ТРЕТІЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З'ЇЗД ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДДІВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Третій Всеукраїнський з'їзд третейських суддів
23.12.2011

Положення
про Третейську палату України
(в новій редакції)

Стаття 1. Загальні положення

1.1. Третейська палата України є постійно діючим органом третейського самоврядування третейських суддів та третейських судів, який формується Всеукраїнським з'їздом третейських суддів, і діє на підставі Закону України "Про третейські суди" та даного Положення.

1.2. Третейська палата України є самоврядним та представницьким органом, має власну символіку, зразки якої затверджуються Президією Третейської палати України.

1.3. Третейська палата України має право виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав.

1.4. Рішення про утворення Третейської палати України та затвердження її Положення приймається на Всеукраїнському з'їзді третейських суддів.

1.5. Найменування Третейської палати України:

- повна назва українською мовою - "Третейська палата України";

- повна назва російською мовою - "Третейская палата Украины";

- повна назва англійською мовою - "The Arbitration Chamber of Ukraine".

1.6. Місцезнаходження Третейської палати України є місцезнаходження постійно діючого третейського суду, в складі якого третейським суддею є Голова Третейської палати України або інше місце, яке визначене Третейською палатою України.

Стаття 2. Всеукраїнський з'їзд третейських суддів

2.1. Вищим органом Третейської палати України є Всеукраїнський з'їзд третейських суддів (далі - З'їзд).

2.2. З'їзд скликається за необхідністю, але не рідше, ніж один раз на три роки.

2.3. Порядок скликання та проведення З'їзду встановлюється відповідним регламентом. Про проведення З'їзду повідомляється не пізніше, ніж за один місяць до дня проведення З'їзду, через оголошення в друкованих виданнях "Голос України" чи "Урядовий кур'єр".

2.4. До повноважень З'їзду належить:

2.4.1. Прийняття рішення про створення, реорганізацію та припинення діяльності Третейської палати України.

2.4.2. Затвердження Положення про Третейську палату України, внесення доповнень та змін до нього.

2.4.3. Обрання та звільнення з посади Голови Третейської палати України.

2.4.4. Обрання органу контролю за діяльністю Третейської палати України.

2.4.5. Затвердження звітів Голови Третейської палати України.

2.4.6. Обрання первинного персонального складу членів Третейської палати України.

2.4.7. Вирішення питань фінансування розвитку Третейської палати України.

2.4.8. Розгляд та вирішення будь-яких інших питань третейського самоврядування, встановлених відповідним регламентом.

Стаття 3. Мета та завдання Третейської палати України

3.1. Метою діяльності Третейської палати України є представництво та захист соціальних, професійних прав та інтересів третейських суддів і третейських судів в органах державної влади та місцевого самоврядування.

3.2. До завдань Третейської палати України належить:

3.2.1. Всебічно сприяти підвищенню ролі третейського судочинства і статусу третейського судді.

3.2.2. Створення умов для активної діяльності третейських суддів та судів на основі єдності їх професійних інтересів.

3.2.3. Удосконалення та розвиток діяльності третейських судів.

3.2.4. Сприяння розвитку міжнародних зв'язків з метою зміцнення наукових і професійних контактів членів Третейської палати України, третейських суддів, обміну досвідом, співробітництво з організаціями з альтернативного вирішення спорів та третейськими судами інших країн.

3.2.5. Здійснення методичної та видавничої діяльності.

3.2.6. Підготовка пропозицій та рекомендацій з питань розвитку третейського судочинства в Україні.

3.2.7. Аналіз та узагальнення практики правозастосування і моніторинг діяльності третейських судів.

3.2.8. Організація кваліфікаційної підготовки (підвищення кваліфікації) третейських суддів.

3.2.9. Забезпечення гарантій незалежності третейських суддів і невтручання у діяльність постійно діючих третейських судів.

3.2.10. Організація співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами тощо.

3.2.11. Третейська палата України реалізує свою мету та завдання самостійно, через рішення Всеукраїнського з'їзду третейських судів, та власні структурні органи.

Стаття 4. Повноваження та компетенція Третейської палати України

4.1. Повноваження Третейської палати України передбачені статтею 58 Закону України "Про третейські суди" та цим Положенням, в т. ч.:

4.1.1. Представляти та захищати соціальні і професійні права та інтереси третейських суддів і третейських судів.

4.1.2. Здійснювати методичну та видавничу роботу.

4.1.3. Аналізувати практику правозастосування третейських судів.

4.2. До компетенції Третейської палати України належить:

4.2.1. Заснування через членів Третейської палати України засобів масової інформації, які необхідні для виконання мети та завдань, що передбачені даним Положенням.

4.2.2. Визначення основних напрямів, пріоритетів та форм діяльності Третейської палати України для реалізації її цілей та завдань.

4.2.3. Розгляд та затвердження річних і перспективних планів розвитку Третейської палати України, кошторисів та звітів про їх виконання, що подаються головою Третейської палати України та Президією.

4.2.4. Підготовка звіту про діяльність Третейської палати України на Всеукраїнський з'їзд третейських суддів.

4.2.5. Скликання чергових, а в разі потреби - позачергових з'їздів третейських суддів.

4.2.6. Визначення порядку скликання чергового та позачергового з'їздів.

4.2.7. Визначення розміру та порядку сплати членських та цільових внесків для розвитку Третейської палати України.

4.2.8. Відзначення та нагородження третейських суддів та Секретаріату за досягнення у роботі.

4.2.9. Обрання та звільнення від обов'язків члена Президії, заступників Голови за поданням Голови Третейської палати України.

4.2.10. Надання членам Третейської палати України статусу - почесний член Третейської палати України.

4.3. Для виконання своїх повноважень Третейська палата України, в особі її членів, має право виступати засновником громадських організації, юридичних осіб, які необхідні для виконання її завдань та цілей, в т. ч. створювати постійно діючі комісії, тимчасові комісії та робочі групи з питань, віднесених до її компетенції.

Стаття 5. Члени Третейської палати України, їх права та обов'язки

5.1. Членство у Третейській палаті України є добровільним і може бути індивідуальним, колективним та почесним.

5.2. Індивідуальними членами Третейської палати України можуть бути третейські судді та інші особи, що визнають положення і сприяють та підтримують цілі та діяльність Третейської палати України.

5.3. Колективними членами Третейської палати України можуть бути постійно діючі третейські суди, що визнають положення і сприяють та підтримують цілі та діяльність Третейської палати України.

5.4. Почесними членами Третейської палати України можуть бути особи, які зробили вагомий внесок у діяльність та розвиток Третейської палати України. Почесні члени мають право консультативного голосу на Президії Третейської палати України.

5.5. Порядок обрання первинного складу членів Третейської палати України визначається цим Положенням. Обрання нових членів Третейської палати визначається ст. 8 цього Положення.

5.6. Члени Третейської палати України набувають відповідних повноважень з дня обрання З'їздом суддів чи згідно ст. 8 цього Положення.

5.7. Повноваження члена Третейської палати України не можуть передаватися іншим особам.

5.8. Кожному члену Третейської палати України видається відповідне посвідчення встановленого зразка, яке затверджується Президією Третейської палати України.

5.9. Члени Третейської палати України мають право:

5.9.1. Брати участь та вносити пропозиції під час обговорення питань, що розглядаються на засіданнях Третейської палати України.

5.9.2. Обирати та бути обраними в органи управління Третейської палати України.

5.9.3. Отримувати інформацію про діяльність Третейської палати України.

5.9.4. Здійснювати науково-методичні розробки з питань розвитку третейських судів.

5.9.5. Брати участь у програмах підвищення кваліфікації третейських суддів, аналізі та розробці проектів нормативно-правових актів щодо діяльності третейських судів.

5.9.6. Вийти з членів Третейської палати України, подавши відповідну заяву Голові Третейської палати України.

5.10. Члени Третейської палати України мають зобов'язання:

5.10.1. Виконувати рішення керівних органів Третейської палати України, дотримуватися Конституції України, Закону України "Про третейські суди", інших законів України, норм цього Положення.

5.10.2. Бути присутніми на засіданнях Третейської палати України.

5.10.3. Виконувати рішення З'їзду та Третейської палати України.

5.10.4. Сплачувати членські внески в Третейську палату України.

Стаття 6. Структура Третейської палати України

6.1. Третейська палата України складається з таких органів:

- Голова Третейської палати України;

- Президія Третейської палати України;

- Секретаріат Третейської палати України;

- Ревізійна комісія Третейська палати України;

- Регіональні представництва Третейської палати України.

Стаття 7. Голова Третейської палати України

7.1. Третейську палату України очолює Голова, який здійснює повсякденне керівництво нею.

7.2. Головою Третейської палати України може бути обраний громадянин України, який має вищу юридичну освіту, високі моральні та професійні якості і є третейським суддею постійно діючого третейського суду.

7.3. Голова Третейської палати України обирається З'їздом третейських суддів строком на три роки. Одна і та сама особа може бути Головою Третейської палати України не більше, ніж два терміни поспіль.

7.4. Повноваження Голови Третейської палати України припиняються достроково у разі:

7.4.1. Особистої заяви про складання повноважень.

7.4.2. Набрання обвинувальним вироком суду законної сили.

7.4.3. Визнання судом недієздатним або безвісно відсутнім.

7.4.4. Припинення громадянства України або виїзду на постійне місце проживання за межі України.

7.4.5. Фізичної неспроможності виконувати свої посадові обов'язки.

7.4.6. Істотного порушення норм Закону України "Про третейські суди" та цього Положення.

7.5. Рішення про дострокове припинення повноважень Голови Третейської палати України, із зазначених підстав, приймається Третейською палатою України з наступним затвердженням З'їздом третейських суддів.

7.6. Дострокові вибори Голови Третейської палати України проводяться на позачерговому Всеукраїнському з'їзді третейських суддів не пізніше трьох місяців з моменту настання обставин, передбачених п. 7.4 ст. 7 цього Положення.

7.7. За відсутності Голови його повноваження виконує перший заступник Голови Третейської палати України.

7.8. Повноваження Голови Третейської палати України:

7.8.1. Представляє Третейську палату України у взаєминах з органами державної влади та місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, як в Україні, так і за її межами.

7.8.2. Діє без доручення від імені Третейської палати України, у тому числі укладає правочини, що не заборонені законодавством України.

7.8.3. Організовує діяльність Третейської палати України, скликає Всеукраїнський з'їзд третейських суддів та засідання президії Третейської палати України.

7.8.4. Видає накази, розпорядження та інші документи, що стосуються діяльності Третейської палати України.

7.8.5. Підписує рішення Третейської палати України.

7.8.6. Вносить на розгляд Третейської палати України подання про затвердження кандидатур на посади першого заступника, заступників Голови, керівників регіональних представництв Третейської палати України.

7.8.7. Розподіляє обов'язки між своїми заступниками, керівниками регіональних представництв.

7.8.8. Затверджує порядок денний засідання З'їзду третейських суддів та Третейської палати України.

7.8.9. Виконує інші повноваження, які пов'язані з управлінням та діяльністю Третейської палати України.

7.8.10. Несе персональну відповідальність за ефективне використання майна та коштів Третейської палати України і створення належних умов для виконання функціональних обов'язків її членів.

7.8.11. Має право бути третейським суддею у вирішенні спорів у третейському суді.

7.8.12. Вносить на розгляд Третейської палати України подання про дострокове припинення повноважень членів Президії, заступників Голови та відповідального секретаря Третейської палати України.

7.8.13. Призначає відповідального секретаря Третейської палати України та склад секретаріату.

Стаття 8. Президія Третейської палати України

8.1. З метою оперативного прийняття рішень для досягнення цілей та завдань Третейської палати України на період між засіданнями Третейської палати України створюється колегіальний виконавчий орган - Президія Третейської палати України.

8.2. До складу Президії Третейської палати України входить за посадою Голова Третейської палати, перший заступник і заступники Голови Третейської палати та 9 членів, обраних Третейською палатою України зі свого складу, з правом голосу.

8.3. До складу Президії також можуть входити асоціативні та почесні члени з правом дорадчого голосу, які мають бути обрані на засіданні Президії за поданням голови чи члена Президії.

8.4. Засідання Президії скликаються Головою Третейської палати України, але не рідше ніж раз на квартал, та вважаються повноважними при наявності більше, ніж половини її членів.

8.5. Повноваження Президії Третейської палати України:

8.5.1. Забезпечення виконання рішень З'їзду третейських суддів та Третейської палати України.

8.5.2. Затвердження штатного розпису Секретаріату та технічного персоналу за поданням Голови.

8.5.3. Розробка та подання на затвердження Третейської палати України кошторису на фінансове, господарське, організаційне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення діяльності Палати.

8.5.4. Розгляд заяв про прийняття в члени Третейської палати України та виключення з подальшим повідомленням Третейської палати України.

8.5.5. Участь у роботі міжнародних організацій, конференцій та з'їздів з питань третейського судочинства.

8.5.6. Підготовка пропозицій щодо забезпечення ефективної роботи Третейської палати України.

8.5.7. Розробка та подання пропозицій Третейської палати України до суб'єкта законодавчої ініціативи щодо внесення змін та доповнень до законодавства про третейські суди.

8.5.8. Прийняття за поданням голови Палати рішення про відзначення третейських суддів, третейських судів, апарату Палати, інших громадян та юридичних осіб, за внесок та вагомий внесок в розвиток третейського судочинства в Україні.

8.5.9. Розгляд пропозицій про внесення змін та доповнень до цього Положення, інших документів, що регламентують внутрішню організацію та діяльність Третейської палати України, та винесення їх на З'їзд третейських суддів.

8.5.10. Затвердження зразків символіки та інших атрибутів Третейської палати України.

8.5.11. Створення та припинення регіональних представництв Палати, за поданням Голови. Затвердження положення про регіональне представництво Палати.

8.5.12. Обрання керівників регіональних представництв, за поданням Голови Третейської палати України.

Стаття 9. Секретаріат Третейської палати України

9.1. У складі Третейської палати України діє Секретаріат.

9.2. Секретаріат допомагає Голові в організації роботи Третейської палати України та здійснює інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Третейської палати України та її членів відповідно до цього Положення.

9.3. Секретаріат очолює Відповідальний секретар Третейської палати України. Відповідальний секретар повинен мати вищу юридичну освіту, бути третейським суддею постійно діючого Третейського суду.

Стаття 10. Ревізійна комісія Третейської палати України

10.1. Ревізійна комісія Третейської палати України обирається З'їздом третейських суддів у складі трьох осіб.

10.2. Голова Ревізійної комісії Третейської палати України обирається членами Ревізійної комісії з її складу.

10.3. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансовою діяльністю Третейської палати України, цільовим та ефективним використанням коштів та майна Третейської палати України.

10.4. Не можуть бути членами Ревізійної комісії Третейської палати України Голова Третейської палати України, його заступники, відповідальний секретар Третейської палати України.

Стаття 11. Регіональні представництва Третейської палати України

11.1. Третейською палатою України можуть створюватись регіональні представництва Третейської палати в порядку, визначеному даним Положенням.

11.2. Регіональні представництва діють на підставі Положення про регіональні представництва.

11.3. Голови регіональних представництв являються заступниками Голови Третейської палати України.

Стаття 12. Засідання Третейської палати України

12.1. Засідання Третейської палати України скликаються Президією або Головою Третейської палати України у разі потреби, але не рідше ніж раз на рік. Засідання Третейської палати України вважаються повноважними за наявності більш як половини її складу.

Стаття 13. Рішення Третейської палати України

13.1. Рішення Третейської палати України приймається на засіданні Третейської палати України та Президії Третейської палати України з питань, віднесених до їхньої компетенції, простою більшістю голосів та підписується Головою Третейської палати України. Проект рішення Третейської палати України готується Секретаріатом.

13.2. Рішення Третейської палати України, які прийняті у межах своєї компетенції, є обов'язковими для всіх членів Третейської палати України та органів третейського самоврядування постійно діючих третейських судів.

13.3. Рішення Третейської палати України можуть бути скасовані З'їздом третейських суддів.

Стаття 14. Фінансово-матеріальне забезпечення Третейської палати України

14.1. Третейська палата України веде внутрішній облік своєї діяльності.

14.2. Майно Третейської палати України формуються за рахунок:

14.2.1. Щорічних та цільових внесків третейських суддів, третейських судів - членів Третейської палати України.

14.2.2. Добровільних благодійних внесків інших фізичних та юридичних осіб.

14.2.3. Інших надходжень, не заборонених чинним законодавством України.

14.3. Майно Третейської палати України формується за рахунок власних коштів і становить її власність.

14.4. Діловодство та інші види робіт щодо забезпечення діяльності Третейської палати України можуть виконувати на договірних умовах окремі особи, які не є членами Третейської палати України.

14.5. Обсяги та цілі використання майна і коштів Третейської палати України визначаються відповідними кошторисами та планами, які затверджуються рішенням Третейської палати України чи Президії, в межах її компетенції.

Стаття 15. Припинення діяльності Третейської палати України

15.1. Діяльність Третейської палати України може бути припинена за рішенням З'їзду третейських суддів.

15.2. У разі ліквідації Третейської палати України, її активи передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються в дохід державного бюджету.

Стаття 16. Заключні положення

16.1. Зміни та доповнення до цього Положення приймаються Всеукраїнським з'їздом третейських суддів та зберігаються в Третейській палаті України.

 

Голова III Всеукраїнського
з'їзду третейських суддів,
третейський суддя

О. М. Прокопчук

Секретар III Всеукраїнського
з'їзду третейських суддів,
третейський суддя

П. С. Волощук

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали