ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
19 травня 2015 року N 34/зп-15

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок подання документів, підготовки та розгляду Вищою кваліфікаційною комісією суддів України питання про рекомендування кандидата для обрання на посаду судді безстроково

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (далі - Закон), Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (Рішення N 1802/зп-11) і визначає порядок подання документів для участі у доборі кандидатів на обрання суддею безстроково, підготовки матеріалів та розгляду питання про рекомендування кандидата для обрання на посаду судді безстроково, а також направлення результатів розгляду такого питання уповноваженому Законом державному органу для прийняття відповідного рішення.

У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі.

1.2. Обрання кандидата на посаду судді безстроково здійснюється Верховною Радою України за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі - Комісія) в порядку та з дотриманням вимог, встановлених Конституцією України та відповідним законом.

1.3. Прийом заяви та документів для участі у доборі кандидатів на обрання суддею безстроково, повідомлення про підготовку матеріалів щодо кандидата, проведення перевірки дотримання ним статті 127 Конституції України та статей 54, 65 Закону, перевірка відповідності поданих документів установленим Законом вимогам, розгляд заяви про рекомендування для обрання на посаду судді безстроково й вирішення питання про рекомендування чи відмову у рекомендуванні для обрання на посаду судді безстроково, а також внесення відповідного подання до Верховної Ради України чи направлення повідомлення до Вищої ради юстиції здійснюється Комісією.

1.4. Організаційне забезпечення прийому документів для участі у доборі кандидатів на обрання суддею безстроково, перевірка та опрацювання поданих кандидатом документів на відповідність установленим Законом вимогам, здійснення організаційних заходів щодо проведення перевірки відповідності кандидата вимогам Закону, а також підготовка матеріалів щодо обрання кандидата на посаду судді безстроково, формування матеріалів справи кандидата на посаду судді безстроково та передача її на автоматизований розподіл для визначення члена Комісії для підготовки справи до розгляду й доповіді в засіданні здійснюється уповноваженим структурним підрозділом секретаріату Комісії, відповідальним за організаційне забезпечення питання добору кандидатів для обрання суддею безстроково (далі - уповноважений структурний підрозділ).

2. Порядок подання кандидатом заяви та документів для обрання на посаду судді безстроково

2.1. Для участі у доборі на обрання суддею безстроково (далі - добір) до Комісії може звернутися суддя, строк перебування на посаді якого закінчується, а також кандидат на посаду судді, визначений частиною другою статті 77 Закону (далі - кандидат).

2.2. Для участі у доборі кандидат письмово звертається до Комісії та особисто подає у двох примірниках (крім довідки медичної установи про стан здоров'я кандидата, яка подається в оригіналі та його копії) наступні документи:

1) письмову заяву про рекомендування кандидата на посаду судді безстроково;

2) копію паспорта громадянина України (всіх сторінок);

3) анкету кандидата на посаду судді безстроково, що містить інформацію про нього;

4) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також, за наявності, копії документів про науковий ступінь, вчене звання;

5) копію рішення про результати кваліфікаційного оцінювання у випадках, передбачених частиною 2 статті 77 Закону;

6) виписку з трудової книжки про стаж роботи на посаді судді (копію трудової книжки);

7) довідку медичної установи про стан здоров'я кандидата з висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов'язаній із виконанням функцій держави, за формою N 133/о (Форма N 578), затвердженою Міністерством охорони здоров'я України;

8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, встановленому законодавством у сфері запобігання корупції;

9) письмову згоду на збирання, зберігання, обробку та використання інформації про нього з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді безстроково;

10) заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII), а у разі подання такої заяви за місцем роботи подається її засвідчена копія.

Кандидат, який пройшов перевірку, передбачену Законом України "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII), подає копію засвідченої довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася.

2.3. Суддя, строк повноважень якого закінчується, звертається до Комісії із заявою про рекомендування його для обрання на посаду судді безстроково не пізніш як за шість місяців до закінчення п'ятирічного строку перебування на посаді судді.

2.4. Кандидат на посаду судді безстроково, окрім визначених частиною другою статті 77 Закону документів, для участі у доборі на обрання суддею безстроково може подати Комісії інші документи, що можуть бути враховані при вирішенні питання щодо рекомендування його на посаду судді безстроково. Такі документи долучаються до матеріалів справи кандидата виключно на підставі його окремого письмового клопотання.

3. Вимоги до документів, що подаються для участі у доборі кандидатів на обрання суддею безстроково

3.1. Заява про рекомендування кандидата на посаду судді безстроково подається кандидатом написаною власноручно з дотриманням форми та змісту, затвердженими Комісією (додаток 1).

Зразок заяви про рекомендування для обрання на посаду судді безстроково встановленої форми розміщується на офіційному веб-сайті Комісії.

Заява подається кандидатом написаною на одному аркуші паперу формату А-4, розбірливим почерком, кульковою ручкою, чорнилом синього або чорного кольору, з відступом тексту від лівого краю аркуша - не менше 1,5 см, а від правого, верхнього та нижнього країв аркуша - не менше 0,5 см.

Кандидат підписує заяву із зазначенням дати її подання до Комісії. Датою подання заяви є дата особистого звернення кандидата до Комісії для участі у доборі. Дописки і виправлення в заяві не допускаються.

3.2. Копія паспорта громадянина України (всіх сторінок) подається кандидатом виготовленою на аркушах паперу формату А-4 (однобічно, без використання для копіювання зворотного боку одного й того ж аркуша). Копія повинна бути якісно виготовленою, такою, що доступна для читання та опрацювання, й такою, що повно і чітко відображає інформацію та відомості, внесені до паспорта, незалежно від змісту інформації.

Копія повинна бути виготовлена таким чином, щоб був збережений відступ об'єкту копіювання від лівого краю аркуша - не менше 1,5 см, а від правого, верхнього та нижнього країв аркуша - не менше 0,5 см.

3.3. Анкета кандидата на посаду судді безстроково подається кандидатом заповненою за формою та змістом, затвердженими Комісією (додаток 2).

Зразок анкети кандидата на посаду судді безстроково розміщується на офіційному веб-сайті Комісії.

Анкета заповнюється кандидатом друкованим способом або власноручно - друкованими літерами і самостійно виготовляється на аркушах паперу формату А-4 (однобічно, без використання для заповнення зворотного боку одного й того ж аркуша), з відступом тексту від лівого аркуша - не менше 1,5 см, а від правого, верхнього та нижнього країв аркуша - не менше 0,5 см.

Кожен пункт анкети має бути заповнений кандидатом і містити відповідь на поставлене запитання (або стверджувальну, наприклад: "так, притягувався до дисциплінарної відповідальності" або заперечувальну, наприклад: "ні, не притягувався до дисциплінарної відповідальності").

Відповідь на поставлене запитання має бути максимально повною, наприклад: "рішення суду щодо визнання мене обмежено дієздатним або недієздатним не приймалось".

Анкета, яка містить незаповнені пункти, або містить неповні відповіді на поставлені питання вважається неповною та неправильно оформленою й до розгляду не приймається.

Перед поданням анкети кандидат самостійно наклеює фотокартку відповідного розміру у визначеному місці, підписує кожен аркуш анкети із зазначенням дати її подання до Комісії у передбачених для цього місцях. Датою подання анкети є дата особистого звернення кандидата до Комісії для участі у доборі. Дописки і виправлення в анкеті не допускаються.

3.4. Копії диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), документів про науковий ступінь та вчене звання повинні бути виготовлені на аркушах паперу формату А-4 (однобічно, без використання для копіювання зворотного боку одного й того ж аркуша).

Копія повинна бути якісно виготовленою, тобто такою, що доступна для звичайного читання та опрацювання, й такою, що повно і чітко відображає інформацію та відомості, внесені до відповідного диплому, незалежно від змісту інформації.

Копія повинна бути виготовлена таким чином, щоб був збережений відступ об'єкту копіювання від лівого краю аркуша - не менше 1,5 см, а від правого, верхнього та нижнього країв аркуша - не менше 0,5 см.

3.5. Копія рішення про результати кваліфікаційного оцінювання повинна бути якісно виготовленою, тобто такою, що доступна для звичайного читання та опрацювання, й такою, що повно і чітко відображає інформацію та відомості, викладені у рішенні.

Копія повинна бути виготовлена на аркуші паперу формату А-4 (однобічно, без використання для копіювання зворотного боку одного й того ж аркуша) і має відтворювати повний текст документа.

3.6. Виписка з трудової книжки про стаж роботи на посаді судді подається кандидатом засвідченою в установленому порядку за місцем його роботи.

Виписка з трудової книжки повинна бути виготовлена на аркуші паперу формату А-4 (однобічно, без використання для копіювання зворотного боку одного й того ж аркуша) і має відтворювати повний текст частини документа з певного питання, а саме: виписка з трудової книжки повинна містити повний текст першої сторінки із зазначенням назви документа, прізвища, імені та по батькові власника, року народження, освіти, професії, дати заповнення трудової книжки, а також містити зміст записів про стаж роботи на посаді судді.

Виписка з трудової книжки має бути завірена уповноваженим органом шляхом проставлення відповідного засвідчувального напису: назви посади, особистого підпису особи, яка завіряє виписку, її прізвища, та ініціалів, дати завірення виписки, а також відбитку печатки організації - гербової чи негербової, наприклад, печатки кадрового структурного підрозділу.

Перелік документів, на які проставляється відбиток відповідної печатки (гербової чи негербової) визначається організацією на підставі відповідних локальних нормативно-правових актів або інструкції з діловодства організації.

Якщо виписка з трудової книжки складається з двох і більше аркушів, вона повинна бути прошита та засвідчена відповідно до вимог Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року N 58.

У разі, якщо станом на час звернення для участі у доборі кандидат не працює, він подає до Комісії копію трудової книжки (всіх заповнених сторінок) у двох примірниках разом з її оригіналом для звірення та засвідчення вірності поданої копії.

3.7. Довідка медичної установи про стан здоров'я кандидата з висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов'язаній із виконанням функцій держави повинна відповідати затвердженій відповідним наказом Міністерства охорони здоров'я України формі та має бути заповненою з дотриманням встановленого порядку щодо її заповнення.

У передбаченому на довідці місці повинна бути вклеєна фотокартка особи, якій видана довідка. Довідка засвідчується підписом керівника (із зазначенням його прізвища та ініціалів) та печаткою лікувально-профілактичного закладу, який має право на видачу такої довідки. В довідці медичної установи обов'язково зазначається строк її дійсності.

Дописки і виправлення, які є у висновку медичної установи, повинні бути засвідчені підписом посадової (уповноваженої на те) особи і скріплені печаткою лікувального закладу, який видав документ.

3.8. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру (Декларація N 3206-VI) особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, подається заповненою декларантом за минулий рік у порядку, встановленому законодавством у сфері запобігання корупції.

Декларант заповнює декларацію власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього або чорного кольору таким чином, що забезпечує вільне читання внесених відомостей.

Достовірність внесених до декларації відомостей засвідчується підписом кандидата, що її подає із зазначенням дати заповнення декларації.

Кандидат, який на час звернення до Комісії із заявою не працює, або до моменту звернення до Комісії для участі у доборі не зобов'язаний був подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за місцем роботи, подає таку декларацію у порядку, встановленому законодавством у сфері запобігання корупції безпосередньо до Комісії.

3.9. Заява про надання згоди на збирання, зберігання, обробку та використання інформації про кандидата для оцінки його готовності до роботи на посаді судді безстроково подається кандидатом до Комісії у письмовій формі. Примірний зразок такої заяви розміщується на офіційному веб-сайті Комісії (додаток 3).

Подання до Комісії для участі у доборі заяви про надання згоди на збирання, зберігання, обробку та використання інформації без зазначення хоча б однієї із встановлених Законом складових такої згоди вважається порушенням кандидатом вимог частини четвертої статті 77 Закону та тягне наслідки, передбачені приписами пункту 4.7 цього Положення.

Заява подається написаною кандидатом власноручно на одному аркуші паперу формату А-4, розбірливим почерком, кульковою ручкою, чорнилом синього або чорного кольору, з відступом тексту від лівого краю аркуша - не менше 1,5 см, а від правого, верхнього та нижнього країв аркуша - не менше 0,5 см.

Кандидат підписує таку заяву із зазначенням дати її подання до Комісії. Датою подання заяви є дата особистого звернення кандидата до Комісії для участі у доборі. Дописки і виправлення в заяві не допускаються.

3.10. Заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", подається кандидатом за встановленою формою та змістом згідно із затвердженим відповідною постановою Кабінету Міністрів України порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою (Закон N 1682-VII) і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII).

Кандидат на посаду судді безстроково, який займає штатну суддівську посаду в одному з судів України, подає до Комісії засвідчену копію такої заяви, поданої голові суду, в якому працює суддя, в разі подання такої заяви, а особи, визначені частиною другою статті 77 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" подають до Комісії оригінал вищевказаної заяви про проведення перевірки.

Заява подається написаною кандидатом власноручно на одному аркуші паперу формату А-4, розбірливим почерком, кульковою ручкою, чорнилом синього або чорного кольору, з відступом тексту від лівого краю аркуша - не менше 1,5 см., а від правого, верхнього та нижнього країв аркуша - не менше 0,5 см.

У разі подання оригіналу такої заяви кандидат підписує її із зазначенням дати подання до Комісії. Датою подання заяви є дата особистого звернення кандидата до Комісії для участі у доборі. Дописки і виправлення в заяві не допускаються.

Кандидат, який претендує на зайняття посади судді або виявив бажання стати суддею та пройшов перевірку, подає засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася (Порядок проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", затверджений постановою Кабінету Міністрів від 16.10.2014 N 563 (Постанова N 563)).

4. Порядок приймання документів для участі у доборі на обрання суддею безстроково

4.1. Уповноважений структурний підрозділ під час особистого прийому документів для участі у доборі встановлює особу заявника, перевіряє подані ним документи на відповідність переліку, передбаченому частиною четвертою статті 77 Закону, а також встановленим Комісією вимогам щодо їх змісту та оформлення.

4.2. Подані кандидатом документи перевіряються у його присутності, надані ним незавірені копії документів звіряються з оригіналами та засвідчуються посадовою особою уповноваженого структурного підрозділу із зазначенням прізвища й ініціалів, займаної посади, а також дати засвідчення.

4.3. Копії поданих кандидатом документів засвідчуються шляхом проставлення відповідної печатки, зазначення дати засвідчення та особистим підписом посадової особи, яка здійснювала приймання документів.

4.4. Про подання документів для участі у доборі згідно з переліком, визначеним частиною четвертою статті 77 Закону та з дотриманням вимог Комісії щодо їх змісту та оформлення уповноваженим структурним підрозділом кандидату надається розписка затвердженої Комісією форми (додаток 4).

4.5. Розписка підписується керівником уповноваженого структурного підрозділу із зазначенням дати подання кандидатом документів, та засвідчується його підписом та відповідною печаткою.

Перший примірник розписки передається кандидату, а другий примірник долучається до матеріалів його заяви щодо участі у доборі.

4.6. До добору допускаються кандидати, які подали всі необхідні документи, передбачені частиною четвертою статті 77 Закону.

4.7. Заява про рекомендування для обрання на посаду судді безстроково, подана кандидатом з порушенням вимог частини четвертої статті 77 Закону або встановлених Комісією вимог щодо змісту та/або оформлення документів чи порядку звернення для участі у доборі, Комісією не приймається та невідкладно повертається заявнику із роз'ясненням причини повернення.

4.8. У разі, якщо суддя за шість місяців до закінчення строку його перебування на посаді судді без поважних причин не звернувся до Комісії із заявою про рекомендування для обрання на посаду судді безстроково, Комісія повідомляє про це Вищу раду юстиції.

5. Організація та порядок підготовки матеріалів щодо кандидата на посаду судді безстроково, проведення перевірки відомостей про нього та формування справи

5.1. Заява кандидата про рекомендування для обрання на посаду судді безстроково реєструється у день її надходження до Комісії та не пізніше наступного робочого дня передається до уповноваженого структурного підрозділу.

5.2. Уповноважений структурний підрозділ не пізніше наступного робочого дня після реєстрації заяви кандидата здійснює розміщення Комісією повідомлення про підготовку матеріалів щодо кандидата на посаду судді безстроково на своєму офіційному веб-сайті та офіційному веб-сайті судової влади, а також забезпечує підготовку опублікування відповідного оголошення в одному з офіційних засобів масової інформації.

5.3. Після розміщення повідомлення про підготовку матеріалів щодо кандидата на посаду судді безстроково, уповноважений структурний підрозділ на основі поданих кандидатом для участі у доборі документів забезпечує організацію проведення Комісією перевірки дотримання кандидатом вимог статті 127 Конституції України та статей 54 та 65 Закону, а також отримання характеристики кандидата для формування матеріалів його справи.

Характеристика стосовно кандидата затверджується зборами суддів відповідного суду, в якому кандидат займає (займав) штатну суддівську посаду.

5.4. Перевірка відповідності кандидата вимогам, установленим Конституцією України та Законом, здійснюється з дотриманням порядку, визначеного відповідним законом та цим Положенням.

Перевірці підлягають відомості щодо: наявності рішень суду про визнання кандидата обмежено дієздатними або недієздатними; підтвердження наданого до Комісії висновку медичної установи; відсутності у кандидата не знятої чи непогашеної судимості; звільнення кандидата з посади судді за порушення присяги, порушення вимог щодо несумісності або у зв'язку із набранням законної сили обвинувальним вироком суду.

Перевірці також підлягають відомості про дотримання кандидатом вимог, встановлених статтею 54 Закону щодо несумісності з перебуванням на посаді судді.

Організаційне забезпечення проведення перевірки повідомлених кандидатом відомостей здійснюється уповноваженим структурним підрозділом секретаріату Комісії шляхом підготовки на направлення відповідних запитів. Запити про перевірку відомостей щодо кандидата підписує Голова або заступник Голови Комісії.

5.5. Якщо отримана за результатами проведеної перевірки інформація про кандидата підлягає уточненню, додатковій перевірці або виникає необхідність отримання від кандидата пояснень щодо виявленої за результатами перевірки невідповідності наданих ним відомостей, уповноважений структурний підрозділ забезпечує надходження таких відомостей до Комісії шляхом направлення відповідного письмового запиту.

5.6. Матеріали проведеної Комісією перевірки відповідності кандидата встановленим Конституцією України та Законом вимогам, запити щодо його діяльності на посаді судді та відповіді на них долучаються уповноваженим структурним підрозділом до матеріалів справи кандидата.

5.7. Підготовка матеріалів кандидата на посаду судді безстроково за результатами проведеної перевірки відомостей про кандидата для формування справи кандидата та розгляду його заяви в засіданні завершується уповноваженим структурним підрозділом не пізніш як за три місяці до закінчення строку перебування такого кандидата на посаді судді.

6. Організація та порядок підготовки матеріалів справи кандидата на посаду судді безстроково для розгляду в засіданні

6.1. Уповноважений структурний підрозділ не пізніше строку, встановленого пунктом 5.7 цього Положення забезпечує формування матеріалів справи кандидата на посаду судді безстроково.

6.2. Справа кандидата на посаду судді безстроково (далі - справа кандидата) формується з наступних документальних матеріалів:

- заяви кандидата про рекомендування на посаду судді безстроково;

- документів, поданих кандидатом разом із заявою про участь у доборі;

- копій повідомлень про підготовку матеріалів щодо кандидата на посаду судді безстроково на офіційному веб-сайті Комісії, офіційному веб-сайті судової влади та у засобі масової інформації;

- матеріали проведеної перевірки відомостей про кандидата на посаду судді безстроково;

- характеристики, затвердженої зборами суддів суду, в якому кандидат займає (займав) штатну суддівську посаду;

- копій матеріалів суддівського досьє.

6.3. Для формування матеріалів справи кандидата копія його суддівського досьє передається до уповноваженого структурного підрозділу за відповідним запитом не пізніше строку, встановленого пунктом 5.7 цього Положення.

6.4. Сформована справа кандидата має унікальний номер, що повинен відповідати індексу, присвоєному заяві кандидата про рекомендування на посаду судді безстроково під час її реєстрації в Комісії.

6.5. Для забезпечення передачі справи кандидата для визначення члена Комісії, що здійснюватиме підготовку справи для доповіді в засіданні, уповноважений структурний підрозділ інформує Голову Комісії про готовність сформованих матеріалів справи кандидата для розгляду.

Автоматизоване визначення члена Комісії для підготовки до розгляду і доповіді справи кандидата в засіданні здійснюється в порядку, встановленому Положенням про автоматизовану систему визначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для підготовки до розгляду і доповіді справ, затвердженим рішенням Ради суддів України від 16 квітня 2015 року N 39 (Рішення N 39).

Копія протоколу щодо результатів автоматичного визначення члена Комісії для підготовки до розгляду і доповіді справи (далі - копія протоколу) невідкладно передається до уповноваженого структурного підрозділу.

6.6. Після отримання копії протоколу уповноважений структурний підрозділ готує інформацію Голові Комісії для визначення дати, часу і місця проведення чергового засідання Комісії з питання рекомендування для обрання на посаду судді безстроково та затвердження списку осіб, щодо яких розглядатиметься питання.

6.7. Уповноважений структурний підрозділ передає до структурного підрозділу секретаріату Комісії, відповідального за підготовку засідань кваліфікаційної палати, затверджені головою Комісії порядок денний засідання та список осіб щодо яких на цьому засіданні розглядатиметься питання про рекомендування для обрання на посаду судді безстроково, копію протоколу та матеріали справи кандидатів не пізніше як за 20 днів до визначеної дати чергового засідання Комісії.

6.8. Організаційне забезпечення підготовки засідання Комісії з питання рекомендування для обрання суддею безстроково, у тому числі передача матеріалів справи кандидата члену Комісії, визначеному доповідачем, повідомлення особи, щодо якої має розглядатися питання про виклик на засідання, а також інші організаційні заходи щодо підготовки засідання здійснюються структурним підрозділом, відповідальним за підготовку засідань кваліфікаційної палати та організації її діловодства з дотриманням порядку, визначеного Законом та Регламентом Комісії (Рішення N 1802/зп-11).

7. Порядок розгляду Комісією питання про обрання кандидата на посаду судді безстроково

7.1. Питання щодо рекомендування кандидата для обрання на посаду судді безстроково розглядається на спільному засіданні кваліфікаційної та дисциплінарної палат Комісії не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку перебування кандидата на посаді судді.

7.2. Розгляд питання про рекомендування для обрання кандидата на посаду судді безстроково на засіданні Комісії починається з доповіді члена Комісії. Підготовка доповіді та проекту рішення Комісії з питання, пов'язаного з обранням кандидата на посаду судді безстроково забезпечується членом Комісії, визначеним доповідачем з цього питання.

7.3. При вирішенні питання про надання рекомендації для обрання на посаду судді безстроково Комісія перевіряє відомості про кандидата на предмет дотримання ним вимог статті 127 Конституції України, статей 54, 65 цього Закону, досліджує його суддівське досьє, враховує показники розгляду кандидатом справ за час його роботи на посаді судді та у випадках, передбачених Законом, - результати його кваліфікаційного оцінювання, кваліфікаційного іспиту, складеного у порядку, визначеному Законом.

7.4. За результатами розгляду заяви кандидата про рекомендування для обрання на посаду судді безстроково Комісія приймає вмотивоване рішення про його рекомендування чи відмову йому у рекомендуванні для обрання на посаду судді безстроково.

Рішення приймається Комісією на відкритому засіданні у присутності кандидата в порядку, встановленому Регламентом Комісії (Рішення N 1802/зп-11), та оголошується відразу після прийняття.

8. Направлення результатів розгляду питання щодо рекомендування кандидата для обрання на посаду судді безстроково до Верховної Ради України або Вищої ради юстиції.

8.1. За результатами проведеного добору Комісія вносить до Верховної Ради України подання про рекомендування кандидата для обрання на посаду судді безстроково.

У поданні зазначаються прізвище, ім'я, по батькові кандидата та найменування суду, до якого пропонується обрати кандидата.

До подання додається копія рішення про рекомендування кандидата для обрання на посаду судді безстроково та копії поданих ним до Комісії документів відповідно до статті 77 Закону.

8.2. Подання про обрання кандидата на посаду судді безстроково направляється до Верховної Ради України не пізніше як за місяць до закінчення строку перебування такого кандидата на посаді судді.

8.3. Про прийняття щодо судді рішення про відмову в рекомендуванні його для обрання на посаду судді безстроково Комісія повідомляє Вищу раду юстиції.

Про оскарження суддею рішення про відмову в рекомендуванні його для обрання на посаду судді безстроково Комісія невідкладно інформує Вищу раду юстиції.

8.4. Підготовка проекту подання чи повідомлення здійснюється уповноваженим структурним підрозділом невідкладно після отримання засвідченої копії зареєстрованого рішення Комісії про рекомендування кандидата для обрання на посаду судді безстроково чи відмову у рекомендуванні кандидата на посаду судді безстроково.

8.5. Копія рішення Комісії про рекомендування надається уповноваженому структурному підрозділу у трьох примірниках, один з яких додається до матеріалів подання чи повідомлення, другий долучається до справи кандидата, а третій передається для забезпечення ведення Комісією суддівського досьє.

 

Додаток 1
до Положення про порядок подання документів, підготовки та розгляду Вищою кваліфікаційною комісією суддів України питання про рекомендування кандидата для обрання на посаду судді безстроково

Зразок заяви
для участі у доборі кандидата на обрання суддею безстроково*

 

До Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України
кандидата на посаду судді ___________
__________
(найменування суду згідно з Мережею,
затвердженою Указом Президента України)
безстроково
___________
(прізвище, ім'я, по батькові)
___________
(адреса постійного місця проживання)
____
(номери контактних телефонів, в т. ч. мобільного телефону)

ЗАЯВА

Відповідно до статті 77 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" прошу рекомендувати мене для обрання на посаду судді
__ безстроково.
                     (найменування суду згідно з Мережею, затвердженою Указом Президента України)

Із встановленими чинним законодавством вимогами до кандидата на посаду судді безстроково та вимогами щодо несумісності перебування на посаді судді ознайомлений (на).

Для участі у доборі на обрання суддею безстроково подаю документи, визначені частиною четвертою статті 77 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Дата підпис


* Заява має бути написана власноручно, чітким розбірливим почерком з обов'язковим дотриманням форми та змісту, затвердженими Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

 

Додаток 2
до Положення про порядок подання документів, підготовки та розгляду Вищою кваліфікаційною комісією суддів України питання про рекомендування кандидата для обрання на посаду судді безстроково

АНКЕТА
КАНДИДАТА НА ПОСАДУ СУДДІ БЕЗСТРОКОВО

 
Місце для
фотокартки
3,5 х 4,5
 

_
                                                                                       П. І. Б. (у називному відмінку)
назва суду: ___
_
                               (повне найменування суду для участі у доборі на обрання суддею якого звертається кандидат)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

1.1. Адреса для направлення поштової кореспонденції (поштовий індекс, область, район, населений пункт (місто, селище, село), район у місті (за наявності), вулиця, N будинку та квартири)

 

1.2. Адреса за місцем фактичного проживання (поштовий індекс, область, район, населений пункт (місто, селище, село), район у місті (за наявності), вулиця, N будинку та квартири; у разі змін місць фактичного проживання вказати всі адреси місць проживання:

 

1.3. Адреса за місцем реєстрації (поштовий індекс, область, район, населений пункт (місто, селище, село), район у місті (за наявності), вулиця, N будинку та квартири; у разі змін місць реєстрації вказати всі адреси місць реєстрації:

 

1.4. Номери контактних телефонів (за місцем роботи, проживання, у тому числі мобільного)

 

1.5. Адреса електронної пошти:

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАНДИДАТА

2.1. П. І. Б. попередні (у разі їх зміни), дата та місце реєстрації зміни П. І. Б, орган, який провів відповідну реєстрацію
(у разі неодноразових змін П. І. Б. вказати всі випадки в хронологічному порядку)

 

2.2. Дата народження:

 

2.3. Місце народження:

 

2.4. Громадянство, дата набуття (прийняття) громадянства України
(якщо громадянство Вами змінювалося, вкажіть дані про попереднє громадянство)

 

2.5. Вкажіть, чи маєте громадянство іншої держави (якщо так, то вкажіть дату набуття (прийняття) громадянства та якої держави)

 

2.6. Номер, серія паспорта громадянина України, ким і коли виданий:

 

2.7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер)

(якщо Ви в установленому порядку відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера, вкажіть про це та зазначте дату й причини відмови)

 

2.8. Сімейний стан (у разі, якщо Ви перебуваєте (перебували) в шлюбі - вкажіть П. І. Б. чоловіка/дружини як дошлюбне, так і прізвище після одруження, дату та місце укладення шлюбу. Якщо шлюб на час заповнення анкети розірваний, зазначте про це та вкажіть дату і місце розірвання шлюбу. У разі неодноразового укладення/розірвання шлюбів укажіть дані про всі шлюби в хронологічному порядку)

 

2.9. Повні П. І. Б. членів Вашої сім'ї: осіб, з якими перебуваєте в шлюбі, дітей, осіб, які перебувають під Вашою опікою, піклуванням, у тому числі осіб, з якими Ви спільно проживаєте, але не перебуваєте в шлюбі.

Вкажіть дату і місце їх народження, громадянство, адресу місця постійного проживання, місце роботи (навчання), посаду. У разі якщо особи не працюють, вкажіть попереднє місце їхньої роботи.

Якщо інформація кандидату не відома або якщо стосунки не підтримуються, вкажіть це.

Ступінь родинного зв'язку

П. І. Б.
(у разі зміни вказати попереднє)

Дата, місце народження, громадянство

Місце роботи та посада

Адреса реєстрації місця проживання та адреса за місцем фактичного проживання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10. Повні П. І. Б. Ваших найближчих родичів (батьків, рідних братів і сестер) та батьків другого з подружжя. Вкажіть дату і місце їх народження, громадянство, адресу місця постійного проживання, місце роботи (навчання), займану посаду. У разі якщо такі особи не працюють, вкажіть попереднє місце їхньої роботи.

Якщо інформація кандидату не відома або якщо стосунки не підтримуються, вкажіть це.

Ступінь родинного зв'язку

П. І. Б.
(у разі зміни вказати попереднє)

Дата, місце народження, громадянство

Місце роботи та посада

Адреса реєстрації місця проживання та адреса за місцем фактичного проживання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11. Вкажіть номер, дату видачі поданої довідки медичної установи про стан здоров'я, а також назву та адресу місця знаходження закладу охорони здоров'я.

 

2.12. Вкажіть, чи визнавались Ви судом обмежено дієздатним або недієздатним (якщо так, зазначте дату рішення, номер справи та найменування суду, який виніс дане рішення), а також зазначте повну адресу та назву органу опіки та піклування за місцем Вашої реєстрації

 

2.13. Зазначте, чи є Ви військовозобов'язаним. Якщо так, вкажіть номер військового квитка, ким та коли він виданий, де перебуваєте на обліку, чи надавались Вам відстрочки від проходження служби, підстави та періоди.

 

2.14. Вкажіть, чи подавали Ви раніше заяву про рекомендування для обрання безстроково або переведення до іншого суду. Якщо так, зазначте дату подачі заяви, найменування суду та результати її розгляду.

 

2.15. Вкажіть, чи маєте Ви допуск до відомостей, що складають державну таємницю. Якщо так, вкажіть яким органом, коли та за якою формою такий допуск наданий.

 

3. ВІДОМОСТІ ПРО ПРИТЯГНЕННЯ ДО ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

3.1. Вкажіть, чи порушувалися стосовно Вас кримінальна справа або/чи кримінальне провадження. Якщо так, то зазначте дату, зміст пред'явленого обвинувачення або/чи повідомлення про підозру (за якими статтями Кримінального кодексу України (чи законодавства іншої держави)) та результати його розгляду (орган, який прийняв відповідний процесуальний документ, дата його прийняття). Вкажіть, яким (якими) уповноваженим (уповноваженими) державним (державними) органом (органами) проводилося дізнання, досудове розслідування та чи був винесений вирок суду (якщо так, то зазначте яким судом і коли, зміст резолютивної частини вироку). Якщо вирок було оскаржено, зазначте результати такого оскарження.

 

3.2. Вкажіть, чи притягувалися Ви до дисциплінарної відповідальності протягом Вашої професійної діяльності. Якщо так, то зазначте усі випадки притягнення Вас до дисциплінарної відповідальності із зазначенням дати та підстав притягнення до відповідальності.
Вкажіть, чи були скасовані рішення про притягнення Вас до дисциплінарної відповідальності, чи були дисциплінарні стягнення зняті в установленому порядку. Якщо так, то зазначте органи, які скасовували відповідні рішення, дати скасування таких рішень або дати й підстави зняття дисциплінарних стягнень.

 

3.3. Вкажіть, чи притягувались Ви до адміністративної відповідальності. Якщо так, вкажіть, за вчинення якого правопорушення й зазначте орган, який розглядав справу, вид застосованого адміністративного стягнення та дату його накладення.

 

3.4. Вкажіть, чи здійснювалося стосовно Вас заходи щодо відсторонення від посади судді у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Якщо так, вкажіть дату рішення Комісії чи відповідного акта іншого уповноваженого органу про відсторонення.

 

4. ВІДОМОСТІ ПРО ОСВІТУ

4.1. Вкажіть навчальний заклад (заклади), де Ви отримали вищу юридичну освіту за кваліфікаційним рівнем як "спеціаліст", так і "магістр" (за наявності), місце його (їх) знаходження, дату вступу і випуску, форму навчання, спеціальність і кваліфікацію, отриману за результатами навчання, номер та серію диплома (дипломів) і дату його (їх) видачі.

 

4.2. Якщо вища юридична освіта здобута Вами в іноземних державах, укажіть, чи визнана така освіта в Україні в установленому законом порядку (орган, який прийняв рішення про визнання освіти в Україні, та дата прийняття такого рішення)

 

4.3. Вкажіть дати проходження Вами підготовки для підтримання кваліфікації судді в Національній школі суддів України.

 

4.4. Вкажіть, чи маєте Ви науковий ступінь, вчене звання. Якщо так, то вкажіть дату їх присудження/присвоєння, а також орган, який присудив науковий ступінь чи присвоїв вчене звання.

 

5. ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Відомості про роботу

Дата прийому на роботу

Дата звільнення

Назва установи (підприємства, організації) на час роботи та, якщо відомо, станом на сьогодні, адреса місця знаходження, поштовий індекс, номер телефону

Посада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Вкажіть дату складення Вами присяги судді.

 

5.3. Вкажіть дату (дати) проходження Вами кваліфікаційного оцінювання та його результат.

 

5.4. Зазначте відомості про належність до політичних партій та/або професійних спілок (найменування партії, профспілки, дата набуття та припинення членства). Також вкажіть, чи маєте/мали Ви представницький мандат.

 

5.5. Надайте відомості про входження до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

 

5.6. Вкажіть, чи проводилась стосовно Вас перевірка відповідно до Закону України "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII). Якщо так, то зазначте орган, що її проводив, період проведення та результат.

 

6. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТА ПІДПИС

У разі зміни відомостей, відображених в анкеті, зобов'язуюся невідкладно письмово повідомити про це Комісію.

Дана анкета заповнена мною, П. І. Б. ____
_____особисто. Відомості, надані мною вище, є повними і достовірними.

Даю згоду на проведення перевірки відомостей, повідомлених мною в цій анкеті.

Підпис: ___ Дата подання:___________

 

Додаток 3
до Положення про порядок подання документів, підготовки та розгляду Вищою кваліфікаційною комісією суддів України питання про рекомендування кандидата для обрання на посаду судді безстроково

Примірний зразок заяви
кандидата на збирання, зберігання, обробку та використання інформації про нього з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді безстроково*

 

До Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України
кандидата на посаду судді ________
_______
(найменування суду згідно з Мережею,
затвердженою Указом Президента України)
___________ безстроково

(прізвище, ім'я, по батькові)

(адреса постійного місця проживання)

ЗАЯВА

Відповідно до частини четвертої статті 77 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", з метою оцінки моєї готовності до роботи на посаді судді безстроково надаю згоду на збирання, зберігання, обробку та використання інформації щодо мене.

             Дата                                                                                                    підпис


* Заява має бути написана власноручно, чітким розбірливим почерком. Заява без зазначення хоча б однієї із встановлених Законом складових вважається порушенням кандидатом вимог частини четвертої статті 77 Закону.

 

Додаток 4
до Положення про порядок подання документів, підготовки та розгляду Вищою кваліфікаційною комісією суддів України питання про рекомендування кандидата для обрання на посаду судді безстроково

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ СУДДІВСЬКОЇ КАР'ЄРИ

"___" 2015 року

_
(П. І. Б. кандидата, що подає заяву для участі у доборі на обрання суддею безстроково)

I. ВІДМІТКИ ПРО ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ДОБОРІ НА ОБРАННЯ СУДДЕЮ БЕЗСТРОКОВО

N п/п

Назва документа

Відмітка про подання

Кількість аркушів

1

Заява про рекомендування для обрання на посаду судді безстроково

 

 

2

Копія паспорта громадянина України (всіх заповнених сторінок)

 

 

3

Анкета кандидата

 

 

4

Копія диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні

 

 

5

Копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні

 

 

6

Копії документів про науковий ступінь (за наявності)

 

 

7

Копії документів про вчене звання (за наявності)

 

 

8

Копія рішення про результати кваліфікаційного оцінювання

 

 

9

Виписка з трудової книжки про стаж роботи на посаді судді (копія трудової книжки)

 

 

10

Медична довідка форми N 133/о (Форма N 578)

 

 

11

Декларація встановленої форми

 

 

12

Письмова згода на збирання, зберігання, обробку та використання інформації

 

 

13

Заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII)

 

 

Заяву та документи прийняв(ла):

уповноважена посадова особа департаменту
з питань суддівської кар'єри секретаріату Комісії ___________ _____
                                                                                                                           (підпис)                                    (П. І. Б.)

Керівник уповноваженого структурного підрозділу _________ _______
                                                                                                                           (підпис)                                    (П. І. Б.)

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ СУДДІВСЬКОЇ КАР'ЄРИ

"___" 2015 року

_
(П. І. Б. кандидата, що подає заяву у доборі на обрання суддею безстроково)

I. ВІДМІТКИ ПРО ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ДОБОРІ НА ОБРАННЯ СУДДЕЮ БЕЗСТРОКОВО

N п/п

Назва документа

Відмітка про подання

Кількість аркушів

1

Заява про рекомендування для обрання на посаду судді безстроково

 

 

2

Копія паспорта громадянина України (всіх заповнених сторінок)

 

 

3

Анкета кандидата

 

 

4

Копія диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні

 

 

5

Копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні

 

 

6

Копії документів про науковий ступінь (за наявності)

 

 

7

Копії документів про вчене звання (за наявності)

 

 

8

Копія рішення про результати кваліфікаційного оцінювання

 

 

9

Виписка з трудової книжки про стаж роботи на посаді судді (копія трудової книжки)

 

 

10

Медична довідка форми N 133/о (Форма N 578)

 

 

11

Декларація встановленої форми

 

 

12

Письмова згода на збирання, зберігання, обробку та використання інформації

 

 

13

Заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII)

 

 

II. Кандидат підтверджує подання вищеперерахованих документів.

___________
                              (П. І. Б. заявника)

_
(підпис заявника)

_
(дата)

Заяву та документи прийняв(ла):

уповноважена посадова особа департаменту
з питань суддівської кар'єри секретаріату Комісії ___________ _____
                                                                                                                             (підпис)                                    (П. І. Б.)
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали