ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
03 листопада 2016 року N 143/зп-16
(у редакції рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
від 13 лютого 2018 року N 20/зп-18)

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення

Із змінами та доповненнями, внесеними
рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
від 16 лютого 2018 року N 22/зп-18

Це Положення визначає порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання судді (кандидата на посаду судді), показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення.

РОЗДІЛ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Кваліфікаційне оцінювання - це встановлена законом та цим Положенням процедура визначення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді або оцінювання відповідності судді займаній посаді за визначеними законом критеріями.

2. Кваліфікаційне оцінювання проводиться прозоро та публічно.

3. Кваліфікаційне оцінювання проводиться Комісією у складі, визначеному рішенням Комісії.

4. Кваліфікаційне оцінювання включає такі етапи:

1) складення іспиту;

2) дослідження досьє та проведення співбесіди.

5. Рішення про черговість етапів проведення кваліфікаційного оцінювання ухвалює Комісія. Якщо не ухвалене інше рішення, першим етапом кваліфікаційного оцінювання є складення іспиту.

У разі ухвалення рішення Комісії про зміну черговості етапів кваліфікаційного оцінювання порядок допуску до наступного етапу та застосування мінімально допустимих балів визначається зазначеним рішенням.

6. За результатами одного етапу кваліфікаційного оцінювання Комісія ухвалює рішення щодо допуску судді (кандидата на посаду судді) до іншого етапу кваліфікаційного оцінювання.

РОЗДІЛ II.
МЕТОДОЛОГІЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Глава 1. Критерії кваліфікаційного оцінювання

1. Критеріями кваліфікаційного оцінювання є:

1) компетентність (професійна, особиста, соціальна);

2) професійна етика;

3) доброчесність.

2. Кваліфікаційне оцінювання за критерієм професійної компетентності проводиться з урахуванням принципів інстанційності та спеціалізації.

Глава 2. Показники відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення

1. Відповідність судді критерію професійної компетентності оцінюється (встановлюється) за такими показниками:

1.1. Рівень знань у сфері права.

1.2. Рівень практичних навичок та умінь у правозастосуванні.

1.3. Ефективність здійснення правосуддя.

1.4. Діяльність щодо підвищення фахового рівня.

2. Рівень знань у сфері права оцінюється (встановлюється) шляхом перевірки:

2.1. Знання матеріального і процесуального права України та міжнародно-правових актів.

2.2. Знання правових позицій Верховного Суду (Верховного Суду України).

2.3. Знання практики Європейського суду з прав людини.

2.4. Знання інших джерел права, правозастосовчої практики.

Цей показник оцінюється на підставі результатів складення анонімного письмового тестування під час іспиту.

3. Рівень практичних навичок та умінь у правозастосуванні оцінюється (встановлюється) шляхом перевірки:

3.1. Вміння визначати, оцінювати та описувати обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі, зокрема, за наявності у модельній справі обставин, встановлених іншими судами, та їх висновків.

3.2. Вміння визначати, застосовувати та наводити норми права, що регулюють відносини, які є предметом модельної справи.

3.3. Вміння аналізувати і застосовувати правові позиції судів вищих інстанцій, зокрема, надавати висновки щодо застосування судами попередніх інстанцій правових позицій судів вищих інстанцій за наявності у модельній справі відповідних матеріалів.

3.4. Вміння аналізувати і застосовувати практику ЄСПЛ, рішення міжнародних судових установ та/або міжнародних організацій, які підлягають застосуванню в Україні.

3.5. Вміння аналізувати і робити висновки щодо відповідності (невідповідності) законодавству рішень судів попередніх інстанцій та наводити мотиви цих висновків за наявності у модельній справі відповідних матеріалів.

3.6. Вміння чітко та повно викладати резолютивну частину судового рішення відповідно до визначених процесуальним законом вимог з урахуванням обраного вирішення справи по суті відповідно до матеріалів модельної справи.

3.7. Вміння формулювати узагальнену правову позицію для відповідної категорії справ на підставі рішення у модельній справі (якщо модельна справа містить необхідні для цього матеріали).

3.8. Вміння викладати текст процесуального документа в офіційно-діловому стилі літературної мови чітко, зрозуміло, грамотно.

3.9. Дотримання стилістики та структури судового рішення.

3.10. Дотримання правил орфографії та пунктуації.

3.11. Інші уміння та навички.

Цей показник оцінюється на підставі результатів виконання практичного завдання під час іспиту.

4. Ефективність здійснення правосуддя оцінюється (встановлюється) шляхом дослідження таких даних:

4.1. Загальна кількість розглянутих справ.

4.2. Кількість скасованих судових рішень та підстави їх скасування.

4.3. Інформація про рішення, постановлені за участі судді, що були предметом розгляду міжнародними судовими установами та іншими міжнародними організаціями, за результатами якого було встановлено порушення Україною міжнародно-правових зобов'язань.

4.4. Кількість змінених судових рішень та підстави їх зміни.

4.5. Дотримання строків розгляду справ, зокрема кількість справ, розгляд яких триває понад встановлені законом строки.

4.6. Середня тривалість виготовлення повного тексту вмотивованого рішення, дотримання строків його виготовлення та оприлюднення в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

4.7. Судове навантаження порівняно з іншими суддями у відповідному суді, регіоні з урахуванням інстанційності, спеціалізації суду та судді.

4.8. Підтвердженої інформації щодо дотримання суддею засад і принципів здійснення правосуддя, встановлених процесуальним законом, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, а також іншими міжнародно-правовими актами та зобов'язаннями.

4.9. Результати регулярного оцінювання.

4.10. Здійснення повноважень на адміністративних посадах, в органах суддівського врядування та самоврядування.

4.11. Інші дані щодо ефективності здійснення правосуддя суддею, отримані Комісією відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII) (далі - Закон).

Цей показник оцінюється за результатами дослідження інформації, яка міститься у суддівському досьє, та співбесіди.

5. Діяльність щодо підвищення фахового рівня оцінюється (встановлюється) шляхом дослідження таких даних:

5.1. Підготовка та підвищення кваліфікації судді впродовж перебування на посаді.

5.2. Здійснення наукової та викладацької діяльності.

5.3. Участь у законопроектній роботі.

5.4. Наявність наукових публікацій у сфері права.

5.5. Участь у професійних заходах (дискусіях, круглих столах, конференціях тощо).

5.6. Наявність наукового ступеня, вченого звання.

Цей показник оцінюється за результатами дослідження інформації, яка міститься у суддівському досьє, та співбесіди.

6. Відповідність судді критерію особистої компетентності визначається за показниками тестувань особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей такими, як когнітивні якості особистості, емотивні якості особистості, мотиваційно-вольові якості особистості, і оцінюються на підставі висновку про підсумки таких тестувань (у разі їх проведення), за результатами дослідження інформації, яка міститься у суддівському досьє, і співбесіди.

7. Відповідність судді критерію соціальної компетентності визначається за показниками тестувань особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей такими, як комунікативність, організаторські здібності, управлінські властивості особистості, моральні риси особистості, чесність, порядність, розуміння і дотримання правил та норм, відсутність схильності до контрпродуктивних дій, дисциплінованість, і оцінюються на підставі висновку про підсумки таких тестувань (у разі їх проведення), за результатами дослідження інформації, яка міститься у суддівському досьє, і співбесіди.

8. Відповідність судді критерію професійної етики оцінюється (встановлюється) за такими показниками:

8.1. Відповідність витрат і майна судді та членів його сім'ї, а також близьких осіб задекларованим доходам.

8.2. Відповідність судді вимогам законодавства у сфері запобігання корупції.

8.3. Політична нейтральність.

8.4. Дотримання поведінки, що забезпечує довіру до суддівської посади та авторитет правосуддя.

8.5. Дотримання суддівської етики та наявність обставин, передбачених підпунктами 3 (Закон N 1402-VIII), 5 - 8 (Закон N 1402-VIII), 13 частини першої статті 106 Закону (Закон N 1402-VIII).

8.6. Інші дані, які можуть вказувати на відповідність судді критерію професійної етики.

Ці показники оцінюються за результатами дослідження інформації, яка міститься у суддівському досьє, та співбесіди.

9. Відповідність судді критерію доброчесності оцінюється (встановлюється)

за такими показниками:

9.1. Відповідність витрат і майна судді та членів його сім'ї задекларованим доходам.

9.2. Відповідність способу (рівня) життя судді та членів його сім'ї задекларованим доходам.

9.3. Відповідність поведінки судді іншим вимогам законодавства у сфері запобігання корупції.

9.4. Наявність обставин, передбачених підпунктами 1 (Закон N 1402-VIII), 2 (Закон N 1402-VIII), 9 - 12 (Закон N 1402-VIII), 15 - 19 частини першої статті 106 Закону (Закон N 1402-VIII).

9.5. Наявність фактів притягнення судді до відповідальності за вчинення проступків або правопорушень, які свідчать про недоброчесність судді.

9.6. Наявність незабезпечених зобов'язань майнового характеру, які можуть мати істотний вплив на здійснення правосуддя суддею.

9.7. Інші дані, які можуть вказувати на відповідність судді критерію доброчесності.

Ці показники оцінюються за результатами співбесіди та дослідження інформації, яка міститься у суддівському досьє, зокрема:

1) інформації, наданої центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику, органом державного фінансового контролю в Україні, іншими органами державної влади;

2) декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

3) результатів перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (за наявності);

4) декларації родинних зв'язків судді та декларації доброчесності судді;

5) результатів регулярного оцінювання;

6) результатів перевірки декларації родинних зв'язків судді та декларації доброчесності судді (за наявності);

7) висновків або інформації Громадської ради доброчесності (за наявності);

8) іншої інформації, що включена до суддівського досьє.

10. Для встановлення відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання за визначеними цим Положенням показниками використовуються також інші відомості й дані, на підставі яких може встановлюватися відповідність судді критеріям кваліфікаційного оцінювання, а також будь-яка інша інформація стосовно судді, яка міститься у суддівському досьє.

Глава 3. Показники відповідності кандидата на посаду судді критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення

1. Відповідність кандидата на посаду судді критерію професійної компетентності оцінюється (встановлюється) за такими показниками:

1.1. Рівень знань у сфері права.

1.2. Рівень практичних навичок та умінь у правозастосуванні.

1.3. Фахова діяльність.

1.4. Діяльність щодо підвищення фахового рівня.

2. Показники, передбачені підпунктами 1.1 та 1.2 цієї глави, оцінюються (встановлюються) за правилами, наведеними главою 2 цього Положення для кваліфікаційного оцінювання судді.

3. Показники, передбачені підпунктами 1.3 та 1.4 цієї глави, оцінюються (встановлюються) за результатами дослідження інформації, яка міститься у досьє кандидата на посаду судді, та співбесіди.

4. Фахова діяльність для кандидата на посаду судді з числа осіб, які мають науковий ступінь у сфері права та встановлений Законом (Закон N 1402-VIII) відповідний стаж наукової роботи (далі - науковець), оцінюється за такими складовими:

4.1. Досвід роботи у національних чи закордонних юрисдикційних органах з розв'язання спорів чи розгляду кримінальних справ.

4.2. Участь у дорадчих органах, які діють у судовій системі.

4.3. Досвід проведення експертиз та надання науково-правових висновків.

4.4. Досвід щодо представництва в суді.

4.5. Досвід нормотворчої роботи.

4.6. Досвід наукової, науково-дослідницької, науково-організаційної, науково-педагогічної роботи.

4.7. Участь у конференціях, семінарах, інших наукових заходах.

4.8. Членство у редакційних колегіях, спеціальних вчених радах, атестаційних комісіях чи колегіях.

4.9. Досвід підготовки кандидатів, докторів наук, наявність власної правової школи.

4.10. Досвід виступів опонентом у дисертаційних роботах на здобуття наукового ступеня.

4.11. Досвід підготовки відгуків та рецензій на монографії, підручники, дисертаційні роботи, автореферати.

4.12. Наявність відзнак, нагород, стипендій та інших форм визнання результатів і заохочень наукової роботи.

4.13. Наявність наукових звань, ступенів, членство у Національній академії правових наук України тощо.

4.14. Досвід співпраці з міжнародними науковими організаціями.

4.15. Інформація про оприлюднені наукові праці (монографії, підручники, статті тощо).

4.16. Надання експертних (наукових) висновків у справах, що були предметом розгляду міжнародними судовими установами та іншими міжнародними організаціями.

4.17. Інша інформація, що міститься у досьє кандидата на посаду судді.

5. Фахова діяльність для кандидата на посаду судді з числа осіб, які мають встановлений Законом (Закон N 1402-VIII) досвід професійної діяльності адвоката, оцінюється за такими складовими:

5.1. Досвід надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань.

5.2. Досвід правового супроводу діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави.

5.3. Досвід складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру.

5.4. Досвід захисту прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні.

5.5. Досвід захисту прав, свобод і законних інтересів особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію).

5.6. Досвід захисту прав, свобод і законних інтересів особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення.

5.7. Досвід надання правової допомоги свідку у кримінальному провадженні.

5.8. Досвід представництва інтересів потерпілого під час розгляду справи про адміністративне правопорушення.

5.9. Досвід представництва прав і обов'язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні.

5.10. Досвід представництва інтересів фізичних і юридичних осіб у цивільному судочинстві.

5.11. Досвід представництва інтересів фізичних і юридичних осіб у господарському судочинстві.

5.12. Досвід представництва інтересів фізичних і юридичних осіб в адміністративному судочинстві.

5.13. Досвід участі у конституційному провадженні.

5.14. Досвід представництва інтересів фізичних і юридичних осіб в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами.

5.15. Досвід надання правової допомоги під час виконання та відбування кримінальних покарань.

5.16. Досвід роботи третейським суддею (арбітром), участь у роботі закордонних юрисдикційних органів.

5.17. Досвід професійної діяльності під час урегулювання спорів, зокрема, у комерційних третейських судах, розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах, надання правових висновків (афедевітів) тощо.

5.18. Участь в адвокатському самоврядуванні.

5.19. Участь у діяльності об'єднань адвокатів, правничих та правозахисних громадських організацій.

5.20. Досвід співпраці з міжнародними адвокатськими або іншими фаховими організаціями.

5.21. Участь у дорадчих органах, які діють у судовій системі.

5.22. Досвід нормотворчої роботи.

5.23. Інформація про окремі ухвали (постанови), які мають значення для визначення критерію професійної компетентності.

5.25. Інформація про судові рішення, якими адвоката притягнуто до відповідальності за дії (поведінку), пов'язані зі здійсненням відповідної професійної діяльності.

5.26. Керівництво адвокатським стажуванням.

5.27. Інформація про участь у справах, що були предметом розгляду міжнародними судовими установами та іншими міжнародними організаціями.

5.28. Інша інформація, що міститься у досьє кандидата на посаду судді.

Цей показник визначається на підставі результатів дослідження інформації, яка міститься у досьє кандидата на посаду судді, і співбесіди.

6. Фахова діяльність для кандидата на посаду судді з числа осіб, які мають досвід професійної діяльності представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного):

6.1. Досвід представництва інтересів фізичних та юридичних осіб, пов'язаний з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, в органах реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

6.2. Досвід представництва інтересів фізичних та юридичних осіб, пов'язаний з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, у судових органах.

6.3. Досвід представництва інтересів фізичних та юридичних осіб, пов'язаний з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, в кредитних установах.

6.4. Досвід представництва інтересів фізичних та юридичних осіб, пов'язаний з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, у відносинах з іншими фізичними та юридичними особами.

6.5. Інформація про об'єкти інтелектуальної власності, у реєстрації яких відмовлено.

6.6. Інформація про оскарження національних рішень з питань інтелектуальної власності, зокрема до органів (патентних відомств) інших держав, а також їх результати.

6.7. Інформація про притягнення до відповідальності за дії, пов'язані із виконанням професійної діяльності у справах інтелектуальної власності.

6.8. Інформація про окремі ухвали (постанови), які мають значення для визначення критерію професійної компетентності.

6.9. Інша інформація, що може мати значення для визначення відповідного показника.

6.10. Наявність спеціальної освіти (у сфері інтелектуальної власності) та/або іншої вищої освіти.

Цей показник визначається на підставі результатів дослідження інформації, яка міститься у досьє кандидата на посаду судді, і співбесіди.

7. Діяльність кандидата на посаду судді щодо підвищення фахового рівня оцінюється (встановлюється) за такими складовими:

7.1. Дані про проходження підвищення кваліфікації.

7.2. Участь у професійних заходах (дискусіях, круглих столах, конференціях тощо) як доповідача.

7.3. Проходження стажування в наукових установах чи навчальних закладах.

7.4. Здійснення адвокатом наукової та викладацької діяльності, наявність публікацій у галузі права, наукового ступеня, вченого звання.

7.5. Проведення науково-дослідної роботи, складовою якої є патентні дослідження.

7.6. Інша інформація, що міститься у досьє кандидата на посаду судді.

8. Відповідність кандидата на посаду судді критерію особистої компетентності оцінюється за показниками та у спосіб, передбаченими цим Положенням, для визначення особистої компетентності судді.

9. Відповідність кандидата на посаду судді критерію соціальної компетентності оцінюється за показниками та у спосіб, передбаченими цим Положенням, для визначення соціальної компетентності судді.

10. Відповідність кандидата на посаду судді критерію професійної етики оцінюється (встановлюється) за такими показниками:

10.1. Відповідність витрат і майна кандидата на посаду судді та членів його сім'ї, а також близьких осіб задекларованим доходам.

10.2. Відповідність кандидата на посаду судді вимогам законодавства у сфері запобігання корупції.

10.3. Для науковців:

10.3.1. Дотримання норм та принципів, що визначають моральну поведінку вченого, його відповідальність перед суспільством, а також дотримання норм та принципів Етичного кодексу ученого України.

10.4. Для адвокатів:

10.4.1. Дотримання принципів та засад здійснення адвокатської діяльності щодо високих етичних стандартів поведінки та дотримання адвокатами особливих деонтологічних вимог і правил, визначених Правилами адвокатської етики.

10.5. Наявність фактів притягнення кандидата на посаду судді до відповідальності за вчинення проступків або правопорушень, які свідчать про неетичність його поведінки.

10.6. Інша інформація, що міститься у досьє кандидата на посаду судді.

Ці показники оцінюються за результатами дослідження інформації, яка міститься у досьє кандидата на посаду судді, та співбесіди.

11. Відповідність кандидата на посаду судді критерію доброчесності оцінюється (встановлюється) за такими показниками:

11.1. Достовірність відомостей, зазначених кандидатом на посаду судді у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларації про доходи від професійної діяльності для самозайнятої особи, фізичної особи - підприємця.

11.2. Достовірність відомостей, зазначених кандидатом на посаду судді у декларації родинних зв'язків та декларації доброчесності, а також інших документах, поданих кандидатом.

11.3. Наявність інформації про вчинення кандидатом на посаду судді проступків або правопорушень, які свідчать про його недоброчесність, а також фактів притягнення його до відповідальності.

11.4. Наявність незабезпечених зобов'язань майнового характеру, які можуть мати істотний вплив на здійснення правосуддя.

11.5. Відповідність витрат і майна кандидата на посаду судді та членів його сім'ї, а також близьких осіб задекларованим доходам.

11.6. Дотримання кандидатом на посаду судді законодавства, що регулює його професійну діяльність.

11.7. Надання адвокатом (патентним повіреним) правової допомоги з питань, які відповідають рівню його компетенції.

11.8. Чесність і сумлінність при здійсненні професійної діяльності.

11.9. Інші дані, які можуть вказувати про відповідність кандидата на посаду судді критерію доброчесності.

Ці показники оцінюються за результатами співбесіди та дослідження інформації, яка міститься у досьє кандидата на посаду судді, зокрема:

1) інформації та документів, наданих кандидатом на посаду судді, та будь-якої іншої інформації, яка міститься у досьє кандидата на посаду судді;

2) інформації, наданої центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику, органом державного фінансового контролю в Україні, іншими органами державної влади, установами та організаціями;

3) декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

4) декларації родинних зв'язків та декларації доброчесності кандидата на посаду судді;

5) результатів повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (у разі її проведення);

6) висновку Громадської ради доброчесності (за наявності);

7) іншої інформації, що включена до досьє кандидата на посаду судді.

12. Для встановлення відповідності кандидата на посаду судді критеріям кваліфікаційного оцінювання за визначеними цим Положенням показниками використовуються також інші відомості та дані, на підставі яких може встановлюватися відповідність кандидата на посаду судді критеріям кваліфікаційного оцінювання, а також будь-яка інша інформація стосовно кандидата на посаду судді, яка міститься у досьє кандидата на посаду судді.

Глава 4. Тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей

1. Тестування особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей проводиться у разі ухвалення Комісією відповідного рішення та за визначеною у ньому методикою.

Рішення Комісії щодо проведення цих тестувань не може встановлюватися індивідуально стосовно певного судді чи групи суддів у межах проведення відповідної процедури кваліфікаційного оцінювання.

2. Метою тестувань особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей є оцінювання показників особистої, соціальної компетентності, професійної етики та доброчесності судді (кандидата на посаду судді).

3. Критерії та показники, які визначаються за допомогою тестувань:

3.1. Особиста компетентність оцінюється (встановлюється) за такими показниками:

3.1.1. Когнітивні якості особистості:

3.1.1.1. Логічне мислення.

3.1.1.2. Абстрактне мислення.

3.1.1.3. Вербальне мислення.

3.1.1.4. Загальний показник.

3.1.2. Емотивні якості особистості:

3.1.2.1. Стресостійкість.

3.1.2.2. Емоційна стабільність.

3.1.2.3. Контроль емоцій.

3.1.2.4. Контроль імпульсів.

3.1.2.5. Патопсихологічні ризики.

3.1.3. Мотиваційно-вольові якості особистості:

3.1.3.1. Відповідальність.

3.1.3.2. Стійкість робочої мотивації.

3.1.3.3. Рішучість.

3.1.3.4. Дисциплінованість.

3.1.3.5. Кооперативність.

3.1.3.6. Здатність відстоювати власні переконання.

3.2. Соціальна компетентність оцінюється (встановлюється) за такими показниками:

3.2.1. Комунікативність.

3.2.2. Організаторські здібності.

3.2.3. Управлінські властивості особистості.

3.2.4. Моральні риси особистості:

3.2.4.1. Чесність.

3.2.4.2. Порядність.

3.2.4.3. Розуміння і дотримання правил та норм.

3.2.4.4. Відсутність схильності до контрпродуктивних дій.

3.2.4.5. Дисциплінованість.

3.2.4.6. Лояльність.

3.3. Професійна етика оцінюється (встановлюється) за показником "Морально-психологічні якості (інтегративність)", який визначається за такими складовими:

3.3.1. Розуміння і дотримання правил та норм.

3.3.2. Здатність відстоювати власні переконання.

3.3.3. Дисциплінованість.

3.3.4. Повага до інших.

3.4. Доброчесність оцінюється (встановлюється) за показником "Загальна оцінка інтегративності (доброчесності)", який визначається за такими складовими:

3.4.1. Чесність і порядність.

3.4.2. Відсутність контрпродуктивних дій.

3.4.3. Відсутність схильності до зловживань.

Ці показники оцінюються на підставі висновку про підсумки таких тестувань і за результатами дослідження інформації, яка міститься у суддівському досьє (досьє кандидата на посаду судді), та співбесіди.

4. Методика проведення тестувань затверджується Комісією.

5. Результати тестувань особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей зберігаються у суддівському досьє (досьє кандидата на посаду судді) відповідно до порядку формування і ведення суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді).

6. Результати тестувань особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей судді (кандидата на посаду судді) не підлягають оприлюдненню та не є відкритими для загального доступу.

6.1. Результати тестувань особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей судді (кандидата на посаду судді) є дійсними протягом одного року з дня ухвалення рішення Комісією за результатами відповідного кваліфікаційного оцінювання і враховуються у разі проведення кваліфікаційного оцінювання протягом цього періоду.

Глава 5. Застосування інших засобів встановлення відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям кваліфікаційного оцінювання

1. Застосування інших засобів встановлення відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям кваліфікаційного оцінювання відповідно до статті 85 Закону (Закон N 1402-VIII) здійснюється за рішенням Комісії про проведення відповідного кваліфікаційного оцінювання.

2. Іншими засобами встановлення відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям кваліфікаційного оцінювання є, зокрема:

2.1. Дослідження копій окремих судових рішень, технічних записів фіксування судового засідання та журналу або протоколу судового засідання.

2.2. Опитування сторін, представників сторін у справах, розглянутих суддею одноосібно або у складі колегії суддів.

2.3. Відвідування інспектором Комісії відкритого судового засідання.

2.4. Регулярне оцінювання судді.

2.5. Опитування суддів суду, в якому суддя обіймає посаду, суддів судів, які переглядали рішення, винесені цим суддею, суддів судів, рішення яких переглядав цей суддя.

3. Інші засоби встановлення відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям кваліфікаційного оцінювання є додатковими джерелами визначення показників кваліфікаційного оцінювання та можуть застосовуватися Комісією або за дорученням Комісії членом Комісії, який готує доповідь щодо суддівського досьє, або за його дорученням - інспектором.

4. За допомогою інших засобів встановлення відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання досліджуються виключно якість підготовки тексту судового рішення, дотримання суддею правил ведення судового засідання, суддівської етики, а також виконання суддею інших його обов'язків. Член Комісії, який готує доповідь щодо суддівського досьє, не має права давати оцінку судовому рішенню по суті.

5. Застосування інших засобів встановлення відповідності судді критеріям кваліфікаційного оцінювання здійснюється з урахуванням усього періоду здійснення правосуддя суддею, який підлягає оцінюванню.

6. Результати застосування інших засобів встановлення відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям кваліфікаційного оцінювання зберігаються у суддівському досьє (досьє кандидата на посаду судді).

Глава 6. Визначення результатів кваліфікаційного оцінювання

1. Встановлення відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям кваліфікаційного оцінювання здійснюється членами Комісії за їх внутрішнім переконанням відповідно до результатів кваліфікаційного оцінювання.

2. Показники відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям кваліфікаційного оцінювання досліджуються окремо один від одного та у сукупності.

3. Усі статистичні дані є допоміжними показниками у процесі кваліфікаційного оцінювання та мають бути досліджені у сукупності з якісними показниками.

4. Рішення про підтвердження здатності здійснювати правосуддя суддею (кандидатом на посаду судді) у відповідному суді ухвалюється у випадку отримання ним мінімально допустимих і більших балів за результатами іспиту, а також бала, більшого за 0, за результатами оцінювання критеріїв особистої компетентності, соціальної компетентності професійної етики та доброчесності.

5. Оцінювання критеріїв:

5.1. Критерії компетентності:

5.1.1. Професійна компетентність (за показниками, отриманими під час іспиту) - 300 балів, з яких:

5.1.1.1. Рівень знань у сфері права - 90 балів.

5.1.1.2. Рівень практичних навичок та умінь у правозастосуванні - 120 балів.

5.1.1.3. Ефективність здійснення суддею правосуддя або фахова діяльність для кандидата на посаду судді - 80 балів.

5.1.1.4. Діяльність щодо підвищення фахового рівня - 10 балів.

5.1.2. Особиста компетентність - 100 балів.

5.1.3. Соціальна компетентність - 100 балів.

5.2. Критерій професійної етики - 250 балів, з яких:

5.2.1. Морально-психологічні якості - 100 балів.

5.2.2. Інші показники - 150 балів.

Цей критерій оцінюється у 0 балів за наявності доказів невідповідності судді (кандидата на посаду судді) вимогам професійної етики.

5.3. Критерій доброчесності - 250 балів, з яких:

5.3.1. Інтегративність - 100 балів.

5.3.2. Інші показники - 150 балів.

Цей критерій оцінюється у 0 балів за наявності доказів невідповідності судді (кандидата на посаду судді) вимогам доброчесності.

6. Встановлення мінімально допустимого бала:

6.1. Мінімально допустимим є бал, отриманий за результатами оцінки критерію кваліфікаційного оцінювання, який дозволяє судді (кандидату на посаду судді) продовжувати участь у кваліфікаційному оцінюванні.

6.2. Мінімально допустимий бал визначається для:

6.2.1. Анонімного письмового тестування.

6.2.2. Виконання практичного завдання.

6.2.3. Іспиту.

6.3. Мінімально допустимі бали при складенні анонімного письмового тестування та виконанні практичного завдання визначаються рішенням Комісії за критеріальним методом відповідно до Порядку проведення іспиту та методики встановлення його результатів.

Мінімально допустимий бал при виконанні практичного завдання встановлюється для визначення мінімально допустимого бала іспиту.

6.4. Мінімально допустимий бал іспиту визначається рішенням Комісії за сумою мінімально допустимих балів анонімного письмового тестування та виконання практичного завдання.

6.5. Мінімально допустимий бал при оцінюванні критеріїв особистої та соціальної компетентності може визначатися Комісією з урахуванням підсумків тестувань особистих морально-психологічних якостей та загальних здібностей (у разі проведення).

7. Суддя (кандидат на посаду судді), який за результатами складення анонімного письмового тестування набрав менше мінімально допустимого бала, на підставі відповідного рішення Комісії не допускається до виконання практичного завдання, припиняє участь у кваліфікаційному оцінюванні та визнається таким, що не підтвердив здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді.

8. Суддя (кандидат на посаду судді), який за результатами виконання практичного завдання набрав менше мінімально допустимого бала, допускається до наступного етапу кваліфікаційного оцінювання у разі набрання ним мінімально допустимого бала іспиту.

9. Суддя (кандидат на посаду судді), який за результатами етапу "Іспит" набрав менше мінімально допустимого бала, на підставі відповідного рішення Комісії не допускається до етапу "Дослідження досьє та співбесіда", припиняє участь у кваліфікаційному оцінюванні та визнається таким, що не підтвердив здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді або відповідність займаній посаді.

10. Оцінка критеріїв (показників) на етапі дослідження досьє та співбесіди встановлюється шляхом виведення середнього арифметичного на підставі оцінок кожного члена Комісії, який брав участь у співбесіді під час кваліфікаційного оцінювання.

РОЗДІЛ III.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ

1. Кваліфікаційне оцінювання проводиться на підставі заяви судді (кандидата на посаду судді), поданої для участі у конкурсі на зайняття вакантної посади судді, або рішення Комісії.

1.1. Суддя (кандидат на посаду судді) може звернутися до Комісії з відповідною заявою про проведення стосовно нього кваліфікаційного оцінювання не раніше ніж через один рік з дня ухвалення рішення Комісією за результатами останнього кваліфікаційного оцінювання.

1.2. Суддя (кандидат на посаду судді) має право брати участь у конкурсі на зайняття вакантної посади судді в суді того самого чи нижчого рівня тієї самої спеціалізації, який проводиться протягом одного року з дня ухвалення рішення Комісією за результатами його останнього кваліфікаційного оцінювання з використанням результатів такого оцінювання у рейтингу відповідного конкурсу та з урахуванням умов його проведення.

1.3. Результати останнього кваліфікаційного оцінювання судді (кандидата на посаду судді) зараховуються до рейтингу учасників конкурсу за умови підтвердження ним здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді та подання відповідної заяви.

1.4. Порядок врахування результатів останнього кваліфікаційного оцінювання кандидата на посаду судді, яке проводилося в межах попереднього конкурсу, визначається рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

2. Порядок подання заяви про проведення кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття вакантної посади судді визначається Положенням про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді та умовами проведення конкурсу.

3. Зразки відповідних заяв про проведення кваліфікаційного оцінювання затверджуються Комісією та розміщуються на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Комісія протягом трьох місяців із дня надходження відповідної письмової заяви ухвалює рішення про призначення кваліфікаційного оцінювання, крім проведення кваліфікаційного оцінювання у зв'язку з накладенням дисциплінарного стягнення чи інших випадків, визначених законом.

5. Комісія ухвалює рішення про відмову судді (кандидату на посаду судді) у допуску до кваліфікаційного оцінювання, якщо:

5.1. Суддя (кандидат на посаду судді) не відповідає встановленим законом вимогам до судді відповідного суду.

5.2. Заява судді (кандидата на посаду судді) та подані ним документи не відповідають встановленим законом та рішеннями Комісії вимогам.

5.3. Суддя (кандидат на посаду судді) звернувся до Комісії з відповідною заявою раніше ніж через один рік з дня ухвалення Комісією рішення за результатами останнього його кваліфікаційного оцінювання, крім випадків, коли така заява подається для участі у конкурсі на зайняття вакантної посади судді суду того ж або нижчого рівня та спеціалізації, як це передбачено у пункті 1 цього розділу.

6. Заява про проведення кваліфікаційного оцінювання залишається без розгляду, якщо суддя (кандидат на посаду судді) звернувся із заявою про залишення його заяви без розгляду.

7. Комісія не пізніше як за десять днів до дати проведення кваліфікаційного оцінювання повідомляє суддю (кандидата на посаду судді) про час та місце проведення такого оцінювання за вказаною у заяві адресою (поштовою або електронною) або за місцем роботи.

8. Інформація про проведення кваліфікаційного оцінювання розміщується на офіційному веб-сайті Комісії.

9. Організація та проведення засідання Комісії з питань кваліфікаційного оцінювання здійснюється у порядку, визначеному Законом (Закон N 1402-VIII) та Регламентом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, затвердженим рішенням Комісії від 13 жовтня 2016 року N 81/зп-16 (Рішення N 81/зп-16) (далі - Регламент Комісії).

10. Перебіг кваліфікаційного оцінювання фіксується за допомогою технічних засобів: іспит - відеофіксація; співбесіда - аудіофіксація.

Аудіозаписи засідань є невід'ємною частиною протоколів засідань. Кваліфікаційне оцінювання може проводитися у режимі прямої відео-трансляції.

11. Комісія після встановлення результатів етапу кваліфікаційного оцінювання ухвалює рішення щодо допуску до наступного етапу та повідомляє про нього суддю (кандидата на посаду судді).

12. Особиста участь судді (кандидата на посаду судді) під час проведення кваліфікаційного оцінювання є обов'язковою.

13. Неявка судді для проходження кваліфікаційного оцінювання у встановлені Комісією строки за відсутності поважних причин такої неявки є підставою для ухвалення рішення про непідтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді або невідповідності судді займаній посаді.

Поважними причинами неявки судді для проходження кваліфікаційного оцінювання є обставини, настання яких не залежить від волі судді і які перешкоджають участі судді у кваліфікаційному оцінюванні та підтверджуються відповідними документами.

Про причини неявки суддя зобов'язаний письмово повідомити Комісію протягом п'яти робочих днів після виходу на роботу або припинення дії обставин, які були причиною неявки на кваліфікаційне оцінювання, а також звернутися до Комісії з письмовою заявою для встановлення строків проведення стосовно нього кваліфікаційного оцінювання.

Неявка судді (кандидата на посаду судді) для проходження кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі на зайняття вакантної посади судді не перешкоджає проведенню конкурсу та є підставою припинення проведення стосовно нього кваліфікаційного оцінювання.

Непідтвердження суддею відповідності займаній посаді в силу неявки для проходження кваліфікаційного оцінювання без поважних причин є підставою для внесення Комісією до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про звільнення судді з посади.

Непідтвердження суддею здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді в силу невиконання рішення органу, що здійснював дисциплінарне провадження стосовно нього, у результаті неявки на проходження цього оцінювання без поважних причин - є підставою для надання Комісією до Вищої ради правосуддя відповідного повідомлення для вирішення питання про застосування до судді дисциплінарного стягнення, передбаченого частиною восьмою статті 109 Закону (Закон N 1402-VIII).

14. Іспит проводиться з метою виявлення рівня знань, практичних навичок та умінь у застосуванні закону, здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді та з відповідною спеціалізацією.

Іспит складається з двох стадій:

1) складення анонімного письмового тестування;

2) виконання практичного завдання.

Рішення про черговість стадій проведення іспиту ухвалює Комісія. Якщо не ухвалене інше рішення, першою стадією іспиту є складення анонімного письмового тестування.

У разі ухвалення рішення Комісії про зміну черговості стадій складення іспиту порядок допуску до наступної стадії та застосування мінімально допустимих балів визначається зазначеним рішенням.

Для цілей проведення іспиту Комісія на підставі відповідних рішень:

1) визначає мінімально допустимі бали анонімного письмового тестування та виконання практичного завдання;

2) затверджує деперсоніфіковані (кодовані) та персоніфіковані (декодовані) результати анонімного письмового тестування та практичного завдання;

3) визначає мінімально допустимий бал іспиту та затверджує його результати.

15. У разі порушення суддею (кандидатом на посаду судді) порядку проведення іспиту Комісія може ухвалити відповідне рішення про припинення проведення стосовно нього кваліфікаційного оцінювання.

16. Дослідження досьє полягає у систематизації, аналізуванні, збиранні, уточненні даних досьє судді (кандидата на посаду судді) з метою визначення попередніх показників критеріїв кваліфікаційного оцінювання.

17. Дослідження досьє здійснюється членом Комісії, визначеним для підготовки до розгляду і доповіді справи щодо проведення кваліфікаційного оцінювання стосовно відповідного судді або кандидата на посаду судді (далі - доповідач).

18. За результатами дослідження досьє доповідач готує доповідь.

У доповіді доповідач зазначає, зокрема, встановлені під час дослідження показники відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям кваліфікаційного оцінювання, а також пропозиції щодо дослідження досьє.

19. Співбесіда полягає в обговоренні результатів дослідження досьє та складається з таких етапів:

19.1. Оголошення доповіді за результатами дослідження досьє.

19.2. Надання судді (кандидату на посаду судді) можливості доповнити, уточнити чи спростувати оголошену в доповіді інформацію.

19.3. Послідовне обговорення з суддею (кандидатом на посаду судді) показників, оцінювання яких потребує уточнення, з метою прийняття остаточного рішення щодо підтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді або відповідності судді займаній посаді.

20. Співбесіда проходить у формі засідання Комісії у складі, визначеному рішенням Комісії про проведення кваліфікаційного оцінювання.

Обговорення відбувається шляхом опитування судді (кандидата на посаду судді) доповідачем і членами Комісії та надання суддею (кандидатом на посаду судді) відповідей і пояснень.

Під час співбесіди обов'язковому обговоренню із суддею (кандидатом) підлягають дані щодо його відповідності критеріям професійної етики та доброчесності.

21. Суддя (кандидат на посаду судді) до проведення співбесіди має право:

21.1. Знайомитися з матеріалами досьє не пізніше ніж за десять робочих днів до проведення співбесіди, крім проведення кваліфікаційного оцінювання за рішенням Комісії у зв'язку з накладенням дисциплінарного стягнення.

21.2. Надавати документи (завірені копії документів) чи іншу інформацію, яка доповнює, спростовує чи уточнює дані, що містяться у досьє.

21.3. Надавати свої пояснення, зокрема у письмовому вигляді.

Письмові пояснення надаються суддею (кандидатом на посаду судді) не пізніше п'яти робочих днів з дня ознайомлення з матеріалами досьє. Усні пояснення надаються суддею під час проведення співбесіди.

22. Суддя (кандидат на посаду судді), який проходить кваліфікаційне оцінювання, під час співбесіди має право надавати пояснення з питань, пов'язаних з проходженням іспиту, та інформації і документів, що містяться в його досьє, надавати коментарі, документи та інформацію за розділами досьє.

23. Члени Комісії мають право ставити судді (кандидату на посаду судді) запитання щодо оголошених під час доповіді показників, самостійно знайомитися з досьє, ставити запитання доповідачу, порушувати перед Комісією питання, які виникли під час ознайомлення з досьє.

24. У разі необхідності під час співбесіди може бути оголошено перерву.

За потреби отримання інформації та копій документів і матеріалів (зокрема з обмеженим доступом) стосовно судді (кандидата на посаду судді) та членів його сім'ї перерва триває до отримання відповідей на запити Комісії.

Тривалість перерви під час співбесіди в межах кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі не повинна перешкоджати визначенню результатів конкурсу.

25. Кваліфікаційне оцінювання може бути зупинено за рішенням Комісії у випадках, передбачених статтями 84 (Закон N 1402-VIII) та 86 Закону (Закон N 1402-VIII).

Кваліфікаційне оцінювання судді зупиняється, якщо орган, що здійснює дисциплінарне провадження стосовно судді, ухвалить рішення щодо накладення дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

У разі зупинення на підставі статті 84 Закону (Закон N 1402-VIII) кваліфікаційного оцінювання судді (кандидата на посаду судді) його участь у конкурсі припиняється.

26. Під час анонімного письмового тестування, виконання практичного завдання та оголошення результатів іспиту, а також під час співбесіди можуть бути присутні як спостерігачі будь-які заінтересовані особи.

Під час проведення співбесіди можуть бути присутні уповноважені представники органу суддівського самоврядування та/або представники Громадської ради доброчесності.

Представники органу суддівського самоврядування можуть брати участь в обговоренні результатів дослідження досьє з дозволу головуючого на засіданні члена Комісії.

Представники Громадської ради доброчесності з дозволу головуючого на засіданні члена Комісії можуть брати участь в обговоренні під час співбесіди висновку Громадської ради доброчесності про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та/або доброчесності або наданої Громадською радою доброчесності інформації.

27. Заінтересована особа зобов'язана не пізніше ніж за десять днів до дати проведення відповідного етапу кваліфікаційного оцінювання письмово повідомити Комісію про свої наміри бути присутнім на ньому, додавши до звернення документи, що підтверджують її інтерес в об'єктивності проведення кваліфікаційного оцінювання стосовно судді (кандидата на посаду судді), із зазначенням контактних засобів зв'язку для погодження із Комісією порядку такого спостереження.

28. Участь заінтересованих осіб не повинна перешкоджати Комісії у проведенні іспиту, а судді (кандидату на посаду судді) - належним чином складати тестування та виконувати практичне завдання.

За наявності підстав Комісія забезпечує можливість спостереження заінтересованих осіб за процедурою співбесіди у спеціально обладнаному приміщенні Комісії у режимі реального часу.

29. Засоби масової інформації не є заінтересованими особами у процедурі кваліфікаційного оцінювання та підлягають акредитації у визначеному для них Комісією порядку.

30. Уповноваженими суб'єктами з питань забезпечення організаційної підготовки до проведення іспиту та виконання функцій адміністративно-розпорядчого характеру, загального контролю за проведенням іспиту, а також під час проведення співбесіди, вирішення позаштатних та конфліктних ситуацій, координування та узгодження дій під час підготовки та проведення іспиту та співбесіди є члени Комісії, інспектори та працівники секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі - уповноважені представники).

Перелік уповноважених представників затверджується наказом Голови Комісії.

31. У разі недотримання заінтересованою особою погодженого з Комісією порядку присутності під час проведення іспиту уповноважені представники за участі члена Комісії зобов'язані невідкладно це зафіксувати шляхом складення відповідного акта та відмовити такій особі бути присутньою на іспиті із позбавленням такої можливості надалі.

Порядок перебування заінтересованих осіб в місці проведення кваліфікаційного оцінювання визначається Комісією.

32. За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісія ухвалює одне із таких рішень:

32.1. У разі визначення здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді:

32.1.1. Рішення про підтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді.

32.1.2. Рішення про непідтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді.

32.2. У випадку оцінювання відповідності займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п'ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" (Закон N 1401-VIII):

32.2.1. Рішення про відповідність судді займаній посаді.

32.2.2. Рішення про невідповідність судді займаній посаді.

33. У разі недопуску судді (кандидата на посаду судді) до наступного етапу кваліфікаційного оцінювання за результатами попереднього етапу Комісія може ухвалити рішення про:

33.1. Непідтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді (у випадку проведення кваліфікаційного оцінювання з метою визначення здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді).

33.2 Невідповідність судді займаній посаді (у разі проведення кваліфікаційного оцінювання з метою оцінювання відповідності займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п'ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" (Закон N 1401-VIII)).

34. Рішення Комісії, ухвалене за результатами кваліфікаційного оцінювання, складається зі вступної, описової, мотивувальної і резолютивної частин.

У вступній частині зазначаються:

1) дата, час та місце ухвалення рішення, його номер;

2) прізвища та ініціали членів Комісії, які брали участь в ухваленні рішення;

3) прізвище, ім'я, по батькові судді (кандидата на посаду судді), якого оцінено;

4) найменування суду, в якому суддя, якого оцінено, здійснює правосуддя.

В описовій частині рішення зазначаються:

1) підстави призначення кваліфікаційного оцінювання;

2) стислий опис його проведення.

У мотивувальній частині рішення зазначаються отримані суддею (кандидатом на посаду судді) бали з оцінювання відповідних критеріїв, відомості про загальну кількість балів за результатами кваліфікаційного оцінювання, посилання на визначені Законом (Закон N 1402-VIII) підстави його ухвалення або мотиви, з яких Комісія дійшла таких висновків. За наявності висновку Громадської ради доброчесності про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності у мотивувальній частині також зазначаються мотиви його прийняття або відхилення.

Резолютивна частина має містити висновок про те, чи підтвердив суддя (кандидат на посаду судді) здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді або чи відповідає суддя займаній посаді, а також кількість балів, набраних суддею за результатами успішного проходження процедури кваліфікаційного оцінювання.

35. Рішення Комісії про підтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді є підставою для подальшої участі судді (кандидата на посаді судді) у процедурах, передбачених Законом (Закон N 1402-VIII).

36. Рішення Комісії про непідтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді є підставою для припинення подальшої участі судді (кандидата на посаді судді) у процедурах, передбачених Законом (Закон N 1402-VIII).

37. Рішення Комісії про невідповідність судді займаній посаді є підставою для внесення подання до Вищої ради правосуддя з рекомендацією про звільнення судді з посади.

38. Вступна та резолютивна частини рішення Комісії оголошуються у засіданні Комісії відразу після його ухвалення.

Копія рішення Комісії за результатами проведення кваліфікаційного оцінювання надається судді (кандидату на посаду судді) за його заявою.

39. За наявності окремої думки члена Комісії, який брав участь у розгляді питання про кваліфікаційне оцінювання, вона викладається у письмовій формі і додається до досьє, про що головуючий повідомляє на засіданні.

40. Рішення Комісії, ухвалене за результатами проведення кваліфікаційного оцінювання, може бути оскаржене з підстав, передбачених статтями 88 (Закон N 1402-VIII) та 101 Закону (Закон N 1402-VIII).

41. Результати кваліфікаційного оцінювання судді (кандидата на посаду судді), який підтвердив здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді, використовуються для формування рейтингу учасників конкурсу на зайняття вакантної посади судді.

Результати кваліфікаційного оцінювання судді, який підтвердив здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді за рішенням органу, що здійснював дисциплінарне провадження, не використовуються для формування рейтингу учасників конкурсу на зайняття вакантної посади судді.

42. З метою сприяння Комісії у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання відповідно до Закону (Закон N 1402-VIII) утворюється Громадська рада доброчесності.

43. За наявності відповідних підстав Громадська рада доброчесності надає Комісії вмотивований висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності або іншу інформації стосовно судді (кандидата на посаду судді), які надаються та розглядаються Комісією у порядку, встановленому Регламентом Комісії (Рішення N 81/зп-16).

44. Висновок Громадської ради доброчесності про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та/або доброчесності розглядається складом Комісії, який забезпечує проведення відповідної процедури кваліфікаційного оцінювання.

45. За результатами розгляду висновку Громадської ради доброчесності про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та/або доброчесності Комісія ухвалює одне з рішень, передбачених цим Положенням.

46. Інформація, яка містилися у висновку, за наявності достатніх підстав береться до уваги Комісією під час визначення оцінок за відповідні критерії.

Комісія не надає оцінку судовим рішенням, відображеним у відповідному висновку або інформації, за відсутності посилання на рішення компетентного органу про притягнення судді (кандидата на посаду судді) до передбаченої законом відповідальності або встановлення факту порушення суддею (кандидатом на посаду судді) вимог законодавства.

47. У разі підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у суді рівня суду, в якому він працює або суді вищого рівня, у межах процедури конкурсу на зайняття вакантної посади судді цей суддя вважається таким, що підтвердив відповідність займаній посаді судді.

РОЗДІЛ IV.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З НАКЛАДЕННЯМ ДИСЦИПЛІНАРНОГО СТЯГНЕННЯ

1. Кваліфікаційне оцінювання судді у зв'язку з накладенням дисциплінарного стягнення проводиться у разі застосування до судді дисциплінарного стягнення, передбаченого пунктом 4 частини першої статті 109 Закону (Закон N 1402-VIII).

2. Організація та проведення кваліфікаційного оцінювання судді у зв'язку з накладенням дисциплінарного стягнення здійснюється за правилами, встановленими цим Положенням, з урахуванням особливостей, передбачених цим розділом.

3. Метою проведення кваліфікаційного оцінювання у зв'язку з накладенням дисциплінарного стягнення є підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді після проходження ним курсу підвищення кваліфікації у Національній школі суддів України, визначеного органом, що здійснює дисциплінарне провадження стосовно суддів.

4. Підставою для призначення кваліфікаційного оцінювання у зв'язку із накладенням дисциплінарного стягнення є рішення органу, що здійснює дисциплінарне провадження стосовно суддів.

Засвідчена копія рішення органу, що здійснює дисциплінарне провадження стосовно суддів, надсилається до Комісії у місячний строк з дня його ухвалення.

Після отримання копії рішення Комісія невідкладно направляє до суду, у якому працює суддя, запит про надання інформації та підтверджувальних документів щодо спеціалізації судді.

У разі ненадання судом запитуваної інформації протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту Комісії, спеціалізація для проведення кваліфікаційного оцінювання визначається Комісією відповідно до інформації суддівського досьє судді, щодо якого направлено відповідне рішення органу, що здійснює дисциплінарне провадження стосовно суддів.

5. Національна школа суддів України у десятиденний строк з дня закінчення курсу підвищення кваліфікації судді надає Комісії звіт про проходження курсу підвищення кваліфікації, визначеного органом, що здійснював дисциплінарне провадження стосовно судді.

6. Судді, стосовно яких накладено відповідне дисциплінарне стягнення, не пізніше 10 робочих днів з дня ухвалення рішення про його накладення повинні подати до Комісії заповнену анкету судді згідно з додатком 1, а також інформацію про підстави скасування і зміни з 2012 року судових рішень згідно з додатками 2 і 3.

(пункт 6 розділу IV у редакції рішення Комісії
від 16.02.2018 N 22/зп-18)

7. Кваліфікаційне оцінювання суддів у зв'язку з накладенням дисциплінарного стягнення проводиться відповідно до спеціалізації суду, здатність здійснювати правосуддя у якому підтверджується.

Судді місцевих та апеляційних загальних судів не пізніше 10 робочих днів з дня накладення стосовно них відповідного дисциплінарного стягнення повинні подати до Комісії заяву за формою, затвердженою Комісією.

8. Мінімально допустимий бал іспиту під час кваліфікаційного оцінювання суддів у зв'язку з накладенням дисциплінарного стягнення - 55 відсотків від максимально можливого бала, встановленого в межах цього іспиту.

Під час кваліфікаційного оцінювання суддів у зв'язку з накладенням дисциплінарного стягнення мінімально допустимий бал анонімного письмового тестування та виконання практичного завдання не встановлюється.

9. За результатами кваліфікаційного оцінювання судді у зв'язку з накладенням дисциплінарного стягнення Комісія ухвалює одне з таких рішень:

9.1. Про підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді.

9.2. Про непідтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді.

10. Рішення про підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді ухвалюється у разі отримання суддею мінімально допустимого і більшого бала за результатами іспиту, а також більше 50 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання критеріїв на етапі дослідження досьє та проведення співбесіди за умови отримання за кожен з критеріїв бала більшого за 0.

11. Рішення Комісії про підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді після застосування до нього дисциплінарного стягнення у порядку, передбаченому пунктом 4 частини першої статті 109 Закону (Закон N 1402-VIII), має наслідком погашення дисциплінарного стягнення протягом двох років з дня ухвалення рішення про його накладення у разі, якщо суддю протягом цього строку не буде піддано новому дисциплінарному стягненню та підстава для нового стягнення не матиме місця протягом зазначеного строку.

12. Суддя, який за результатами кваліфікаційного оцінювання у зв'язку з накладенням дисциплінарного стягнення підтвердив здатність судді здійснювати правосуддя у відповідному суді, вважається таким, що підтвердив відповідність займаній посаді судді після погашення відповідного дисциплінарного стягнення.

РОЗДІЛ V.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ СУДДІ ЗАЙМАНІЙ ПОСАДІ

1. Організація та проведення кваліфікаційного оцінювання судді для підтвердження відповідності судді займаній посаді здійснюється за правилами, встановленими цим Положенням, з урахуванням особливостей, передбачених цим розділом.

2. Кваліфікаційне оцінювання для підтвердження відповідності судді займаній посаді проводиться у складі колегії Комісії.

3. Кваліфікаційне оцінювання на відповідність судді займаній посаді проводиться відповідно до спеціалізації суду, відповідність у якому підтверджується.

4. Для участі у кваліфікаційному оцінюванні з метою підтвердження відповідності займаній посаді суддя повинен зареєструвати на офіційному веб-сайті Комісії свої наміри на проходження такого оцінювання або подати до Комісії заяву у довільній формі.

5. Кваліфікаційне оцінювання суддів місцевих та апеляційних загальних судів проводиться з урахуванням обраної ними спеціалізації.

Судді місцевих та апеляційних загальних судів повинні повідомити Комісії спеціалізацію, за якою вони мають намір пройти відповідне оцінювання. У розміщеній на офіційному веб-сайті Комісії системі реєстрації намірів відповідь на запитання: "З урахуванням якої визначеної для Вас у суді спеціалізації (у разі визначення) Ви маєте намір проходити кваліфікаційне оцінювання" (кримінальна або цивільна), для суддів місцевих та апеляційних загальних судів є обов'язковою.

6. Неповідомлення судді про наміри проходити відповідне оцінювання не перешкоджає Комісії призначити таке оцінювання стосовно судді.

7. Питання про спеціалізацію, за якою суддя проходитиме оцінювання на відповідність займаній посаді, вирішуватиметься Комісією під час призначення такого оцінювання.

8. Суддя не пізніше 10 робочих днів з моменту оприлюднення (отримання) повідомлення про призначення кваліфікаційного оцінювання для підтвердження відповідності займаній посаді зобов'язаний подати до Комісії заповнену анкету судді згідно з додатком 1, а також інформацію про підстави скасування і зміни з 2012 року судових рішень згідно з додатками 2 і 3.

(пункт 8 розділу V у редакції рішення Комісії
від 16.02.2018 N 22/зп-18)

9. Мінімально допустимий бал іспиту під час кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді - 50 відсотків від максимально можливого бала, встановленого в межах цього іспиту.

10. За результатами кваліфікаційного оцінювання судді для підтвердження відповідності займаній посаді Комісія ухвалює одне з таких рішень:

10.1. Про відповідність займаній посаді судді.

10.2. Про невідповідність займаній посаді судді.

11. Рішення про підтвердження відповідності судді займаній посаді ухвалюється у разі отримання суддею мінімально допустимого і більшого бала за результатами іспиту, а також більше 67 відсотків від суми максимально можливих балів за результатами кваліфікаційного оцінювання всіх критеріїв за умови отримання за кожен з критеріїв бала більшого за 0.

РОЗДІЛ VI.
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Процедури первинного кваліфікаційного оцінювання, розпочаті до 30 вересня 2016 року, завершуються відповідно до Порядку та методології кваліфікаційного оцінювання судді, затвердженого рішенням Комісії від 21.10.2015 N 67/зп-15 та погодженого рішенням Ради суддів України від 11.12.2015 N 14 (Порядок N 14), та Положення про складення іспиту та методику його оцінювання під час кваліфікаційного оцінювання судді, затвердженого рішенням Комісії від 26.10.2015 N 70/зп-15 та погодженого рішенням Ради суддів України від 11.12.2015 N 15 (Положення N 15).

2. Процедури повторного кваліфікаційного оцінювання проводяться за правилами, визначеними цим Положенням для кваліфікаційного оцінювання з метою підтвердження відповідності судді займаній посаді.

3. Суддя, стосовно якого станом на 13.02.2018 призначено кваліфікаційне оцінювання для підтвердження відповідності займаній посаді, зобов'язаний не пізніше 10 робочих днів від дати, визначеної йому для складення іспиту, подати до Комісії заповнену анкету судді згідно з додатком 1, а також інформацію про підстави скасування і зміни з 2012 року судових рішень згідно з додатками 2 і 3.

(розділ VI доповнено пунктом 3 згідно з
рішенням Комісії від 16.02.2018 N 22/зп-18)

 

Додаток 1
до Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення

АНКЕТА СУДДІ

 
 
Місце для
фотокартки
3,5 х 4,5
 
 

_
П. І. Б. (у називному відмінку)
_
(найменування суду)
_

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУДДЮ

1.1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1. Прізвище, ім'я, по батькові

 

2. Попередні прізвища, ім'я, по батькові, дата та місце реєстрації їх зміни, орган, який провів відповідну реєстрацію
(За наявності. У разі неодноразових змін прізвища, ім'я, по батькові вказати всі випадки в хронологічному порядку)

 

3. Дата народження

 

 

 

 

 

 

 

 

рік

місяць

дата

4. Адреса електронної пошти для направлення кореспонденції

 

5. Адреса для направлення поштової кореспонденції
(поштовий індекс, область, район, населений пункт (місто, селище, село), район у місті, вулиця, номер будинку та квартири (за наявності)

 

6. Адреса за місцем фактичного проживання
(поштовий індекс, область, район, населений пункт (місто, селище, село), район у місті, вулиця, номер будинку та квартири (за наявності)

 

7. Адреса реєстрації місця проживання
(поштовий індекс, область, район, населений пункт (місто, селище, село), район у місті, вулиця, номер будинку та квартири (за наявності)

 

8. Номери контактних телефонів

службовий:

 

домашній:

 

мобільний:

 

9. Місце народження та дата запису акта про народження, назва органу, який провів реєстрацію народження (відповідно до відомостей, внесених до свідоцтва про народження)

 

10. Дата набуття (прийняття) громадянства України
(якщо громадянство Вами змінювалося, вкажіть дані про попереднє громадянство)

 

11. Вкажіть, чи маєте громадянство іншої держави
(якщо так, то вкажіть дату набуття (прийняття) громадянства та якої держави)

 

12. Вкажіть номер, серію паспорта громадянина України, ким і коли виданий

 

13. Вкажіть реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер)
(якщо Ви в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера, вкажіть це, зазначте дату відмови та поясніть її причини)

 

14. Вкажіть Ваш сімейний стан
(у разі якщо Ви перебуваєте (перебували) в шлюбі - вкажіть П. І. Б. чоловіка/дружини як дошлюбне, так і прізвище після одруження, дату та місце укладення шлюбу. Якщо шлюб на час заповнення анкети розірваний, зазначте це та вкажіть дату і місце розірвання шлюбу)

 

15. Вкажіть повні прізвище, ім'я, по батькові членів Вашої сім'ї: особи, з якою перебуваєте в шлюбі, неповнолітніх дітей, осіб, які перебувають під Вашою опікою, піклуванням, зокрема осіб, з якими Ви спільно проживаєте, але не перебуваєте в шлюбі (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних, наприклад, у випадку спільної оренди житла чи проживання у кімнаті гуртожитку).
Зазначте дату і місце їх народження, громадянство, адресу місця постійного проживання, місце роботи (навчання), посаду. У разі якщо особи не працюють, вкажіть попереднє місце їхньої роботи.
Якщо інформація судді не відома або стосунки не підтримуються, це необхідно зазначити

Ступінь родинного зв'язку

П. І. Б.
(у разі зміни вказати попереднє)

Дата, місце народження, громадянство

Місце роботи та посада

Адреса реєстрації місця проживання та адреса за місцем фактичного проживання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Вкажіть повні прізвище, ім'я, по батькові Ваших найближчих родичів (повнолітніх синів та дочок, батьків, рідних братів і сестер) та батьків другого з подружжя.
Зазначте дату і місце їх народження, громадянство, адресу місця постійного проживання, місце роботи (навчання), посаду. У разі, якщо особи не працюють, вкажіть останнє місце їхньої роботи.
Якщо інформація судді не відома або стосунки не підтримуються, це необхідно зазначити

Ступінь родинного зв'язку

П. І. Б.
(у разі зміни вказати попереднє)

Дата, місце народження, громадянство

Місце роботи та посада або заклад, де навчається

Адреса реєстрації місця проживання та адреса за місцем фактичного проживання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Вкажіть адреси місць Вашого проживання та реєстрації за останні 10 років (область, район, населений пункт (місто, селище, село), район у місті (за наявності), вулиця, N будинку та квартири), а також зазначте періоди проживання за відповідними адресами (у разі проживання за певною адресою без реєстрації, наведіть також докази, що можуть це підтвердити)

 

18. Зазначте, чи ставили вам діагноз або призначали лікування від патологічної чи імпульсивної тяги до алкоголю, наркотиків, азартних ігор?
(за наявності такої інформації надайте дані про те, чи контролюється і як добре контролюється цей стан зараз)

 

19. Вкажіть, чи є будь-яка причина, що завадить Вам бути стриманим, розсудливим, додержуватися емоційної дисципліни, яка вимагається від судді

 

20. Вкажіть, чи визнавались Ви судом обмежено дієздатним або недієздатним
(якщо так, зазначте повну адресу та назву органу опіки та піклування за місцем Вашої реєстрації та дату рішення, номер справи і найменування суду, який виніс це рішення)

 

21. Зазначте, чи є Ви військовозобов'язаним
(якщо так, вкажіть номер військового квитка, ким та коли він виданий, де перебуваєте на обліку, чи надавались Вам відстрочки від проходження військової служби, підстава та періоди)

 

22. Вкажіть, чи проводилася щодо Вас перевірка відповідно до Закону України "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII) за місцем роботи
(якщо так, повідомте про її результати та надайте відповідну довідку)

 

23. Наведіть перелік не більше п'яти осіб, які можуть надати Вам рекомендацію
(прізвище, ім'я, по батькові, поточна адреса, номер телефону та місце роботи)

 

24. Вкажіть Ваші спеціальні навики, які, на Вашу думку, допомагають Вам працювати суддею
(не більше 10 слів)

 

1.2. ВІДОМОСТІ ПРО ОСВІТУ

1. Вкажіть навчальний заклад (заклади), де Ви отримали вищу юридичну освіту за кваліфікаційним рівнем "спеціаліст", "магістр" (за наявності), його (їх) адресу, дату вступу і випуску, форму навчання, спеціальність і кваліфікацію, серію та номер диплома (дипломів), дату його (їх) видачі

 

2. Якщо вища юридична освіта здобута Вами в іноземних державах, укажіть, чи визнана вона в Україні в установленому законом порядку (якщо так, зазначте орган, який прийняв рішення про визнання освіти в Україні, та дату прийняття такого рішення)

 

3. Вкажіть, чи маєте Ви науковий ступінь
(якщо так, то зазначте країну, назву закладу, в якому Ви його здобули, рік, в якому здобутий ступінь, а також назву, коли і ким виданий документ, що його підтверджує)

 

4. Вкажіть, чи маєте Ви вчене звання
(якщо так, то зазначте назву, коли і ким виданий документ, що його підтверджує)

 

5. Вкажіть, чи підвищували Ви кваліфікацію (проходили перепідготовку) в галузі права. Якщо так, зазначте навчальні заклади, де Ви навчалися або проходили підвищення кваліфікації, їх адресу, дату вступу і випуску, спеціальність і кваліфікацію, отриману за результатами навчання, серію та номер диплома (або іншого документа) і дату його видачі
(якщо так, зазначте до 5 заходів)

 

6. Вкажіть, чи вільно Ви володієте державною мовою

 

7. Вкажіть, чи володієте Ви іноземними мовами
(якщо так, то вкажіть мову та рівень володіння нею:
читаєте та перекладаєте зі словником, або володієте на побутовому рівні, або вільно володієте.
У разі наявності документів, які підтверджують рівень Вашого володіння іноземними мовами, вкажіть відомості про них (назва документа, ким і коли виданий)

 

1.3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТРУДОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ
(відображена у трудовій книжці)

Дата прийому

Дата звільнення

Назва установи (підприємства, організації), посада, адреса, поштовий індекс, номер телефону

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ НА ПОСАДІ СУДДІ
(заповнюється суддею, який звернувся до Комісії
із заявою про проведення стосовно нього кваліфікаційного оцінювання)

1. Вкажіть вид документа про Ваше призначення на посаду судді

 

2. Вкажіть дату складення Вами присяги судді

 

3. Вкажіть, чи подавали Ви раніше заяви про рекомендування для переведення до іншого суду
(якщо так, зазначте дату подання заяви, назву суду та результати розгляду із вказівкою про назву акта, відповідно до якого Вас було переведено (за наявності)

 

4. Зазначте вид (види) спеціалізації (спеціалізацій), за якою (якими) Ви працювали останні 10 років перебування на посаді судді, а також строк роботи за відповідною спеціалізацією

 

5. Вкажіть, чи проходили Ви кваліфікаційне оцінювання
(якщо так, то зазначте його результати)

 

6. Вкажіть, чи займали Ви адміністративну посаду в суді упродовж перебування на посаді судді відповідного суду
(якщо так, зазначте назву цієї посади, строки перебування)

 

7. Зазначте не більше десяти, на Вашу думку, справ, у яких Ви здійснювали правосуддя та які можуть вказувати на Вашу компетентність
(вкажіть назву справи, суду, в якому вона розглядалася, суть справи (не більше 20 слів) та обставини, які можуть вказувати на Вашу компетентність (не більше 20 слів)

 

8. Вкажіть, чи викладалися Вами окремі думки у межах розгляду справи
(якщо так, наведіть, за бажанням, не більше п'яти таких думок з обґрунтуванням їх викладення обсягом не більше 25 слів для кожної)

 

9. Вкажіть, чи маєте Ви допуск до відомостей, що становлять державну таємницю
(якщо так, зазначте яким органом, коли та за якою формою такий допуск надано)

 

10. Вкажіть, чи постановлялися стосовно Вас окремі ухвали (постанови)
(якщо так, зазначте її (їх) дату, назву суду, який ухвалив відповідне рішення, інформацію щодо оскарження тощо.
Використовуйте обсяг не більше 100 слів)

 

3. ВІДОМОСТІ ПРО ПРИТЯГНЕННЯ ДО ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

1. Вкажіть, чи отримували Ви повістку, виклик до суду, чи були Ви арештовані, взяті під варту
(якщо так, зазначте деталі кожного такого випадку обсягом не більше 15 слів для кожного)

 

2. Вкажіть, чи порушувалося стосовно Вас кримінальне провадження (кримінальна справа)
(якщо так, зазначте:
1) зміст пред'явленого обвинувачення або/чи повідомлення про підозру (за якими статтями Кримінального кодексу України (чи законодавства іншої держави);
2) уповноважений(і) державний(і) орган(и), який (які) проводив (проводили) дізнання, досудове розслідування;
3) результати розгляду відповідних матеріалів (справи): орган, який прийняв відповідний процесуальний документ, дату його прийняття;
4) оскарження судового рішення;
5) чи визнаєте Ви себе винним у вчиненні інкримінованого Вам діяння.
Використовуйте обсяг не більше 150 слів)

 

3. Вкажіть, чи притягувалися Ви до відповідальності за неповагу до суду
(якщо так, зазначте усі такі випадки із вказівкою про підстави притягнення до відповідальності, дату і зміст рішення, яким Вас притягнуто до такої відповідальності, інформацію про його оскарження та скасування. Використовуйте обсяг не більше 100 слів)

 

4. Вкажіть, чи притягувалися Ви до адміністративної відповідальності
(якщо так, зазначте усі такі випадки із вказівкою про орган, який порушив адміністративне провадження, підстави притягнення до відповідальності, дату і зміст рішення за результатами його розгляду, інформацію про його оскарження та скасування, а також відомості щодо зняття адміністративного стягнення.
Використовуйте обсяг не більше 100 слів)

 

5. Вкажіть, чи притягувалися Ви до цивільної відповідальності
(якщо так, зазначте підстави притягнення до такої відповідальності, дату і зміст рішення за результатами, яким Вас було притягнуто до такої відповідальності, інформацію про його оскарження та скасування, а також відомості щодо зняття стягнення.
Використовуйте обсяг не більше 100 слів)

 

6. Вкажіть, чи притягувалися Ви до дисциплінарної відповідальності
(якщо так, зазначте усі такі випадки із вказівкою про підстави притягнення, дату і зміст рішення про застосування дисциплінарного стягнення, його вид, інформацію про його оскарження та скасування, а також відомості щодо зняття дисциплінарного стягнення. Використовуйте обсяг не більше 100 слів)

 

7. Зазначте, чи є невиконані судові рішення проти Вас, чи є/були випадки невиконання Вами обов'язків чи зобов'язань, накладених на Вас рішенням суду (включаючи рішення стосовно неповнолітніх)
(якщо так, зазначте обсягом до 20 слів такі випадки із посиланням на реквізити такого рішення.
Використовуйте обсяг не більше 100 слів)

 

8. Вкажіть, чи застосовувалося проти Вас заставне право на майно на забезпечення сплати податку або чи відкривалася стосовно Вас інша процедура стягнення платежів/боргів державними органами, банками або іншими особами
(якщо так, наведіть обсягом до 20 слів деталі такого випадку, включаючи суму, про яку йшлося, дату та статус вимоги чи іншої процедури стягнення)

 

9. Вкажіть, чи маєте Ви на момент заповнення цієї анкети фінансові зобов'язання
(якщо так, опишіть кожен випадок обсягом до 15 слів)

 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ

Я, ______, своїм підписом засвідчую, що всі вказані в анкеті дані є правдивими і точними, повними і достовірними, даю згоду на проведення перевірки відомостей, повідомлених мною в цій анкеті. Визнаю та погоджуюся, що вказані дані можуть бути перевірені Вищою кваліфікаційною комісією суддів України або за її запитом іншими державними органами, зокрема антикорупційними.
Я визнаю, що надання мною недостовірної (зокрема неповної) інформації, яка може свідчити про мою недоброчесність, може мати наслідком непідтвердження моєї здатності здійснювати правосуддя у відповідному судді або відповідності займаній посаді.
Визнаю та погоджуюся, що з метою надання допомоги Вищій кваліфікаційній комісії суддів України в оцінці моєї біографії та кваліфікації Комісія має право запитувати та одержувати інформацію й документи стосовно мене у будь-яких юридичних і фізичних осіб, зокрема зазначених у цій анкеті.
Уповноважую будь-які державні, правоохоронні органи, юридичних і фізичних осіб надавати Вищій кваліфікаційній комісії суддів України всю інформацію, яку вони можуть мати про мене (публічну, особисту чи конфіденційну), з метою надання допомоги в оцінці моєї біографії та кваліфікації.

Анкета заповнена мною, П. І. Б. _________
_____ особисто.

Підпис ____

Дата подання


(Положення доповнено додатком 1 згідно з
рішенням Комісії від 16.02.2018 N 22/зп-18)

 

Додаток 2
до Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення

Інформація про підстави скасування судових рішень, ухвалених суддею __ (назва суду, П. І. Б. судді), починаючи з 1 січня 2012 року

N з/п

Назва сторін, суть справи

Рішення місцевого суду (номер провадження, дата ухвалення судового рішення, результат розгляду справи)

Рішення апеляційного суду (номер провадження, дата ухвалення судового рішення, результат розгляду справи, за наявності - підстава скасування судового рішення)

Рішення Верховного Суду (Верховного Суду України, вищого спеціалізованого суду) (номер провадження, дата ухвалення судового рішення, результат розгляду справи, за наявності - підстава скасування судового рішення)

Примітка (щодо результатів розгляду справи Європейським судом з прав людини)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суддя

________
(підпис)

________
(ініціали, прізвище)

(Положення доповнено додатком 2 згідно з
рішенням Комісії від 16.02.2018 N 22/зп-18)

 

Додаток 3
до Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення

Інформація про підстави зміни судових рішень, ухвалених суддею ____ (назва суду, П. І. Б. судді), починаючи з 1 січня 2012 року

N з/п

Назва сторін, суть справи

Рішення місцевого суду (номер провадження, дата ухвалення судового рішення, результат розгляду справи)

Рішення апеляційного суду (номер провадження, дата ухвалення судового рішення, результат розгляду справи, за наявності - підстава зміни судового рішення)

Рішення Верховного Суду (Верховного Суду України, вищого спеціалізованого суду) (номер провадження, дата ухвалення судового рішення, результат розгляду справи, за наявності - підстава скасування судового рішення)

Примітка (щодо результатів розгляду справи Європейським судом з прав людини)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суддя

________
(підпис)

________
(ініціали, прізвище)

(Положення доповнено додатком 3 згідно з
рішенням Комісії від 16.02.2018 N 22/зп-18)
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали