ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПОСТАНОВА

від 1 серпня 1923 р.

Харків

Положення про Народній Комісаріят Юстиції

Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету від 15 серпня 1923 року (Постанова)

Касуючи своє положення від 5 жовтня 1921 р. "Про Народній Комісаріят Юстиції" (Зб. Уз. за 1921 р., ч. 20, арт. 572), Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет постановив:

Надати чинности нижчеподаному Положенню "Про Народній Комісаріят Юстиції".

Загальні завдання.

Арт. 1. На Народній Комісаріят Юстиції покладається:

а) загальне керовництво, організація й інструктування всіх чинних на території УСРР судових установ, прокуратури, органів слідства, нотаріяту та судових виконавців;

б) видання наказів і інструкцій, що визначають діяльність Найвищого Суду, Народніх Судів і всіх взагалі судових установ УСРР;

в) нагляд за діяльністю земельних і арбітражних комісій, примирних камер, третійських судів та инш. аналогичних установ, що виконують судові фукції;

г) нагляд за діяльністю колегії захисників і організацією юридичної допомоги населенню;

д) розгляд і встановлення порядку розв'язуваня суперечних питань про розмежовання компетенції органів юстиції, з одного боку і органів инших відомств - з другого;

е) попередній розгляд всіх законопроектів, що подаються до ВУЦВК і Раднаркому та проектів загальнонормативних постанов до УЕР;

ж) нагляд за провадженням за кордоном кримінальних і цивільних справ, в яких заінтересований Уряд УСРР;

з) тлумачення чинних законів на запитання центральних і місцевих органів і на підставі доручення ВУЦВК, Раднаркому і УЕР, а також з власної ініціятиви;

і) оголошення законів і роспоряджень Уряду, а також статутів ріжних товариств, що мають Всеукраїнське значіння та нагляд за приватними виданнями згаданих законів і роспоряджень;

к) розробка спільно з НКСВ, правил "Про напутньо-трудову систему" відносно осіб, засуджених до позбавлення волі або до примусових робот без позбавлення волі і догляд за правильним функціюнуванням місць позбавлення волі і напутно-трудових установ, нагляд за діяльністю комісій в справах про недолітків;

л) участь в розробці програму в справі підготовки радянських юристів в юридичних школах і правових відділах вищих шкіл, організація, за згодою з Головпрофосом, короткотермінових курсів для судових робітників.

Структура Нарком'юсту.

Арт. 2. На чолі Народнього Комісаріяту Юстиції стоїть Народній Комісар Юстиції, він же прокурор Республіки і при ньому Колегія.

Арт. 3. Народній Комісаріят Юстиції поділяється на такі відділи: 1) Відділ Судоустрою і Догляду, 2) Відділ Адміністративно-Фінансовий, 3) Відділ Законодавчих проектів Кодифікації, 4) Відділ Прокуратури і 5) Видавничий Відділ.

I. Перший Відділ - Судоустрою та Догляду.

Арт. 4. До компетенції першого Відділу належить:

а) організація судових установ, слідчих органів, нотаріяту, інституту судових виконавців і облік всіх судових робітників УСРР, в тому числі робітників Найвищого Суду, Військових і Транспортних Трибуналів, за винятком прокуратури;

б) нагляд за діяльністю колегії захисників і організація юридичної допомоги населенню;

в) ревізія і інструктування всіх органів, зазначених в п. "а" цього артикулу; вироблювання інструкцій і обіжників для пояснення узаконень, що регулюють фукціонування ціх органів;

г) нагляд за організацією і діяльністю земельних комісій, арбітражних комісій, третійських судів, примирних камер, комісій в справах недолітків та инш.

д) попередній розгляд ріжних законопроектів, доповнень і пояснень законів в галузі судочинства й судоустрою;

е) розробка статистичного матеріалу, що надходить від Губсудів, Прокуратури й напутно-трудових установ і видання відомостеі і довідок про судимість;

ж) розгляд суперечних питань про розмежування компетенції органів юстиції, з одного боку і установ инших відомств - з другого;

з) листування в справі зносин судових місць УСРР з судами чужоземних держав;

і) участь у вироблюванню програмів і шкільних планів юридичних шкіл і юридичних відділів вищих шкільних закладів, організація в згоді з Головпрофосом короткотермінових курсів для судових робітників;

к) організація з'їздів діячів Радянської юстиції.

Арт. 5. Перший Відділ Нарком'юста поділяється на такі п/відділи: 1) П/відділ загальний і особистого складу, 2) П/відділ ревізій і інструктування, 3) П/відділ інформаційно-статистичний і при ньому Бюро для видання відомостей і довідок про судимість.

Арт. 6. При першому П/відділі є резерв кандидатів на відповідальні посади для відомства юстиції.

II. Другий Відділ - Адміністративно-Фінансовий.

Арт. 7. До компетенції другого Відділу належить:

а) облік особистого складу Відділів Нарком'юсту;

б) складання і переведення кошторисів і штатів по всьому відомству юстиції, керовництво діяльністю органів юстиції в фінансовій галузі й в справі рахівництва, фінансування органів юстиції;

в) завідування всією роспорядчою, бухгалтерською, господарською і фінансово-рахівничою частинами;

г) складання загальних звітів Нарком'юсту;

д) завідування книгозбірнею та архівом Нарком'юсту;

е) загальна реєстратура.

Арт. 8. Другий відділ поділяється на П/відділи:

1. Секретаріят Нарком'юсту й при ньому секретна частина.

2. П/відділ фінансовий.

3. П/відділ адміністративний з Господарською частиною.

III. Третій Відділ - Законодавчих Проектів і Кодифікаціі.

Арт. 9. До компетенції третього Відділу належить:

а) попередній розгляд законодавчих проектів окремих відомств і висновки по них;

б) розгляд і переробка законопроектів на підставі доручень ВУЦВК, Раднаркому і УЕР;

в) тлумачення законів на окремі запитання центральних і місцевих органів влади і на підставі пропозицій ВУЦВК, Раднаркому і УЕР; (Постанова)


Примітка 1. Примітку 1 п. "в" арт. 9 виключено (Постанова)

(згідно з постановою Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету від 15.08.23 р.) (Постанова)


Примітка 2. Примітку 2 п. "в" арт. 9 виключено (Постанова)

(згідно з постановою Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету від 15.08.23 р.) (Постанова)

г) кодифікація виданих законів;

д) оголошення ухвалених Всеукраїнським З'їздом Рад, ВУЦВКом і Раднаркомом законів, постанов УЕР, відомчих постанов, инших актів і матеріялів, оголошення яких для загального відому встановлено законом, а також систематизація та оголошення присудів і пояснень Найвищого Суду.

Примітка. Обіжні пояснення Найвищого суду розсилає НКЮ.

Арт. 10. Третій Відділ поділяється на П/відділи:

1. П/відділ попереднього розгляду законів.

2. П/відділ загально-консультаційний.

3. П/відділ оголошення законів.

Арт. 11. При третім Відділі є Комісія в складі представників: Кодвідділу, Відділу Судоустрою і Догляду та Відділу Прокуратуры для розгляду питань тлумачення законів і погодження законопроектів, що торкаються діяльности органів юстиції.

IV. Четвертий Відділ - Прокуратури.

Арт. 12. До компетенції четвертого Відділу належить:

а) здійснення догляду в імени держави за законністю чинностей всіх органів влади, господарських установ, громадських установ, громадських і приватних організацій і приватних осіб шляхом починання кримінального переслідування проти винних у нарушенні законів і опротестування постанов, що порушують закон, а також нагляд за провадженням закордоном кримінальних і цивільних справ, в яких заінтересований Уряд УСРР;

б) безпосередній нагляд за діяльностю органів слідства й дознання в галузі викритя злочинів, а також догляд за діяльністю Держполітуправління;

в) нагляд за правильним функціонуванням місць позбавлення волі і напутно-трудових установ і розроблювання спільно з НКСВ правил "Про напутно-трудову систему" у відношенню осіб, засуджених до позбавлення волі або до примусових робот без позбавлення волі;

г) здійснення функцій прокуроського догляду в Найвищому Суді і його колегіях, згідно з положенням про судоустрій і процесуальними законами перенесення на розв'язання до Президіуму ВУЦВК справ, що торкаються керовництва діяльностю судових установ, на випадок незгоди Прокурора Республіки з постановами пленарних засідань Вищого Суду в ціх справах, з тим що виконання таких постанов Найвищого Суду припиняється;

д) Провадження у важніших справах слідства на підставі пропозицій ВУЦВК, Раднаркому і УЕР і з доручення Прокурора Республіки й його помішників;

е) призначення, переміщення і відкликання губерняльних прокурорів і помішників, а також особистого складу Прокурорського Догляду.

Арт. 13. Четвертий Відділ поділяється на П/відділи:

1. Загальний П/відділ.

2. П/відділ адміністративного догляду.

3. П/відділ догляду за слідством і дознанням.

4. П/відділ догляду за судовими установами державного обвинувачення і слідча частина.

V. Пятий Відділ - Видавничий.

Арт. 14. До компетенції Видавничого Відділу належить:

а) видання Збірника Узаконень Робітниче-Селянского Уряду, збірників декретів, абеткових показчиків та инших показчиків і ріжних справочників і підручників в справі Радянського законодавства;

б) видання періодичних і неперіодичних журналів, збірників та инших матеріялів Нарком'юста;

в) видання праць, порадників і шкільних програмів з ріжних галузей права;

г) постачання зазначених в п. п. "а" і "б" видань і матеріялів відповідним органам Радянської влади;

д) нагляд за приватними виданнями законів і роспоряджень Уряду.

Арт. 15. Видавничий Відділ поділяється:

а) Редакційна частина (редакція всіх видань Нарком'юста).

б) Юридичне Видавництво, що працює на підставі Положення, затвердженого Народнім Комісаріятом Юстиції.

Примітка. НКЮ надається право перевести Юридичне Видавництво на господарський розрахунок.

 

Голова Всеукраїнського
Центрального Виконавчого Комітету

ПЕТРОВСЬКИЙ

Секретар ВУЦВК

А. БУЦЕНКО

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали