металургії кольорових металів

Подмешальській Юлії Володимирівні

доцента кафедри обліку і аудиту


Запорізька медична академія післядипломної освіти

Мироненку Івану Івановичу

доцента кафедри сімейної медицини


Запорізький національний технічний університет

Брикову Михайлу Миколайовичу

доцента кафедри обладнання і технології зварювального виробництва

Зоря Олександрі Павлівні

доцента кафедри фінансів і банківської справи

Лозовенко Оксані Анатоліївні

доцента кафедри загальної фізики

Мамедову Борису Шамшадовичу

доцента кафедри нарисної геометрії та креслення

Савранській Аллі Володимирівні

доцента кафедри системного аналізу та обчислювальної математики


Запорізький національний університет

Заховалко Тетяні Вікторівні

доцента кафедри економічної кібернетики

Меліховій Ользі Юріївні

доцента кафедри адміністративного та господарського права

Ткаличу Максиму Олеговичу

доцента кафедри цивільного права

Убейволк Оксані Олександрівні

доцента кафедри ділової комунікації


Класичний приватний університет

Жилінській Людмилі Олександрівні

доцента кафедри економіки підприємства

Рябку Ігорю Володимировичу

доцента кафедри богослов'я


Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Єрмоленко Світлані Іванівні

доцента кафедри української мови

Осадчій Катерині Петрівні

доцента кафедри інформатики і кібернетики

Пачевій Валентині Миколаївні

доцента кафедри української мови

Шаровій Тетяні Михайлівні

доцента кафедри української і зарубіжної літератури


Таврійський державний агротехнологічний університет

Захаровій Наталії Юріївні

доцента кафедри фінансів і кредиту

Плаксіну Олегу Анатолійовичу

доцента кафедри економічної теорії

Покопцевій Любові Анатоліївні

доцента кафедри загального землеробства


Івано-Франківська область

Дорогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Кобильнику Тарасу Петровичу

доцента кафедри інформатики та обчислювальної математики

Спринській Зоряні Валентинівні

доцента кафедри практичної психології


Івано-Франківський національний медичний університет

Лучку Ігорю Миколайовичу

доцента кафедри фізіології


Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Буртняку Івану Володимировичу

доцента кафедри економічної кібернетики

Гречаник Наталії Юріївні

доцента кафедри менеджменту і маркетингу

Ікалюк Лесі Михайлівні

доцента кафедри англійської філології

Ковальчуку Михайлу Петровичу

доцента кафедри філології

Костючку Петру Леонтійовичу

доцента кафедри етнології і археології

Кулеші-Любінець Мирославі Миронівні

доцента кафедри загальної та експериментальної психології

Міщук Мар'яні Богданівні

доцента кафедри політології

Оришко Світлані Петрівні

доцента кафедри туризмознавства і туристичних спеціалізацій

Орловій Вірі Василівні

доцента кафедри туризмознавства і туристичних спеціалізацій

Петечелу Олексію Юрійовичу

доцента кафедри кримінального права

Щербін Лілії Василівні

доцента кафедри всесвітньої історії


м. Київ

Академія праці і соціальних відносин

Журавлю Ярославу Володимировичу

доцента кафедри адміністративного, фінансового та господарського права


Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

Бундак Олені Анатоліївні

доцента кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

Вдовиченко Раїсі Петрівні

доцента кафедри менеджменту

Головченко Ніні Іванівні

доцента кафедри видавничої справи та редагування

Камінській Ользі Володимирівні

доцента кафедри психології

Сироті Юлії Олександрівні

доцента кафедри теорії та практики перекладу


Державний економіко-технологічний університет транспорту

Стрелку Олегу Григоровичу

доцента кафедри управління процесами перевезень

Твердомеду Володимиру Миколайовичу

доцента кафедри залізничної колії та колійного господарства


Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Поповченку Олегу Івановичу

доцента кафедри правосуддя


Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Адельсеітовій Айсель Бекмамбетівні

доцента кафедри загальнотеоретичних дисциплін

Азьмук Любові Анатоліївні

доцента кафедри стратегії підприємств

Буреніній Наталі Борисівні

доцента кафедри менеджменту

Головченко Наталії Зіновіївні

доцента кафедри міжнародної економіки

Городянській Ларисі Володимирівні

доцента кафедри обліку підприємницької діяльності

Івчатовій Тетяні Віталіївні

доцента кафедри фізичного виховання

Кудіновій Алевтині Віталіївні

доцента кафедри політичної економії

Рахманову Олександру Адольфовичу

доцента кафедри політології та соціології

Самойловському Андрію Леонідовичу

доцента кафедри страхування

Токарю Володимиру Володимировичу

доцента кафедри міжнародних фінансів

Федірку Олександру Анатолійовичу

доцента кафедри європейської інтеграції

Шевченко Олені Леонідівні

доцента кафедри маркетингу


Київський національний лінгвістичний університет

Поломошнову Борису Євгеновичу

доцента кафедри історії України і філософії


Київський національний торговельно-економічний університет

Колупаєвій Іріні Володимирівні

доцента кафедри фінансів, обліку і аудиту


Київський національний університет будівництва і архітектури

Головашу Богдану Едуардовичу

доцента кафедри економічної теорії

Стеценку Сергію Павловичу

доцента кафедри менеджменту в будівництві

Тригуб Руслані Миколаївні

доцента кафедри міського будівництва

Ярасу Володимиру Ігоровичу

доцента кафедри електротехніки та електроприводу


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Антоненко Оксані Володимирівні

доцента кафедри слов'янської філології

Ісаєвій Наталі Станіславівні

доцента кафедри китайської, корейської та японської філології

Короновському Вадиму Євгеновичу

доцента кафедри електрофізики

Курило Марії Михайлівні

доцента кафедри геології родовищ корисних копалин

Лепетюк Ірині Григорівні

доцента кафедри французької філології


Київський національний університет культури і мистецтв

Ананьєву Анатолію Борисовичу

доцента кафедри звукорежисури

Бондарчук-Чугіній Ірині Юріївні

доцента кафедри менеджменту

Оборській Світлані Валентинівні

доцента кафедри культурології

Чмаріній Вікторії Володимирівні

доцента кафедри менеджменту

Шестопаловій Юлії Анатоліївні

доцента кафедри дизайну


Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

Матвієнко Тетяні Іванівні

доцента кафедри філології


Київський національний університет технологій та дизайну

Паливоді Олені Михайлівні

доцента кафедри менеджменту сфери послуг

Янковому Роману Васильовичу

доцента кафедри менеджменту сфери послуг


Київський славістичний університет

Ситьку Юрію Леонідовичу

доцента кафедри української філології

Степашку Володимиру Олексійовичу

доцента кафедри педагогіки та управління освітою


Київський університет права

Гриньку Сергію Валерійовичу

доцента кафедри конституційного та адміністративного права

Мацегоріну Олександру Іллічу

доцента кафедри цивільного та трудового права

Прилуцькому Сергію Валентиновичу

доцента кафедри кримінального права та процесу


Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая

Куцевичу Максиму Петровичу

доцента кафедри права України


Міжрегіональна академія управління персоналом

Личенко Ірині Олександрівні

доцента кафедри адміністративного права

Малюзі Олександру Сергійовичу

доцента кафедри теорії і практики перекладу


Національна академія внутрішніх справ

Вариводі Василю Івановичу

доцента кафедри адміністративної діяльності

Кудрі Віталію Олександровичу

доцента кафедри адміністративної діяльності


Національна академія державного управління при Президентові України

Борщу Григорію Андрійовичу

доцента кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом

Пантелейчук Ірині Вікторівні

доцента кафедри управління суспільним розвитком

Прохоренку Олексію Якимовичу

доцента кафедри державного управління і менеджменту

Синициній Наталії Георгіївні

доцента кафедри управління освітою


Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Терещенко-Кайдан Лілії Володимирівні

доцента кафедри естрадного виконавства


Національна академія Служби безпеки України

Голотіну Сергію Івановичу

доцента кафедри філософії

Юрченку Олександру Михайловичу

доцента кафедри організації захисту інформації з обмеженим доступом


Національна академія статистики, обліку та аудиту

Корнієнку Петру Сергійовичу

доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Потаповій Марині Юріївні

доцента кафедри статистики


Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Власенко Ірині Олексіївні

доцента кафедри фармацевтичної технології і біофармації

Колосовій Тетяні Володимирівні

доцента кафедри неврології

Савчуку Олегу Володимировичу

доцента кафедри стоматології


Національний авіаційний університет

Башті Олександру Васильовичу

доцента кафедри машинознавства

Білецькій Вікторії Вікторівні

доцента кафедри фізичного виховання

Великановій Марині Миколаївні

доцента кафедри цивільного права і процесу

Попович Оксані Василівні

доцента кафедри фінансів, обліку і аудиту

Сулимі Людмилі Олексіївні

доцента кафедри організації авіаційних перевезень


Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Заприводі Ларисі Петрівні

доцента кафедри гістології та ембріології

Іванчову Павлу Васильовичу

доцента кафедри хірургії

Костирко Олені Олегівні

доцента кафедри медичної та загальної хімії

Момрику Анатолію Петровичу

доцента кафедри україністики

Салтиковій Галині Володимирівні

доцента кафедри педіатрії


Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Глушко Тетяні Петрівні

доцента кафедри філософії

Годлевській Дані Миколаївні

доцента кафедри теорії та технології соціальної роботи

Зікію Григорію Савелійовичу

доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін

Камбаловій Яніні Миколаївні

доцента кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти

Курило Людмилі Миколаївні

доцента кафедри української літератури

Матюшко Богдану Костянтиновичу

доцента кафедри філософії

Паньковцю Віталію Леонідовичу

доцента кафедри політико-психологічних проблем суспільного розвитку

Пєші Ірині Василівні

доцента кафедри соціальної педагогіки

Поворознюк Світлані Іванівні

доцента кафедри стилістики української мови

Уліщенко Віолетті Валентинівні

доцента кафедри освіти дорослих


Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Нечипоренко Олені Миколаївні

доцента кафедри приладів та систем керування літальними апаратами

Юрчишин Оксані Ярославівні

доцента кафедри конструювання верстатів та машин


Національний транспортний університет

Безпалову Леоніду Миколайовичу

доцента кафедри мостів та тунелів

Сердюку Анатолію Анатолійовичу

доцента кафедри інформаційних систем і технологій

Топольськову Євгенію Олександровичу

доцента кафедри інформаційних систем і технологій


Національний університет біоресурсів і природокористування України

Вальчуку Олександру Анатолійовичу

доцента кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин

Волошину Семену Михайловичу

доцента кафедри електропостачання

Глєбовій Юлії Анатоліївні

доцента кафедри гідробіології

Гуменюку Ярославу Олександровичу

доцента кафедри фізики

Зламанюк Людмилі Михайлівні

доцента кафедри конярства

Колесніковій Олені Миколаївні

доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

Лук'янчук Наталії Вікторівні

доцента кафедри технологій, економіки та менеджменту у тваринництві

Мельнику Володимиру Васильовичу

доцента кафедри епізоотології та організації ветеринарної справи

Морозу Анатолію Івановичу

доцента кафедри інженерного забезпечення рослинництва

Піковській Олені Володимирівні

доцента кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів

Супрун Ірині Олександрівні

доцента кафедри розведення та генетики тварин

Титарчук Ірині Миколаївні

доцента кафедри фінансів

Ющенко Людмилі Петрівні

доцента кафедри ентомології


Національний університет фізичного виховання і спорту України

Чернишову Дмитру Олексійовичу

доцента кафедри педагогіки та психології


Національний університет харчових технологій

Кундєєвій Галині Олексіївні

доцента кафедри економічної теорії і політології

Соломці Ользі Миколаївні

доцента кафедри економічної теорії і політології

Шекмар Надії Андріївні

доцента кафедри менеджменту


Університет банківської справи

Багратяну Гранту Араратовичу

доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Босак Оксані Володимирівні

доцента кафедри економіки та управління персоналом

Горбачевській Оксані Василівні

доцента кафедри економічної теорії

Звірковській Вікторії Анатоліївні

доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Третяк Наталі Миколаївні

доцента кафедри економічної теорії

Чмерук Галині Григорівні

доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Юрків Надії Ярославівні

доцента кафедри фінансів


Університет економіки і права "КРОК"

Боброву Євгенію Анатолійовичу

доцента кафедри фінансів та банківського бізнесу

Кондрюковій Вікторії Вікторівні

доцента кафедри психології

Лук'янець Валентині Станіславівні

доцента кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права

Магді Євгену Валерійовичу

доцента кафедри міжнародних відносин та інформації

Скулиш Юлії Іванівні

доцента кафедри фінансів та банківського бізнесу

Француз-Яковець Тетяні Анатоліївні

доцента кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права


Кіровоградська область

Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. К. Винниченка

Домаранському Андрію Олександровичу

доцента кафедри географії та геоекології


Кіровоградський національний технічний університет

Ковальову Володимиру Олексійовичу

доцента кафедри фізичного виховання


Луганська область

Донбаський державний технічний університет

Бєлозерцеву Роману Валерійовичу

доцента кафедри економіки та управління

Левченко Оксані Олександрівні

доцента кафедри машин металургійного комплексу та прикладної механіки


Луганський державний медичний університет

Шупер Вірі Олександрівні

доцента кафедри внутрішньої медицини з основами пульмонології


Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Горенку Сергію Володимировичу

доцента кафедри соціальної педагогіки

Дяченко Світлані Володимирівні

доцента кафедри інформаційних технологій та систем

Жевакіній Наталії Валентинівні

доцента кафедри соціальної роботи

Малій Тетяні Василівні

доцента кафедри дизайну

Мурзай Галині Миколаївні

доцента кафедри співів і диригування

Отравенко Олені Вікторівні

доцента кафедри теорії та методики фізичного виховання

Плохотнюку Олександру Сергійовичу

доцента кафедри теорії, історії музики та інструментальної підготовки

Санченко Євгенії Миколаївні

доцента кафедри іноземних мов


Луганський національний аграрний університет

Бреусу Роману Володимировичу

доцента кафедри архітектури будівель і споруд

Губарєву Андрію Анатолійовичу

доцента кафедри розведення та генетики сільськогосподарських тварин


Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Дмитрієнку Дмитру Володимировичу

доцента кафедри залізничного транспорту

Салогубовій Віолетті Михайлівні

доцента кафедри маркетингу


Львівська область

Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Дзюбенку Юрію Анатолійовичу

доцента кафедри тактики


Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Сумик Оксані Маркіянівні

доцента кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей


Львівська комерційна академія

Ніколайчук Ларисі Григорівні

доцента кафедри товарознавства непродовольчих товарів

Родак Олександрі Ярославівні

доцента кафедри товарознавства продовольчих товарів


Львівський державний університет фізичної культури

Гложик Ірині Зіновіївні

доцента кафедри біохімії та гігієни

Гнот Соломії Іванівні

доцента кафедри гуманітарних дисциплін


Львівський інститут економіки і туризму

Погребняк Людмилі Володимирівні

доцента кафедри міжнародної економіки та інвестиційної діяльності

Федині Ларисі Олександрівні

доцента кафедри природничо-математичних дисциплін


Львівський національний аграрний університет

Городецькій Наталії Григорівні

доцента кафедри іноземних мов

Дерпак Олені Володимирівні

доцента кафедри українознавства

Мирончук Зоряні Петрівні

доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

Черевко Ірині Василівні

доцента кафедри економіки підприємства


Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Білому Ростиславу Олександровичу

доцента кафедри гістології, цитології та ембріології

Чуйко Марині Миколаївні

доцента кафедри педіатрії та неонатології


Львівський національний університет імені Івана Франка

Доманській Галині Петрівні

доцента кафедри математичної економіки та економетрії

Дутчак Ірині Богданівні

доцента кафедри обліку і аудиту

Прошак Галині Василівні

доцента кафедри інформаційних систем у менеджменті


Національний лісотехнічний університет України

Фльорко Лілії Ярославівні

доцента кафедри філософії

Шикулі Олександрі Петрівні

доцента кафедри філософії


Національний університет "Львівська політехніка"

Білик Оксані Сергіївні

доцента кафедри іноземних мов

Баран Мар'яні Михайлівні

доцента кафедри фундаментальної підготовки

Гнилянській Лесі Йосифівні

доцента кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Гоблик Анні Вікторівні

доцента кафедри містобудування

Гринів Тетяні Теодозіївні

доцента кафедри обліку та аналізу

Кайдану Миколі Володимировичу

доцента кафедри телекомунікації

Ковалю Богдану Володимировичу

доцента кафедри телекомунікацій

Комаровській-Порохнявець Олені Зорянівні

доцента кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

Кричковській Аеліті Миронівні

доцента кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

Лозинському Василю Івановичу

доцента кафедри електронних засобів інформаційно-комп'ютерних технологій

Люльчак Зореславі Стефанівні

доцента кафедри маркетингу і логістики

Миськів Ірині Сергіївні

доцента кафедри іноземних мов

Найчук-Хрущ Марті Богданівні

доцента кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Сай Лесі Петрівні

доцента кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Чабану Андрію Васильовичу

доцента кафедри механіки та автоматизації машинобудування


Миколаївська область

Миколаївський державний аграрний університет

Дуднику Андрію Васильовичу

доцента кафедри ґрунтознавства та агрохімії


Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Олійник Лії Миколаївні

доцента кафедри психолого-педагогічної освіти


Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Бойко Анжелі Петрівні

доцента кафедри інженерної графіки

Бузі Наталії Юріївні

доцента кафедри обліку і економічного аналізу

Гайші Олександру Олександровичу

доцента кафедри фізики

Дибач Інні Леонідівні

доцента кафедри економіки та організації виробництва

Майстренко Ользі Миколаївні

доцента кафедри економіки та організації виробництва


Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Сороці Світлані Вікторівні

доцента кафедри державного управління та політичної аналітики


Одеська область

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Звєковій Вікторії Корніївні

доцента кафедри загальної і соціальної педагогіки та початкової освіти


Національний університет "Одеська юридична академія"

Бальцію Юрію Юрійовичу

доцента кафедри конституційного права


Одеська державна академія холоду

Димовій Олені Валентинівні

доцента кафедри соціальних наук


Одеська національна морська академія

Голікову Володимиру Володимировичу

доцента кафедри управління судном


Одеський національний економічний університет

Сиротенко Наталії Анатоліївні

доцента кафедри бухгалтерського обліку та аудиту


Одеський національний медичний університет

Кожухар Ганні Володимирівні

доцента кафедри акушерства і гінекології

Лисому Ігорю Станіславовичу

доцента кафедри загальної практики та медичної реабілітації

Мніх Людмилі Володимирівні

доцента кафедри акушерства і гінекології


Одеський національний політехнічний університет

Бородіній Наталії В'ячеславівні

доцента кафедри філософії та методології науки

Кіосаку Володимиру Анатолійовичу

доцента кафедри інформатики та управління захистом інформаційних систем

Фоміну Олександру Олексійовичу

доцента кафедри комп'ютеризованих систем управління

Янушевич Ірині Анатоліївні

доцента кафедри філософії та методології науки


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Готинян-Журавльовій Віталії Віталіївні

доцента кафедри філософії

Крючковій Наталії Михайлівні

доцента кафедри економічної теорії та історії економічної думки

Майковій Ганні Вікторівні

доцента кафедри фізіології людини і тварин

Хобті Олені Ігорівні

доцента кафедри журналістики


Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

Бугайовій Марині Олександрівні

доцента кафедри математики і методики її навчання


Полтавська область

Полтавська державна аграрна академія

Левчуку Віталію Івановичу

доцента кафедри машин та обладнання агропромислового виробництва


Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Фазану Василю Васильовичу

доцента кафедри загальної педагогіки та андрагогіки


Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Краус Наталії Миколаївні

доцента кафедри економічної теорії та регіональної економіки

Свистун Людмилі Анатоліївні

доцента кафедри фінансів, банківської справи та державного управління

Скляренку Сергію Олександровичу

доцента кафедри архітектури та міського будівництва


Полтавський університет економіки і торгівлі

Білоусько Тетяні Миколаївні

доцента кафедри інформаційної діяльності в економічних системах

Виноградовій Марині Олексіївні

доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

Вороні Петру Васильовичу

доцента кафедри управління персоналом і економіки праці

Левченко Людмилі Василівні

доцента кафедри грошового обігу і кредиту

Литовченко Ірині Володимирівні

доцента кафедри загальноекономічних дисциплін

Олексенко Лілії Вікторівні

доцента кафедри маркетингу


Українська медична стоматологічна академія

Полторапавлову Володимиру Анатолійовичу

доцента кафедри інфекційних хвороб


Рівненська область

Національний університет водного господарства та природокористування

Кононцеву Сергію Вікторовичу

доцента кафедри водних біоресурсів

Красовській Юліані Вікторівні

доцента кафедри економіки підприємства


Національний університет "Острозька академія"

Петрушкевич Марії Стефанівні

доцента кафедри культурології та філософії


Сумська область

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Кугай Наталії Василівні

доцента кафедри математики і методики викладання

Мілютіній Ользі Костянтинівні

доцента кафедри іноземних мов

Тітаренко Світлані Анатоліївні

доцента кафедри дошкільної педагогіки і психології


Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Горохівській Тетяні Миколаївні

доцента кафедри методики викладання суспільних дисциплін


Сумський державний університет

Бурбиці Михайлу Михайловичу

доцента кафедри права

Ілляшенку Костянтину Вікторовичу

доцента кафедри фінансів

Каплуну Ігорю Петровичу

доцента кафедри прикладної гідроаеромеханіки

Колісніченку Едуарду Васильовичу

доцента кафедри прикладної гідроаеромеханіки

Косенко Юлії Вікторівні

доцента кафедри теорії та практики перекладу

Петровському Михайлу Васильовичу

доцента кафедри електроенергетики

Таценко Наталії Віталіївні

доцента кафедри германської філології


Сумський національний аграрний університет

Кандибі Наталії Миколаївні

доцента кафедри біотехнології та фітофармакології

Книш Інні Василівні

доцента кафедри філософії та соціології


Українська академія банківської справи

Гончаровій Маргариті Леонідівні

доцента кафедри менеджменту

Євченко Наталії Григорівні

доцента кафедри банківської справи

Кремень Ользі Іванівні

доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

Кулішенко Людмилі Анатоліївні

доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Старинському Миколі Володимировичу

доцента кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права

Сюркалу Богдану Івановичу

доцента кафедри фінансів


Тернопільська область

Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Сагаль Ірині Романівні

доцента кафедри педіатрії

Сверстюку Андрію Степановичу

доцента кафедри медичної інформатики з фізикою


Тернопільський комерційний інститут

Мартинюку Василю Федоровичу

доцента кафедри загальноекономічних дисциплін


Тернопільський національний економічний університет

Возній Наталії Ярославівні

доцента кафедри спеціалізованих комп'ютерних систем

Костецькій Наталії Іванівні

доцента кафедри економіки підприємств і корпорацій


Харківська область

Академія внутрішніх військ

Кравченко Олені Василівні

доцента кафедри військового навчання та виховання

Крамаренко Катерині Миколаївні

доцента кафедри економічних дисциплін

Семенову Сергію Станіславовичу

доцента кафедри соціальних та правових дисциплін


Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Бодровій Надії Едуардівні

доцента кафедри фінансів

Гуменному Андрію Михайловичу

доцента кафедри проектування літаків та вертольотів

Гуцу Світлані Федорівні

доцента кафедри політології та історії

Колоскову Володимиру Юрійовичу

доцента кафедри хімії, екології та експертизних технологій

Краснікову Володимиру Миколайовичу

доцента кафедри менеджменту

Поліщук Олені Олексіївні

доцента кафедри хімії, екології та експертизних технологій

Рогачову Євгену Петровичу

доцента кафедри технології виробництва літальних апаратів

Романенкову Юрію Олександровичу

доцента кафедри менеджменту

Сідаченку Олександру Андрійовичу

доцента кафедри графічного та комп'ютерного моделювання


Українська інженерно-педагогічна академія

Зеленіну Геннадію Івановичу

доцента кафедри іноземних мов

Макарову Леву Борисовичу

доцента кафедри радіоелектроніки та комп'ютерних систем

Пугачовій Тетяні Миколаївні

доцента кафедри теплоенергетики та енергозбереження

Чепеленко Анжеліці Михайлівні

доцента кафедри економіки підприємств та менеджменту


Харківська державна академія культури

Максимовській Наталії Олександрівні

доцента кафедри соціальної педагогіки


Харківська державна академія фізичної культури

Горчанюку Юрію Андрійовичу

доцента кафедри спортивних та рухливих ігор


Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"

Войно-Данчишиній Ользі Леонідівні

доцента кафедри економічної теорії та права


Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Михалевичу Миколі Григоровичу

доцента кафедри автомобілів

Сараєвій Ірині Юріївні

доцента кафедри технічної експлуатації та сервісу автомобілів


Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

Тимошевському Владиславу Вікторовичу

доцента кафедри землевпорядного проектування


Харківський національний медичний університет

Томіліну Вячеславу Геннадійовичу

доцента кафедри ортопедичної стоматології

Шумовій Наталії Василівні

доцента кафедри внутрішньої медицини і клінічної імунології та алергології


Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Антонюк Ользі Миколаївні

доцента кафедри практики англійського усного та писемного мовлення

Без'язичному Борису Івановичу

доцента кафедри циклічних видів спорту та спортивних ігор

Бровченко Анастасії Камілівні

доцента кафедри наукових основ управління та психології

Грицай Ользі Миколаївні

доцента кафедри філософії

Дейниченку Геннадію Володимировичу

доцента кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Крамченковій Вірі Олександрівні

доцента кафедри наукових основ управління та психології

Кузнецову Ігорю Амировичу

доцента кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права

Марченко Світлані Іванівні

доцента кафедри теорії і методики фізичного виховання та оздоровчої і лікувальної фізичної культури

Пінському Олександру Олександровичу

доцента кафедри ботаніки


Харківський національний технічний університет будівництва та архітектури

Яровому Сергію Миколайовичу

доцента кафедри металевих та дерев'яних конструкцій


Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Акулову Олександру Юрійовичу

доцента кафедри мікології та фітоімунології

Довгополовій Яні Володимирівні

доцента кафедри методики та практики викладання іноземної мови

Домановському Андрію Миколайовичу

доцента кафедри історії стародавнього світу та середніх віків

Коритніковій Надії Володимирівні

доцента кафедри методів соціологічних досліджень


Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Підпоріновій Катерині Вікторівні

доцента кафедри концертмейстерської майстерності

Приходьку Ігорю Михайловичу

доцента кафедри гармонії та поліфонії


Харківський національний університет радіоелектроніки

Коваленку Андрію Анатолійовичу

доцента кафедри електронних обчислювальних машин

Шуліці Олексію Володимировичу

доцента кафедри фізичних основ електронної техніки


Харківський регіональний інститут державного управління

Котукову Олександру Анатолійовичу

доцента кафедри політології та філософії

Луговенко Наталії Вікторівні

доцента кафедри економічної теорії та фінансів


Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Новікову Володимиру Івановичу

доцента кафедри загальновійськової та гуманітарної підготовки


Херсонська область

Міжнародний університет бізнесу і права

Бурдельній Ганні Олександрівні

доцента кафедри менеджменту

Поповичу Євгену Миколайовичу

доцента кафедри адміністративного, кримінального права та процесу

Угровецькому Олегу Петровичу

доцента кафедри адміністративного, кримінального права та процесу


Херсонський державний аграрний університет

Подакову Євгенію Сергійовичу

доцента кафедри обліку і аудиту


Хмельницька область

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Заікіну Андрію Володимировичу

доцента кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання та фізичної реабілітації

Панчуку Олегу Петровичу

доцента кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі


Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Івашкову Юрію Борисовичу

доцента кафедри оперативного мистецтва


Подільський державний аграрно-технічний університет

Васильєвій Олені Миколаївні

доцента кафедри професійної освіти і фізичного виховання

Савчук Любові Броніславівні

доцента кафедри фізіології, біохімії і морфології


Хмельницький національний університет

Кравець Ірині Михайлівні

доцента кафедри управління персоналом і економіки праці

Чесановському Івану Івановичу

доцента кафедри радіотехніки та зв'язку


Хмельницький університет управління і права

Ситницькій Оксані Анатоліївні

доцента кафедри трудового, земельного та господарського права

Федорчук Ользі Степанівні

доцента кафедри математики, статистики та інформаційних технологій


Черкаська область

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

Задорожному Валерію Івановичу

доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін


Уманський державний педагогічний університет імені П. Г. Тичини

Гнатюк Оксані Володимирівні

доцента кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання

Гут Наталі Василівні

доцента кафедри практики іноземних мов

Кірдану Олександру Петровичу

доцента кафедри економічної теорії та права

Курмаєву Петру Юрійовичу

доцента кафедри економічної теорії та права

Умрихіній Оксані Станіславівні

доцента кафедри хореографії та музінструмента


Уманський національний університет садівництва

Вишневській Лесі Василівні

доцента кафедри рослинництва

Вуйченко Марині Анатоліївні

доцента кафедри менеджменту організацій

Жарун Олені Володимирівні

доцента кафедри економіки

Козаченко Ірині Володимирівні

доцента кафедри лісового господарства

Мазуру Геннадію Федоровичу

доцента кафедри економіки

Мельник Людмилі Юріївні

доцента кафедри обліку і аудиту

Пушці Олександру Сергійовичу

доцента кафедри тракторів, автомобілів та ремонту машин

Рогальському Сергію Владиславовичу

доцента кафедри рослинництва

Соколюку Сергію Юрійовичу

доцента кафедри економіки

Тернавському Андрію Григоровичу

доцента кафедри овочівництва


Черкаський державний технологічний університет

Сергеєвій Наталії Вікторівні

доцента кафедри дизайну

Шадхіну Володимиру Юхимовичу

доцента кафедри комп'ютерних систем


Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Козюрі Олені Василівні

доцента кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання

Опалько Вікторії Вікторівні

доцента кафедри економічної теорії та міжнародної економіки

Осипенко Вікторії Вікторівні

доцента кафедри біології та біохімії

Пустовалову Віталію Олександровичу

доцента кафедри теорії та методики фізичного виховання і спортивних ігор

Раджабовій Сабіні Шаїдівні

доцента кафедри психології

Святці Олегу Олексійовичу

доцента кафедри практичної психології

Смалиусу Віктору Васильовичу

доцента кафедри якості, стандартизації та органічної хімії

Соловйовій Вікторії Володимирівні

доцента кафедри економіки підприємства, обліку і аудиту

Титаренко Ларисі Миколаївні

доцента кафедри екології та агробіології


Чернівецька область

Буковинський державний медичний університет

Заволович Аліні Йосипівні

доцента кафедри судової медицини та медичного правознавства

Попелюк Наталії Олександрівні

доцента кафедри пропедевтики дитячих хвороб


Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Баланюк Світлані Сергіївні

доцента кафедри іноземних мов

Бойчук Ірині Ігорівні

доцента кафедри музики

Дроню Юрію Сільвестровичу

доцента кафедри ґрунтознавства

Ляшкевичу Василю Яремовичу

доцента кафедри комп'ютерних систем і мереж

Максим'юк Оксані Василівні

доцента кафедри сучасної української мови

Мусурівському Віктору Івановичу

доцента кафедри стохастичного та системного аналізу

Паскар Ауріці Лазорівні

доцента кафедри правосуддя

Політанському Руслану Леонідовичу

доцента кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки

Поченчук Галині Михайлівні

доцента кафедри економічної теорії та менеджменту

Руснак Діані Андріївні

доцента кафедри романської філології та перекладу

Савчук Галині Георгіївні

доцента кафедри зоології та гідробіології

Труновій Галині Анатоліївні

доцента кафедри цивільного права

Ушенку Юрію Олександровичу

доцента кафедри кореляційної оптики


Чернігівська область

Чернігівський державний інститут економіки і управління

Котельчуку Леоніду Серафимовичу

доцента кафедри промислового та цивільного будівництва

Старченку Григорію Володимировичу

доцента кафедри менеджменту

Черницькому Юрію Олександровичу

доцента кафедри аграрних технологій


Чернігівський державний технологічний університет

Вахонєвій Тетяні Миколаївні

доцента кафедри цивільно-правових дисциплін


Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

Марченку Володимиру Володимировичу

доцента кафедри фізики та астрономії

Притулик Наталії Валеріївні

доцента кафедри етнології та краєзнавчо-туристичної роботи.


 

Директор департаменту роботи
з персоналом та керівними кадрами

І. А. Некрасса

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали