Додаткова копія: Положення про конкурс наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України 25 червня 2018 року N 535

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 липня 2018 р. за N 820/32272

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та умови проведення конкурсу наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України (далі - Конкурс).

2. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII), "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Закон N 848-VIII), "Про Національну поліцію" (Закон N 580-VIII), інших нормативно-правових актів України у сфері наукової і науково-технічної діяльності.

3. Конкурс як важлива складова процесу підготовки висококваліфікованих фахівців проводиться щороку з метою створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та творчої роботи слухачів, стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, оволодіння ними інноваційними технологіями.

4. Головними завданнями Конкурсу є пошук і підтримка обдарованої молоді, яка виявляє здібності до наукової роботи, створення у закладах вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України (далі - ЗВО МВС), творчої атмосфери та умов для інноваційного розвитку, підвищення престижу галузевої науки.

5. У Конкурсі також можуть брати участь здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання (вищих військових навчальних закладів), які здійснюють підготовку фахівців для Національної гвардії України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України.

6. Забезпечення проведення Конкурсу здійснюється Департаментом персоналу, організації освітньої та наукової діяльності (далі - ДПООНД) МВС.

7. Конкурс оголошується наказом МВС на початку навчального року, а його підсумки підбиваються у травні поточного навчального року під час заходів з нагоди професійного свята - Дня науки.

У наказі визначаються строки проведення Конкурсу, затверджуються склад Оргкомітету, перелік номінацій та заклад вищої освіти, на базі якого його буде проведено.

Інформація про умови проведення Конкурсу оприлюднюється на веб-сайті МВС та ЗВО МВС, на базі якого проводиться Конкурс, а також у засобах масової інформації.

8. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ЗВО МВС з актуальних проблем розвитку суспільства, держави і права, галузей науки і техніки, діяльності правоохоронних органів, які є дослідницькими, мають наукове й прикладне значення, а їх результати можуть бути використані в освітньому процесі чи практичній діяльності.

До участі в Конкурсі не допускаються роботи, які раніше були удостоєні відзнак конкурсів чи премій Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України та інших всеукраїнських або міжнародних конкурсів чи премій.

9. Під час проведення Конкурсу охорона державної таємниці та обробка персональних даних здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

II. Організаційний комітет та конкурсна комісія

1. Для організації та проведення Конкурсу наказом МВС затверджується персональний склад організаційного комітету (далі - Оргкомітет) у кількості не менше 7 членів, який формується на підставі пропозицій підрозділів МВС, інших центральних органів виконавчої влади, ЗВО МВС, науково-дослідних установ, громадських організацій (за згодою).

2. Оргкомітет:

проводить організаційну роботу з підготовки та проведення Конкурсу;

визначає перелік номінацій, за якими проводиться Конкурс;

забезпечує дотримання умов Конкурсу;

розглядає рецензії конкурсних комісій ЗВО МВС до наукових робіт;

формує загальний рейтинговий список та визначає наукові роботи, авторів яких буде запрошено для захисту наукових робіт на підсумковій науково-практичній конференції;

визначає переможців Конкурсу;

організовує підготовку документації та підбиття підсумків Конкурсу;

надає пропозиції щодо заохочення переможців Конкурсу;

забезпечує висвітлення інформації щодо проведення Конкурсу та його підсумків у засобах масової інформації.

3. Головою Оргкомітету призначається директор ДПООНД МВС або його заступник, заступниками голови Оргкомітету призначаються працівник ДПООНД МВС та проректор ЗВО МВС, на базі якого проводиться Конкурс, секретарем призначається особа з числа працівників ЗВО МВС, на базі якого проводиться Конкурс.

Голова Оргкомітету організовує діяльність та проведення Конкурсу, здійснює розподіл доручень між членами Оргкомітету.

Заступник голови Оргкомітету в разі відсутності голови Оргкомітету за його дорученням виконує його обов'язки.

Секретар Оргкомітету забезпечує ведення конкурсної документації.

4. Засідання Оргкомітету проводить голова Оргкомітету або за його дорученням заступник голови.

Засідання Оргкомітету вважається правоможним за наявності не менше двох третин його складу.

Рішення Оргкомітету схвалюються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

5. Конкурс проводиться у два тури.

I тур Конкурсу проходить у кожному ЗВО МВС у жовтні - грудні, II тур - у визначеному наказом МВС ЗВО МВС у січні - травні поточного навчального року.

II тур Конкурсу проводиться у два етапи:

перший етап - рецензування робіт;

другий етап - проведення науково-практичної конференції.

6. Відбір та подання на Конкурс кращих наукових робіт покладаються на конкурсні комісії ЗВО МВС, у яких навчаються автори. Для цього за наказом керівника ЗВО МВС організовується проведення I туру Конкурсу та затверджується склад конкурсних комісій з числа наукових і науково-педагогічних працівників ЗВО МВС.

За результатами I туру конкурсна комісія ЗВО МВС відбирає одну кращу наукову роботу з кожної номінації та надсилає їх в установлені строки до ЗВО МВС, на базі якого проводиться II тур Конкурсу.

III. Вимоги до наукових робіт

1. На Конкурс подаються наукові роботи, виконані самостійно державною мовою та оформлені відповідно до таких вимог:

текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм;

наукова робота повинна мати титульну сторінку, зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;

наукова робота обов'язково має містити посилання на джерела інформації в разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;

загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел.

Наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях.

2. До наукових робіт, що подаються на I тур Конкурсу, додаються:

анотація, в якій зазначаються актуальність, мета, завдання, наукова новизна, практичне значення наукової роботи, використана методика дослідження.

У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінологічних словосполучень), що вживаються в науковій роботі та визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше трьох, але не більше десяти. Ключові слова подаються в називному відмінку, друкуються в рядок через крапку з комою. Текст анотації має бути лаконічним та відображати основний зміст роботи;

загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, наявність додатків, кількість схем, таблиць, використаних наукових джерел тощо);

відомості про автора та наукового керівника конкурсної роботи (додаток 1);

відгук наукового керівника в довільній формі;

рецензія фахівця з іншого закладу вищої освіти в довільній формі.

Додатково до наукових робіт можуть бути надані відомості про впровадження результатів роботи в практичну діяльність, законотворчий та освітній процес, копії публікацій автора, результати соціологічних опитувань, креслення, ілюстрації тощо.

3. У наукових роботах, поданих на II тур Конкурсу, інформація про автора та наукового керівника, найменування ЗВО МВС замінюються шифром (шифр - не більше двох слів).

4. У випадку подання робіт на Конкурс із порушеннями вимог цього Положення Оргкомітет має право не допустити їх до участі в Конкурсі.

IV. Визначення переможців II туру Конкурсу

1. Після присвоєння науковим роботам відповідного шифру на електронних носіях вони надсилаються до конкурсних комісій ЗВО МВС, які розглядають їх та готують рецензію (додаток 2).

2. Оцінка робіт під час їх рецензування здійснюється за рейтинговим принципом у такий спосіб:

практичне використання результатів наукової роботи

до 25 балів;

актуальність теми дослідження та наукова новизна

до 20 балів;

обґрунтування проблеми дослідження

до 15 балів;

характеристика об'єкта, предмета, мети, завдань дослідження

до 10 балів;

застосування наукових методів

до 10 балів;

використання сучасних джерел

до 10 балів;

якість оформлення

до 10 балів;

разом (максимальна кількість)

до 100 балів.

Загальна підсумкова оцінка наукової роботи визначається як середня арифметична оцінок осіб, які здійснювали її рецензування.

За результатами рецензування формується рейтинговий список наукових робіт (далі - рейтинговий список).

Рейтингові списки за кожною номінацією надсилаються до ЗВО МВС, на базі якого проводиться II тур Конкурсу.

3. Оргкомітет Конкурсу формує загальний рейтинговий список наукових робіт та визначає наукові роботи, автори яких будуть запрошені для їх захисту на підсумковій науково-практичній конференції до Дня науки.

4. Після формування загального рейтингового списку з наукових робіт, які беруть участь у II турі Конкурсу, знімається відповідний шифр, передбачений пунктом 3 розділу III цього Положення.

5. Інформація про дату проведення підсумкової науково-практичної конференції, списки запрошених для участі в конференції, загальний рейтинговий список не пізніше ніж за два тижні до проведення підсумкової науково-практичної конференції оприлюднюються на веб-сайті ЗВО МВС, на базі якого проводиться Конкурс.

Результати проведення підсумкової науково-практичної конференції оформлюються протоколом Оргкомітету.

6. Після проведення підсумкової науково-практичної конференції Оргкомітет підбиває підсумки II туру Конкурсу та приймає рішення про визначення переможців Конкурсу.

7. За результатами проведеного Конкурсу секретар Оргкомітету готує звіт про результати проведення конкурсу наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України (додаток 3), який разом з протоколами засідань Оргкомітету надсилає до ДПООНД МВС.

8. Переможці та учасники I туру Конкурсу можуть відзначатися грамотами ЗВО МВС.

9. Учасники II туру Конкурсу відзначаються сертифікатами учасника II туру Конкурсу, а переможці нагороджуються дипломами I, II та III ступенів.

 

Директор Департаменту персоналу,
організації освітньої та
наукової діяльності МВС

Г. О. Доскевич

 

Додаток 1
до Положення про конкурс наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України
(пункт 2 розділу III)

ВІДОМОСТІ
про автора та наукового керівника конкурсної роботи

АВТОР

1. П. І. Б. _____

2. Найменування ЗВО МВС, в якому навчається автор ___
_

3. Факультет __

4. Курс _______

5. Домашня адреса, тел. _____
_

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

1. П. І. Б. _____

2. Місце роботи, телефон ____
__

3. Посада _____

4. Науковий ступінь, вчене звання ________

Науковий керівник

_______
                   (підпис)

Автор роботи

_______
                  (підпис)

Голова конкурсної комісії

__________
(підпис)

_________
(посада, прізвище, ініціали)

___ 20__ року

 

Додаток 2
до Положення про конкурс наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України
(пункт 1 розділу IV)

РЕЦЕНЗІЯ

конкурсної комісії __________ на наукову роботу під шифром _________,
                                                          (найменування ЗВО МВС)
представлену на конкурс наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, з __________ у 20__ році.
               (назва номінації)

Критерій

К-сть балів

Практичне використання результатів наукової роботи

 

Актуальність теми дослідження та наукова новизна

 

Обґрунтування проблеми дослідження

 

Характеристика об'єкта, предмета, мети, завдань дослідження

 

Застосування наукових методів

 

Використання сучасних джерел

 

Якість оформлення

 

Усього

 

Наявність ознак академічного плагіату _____

Загальний висновок ________
                                                  (рекомендується, не рекомендується для участі в підсумковій науково-практичній конференції)

Голова конкурсної комісії

__________
      (підпис)

___________
(прізвище, ініціали)

Члени конкурсної комісії:

__________
      (підпис)

___________
(прізвище, ініціали)

__________
      (підпис)

__________
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 3
до Положення про конкурс наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України
(пункт 7 розділу IV)

Звіт
про результати проведення конкурсу наукових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України 20__/20__ навчального року

Усього надійшло _________ робіт з _________ закладів вищої освіти за _ номінаціями.

N з/п

Найменування ЗВО МВС (повністю)

Кількість представлених робіт

Кількість відхилених робіт

Кількість робіт, які посіли I місце

Кількість робіт, які посіли II місце

Кількість робіт, які посіли III місце

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Оргкомітету

__________
(підпис)

____
(прізвище, ініціали)

Секретар Оргкомітету

__________
(підпис)

___
(прізвище, ініціали)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали