Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Положення про Раду адвокатів України

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчий з'їзд адвокатів України
17.11.2012

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду адвокатів України

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ (далі - РАУ) діє у системі органів Національної асоціації адвокатів України, є національним органом адвокатського самоврядування, на який державою покладено виконання у період між з'їздами адвокатів України публічно-представницьких функцій недержавного самоврядного інституту, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання правової допомоги на професійній основі адвокатури України;

2. Повноваження, порядок формування та діяльності РАДИ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ визначаються Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) та цим Положенням;

3. Найменування РАДИ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ:

Повне найменування:

українською мовою - РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ;

англійською мовою - UKRAINIAN COUNCIL OF ATTORNEYS;

Скорочене найменування:

українською мовою - РАУ;

англійською мовою - UCA.

4. Положення про РАУ затверджується установчим з'їздом адвокатів України. Зміни та доповнення до положення про РАУ вносяться з'їздом адвокатів України;

5. РАУ не має статусу юридичної особи.

До складу Ради адвокатів України входить тридцять членів-адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п'яти років: по одному представнику від кожного регіону, які обираються конференцією адвокатів регіону, а також голова та два заступники голови Ради адвокатів України, які обираються з'їздом адвокатів України.

Секретар Ради обирається Радою адвокатів України зі складу її членів на першому засіданні шляхом відкритого голосування. Рада адвокатів України може достроково відкликати з посади секретаря Ради.

Члени Ради адвокатів України мають делеговані повноваження на прийняття шляхом голосування на засіданнях Ради обов'язкових для виконання усіма адвокатами України рішень даного органу адвокатського самоврядування.

Рада адвокатів України є повноважною за умови обрання не менше двох третин від її складу.

Строк повноважень голови, заступників голови, секретаря і членів Ради адвокатів України становить п'ять років. Одна й та сама особа не може бути головою, заступником голови, секретарем або членом Ради адвокатів України більше ніж два строки підряд;

6. Голова, заступник голови, секретар, член Ради адвокатів України можуть достроково скласти свої повноваження, які припиняються із дня подання до Ради адвокатів України відповідної заяви;

7. Голова, заступник голови, член Ради адвокатів України зобов'язані брати участь в засіданнях Ради адвокатів України та виконувати доручення Ради адвокатів України, Голови Ради адвокатів України, видані в межах повноважень, наданих законом та актами НААУ;

8. Голова, заступник голови, член Ради адвокатів України, Секретар Ради адвокатів України можуть бути достроково відкликані з посад за рішенням органу адвокатського самоврядування, який обрав їх на посади, лише у разі систематичного або одноразового грубого невиконання ними своїх обов'язків, передбачених Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) або цим Положенням;

9. Голова, заступник голови, секретар, член Ради адвокатів України не можуть одночасно входити до складу ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійної комісії адвокатів регіону, Вищої ревізійної комісії адвокатури, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги;

10. Рада адвокатів України підконтрольна і підзвітна з'їзду адвокатів України.

II. ПОВНОВАЖЕННЯ РАДИ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

1. Рада адвокатів України відповідно до покладених на неї завдань:

1.1. Складає порядок денний, забезпечує скликання та проведення з'їзду адвокатів України;

1.2. Визначає квоту представництва, порядок висування та обрання делегатів конференції адвокатів регіонів, з'їзду адвокатів України;

1.3. Забезпечує виконання рішень з'їзду адвокатів України;

1.4. Здійснює організаційне, методичне, інформаційне забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України, здійснює контроль та координує діяльністю рад адвокатів регіонів щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України та надання витягів з нього, затверджує форму витягу з Єдиного реєстру адвокатів України та Порядок ведення Єдиного реєстру адвокатів України;

1.5. Затверджує регламент конференції адвокатів регіону; положення про раду адвокатів регіону, положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, положення про ревізійну комісію адвокатів регіону, положення про комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги;

1.6. Встановлює розмір та порядок сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, забезпечує їх розподіл і використання;

1.7. Визначає розмір відрахувань кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури на забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, розмір відрахувань рад адвокатів регіону на забезпечення діяльності Ради адвокатів України та інших відрахувань;

1.8. Приймає рішення від імені Національної асоціації адвокатів України про створення рад адвокатів регіонів, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва, міста Севастополя, реєстрацію змін до їх установчих документів та змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

1.9. Затверджує Регламенти роботи рад адвокатів регіонів та кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя, ревізійної комісії адвокатури регіону;

1.10. Координує та контролює діяльність рад адвокатів регіонів, сприяє їх діяльності та надає їм необхідну методичну допомогу;

1.11. Сприяє забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних, соціальних та інших прав адвокатів;

1.12. Приймає рішення про розпорядження коштами і майном Національної асоціації адвокатів України відповідно до призначень коштів і майна, визначених Статутом Національної асоціації адвокатів України та рішеннями з'їзду адвокатів України;

1.13. Затверджує порядок оприлюднення щорічної фінансової звітності Національної асоціації адвокатів України;

1.14. Розглядає скарги на рішення, дії, бездіяльність рад адвокатів регіонів, із правом скасування незаконних рішень;

1.15. Визначає друкований орган Національної асоціації адвокатів України;

1.16. Забезпечує ведення та функціонування офіційного веб-сайту Національної асоціації адвокатів України;

1.17. Затверджує перелік документів, що додаються до заяви адвоката іноземної держави про включення до Єдиного реєстру адвокатів України;

1.18. Затверджує зразки свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, посвідчення адвоката України, посвідчення Голови, заступника голови, секретаря, члена Ради адвокатів України, посвідчення Голови, заступника голови, секретаря, члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, посвідчення Голови, члена Вищої ревізійної комісії адвокатури;

1.19. Затверджує порядок складання кваліфікаційних іспитів, програму кваліфікаційних іспитів та методику їх оцінювання, інші документи, передбачені Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI);

1.20. Затверджує порядок проходження стажування, програму та методику оцінювання стажування;

1.21. Затверджує типову форму ордеру адвоката, положення про ордер адвоката та порядок ведення реєстру ордерів;

1.22. Затверджує порядок складання радою адвокатів регіону протоколу про адміністративне правопорушення та форму протоколу;

1.23. Розробляє за дорученням з'їзду адвокатів України, органів державної влади та з власної ініціативи проекти законів та інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність адвокатури, у тому числі щодо соціального захисту адвокатів, професійних прав та гарантій адвокатської діяльності, а також інші проекти нормативно-правових актів у сфері державної політики з питань правової допомоги, захисту та представництва;

1.24. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення діючого законодавства та подає їх у встановленому порядку на розгляд суб'єктам законодавчої ініціативи;

1.25. Здійснює правову експертизу проектів законів, інших актів законодавства, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, що подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим у сфері державної політики з питань правової допомоги, захисту та представництва;

1.26. Готує зауваження і пропозиції до поданих до Верховної Ради України законопроектів у сфері державної політики з питань правової допомоги, захисту та представництва;

1.27. Вживає відповідно до законодавства заходів щодо усунення державними органами та органами місцевого самоврядування, іншими суб'єктами порушень професійних прав та гарантій адвокатської діяльності; вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

1.28. Організовує роботу з підготовки щорічного плану заходів щодо діяльності Національної асоціації адвокатів України, здійснює науково-експертне, аналітичне, інформаційне та методологічне забезпечення та моніторинг її виконання;

1.29. Здійснює офіційне опублікування рішень з'їзду адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України;

1.30. Виступає засновником засобів масової інформації від імені Національної асоціації адвокатів України;

1.31. Визначає порядок та форми підвищення кваліфікації адвокатами, здійснює методичне керівництво та організовує підвищення кваліфікації адвокатів;

1.32. Бере участь в організації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю "Правознавство" у навчальних закладах незалежно від форми власності та підпорядкування, надає пропозиції щодо підготовки кадрів за юридичними спеціальностями;

1.33. Сприяє органам державної влади та місцевого самоврядування, іншим суб'єктам у розвитку надання правової допомоги з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

1.34. Сприяє координаційній діяльності центральних органів державної влади щодо реалізації державної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги, взаємодіє з центральними органами державної влади з питань реалізації Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Закон N 3460-VI);

1.35. Приймає участь у розробленні та розповсюдженні освітніх програм у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів громадян;

1.36. Надає роз'яснення з питань, пов'язаних із адвокатською діяльністю;

1.37. Здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України;

1.38. Виконує інші функції відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) та рішень з'їзду адвокатів України, цього Положення.

2. Рада адвокатів України виконує функцію вищого органу Національної асоціації адвокатів України в період між з'їздами адвокатів України.

III. КЕРІВНИЦТВО РАДИ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

1. Голова Ради адвокатів України:

1.1. Є головою Національної асоціації адвокатів України за посадою;

1.2. Представляє Раду адвокатів України та Національну асоціацію адвокатів України в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, організаціях, установах, перед громадянами, міжнародними установами та організаціями;

1.3. Керує роботою Ради адвокатів України, спрямовує діяльність Ради адвокатів України на забезпечення виконання напрямків діяльності НААУ, схвалених з'їздом адвокатів України, та здійснення інших повноважень, покладених на Раду адвокатів України, надає з цією метою доручення членам Ради адвокатів України;

1.4. Забезпечує скликання та проведення засідань Ради адвокатів України, головує на них;

1.5. Формує проект порядку денного Ради адвокатів України;

1.6. Розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

1.7. Організовує і забезпечує ведення діловодства Ради адвокатів України;

1.8. Розпоряджається коштами і майном Національної асоціації адвокатів України відповідно до затвердженого кошторису;

1.9. Координує діяльність органів адвокатського самоврядування;

1.10. Приймає рішення щодо забезпечення представництва інтересів НААУ та Ради адвокатів України під час розгляду справ у Конституційному Суді України;

1.11. Вживає заходів щодо захисту прав і свобод, гідності, професійних інтересів адвокатів від протиправних посягань;

1.12. Вживає в межах своїх повноважень заходів щодо заохочення, нагородження відзнаками НААУ і Ради адвокатів України та представлення до державних нагород;

1.13. Організовує і забезпечує роботу секретаріату Національної асоціації адвокатів України (який є одночасно секретаріатом РАУ), вчиняє інші дії, передбачені Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), цим Положенням, статутом Національної асоціації адвокатів України, рішеннями Ради адвокатів України і з'їзду адвокатів України;

1.14. Взаємодіє з органами державної влади, з органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями;

1.15. Підписує та скріплює печаткою НААУ установчі документи рад адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

1.16. Підписує акти Ради адвокатів України;

1.17. Видає накази, розпорядження, роз'яснення, листи, рекомендації з будь-яких інших питань адвокатури, що не віднесені до виключної компетенції Ради адвокатів України, і є обов'язковими до виконання усіма адвокатами України та адвокатами іноземної держави, які мають намір здійснювати або здійснюють адвокатську діяльність в Україні;

1.18. Веде переговори і підписує міжнародні угоди, що витікають із завдань НААУ та Ради адвокатів України;

1.19. Координує діяльність консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються в НААУ та Радою адвокатів України;

1.20. Здійснює інші повноваження, передбачені Законом (Закон N 5076-VI), Статутом НААУ та цим Положенням;

1.21. Може отримувати винагороду у розмірі, встановленому з'їздом адвокатів України.

2. Заступники Голови ради адвокатів України виконують обов'язки Голови Ради адвокатів України за наказом Голови Ради адвокатів України про розподіл повноважень та обов'язків між Заступниками;

3. Секретар Ради адвокатів України обирається Радою адвокатів України зі складу членів Ради адвокатів України. Рада адвокатів України може достроково відкликати з посади секретаря Ради;

4. Рада адвокатів України для забезпечення покладених на неї функцій і діловодства створює секретаріат Ради (який є одночасно секретаріатом Національної асоціації адвокатів України);

5. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради адвокатів України забезпечується секретаріатом Ради, секретаріат Ради очолює керівник секретаріату Ради адвокатів України, який не входить до складу Ради;

6. Структура секретаріату, штатний розпис секретаріату Ради адвокатів України затверджуються рішенням Ради;

7. Витрати на відрядження Голови, заступників голови, членів Ради адвокатів України (крім витрат на відрядження, пов'язаних із участю в засіданнях РАУ, що фінансуються радами адвокатів регіонів), а також Голови та членів Вищої ревізійної комісії адвокатури в інтересах НААУ на виконання її статутних завдань здійснюються за рахунок НААУ. У випадку, якщо з поважних причин, витрати Членам РАУ на відрядження, пов'язаних з їх участю в засіданнях РАУ, не фінансуються радами адвокатів регіонів, такі витрати, як виняток, можуть бути компенсовані НААУ;

8. Рішенням Ради адвокатів України можуть бути створені інші органи та структури НААУ, що забезпечують її статутну діяльність, які можуть мати статус юридичної особи, або відокремленого підрозділу НААУ, або інший;

9. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань адвокатської діяльності при Раді адвокатів України можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи, тощо;

10. Інформаційний обмін між членами Ради адвокатів України здійснюється у письмовій та/або електронній формі за допомогою електронних адрес, визначених Секретаріатом Ради адвокатів України.

IV. ВЗАЄМОДІЯ РАДИ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ АДВОКАТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

1. Рада адвокатів України взаємодіє із іншими органами адвокатського самоврядування у межах, визначених Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), Статутом НААУ, цим Положенням;

2. Інформаційний обмін між Радою адвокатів України та іншими органами адвокатського самоврядування здійснюється у письмовій та/або електронній формі. Вимоги щодо надання відомостей і здійснення контролю за їх достовірністю визначаються суб'єктами інформаційного обміну на центральному рівні Радою адвокатів України;

3. За рішенням Ради адвокатів України суб'єкти інформаційного обміну звіряють відомості не менше одного разу на рік;

4. У справі забезпечення надходження та розподілу коштів НААУ здійснює свої повноваження безпосередньо та/або через ради адвокатів в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя.

V. ЗАСІДАННЯ ТА РІШЕННЯ РАДИ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

1. Засідання Ради адвокатів України скликаються головою Ради адвокатів України, а в разі його відсутності - одним із заступників голови не рідше одного разу на два місяці. Засідання Ради адвокатів України може бути також скликане за пропозицією не менш як однієї п'ятої від загального складу членів Ради. Голова РАУ головує на засіданнях РАУ, а в разі його відсутності - один із заступників голови;

2. У разі якщо голова Ради адвокатів України або його заступник не скликає засідання Ради протягом тридцяти днів з дня надходження пропозиції про скликання засідання, члени Ради адвокатів України, які підписали таку пропозицію, приймають рішення про утворення організаційного бюро зі скликання Ради адвокатів України. Організаційне бюро має право скликати та забезпечувати проведення засідань Ради, визначати особу, яка головує на засіданні Ради;

3. Засідання Ради адвокатів України є повноважним, якщо на ньому присутні особисто або приймають участь в порядку, передбаченому п. 4 Розділу V цього Положення, більше половини обраних членів Ради. Ухилення члена Ради адвокатів України від участі у засіданні Ради тягне дисциплінарну відповідальність. Рішення Ради адвокатів України приймаються більшістю голосів від загальної кількості членів, присутніх на засіданні Ради. У разі рівного розподілу голосів членів Ради голос головуючого на засіданні є вирішальним;

4. Рада адвокатів України вправі приймати рішення методом електронного голосування. У випадку, якщо член РАУ, що з поважних причин не може особисто бути присутнім на засіданні РАУ, він може прийняти участь в засіданні РАУ за допомогою засобів зв'язку (відео-конференція, Skype-конференція тощо);

5. Члени Ради адвокатів України скликаються шляхом направлення їм повідомлення про засідання РАУ:

5.1. На поштові (електронні) адреси, які вони надали РАУ, чим визначили їх належними та призначеними для повідомлення про скликання Ради адвокатів України, або

5.2. По факсу за номером телефону, який вони надали РАУ, чим визначили його належним та призначеним для повідомлення про скликання Ради адвокатів України, або

5.3. На електронні адреси, які їм визначені (надані) Радою адвокатів України.

5.4. Секретаріат РАУ може розмістити оголошення про засідання РАУ на офіційному веб-сайті НААУ.

6. Член Ради адвокатів України, який без поважних причин не приймає участі в засіданнях Ради адвокатів України, не виконує або неналежним чином виконує доручення Ради адвокатів України, може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності;

7. Відомості про ухилення члена Ради від участі у засіданнях Ради адвокатів України скеровуються Головою Ради адвокатів України до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, яка визначає регіональну КДКА, іншу ніж регіон, конференція адвокатів якого обрала члена Ради для розгляду питання про порушення дисциплінарного провадження та прийняття рішення про притягнення такого члена Ради адвокатів України до дисциплінарної відповідальності;

8. Рішення Ради адвокатів України, прийняті в межах її повноважень, обов'язкові до виконання адвокатами, адвокатськими об'єднаннями, бюро, регіональними органами адвокатського самоврядування, а також у межах реалізації публічних функцій органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх територіальними органами, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і громадянами;

9. На засіданнях РАУ можуть бути присутні представники засобів масової інформації. Засоби масової інформації, які бажають бути присутніми на засіданнях РАУ подають заявки про це до Секретаріату РАУ для їх акредитації. Такі заявки повинні бути подані засобом масової інформації в Секретаріат РАУ в строк не пізніше ніж за три дні до засідання РАУ;

10. Член РАУ допускається до участі в засіданні РАУ за умови надання ним або радою адвокатів регіону витягу з протоколу конференції адвокатів регіону про його обрання на цю посаду;

11. Рішення Ради адвокатів України оприлюднюються на офіційному сайті НААУ, а також можуть бути оприлюднені у засобах масової інформації, які визначаються Головою Ради або Радою адвокатів України.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали