ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України18.04.2012 N 215 (Наказ N 215)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 червня 2012 р. за N 962/21274


Положення
про Експертну комісію Мінсоцполітики України щодо встановлення відповідності кваліфікаційним вимогам підприємств-кандидатів усіх форм власності на виготовлення, поставку, ремонт та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації, порядок її роботи

1. Експертна комісія Мінсоцполітики України є консультативно-дорадчим органом (далі - Комісія), створеним з метою встановлення відповідності кваліфікаційним вимогам підприємств-кандидатів усіх форм власності на виготовлення, поставку, ремонт та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації (Наказ N 215) (далі - підприємство-кандидат).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства соціальної політики України, цим Положенням, іншими нормативно-правовими та нормативно-технічними актами.

3. Комісія для виконання зазначених функцій має право:

залучати спеціалістів, експертів, у тому числі технічних експертів, представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції Комісії;

одержувати в установленому порядку від підприємств-кандидатів інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

встановлювати відповідність наданих документів наявній матеріально-технічній базі.

4. Комісію очолює голова, який організовує роботу Комісії, а в разі його відсутності - заступник голови Комісії.

5. Основною формою роботи Комісії є засідання, необхідність проведення яких та перелік питань для розгляду визначає голова Комісії або його заступник.

Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її членів. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів ухвальним є голос голови Комісії.

6. Комісія для визначення відповідності підприємств-кандидатів усіх форм власності затвердженим кваліфікаційним вимогам (Наказ N 215) розглядає такі документи:

заявку на встановлення відповідності кваліфікаційним вимогам (Наказ N 215) (за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення);

установчі документи та документи про державну реєстрацію (витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)), завірені керівником підприємства-кандидата;

перелік продукції підприємства-кандидата на виготовлення, поставку, ремонт та здійснення технічного обслуговування технічних та інших засобів реабілітації (у тому числі зі складного протезування та ортезування), обсяги її випуску (за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення);

інформацію про професійну підготовку фахівців підприємства-кандидата (за формою, наведеною у додатку 3 до цього Положення);

перелік та завірені копії нормативної та технічної документації, сертифікатів відповідності на технічні та інші засоби реабілітації, що випускаються в умовах серійного виробництва, технічного паспорта, гарантійного талона на сервісне обслуговування на продукцію, що виготовляє, постачає, ремонтує та здійснює її технічне обслуговування підприємство-кандидат (за формою, наведеною у додатку 4 до цього Положення);

перелік обладнання, оснащення, приладів, інструментів та засобів вимірювальної техніки, що використовує підприємство-кандидат на виконання замовлення при виготовленні, поставці, ремонті та здійсненні технічного обслуговування продукції (копії свідоцтв про їх повірку, паспорти, акти пусконалагоджувальних робіт) (за формою, наведеною у додатку 5 до цього Положення);

перелік спеціального обладнання для проведення оцінки якості технічних та інших засобів реабілітації (копії свідоцтв про його повірку, паспорти, акти пусконалагоджувальних робіт, копії договорів оренди обладнання) (за формою, наведеною у додатку 6 до цього Положення);

довідку з банківських установ щодо відсутності заборгованості з повернення кредитів (позик), довідку підприємства-кандидата про відсутність заборгованості із виплати заробітної плати працівникам, довідку органу державної податкової служби про відсутність заборгованості зі сплати податків та зборів, а також довідку територіального органу Пенсійного фонду про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав та витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про обтяження, зміну обтяження, відступлення прав на предмет обтяження;

довідку про кількість наданих послуг у сфері забезпечення осіб з фізичними вадами технічними та іншими засобами реабілітації, з їх технічного обслуговування та ремонту за два попередні роки;

фінансову звітність (баланс);

довідку про надання адресної допомоги особам з фізичними вадами за місцем реєстрації чи фактичного проживання за адміністративно-територіальними одиницями;

гарантійний лист від підприємства-виробника про поставку підприємству-кандидату запропонованих для забезпечення технічних та інших засобів реабілітації;

гарантійний лист підприємств-кандидатів (постачальників) щодо наявності запасних частин та комплектувальних виробів для сервісного обслуговування (гарантійного та післягарантійного ремонту) технічних та інших засобів реабілітації.

Усі документи, які подаються на паперовому носії інформації, повинні бути підписані керівником та завірені печаткою. Зазначені документи подаються також на електронному носії інформації.

7. Документи, зазначені в пункті 6 цього Положення, подаються секретарю Комісії в тримісячний строк після прийняття державного бюджету на відповідний рік.

8. Секретар Комісії за результатами розгляду матеріалів членами Комісії доповідає на засіданні Комісії.

9. За результатами засідання Комісії секретар Комісії оформляє протокол (за формою, наведеною у додатку 7 до цього Положення) стосовно рекомендацій щодо включення підприємств-кандидатів до переліку підприємств, що відповідають кваліфікаційним вимогам (Наказ N 215) або обґрунтованої відмови у включенні, який підписують голова Комісії (його заступник), секретар Комісії.

 

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів

О. Полякова


 

Додаток 1
до Положення про Експертну комісію Мінсоцполітики України щодо встановлення відповідності кваліфікаційним вимогам підприємств-кандидатів усіх форм власності на виготовлення, поставку, ремонт та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації, порядок її роботи


Заявка
на встановлення відповідності кваліфікаційним вимогам (Наказ N 215)

Голові Експертної комісії Мінсоцполітики України щодо встановлення відповідності кваліфікаційним вимогам підприємств-кандидатів усіх форм власності на виготовлення, поставку, ремонт та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації


(число, місяць, рік)


1. Прошу встановити відповідність кваліфікаційним вимогам (Наказ N 215) підприємства-кандидата, що претендує на виготовлення, поставку, ремонт та технічне обслуговування технічних та інших засобів
реабілітації ____
__
                                                                                               (найменування підприємства)

2. ___________ 
__
                                                                            (вид технічних та інших засобів реабілітації)

3. Місцезнаходження _______
__
                                                                          (індекс, місто, вулиця, будинок, тел./факс, e-mail)

4. Реквізити: п/р _,
код за ЄДРПОУ _

Директор ___________    ____    _______
                                             (найменування підприємства)                                    (підпис)                                     (П. І. Б.)

М. П.


5. Перелік документів, що додаються до заявки:

5.1. Копія статуту, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

5.2. Перелік продукції підприємства-кандидата на виготовлення, постачання, ремонт та здійснення технічного обслуговування технічних та інших засобів реабілітації (у тому числі зі складного протезування та ортезування), обсяги її випуску;

5.3. Інформація про професійну підготовку фахівців підприємства-кандидата за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення.

5.4. Перелік та завірені копії нормативної та технічної документації, сертифікатів відповідності на технічні та інші засоби реабілітації, що випускаються в умовах серійного виробництва, технічного паспорта, гарантійного талона на сервісне обслуговування на продукцію, що виготовляє, постачає, ремонтує та здійснює її технічне обслуговування підприємство-кандидат.

5.5. Перелік обладнання, оснащення, приладів, інструменту та засобів вимірювальної техніки, що використовує підприємство-кандидат на виконання замовлення при виготовленні, поставці, ремонті та здійсненні технічного обслуговування продукції (копії свідоцтв про їх повірку, паспортів, актів пусконалагоджувальних робіт).

5.6. Перелік спеціального обладнання для проведення оцінки якості технічних та інших засобів реабілітації (копії свідоцтв про його повірку, паспортів, актів пусконалагоджувальних робіт, копії договорів оренди обладнання).

5.7. Довідки з банківських установ щодо відсутності заборгованості з повернення кредитів (позик), довідку підприємства-кандидата про відсутність заборгованості із виплати заробітної плати працівникам, довідка органу державної податкової служби про відсутність заборгованості зі сплати податків та зборів, а також довідка територіального органу Пенсійного фонду про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав та витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про обтяження, зміну обтяження, відступлення прав на предмет обтяження.

5.8. Довідка про кількість наданих послуг у сфері забезпечення осіб з фізичними вадами технічними та іншими засобами реабілітації, з їх технічного обслуговування та ремонту за два попередні роки.

5.9. Копію фінансової звітності (баланс).

5.10. Довідка про надання адресної допомоги особам з фізичними вадами за місцем реєстрації чи фактичного проживання за адміністративно-територіальними одиницями.

5.11. Гарантійний лист від підприємства-виробника про поставку підприємству-кандидату запропонованих для забезпечення технічних та інших засобів реабілітації.

5.12. Гарантійний лист підприємств-кандидатів (постачальників) щодо наявності запасних частин та комплектувальних виробів для сервісного обслуговування (гарантійного та післягарантійного ремонту) технічних та інших засобів реабілітації.

 

Додаток 2
до Положення про Експертну комісію Мінсоцполітики України щодо встановлення відповідності кваліфікаційним вимогам підприємств-кандидатів усіх форм власності на виготовлення, поставку, ремонт та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації, порядок її роботи


Перелік
продукції підприємства-кандидата на виготовлення, поставку, ремонт та здійснення технічного обслуговування технічних та інших засобів реабілітації (у тому числі зі складного протезування та ортезування), обсяги її випуску

Позначення згідно з номенклатурою технічних та інших засобів реабілітації для осіб з фізичними вадами

найменування групи
продукції

найменування підгрупи
продукції

найменування
виду продукції

шифр

прогнозні обсяги випуску (шт., тис. грн.)

1

2

3

4

5


Директор підприємства

_____
(підпис)


(П. І. Б.)

М. П.

 

 


 

Додаток 3
до Положення про Експертну комісію Мінсоцполітики України щодо встановлення відповідності кваліфікаційним вимогам підприємств-кандидатів усіх форм власності на виготовлення, поставку, ремонт та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації, порядок її роботи


Інформація про професійну підготовку фахівців підприємства-кандидата

 

Посада

Освіта

Освіта

Підвищення кваліфікації

Стаж роботи за напрямом

найменування навчального закладу, рік закінчення або вступу до закладу

найменування та номер документа про освіту (диплом, свідоцтво)

освоєння нових технологій (перелік)

номер свідоцтва, дата одержання

1

2

3

4

5

6

7


Директор підприємства

_____
(підпис)


(П. І. Б.)

М. П.

 

 


 

Додаток 4
до Положення про Експертну комісію Мінсоцполітики України
щодо встановлення відповідності кваліфікаційним вимогам підприємств-кандидатів усіх форм власності на виготовлення, поставку, ремонт та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації, порядок її роботи


Перелік та завірені копії нормативної та технічної документації, сертифікатів відповідності, технічного паспорта, гарантійного талона на сервісне обслуговування на продукцію, що виготовляє, постачає, ремонтує та здійснює її технічне обслуговування підприємство-кандидат

Найменування групи (підгрупи) продукції

Вид продукції

Нормативна документація (національні стандарти, стандарти організації України, технічні умови тощо)

Технічна документація

найменування

шифр

конструкторська (креслення, компонувальні схеми)

технологічна

експлуатаційна

технічний опис до зразків еталонів - найменування

найменування документа

технологічні процеси - найменування документа

технологічні інструкції - найменування документа

керівництво з експлуатації - найменування документа

найменування документа

чинний від

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Директор підприємства

_____
(підпис)


(П. І. Б.)

М. П.

 

 


 

Додаток 5
до Положення про Експертну комісію Мінсоцполітики України щодо встановлення відповідності кваліфікаційним вимогам підприємств-кандидатів усіх форм власності на виготовлення, поставку, ремонт та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації, порядок її роботи


Перелік обладнання, оснащення, приладів, інструментів та засобів вимірювальної техніки, що використовує підприємство-кандидат на виконання замовлення при виготовленні, поставці, ремонті та здійсненні технічного обслуговування продукції (копії свідоцтв про їх повірку, паспортів, актів пусконалагоджувальних робіт)

Найменування групи
продукції

Вид продукції

Обладнання, оснащення, прилади та інструменти

найменування

позначення

рік виготовлення

1

2

3

4

5


Директор підприємства

_____
(підпис)


(П. І. Б.)

М. П.

 

 


 

Додаток 6
до Положення про Експертну комісію Мінсоцполітики України щодо встановлення відповідності кваліфікаційним вимогам підприємств-кандидатів усіх форм власності на виготовлення, поставку, ремонт та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації, порядок її роботи


Перелік спеціального обладнання для проведення оцінки якості технічних та інших засобів реабілітації (копії свідоцтв про його повірку, паспортів, актів пусконалагоджувальних робіт, копії договорів оренди обладнання)

Найменування групи
продукції

Найменування виду продукції

Шифр

Найменування спеціального обладнання або приладів

Показники, що оцінюються

1

2

3

4

5


Директор підприємства

_____
(підпис)


(П. І. Б.)

М. П.

 

 


 

Додаток 7
до Положення про Експертну комісію Мінсоцполітики України щодо встановлення відповідності кваліфікаційним вимогам підприємств-кандидатів усіх форм власності на виготовлення, поставку, ремонт та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації, порядок її роботи

_______
(число, місяць, рік)


Протокол N ___

Головуючий __.

Були присутні _
_.

Розглядалися питання ______
_
_.

Вирішили ____
_
_.

 


Головуючий


(підпис)

________
(П. І. Б.)

Секретар


(підпис)

________
(П. І. Б.)

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали