КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 грудня 2017 р. N 1086

Київ

Питання Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань

Відповідно до частини другої статті 28 Закону України "Про Державне бюро розслідувань" (Закон N 794-VIII) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Положення про Раду громадського контролю при Державному бюро розслідувань;

Порядок формування складу Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 17

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. N 1086

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду громадського контролю при Державному бюро розслідувань

1. Рада громадського контролю при Державному бюро розслідувань (далі - Рада) є колегіальним консультативно-дорадчим органом, що утворюється відповідно до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" (Закон N 794-VIII) для забезпечення прозорості та цивільного контролю за діяльністю Державного бюро розслідувань.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Рада провадить свою діяльність на засадах верховенства права, законності і гласності, позапартійності, неупередженості, вільного волевиявлення та рівноправності членів, відкритості для суспільства.

4. Основними завданнями Ради є:

1) забезпечення прозорості та здійснення цивільного контролю за діяльністю Державного бюро розслідувань;

2) сприяння взаємодії Державного бюро розслідувань з громадськими об'єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства з питань, пов'язаних з діяльністю Державного бюро розслідувань;

3) сприяння врахуванню Державним бюро розслідувань громадської думки під час виконання зазначеним Бюро покладених на нього завдань.

5. Рада:

1) заслуховує інформацію про діяльність Державного бюро розслідувань, проводить аналіз стану виконання завдань і заходів, у тому числі визначених стратегічною програмою діяльності Державного бюро розслідувань, та подає пропозиції щодо їх виконання;

2) розглядає звіти Державного бюро розслідувань і затверджує свій висновок щодо них протягом десяти днів з дня їх подання;

3) готує та подає Державному бюро розслідувань пропозиції щодо організації та проведення консультацій з громадськістю, бере участь у таких консультаціях;

4) здійснює громадський контроль за врахуванням Державним бюро розслідувань пропозицій і зауважень громадськості щодо його діяльності, забезпеченням ним прозорості та відкритості своєї діяльності, дотриманням прав і свобод людини і громадянина, доступу до публічної інформації, яка перебуває в його володінні, а також дотриманням законодавства, зокрема у сфері запобігання та протидії корупції;

5) збирає, узагальнює та подає Державному бюро розслідувань інформацію стосовно пропозицій інститутів громадянського суспільства щодо необхідності вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Державного бюро розслідувань;

6) бере участь у парламентських слуханнях на тему діяльності Державного бюро розслідувань, виконання покладених на нього завдань, додержання ним законодавства, прав і свобод людини і громадянина;

7) обирає із свого складу трьох представників до складу Дисциплінарної комісії Державного бюро розслідувань з подальшим внесенням Директорові Державного бюро розслідувань подання щодо обраних осіб з метою їх включення до складу комісії.

6. Рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комісії, експертні групи тощо);

2) отримувати на письмовий запит від Директора Державного бюро розслідувань, його першого заступника та заступника, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для забезпечення виконання покладених на неї завдань, крім тієї, що віднесена згідно із законом до інформації з обмеженим доступом;

3) організовувати і проводити зустрічі, конференції, семінари, засідання за круглим столом та інші заходи;

4) реалізовувати інші права, які не суперечать вимогам законодавства.

7. Рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з громадськими об'єднаннями, в тому числі міжнародними, засобами масової інформації, у тому числі недержавними, іншими інститутами громадянського суспільства.

8. Рада формується на засадах відкритого та прозорого конкурсу у складі 15 осіб строком на один рік.

Рішення про затвердження персонального складу Ради, припинення її діяльності, в тому числі дострокове, та дострокове припинення повноважень окремого члена Ради оформлюються відповідним актом Державного бюро розслідувань і оприлюднюються в установленому цим Положенням порядку.

9. Дострокове припинення діяльності Ради здійснюється у разі:

1) коли засідання Ради не проводилися протягом двох кварталів підряд;

2) прийняття відповідного рішення на її засіданні;

3) ліквідації Державного бюро розслідувань.

10. Повноваження окремого члена Ради достроково припиняються на підставі рішення Ради у разі:

1) складення ним повноважень за власним бажанням;

2) неможливості члена Ради брати участь у її роботі за станом здоров'я;

3) смерті;

4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим; набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

5) встановлення факту подання недостовірної інформації для участі у конкурсі з формування складу Ради;

6) встановлення обмежень щодо членства в Раді відповідно до частини першої статті 28 Закону України "Про Державне бюро розслідувань" (Закон N 794-VIII);

7) систематичної відсутності на засіданнях Ради без поважних причин (більш як три рази підряд);

8) прийняття рішення Радою про неналежне виконання покладених на нього доручень Ради;

9) надходження письмового повідомлення від громадського об'єднання за підписом керівника про відкликання свого представника та припинення його членства;

10) припинення державної реєстрації громадського об'єднання, представника якого обрано до складу Ради.

11. Обрання нового члена Ради замість члена, повноваження якого достроково припинені, здійснюється на конкурсній основі в установленому порядку на строк до закінчення повноважень діючого складу Ради.

12. Члени Ради на першому її засіданні обирають із свого складу простою більшістю голосів голову Ради, його заступника, а також за пропозицією голови - секретаря Ради.

13. Голова, його заступник, секретар та інші члени Ради беруть участь у її роботі на безоплатній основі.

14. Голова Ради:

1) організовує діяльність Ради та затверджує її регламент;

2) організовує підготовку і проведення засідань Ради, головує під час їх проведення;

3) представляє Раду у відносинах з Державним бюро розслідувань, Кабінетом Міністрів України, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, засобами масової інформації;

4) підписує протоколи засідань Ради та інші документи від імені Ради.

15. Заступник голови Ради виконує обов'язки головуючого на засіданні Ради та підписує протокол у разі відсутності голови Ради.

16. Секретар Ради:

1) скликає засідання Ради та забезпечує інформування членів Ради про час і місце його проведення;

2) веде протокол засідань Ради;

3) інформує членів Ради про результати виконання прийнятих на засіданні рішень;

4) готує необхідні документи до засідання Ради та документи, необхідні для виконання її рішень;

5) готує щорічний звіт про діяльність Ради і подає його для затвердження Радою, а також забезпечує його опублікування.

У разі відсутності секретаря на засіданні Ради виконання його функцій за поданням голови Ради покладається шляхом голосування на одного із членів Ради.

17. Члени Ради зобов'язані:

1) брати участь у засіданнях Ради та підготовці матеріалів до них;

2) забезпечувати виконання покладених на них доручень Ради;

3) своєчасно інформувати про причини відсутності на засіданні Ради.

18. Основною формою роботи Ради є засідання, які є відкритими. Засідання проводяться у разі потреби за ініціативою її голови, більшості членів Ради або за зверненням Директора Державного бюро розслідувань, але не рідше одного разу на квартал.

Повідомлення про скликання засідання Ради повинні бути доведені до відома членів Ради не пізніше ніж за три робочих дні до початку засідання та оприлюднені на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань.

19. Члени Ради не мають права делегувати свої повноваження щодо участі у засіданнях Ради та право голосу на них іншим особам, у тому числі іншим членам Ради. У разі відсутності члена Ради на засіданні він має право висловити свою позицію у письмовій формі, яка оголошується головою Ради на засіданні перед голосуванням.

20. Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому присутні більше половини її складу.

Рішення Ради приймається відкритим голосуванням більшістю її складу. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

Рішення Ради громадського контролю мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду Державним бюро розслідувань.

21. На запрошення Ради в її засіданнях можуть брати участь Директор державного бюро розслідувань та його заступники, директори територіальних органів і керівники підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань та їх заступники, представники інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, представники засобів масової інформації та інші особи.

22. За результатами засідання Ради оформляється протокол, який підписується головою Ради та секретарем Ради, а в разі відсутності голови - його заступником.

23. Акти Державного бюро розслідувань про затвердження складу Ради, припинення її діяльності, в тому числі дострокове, та дострокове припинення повноважень окремого члена Ради, а також копії протоколів засідань Ради, щорічний звіт про її діяльність, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, інші відомості про діяльність Ради в обов'язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань у рубриці "Рада громадського контролю".

24. Забезпечення діяльності Ради, у тому числі приміщенням для проведення засідань та матеріально-технічними засобами, здійснює Державне бюро розслідувань.

25. Рада має бланк із своїм найменуванням.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2017 р. N 1086

ПОРЯДОК
формування складу Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань

1. Цей Порядок визначає процедуру формування складу Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань (далі - Рада).

2. Склад Ради формується за результатами конкурсу, проведеного під час установчих зборів Ради (далі - установчі збори) шляхом рейтингового голосування за осіб, кандидатури яких внесені громадськими об'єднаннями (далі - делеговані особи), які особисто присутні на установчих зборах.

3. Директор Державного бюро розслідувань приймає рішення про проведення конкурсу з формування складу Ради та установчих зборів, визначає уповноважену посадову особу, відповідальну за проведення конкурсу (далі - уповноважена особа).

4. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань протягом трьох днів з дня прийняття рішення про проведення конкурсу з формування складу Ради та установчих зборів.

В оголошенні зазначаються:

умови і строки подання пропозицій щодо делегованих осіб та документів, які подаються для участі у конкурсі;

перелік документів, які подаються для участі у конкурсі;

інформація про дату, час, місце проведення установчих зборів;

адреса, за якою здійснюється прийом документів (у тому числі адреса електронної пошти для надсилання документів для участі в конкурсі в електронному вигляді) та контактна інформація уповноваженої особи.

5. В установчих зборах беруть участь делеговані особи від громадських об'єднань, що діють відповідно до Закону України "Про громадські об'єднання" (Закон N 4572-VI) та протягом не менше двох років до дня подання документів для участі в конкурсі провадять діяльність з питань, пов'язаних із правозахисною діяльністю. Цілі і завдання такої діяльності повинні бути підтверджені установчими документами відповідного громадського об'єднання.

До участі в конкурсі не допускаються делеговані особи, які вже є членами громадських рад при інших правоохоронних органах або членами Громадської ради доброчесності.

Кожне громадське об'єднання делегує для участі в конкурсі до складу Ради лише одну особу, стосовно якої не застосовується обмеження щодо членства в Раді громадського контролю відповідно до частини першої статті 28 Закону України "Про Державне бюро розслідувань" (Закон N 794-VIII) і цього Порядку.

6. Для участі в конкурсі громадські об'єднання у 15-денний строк з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу подають:

1) рішення керівного органу громадського об'єднання про делегування особи для участі в конкурсі;

2) засвідчену в установленому порядку копію статуту громадського об'єднання (її скановану копію - у разі надсилання документів електронною поштою);

3) інформацію про результати діяльності громадського об'єднання з питань, пов'язаних із правозахисною діяльністю (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання громадським об'єднанням відповідному органові державної влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень тощо) протягом не менше двох років до дня подання документів для участі в конкурсі;

4) заяву делегованої особи про згоду на участь у роботі Ради з повідомленням про відсутність обмежень щодо членства в Раді відповідно до частини першої статті 28 Закону України "Про Державне бюро розслідувань" (Закон N 794-VIII);

5) копію паспорта делегованої особи, засвідчену в установленому порядку;

6) автобіографію делегованої особи, що обов'язково повинна містити: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях (в тому числі в минулому), відомості про наявність чи відсутність судимості, інформацію про досвід та досягнення в роботі, пов'язаній із сферою правозахисної діяльності;

7) мотиваційний лист делегованої особи, в якому викладаються її мотиви обрання до складу Ради громадського контролю;

8) відомості про контактний номер телефону та адресу електронної пошти делегованої особи;

9) письмову згоду делегованої особи на обробку персональних даних, а також на оприлюднення копій документів, зазначених у підпунктах 6, 7 цього пункту.

Відповідальними за достовірність поданих відомостей є громадське об'єднання і делегована особа.

7. Копії поданих громадськими об'єднаннями документів, передбачених підпунктами 1, 2, 3, 6, 7 пункту 6 цього Порядку, оприлюднюються протягом трьох робочих днів після закінчення строку їх подання на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань з урахуванням обмежень, визначених Законом України "Про захист персональних даних".

8. У разі надходження до Державного бюро розслідувань інформації щодо делегованої особи уповноважена особа може проводити щодо такої особи перевірку стосовно:

наявності судимості, в тому числі за корупційні правопорушення, її зняття або погашення;

факту, що особа піддана або піддавалася раніше адміністративним стягненням за правопорушення, пов'язані з корупцією;

фактів звільнення особи з посад, пов'язаних із виконанням функцій держави, із забороною займати відповідні посади відповідно до положень Закону України "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII).

Інформація про результати перевірки делегованих осіб оприлюднюється на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань протягом трьох робочих днів після закінчення перевірки.

9. У разі коли громадським об'єднанням подано документи з порушенням вимог, визначених пунктами 5 та 6 цього Порядку, не в повному обсязі та/або після визначеного в оголошенні строку, а також виявлені факти, стосовно яких відповідно до пункту 8 цього Порядку проводилася перевірка, запропонована ним делегована особа до участі в конкурсі не допускається, а її документи не оприлюднюються.

Про наявність підстав, за яких делегована особа не допускається до участі в конкурсі уповноважена особа письмово інформує громадське об'єднання одразу після виявлення таких підстав.

Громадське об'єднання у разі недопущення делегованої особи до участі в конкурсі має право повторно подати документи в межах строку, визначеного відповідно до підпункту 1 пункту 4 цього Порядку.

10. Якщо для участі в конкурсі делеговано менше 15 осіб, за відповідним рішенням Директора Державного бюро розслідувань строк подання відповідних документів продовжується і відповідно переноситься дата та час установчих зборів.

11. Установчі збори вважаються правомочними за умови участі в них не менше 15 делегованих осіб.

Установчі збори проводяться відкрито.

12. Порядок проведення установчих зборів визначається Директором Державного бюро розслідувань. Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважена особа, з числа делегованих осіб обирається лічильна комісія, голова установчих зборів та секретар.

Рейтингове голосування здійснюється шляхом заповнення делегованими особами бюлетенів. У бюлетені зазначаються в алфавітному порядку прізвища, імена, по батькові всіх делегованих осіб, допущених до участі в установчих зборах, а також найменування громадських об'єднань, які їх делегували. Бюлетень заповнюється шляхом обов'язкового проставлення позначки "(+)" навпроти прізвищ 15 делегованих осіб. Заповнений з порушенням зазначених вимог бюлетень вважається недійсним.

Якщо кількість делегованих осіб становить 15 осіб, рейтингове голосування не проводиться. У такому разі делеговані особи вважаються обраними до складу Ради.

У разі коли за результатами рейтингового голосування з відбору делегованих осіб до складу Ради їх кількість перевищує 15 осіб, серед делегованих осіб, які набрали однакову найменшу кількість балів, проводиться повторне рейтингове голосування.

Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією відкрито, у присутності учасників установчих зборів.

Участь у голосуванні за довіреністю не допускається.

13. Рішення установчих зборів оформлюється протоколом, який складається після закінчення установчих зборів, підписується головою установчих зборів і секретарем та передається до Державного бюро розслідувань.

14. З метою забезпечення безперервності роботи Ради рішення про проведення конкурсу з формування її нового складу (обрання нового члена Ради замість того, повноваження якого припинені достроково) приймається Державним бюро розслідувань не пізніше ніж за 30 робочих днів до закінчення строку повноважень діючої Ради або на наступний робочий день з дня прийняття рішення про дострокове припинення повноважень члена Ради.

15. Інформація про результати проведення конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань не пізніше наступного дня після проведення установчих зборів з формування нового складу Ради або обрання члена Ради замість того, повноваження якого достроково припинені.

Склад Ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті Державного бюро розслідувань після його затвердження Директором зазначеного Бюро.

16. Спори, що стосуються питань формування та діяльності Ради, вирішуються в установленому законодавством порядку.

17. Документи, що подаються для участі в конкурсі, протягом трьох років зберігаються в архіві Державного бюро розслідувань.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали