Додаткова копія: Положення про громадську раду при Державному агентстві з питань електронного урядування України

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України
07 березня 2018 року N 20

ПОЛОЖЕННЯ
про громадську раду при Державному агентстві з питань електронного урядування України

Розділ I. Загальні положення

1.1. Громадська рада при Державному агентстві з питань електронного урядування України (далі - громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації Державним агентством з питань електронного урядування України (далі - Агентство) державної політики.

1.2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

1.3. Положення про громадську раду розробляється громадського радою та затверджується Агентством.

1.4. Положення про громадську раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті Агентства протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

1.5. Розроблення та затвердження змін до Положення про громадську раду здійснюється у тому ж порядку, що і розроблення та затвердження Положення про громадську раду.

Розділ II. Основні завдання громадської ради

2.1. Основними завданнями громадської ради є:

2.1.1. сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

2.1.2. здійснення громадського контролю за діяльністю Агентства;

2.1.3. сприяння врахуванню Агентством громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Розділ III. Повноваження громадської ради

3.1. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

3.1.1. готує та подає Агентству пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

3.1.2. готує та подає органу пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3.1.3. подає органу обов'язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо яких орган проводить консультації з громадськістю, а також щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи органу;

3.1.4. проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності Агентства та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляє Агентство;

3.1.5. здійснює громадський контроль за врахуванням Агентством пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у його володінні, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

3.1.6. інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Агентства та в інший прийнятний спосіб;

3.1.7. збирає, узагальнює та подає Агентству інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

3.1.8. організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;

3.1.9. готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

3.2. Громадська рада має право:

3.2.1. утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

3.2.2. залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

3.2.3. організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

3.2.4. отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

3.2.5. отримувати від Агентства проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких консультацій.

Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений орган.

Розділ IV. Формування громадської ради

4.1. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об'єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об'єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об'єднань, недержавних засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

4.2. До складу громадської ради при Агентстві можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які провадять свою діяльність у сфері, що пов'язана з діяльністю Агентства, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

4.3. Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

4.4. До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

4.5. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб.

Строк повноважень складу громадської ради - два роки.

До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

4.6. Для формування складу громадської ради Агентство не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю інститутів громадянського суспільства (далі - ініціативна група).

Якщо при Агентстві вже утворена громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється Агентством не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи Агентство затверджує з урахуванням пропозицій громадської ради.

До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої громадської ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі громадської ради, представники Агентства.

Персональний склад ініціативної групи Агентство оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті протягом п'яти робочих днів з дня її утворення.

4.7. Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів Агентство в обов'язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з ним повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

4.8. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

4.9. Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

4.10. У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

4.11. Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього Положення;

неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим цим Положенням, у строк, визначений абзацом другим пункту 4.10 цього розділу;

невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктами 4.1 - 4.5 цього розділу;

недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

Список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з Агентством, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті Агентства та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад громадської ради.

4.12. Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається Агентству.

Агентство оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

4.13. Агентство на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад громадської ради, який оприлюднює на своєму офіційному веб-порталі та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Розділ V. Порядок припинення членства у громадській раді

5.1. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд);

надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;

скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров'я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;

подання членом громадської ради відповідної заяви;

обрання члена громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена громадської ради;

смерті члена громадської ради.

5.2. У разі припинення будь-якою особою членства у громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Рішення про це приймається на найближчому засіданні громадської ради.

5.3. Зміни у складі громадської ради затверджуються рішенням Агентства на підставі протоколу засідання громадської ради. Агентство оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

5.4. Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів громадської ради становить менше половини від її загального складу, визначеного на установчих зборах, Агентство вживає заходів для доукомплектування складу громадської ради в порядку, встановленому цим Положенням для формування складу громадської ради.

Розділ VI. Дострокове припинення діяльності громадської ради

6.1. Дострокове припинення діяльності громадської ради здійснюється у разі:

коли засідання громадської ради не проводяться протягом двох кварталів;

невиконання громадською радою без об'єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

прийняття відповідного рішення на її засіданні;

реорганізації або ліквідації Агентства.

6.2. Рішення про припинення діяльності громадської ради оформлюється наказом Агентства.

6.3. У разі припинення діяльності громадської ради з підстав, передбачених абзацами другим - четвертим пункту 6.1 цього розділу, Агентство утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог розділу IV цього Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради.

Розділ VII. Організація діяльності громадської ради

7.1. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів громадської ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну громадську раду, утворену відповідно до вимог цього Положення.

Голова громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

Повноваження голови громадської ради припиняються за рішенням громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри громадською радою, а також у випадках, передбачених Положенням про громадську раду.

У разі припинення повноважень голови громадської ради до обрання нового голови його обов'язки виконує визначений рішенням громадської ради заступник голови громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

7.2. Голова громадської ради:

організовує діяльність громадської ради;

організовує підготовку та проведення її засідань, головує під час їх проведення;

підписує документи від імені громадської ради;

представляє громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

може брати участь у засіданнях колегії Агентства.

7.3. За заявою громадської ради керівник Агентства може покласти здійснення функцій секретаря громадської ради на представника Агентства.

Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови громадської ради, керівника Агентства або однієї третини загального складу її членів.

Повідомлення про скликання засідань громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті Агентства.

Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу.

Засідання громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу керівник Агентства, його заступник або інший уповноважений представник Агентства.

За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

7.4. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду Агентством.

Рішення Агентства, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Агентства та в інший прийнятний спосіб. інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

7.5. На засіданні громадської ради, яке проводиться за участю представників Агентства в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

Річний план роботи громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті Агентства та в інший прийнятний спосіб.

Розділ VIII. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення діяльності громадської ради

8.1. Установчі документи, склад громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність громадської радії в обов'язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті органу в рубриці "Громадська рада".

8.2. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи громадської ради та проведення її засідань здійснює Агентство.

8.3. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

 

Директор департаменту
інформаційних технологій

В. О. Бакал
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали