ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
 РАДА НАРОДНІХ КОМІСАРІВ УСРР

ПОСТАНОВА

від 29 червня 1927 р.

Харків

Положення про дисциплінарні суди

Для боротьби з службовими недоглядами і переступками осіб, що обіймають відповідальні посади у державних і кооперативних органах, якщо ці переступки і недогляди не спричиняються до кримінальної відповідальности, на скасування постанов ВУЦВК і РНК УСРР з 3 лютого 1926 року "Про дисциплінарні суди" (Положення) (Зб. Уз. УСРР 1926 р., N 15, арт. 114), з 29 вересня 1926 р. "Про зміну арт. 7 постанови" "Про дисциплінарні суди" (Зб. Уз. УСРР 1926 р., N 56, арт. 379) і з 12 січня 1927 року "Про зміну арт. 1 постанови" "Про дисциплінарні суди" (Зб. Уз. УСРР 1927 р., N 2 - 3, арт. 8) - Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народніх Комісарів УСРР постановили затвердити нижченаведене Положення "Про дисциплінарні суди":

ПОЛОЖЕННЯ
про дисциплінарні суди.

Поділ I.
Організація дисциплінарних судів.

1. Дисциплінарні суди утворюеться:

а) при Всеукраїнському Центральному Виконавчому Комітеті - Головний Дисциплінарний Суд;

б) при Центральному Виконавчому Комітеті Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки - Дисциплінарний Суд Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки;

в) при округових виконавчих комітетах - округові дисциплінарні суди.

2. Головний Дисциплінарний Суд складається з Голови, його Заступника і трьох членів, настановлюваних від Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

Крім того, у складі Головного Дисциплінарного Суду є два запасних члени, настановлювані від Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

Округові дисциплінарні суди складаються з голови, настановлюваного від президії округового виконавчого комітету з числа своїх членів, заступника голови и трьох членів, настановлюваних від округового виконавчого комітету з таких осіб: одного - із складу членів округового суду, на його подання і решту - з осіб - з вибору округового виконавчого комітету.

Склад засідань дисциплінарних судів установлюють голови дисциплінарних судів або їхні заступники.

Увага. Головний і округові дисциплінарні суди обслужують апарати: перший - Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету і другі - округових виконавчих комітетів.

3. Дисциплінарний Суд Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки чинить на підставі окремого положення, що його затверджує Центральний Виконавчий Комітет АМСРР, стосовно до цієї постанови.

Поділ II.
Підсудність дисциплінарних судів.

4. Головному Дисциплінарному Судові є підсудні справи про службові недогляди і переступки:

а) членів Всеукраїнського Ценрального Виконавчого Комітету народніх комісарів і їхніх заступників, членів колегій народніх комісаріятів, членів Української Економічної Наради і Підготовчої Комісії Ради Народних Комісарів УССР, членів Державної Планової Комісії, Голови і членів Президії Центрального Виконавчого Комітету АМСРР, голів і членів президій округових виконавчих комітетів, та відповідальних урядових осіб народніх комісаріятів і дорівнюваних до них центральних установ не нижчих як завідателів відділів;

б) голів і членів правлінь, одноособових, керівників та голів і членів ревізійних комісій трестів республіканського значіння, синдикатів, акційних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю з виключною участю державного капіталу, представників державного капіталу в правліннях і ревізійних комісіях мішаних акційних товариств, та і керівників республіканських філій господарських організацій, зазначених у цьому пункті й інших союзних республік, і Союзу РСР;

в) голів, членів правлінь, та голів і членів ревізійних комісій центральних кооперативних організацій;

г) керівників центральних банків, та керівників республіканських філій тих банків, що правління їх є поза межами УСРР;

д) комерційних і технічних представників державних і кооперативних організацій Української Соціялистичної Радянської Республіки при закордонних представництвах Союзу Радянських Соціялистичних Республік.

Увага. Головному Дисциплінарному Судові надається право, якщо він визнає це за доцільне, передавати справи про недогляди і переступки урядових осіб, зазначених у п.п. "б" "в" і "г" цього артикулу, на розгляд відповідним дисциплінарним судам - АМСРР чи округовим.

5. Округовим дисциплінарним судам є підсудні справи про службові недогляди і переступки:

а) членів округових виконавчих комітетів, крім голів і членів президій цих виконавчих комітетів;

б) урядових осіб, що їх обирають або затверджують округові виконавчі комітети;

в) голів і членів районових виконавчих комітетів та сільських рад і районових та сільських ревізійних комісій;

г) голів, членів правлінь і одноособових керівників трестів та окремих підприємств місцевого значіння, голів і членів ревізійних комісій зазначених трестів і підприємств, а також керівників місцевих філій господарських органів і окремих промислових закладів центральних трестів та інших господарських органів, розташованих на території даної округи;

д) голів, членів правлінь, та голів і членів ревізійних комісій районових спілок споживчих товариств, та голів, членів правлінь і ревізійних комісій споживчих товариств, що мають право безпосередньо бути за члена у Всеукраїнському Центрі Споживчої Кооперації;

е) керівників місцевих філій банків, що є на території даної округи.

Увага. Справи про службові недогляди і членів колегій Найвищого Суду, помічників Генерального Прокурора Республіки і прокурорів Народннього Комісаріяту Юстиції, голови і членів Вищої Арбітражної Комісії при Українській Економічній Нараді, Особливої Колегії Вищої Контролі у земельних спорах і Центральної Комісії у справах неповнолітних праволомців, голів і їхніх затупників округових і рівних їм судових органів та членів округового суду, членів трудових сесій і народніх суддів, прокурорів і їхніх помічників, голів і членів округових арбітражних комісій, голів і членів судово-земельних комісій і комісій у справах неповнолітніх праволомців, урядових осіб в інститутах науково-судової експертизи, слідователів старших і у важливіших справах, народніх нотарів і їхніх помічників, судових виконавців, та й інших осіб, що працюють у судових установах, а так само членів колегії оборонців розсуджується порядком, зазначеним у Положенні про Судоустрій УСРР (Положення) (Зб. Уз. УСРР 1925 р., N 92 - 93, арт. 522 і 1926 р., N 80, арт. 489).

6. Право направляти справи до дисциплінарних судів належить:

а) Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, Раді Народніх Комісарів УСРР, Українській Економічній Нараді і Генеральному Прокуророві Республіки;

б) установам і особам, що їм надається право вживати заходів дисциплінарного впливу, за постановою ВУЦВК з 5 жовтня 1921 року "Про дисциплінарні кари за порушення службової дисциліни в радянських установах" (Зб. Уз. УСРР 1921 р., N 20, арт. 574), якщо службовий недогдяд або переступок будуть визнані за занадто важливі;

в) особам прокурорського догляду;

г) розпорядчим засіданням судових колегій Найвищего Суду і округових судів тоді, коли, одночасно з ухвалою постанови про закриття справи кримінальним порядком за відсутністю складу злочину вони ухвалять постанову про потребу направити справу до дисциплінарного суду;

д) Кримінально-Касаційній Колегії Найвищого Суду, та кримінально-касаційним відділкам округових судів тоді, коли по розсуді справи касаційним порядком справа буде визнана за таку, що її належить закрити кримінальним порядком за відсутністю складу злочину і направити до дисциплінарного суду;

е) Народньому Комісаріятові Робітничо-Селянської Інспекції і відповідним округовим органам Робітничо-Селянської Інспекції у справах, що виникають у звязку з переводжуваними ревізіями й обслідами.

Увага. Проскурський нагляд і органи Робітничо-Селянської Інспекції повинні до своїх подань про направлення справи на розсуд дисциплінарному судові додавати відзив відповідного урядництва.

7. Направляти до Головного Дисциплінарного Суду справи про членів і кандидатів Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету і про членів Ради Народніх Комісарів УСРР можна тільки на підставі постанови Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, а про членів колегій народніх комісаріятів і постійних комісій Ради Народніх Комісарів УСРР також і на підставі постанови Ради Народніх Комісарів УСРР.

Справи про членів президій Центрального Виконавчого Комітету й Ради Народніх Комісарів АМСРР можна направляти до Головного Дисциплінарного Суду на підставі відповідних постанов президій Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету й Центрального Виконавчого Комітету АМСРР.

8. Дисциплінарним судам надається право притягати до дисциплінарної відповідальности осіб, що їхня причетність до того чи іншого службового недогляду або переступку з'ясувалася підчас розсуду справи.

9. Якщо підчас розсуду справи, дисциплінарний суд переконається, що вчинки притягненої до відповідальности особи переходять за межі компетенції дисциплінарних судів, то справу належить насправляти загально-судовим порядком.

Сперечання про підсудність між дисциплінарними судами з одного боку, й судовими органами, з другого - не допускається.

Поділ III.
Заходи впливу, що їх обирають дисциплінарні суди.

10. Дисциплінарні суди мають право вживати таки заходів впливу:

а) зауваження;

б) докір;

в) попередження;

г) догану;

д) сувору догану;

е) перевід на іншу відповідну або нижчу посаду;

ж) позбавлення права обіймати керівничі або відповідальні посади в державних органах і громадських організаціях на реченець до двох років;

з) звільнення з посади;

и) покладання обов'язків відшкодування.

Увага 1. Дисциплінарним судам надається право при обранні заходів дисциплінарного впливу сполучати заходи впливу, передбачені в цьому артикулі, але разом не більш як два.

Крім того, надається право оголошувати постанови суду в пресі.

Увага 2. Коли на притягненого до дисциплінарної відповідальности покладається обов'язок відшкодування, то дисциплінарний суд встановлює способи та розмір відшкодування, а якщо важко буде встановити розмір, - передає справу про нарахування до органів Народнього Комісаріяту Фінансів, або направляє її до Цивільного Суду загальновстановленим порядком.

Поділ IV.
Справування в дисциплінарних судах.

11. Розсуд справ на дисциплінарних судах розпочинається з доповіди по суті справи.

Судові надається право розсуджувати справи за закритими дверима.

Винувачуваного конче повинно викликати, але нестання його без вваливах причин не зупиняє розсуду справи.

Суд має право доручити одному із своїх членів додатково, поза судом, розслідувати окремі обставини справи або цілу справу.

12. Жодного спеціяльного заступництва сторін, підчас розсуду справ на дисциплінарних судах, не допускається.

Осіб і установи, що завели дисциплінарне переслідування, та коли справу буде направлено до дисциплінарного суду за п. п. "в" і "е" арт. 6, заінтересованих у справі керівників установи, де працює притягнена особа, якщо вони цього вимагатимуть, викликається на суд і допускається до пояснення особисто або через спеціяльно на те уповноважених осіб.

Представників прокуратури і робітничо-селянської інспекції викликається, якщо вони цього вимагатимуть, для дачі висновків в усіх справах.

Винувачуваним належить давати останнє слово.

13. Постанови округових дисциплінарних судів можна протягом сімох днів оскаржити до Головного Дисциплінарного Суду, що його постанови на ці скарги вважається за остаточні.

14. Головному Дисциплінарному Судові надається право, підчас розсуду справ і касаційним порядком, і порядком нагляду, цілком або частинно змінювати постанови округових дисциплінарних судів і передавати справу на пересуд іншому округовому дисциплінарному судові або тому самому судові, що розсудив справу уперше, але в іншому складі.

15. Дисциплінарне переслідування можна завести не пізніш як через один рік від часу вчинення службових недоглядів або переступків. Заведення кримінального переслідування перериває перебіг зазначеного задавнення.

Поділ V.
Підзвітність дисциплінарних судів.

16. Округові дисциплінарні суди є підлеглі порядком нагляду Головному Дисциплінарному Судові і президії того округового виконавчого комітету, що при ньому суд є.

Головний Дисциплінарний Суд є підлеглий порядком нагляду Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

17. Дисциплінарні суди подають звіти про свою діяльність, кому належить: Головний Дисциплінарній Суд - Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, округові дисциплінарні суди - Головному Дисциплінарному Судові і округовими виконавчим комітетам, що при них суди є.

Головному Дисциплінарному Судові надається також право інструктувати, наглядати і контролювати діяльність округових дисциплінарних судів, не зорганізовуючи на це спеціального апарату.

 

Голова
Всеукраїнського Центрального
Виконавчого Комітету

ПЕТРОВСЬКИЙ

Голова Ради
Народніх Комісарів УСРР

В. ЧУБАР

Секретар
Всеукраїнського Центрального
Виконавчого Комітету

А. БУЦЕНКО

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали