Додаткова копія: Положення про умови, критерії, диференційовані показники та розміри преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Державної служби статистики України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України15 березня 2018 року N 349

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 квітня 2018 р. за N 425/31877

ПОЛОЖЕННЯ
про умови, критерії, диференційовані показники та розміри преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Державної служби статистики України

1. Це Положення визначає умови, критерії, диференційовані показники та механізм визначення розміру преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Державної служби статистики України (далі - підприємства).

2. Це Положення розроблено із застосуванням принципів прозорості, справедливості та підзвітності.

3. Метою розроблення цього Положення є забезпечення системи преміювання керівників підприємств відповідно до ефективності їх роботи.

4. Система диференційованих показників визначення ефективності роботи керівників підприємств (далі - диференційовані показники) ураховує стратегію, цілі, специфічні умови діяльності підприємства та відповідає рівню вимог до його керівника.

5. Розмір премії керівника підприємства (далі - розмір премії) за відповідний період установлюється за виконання умов, диференційованих показників преміювання керівників підприємств за підсумками роботи за квартал та рік згідно з додатками 1 і 2 до цього Положення.

6. Максимальний розмір премії за підсумками роботи за квартал не може перевищувати розміру трьох посадових окладів керівника підприємства.

7. Максимальний розмір премії за підсумками роботи за рік не може перевищувати розміру 24 посадових окладів керівника підприємства.

8. Премія за квартал нараховується за фактично відпрацьований час відповідно до табеля обліку робочого часу.

9. Премія за рік нараховується за фактично відпрацьований календарний період.

10. У разі якщо керівник підприємства перебував на посаді менше ніж 50 відсотків календарного періоду, премія за підсумками роботи за рік розраховується відповідно до фактично відпрацьованого часу.

11. У разі припинення трудових відносин за посадою премія за поточний звітний період (у тому числі проміжний) керівнику підприємства не нараховується.

12. Розмір премії розраховується на підставі бухгалтерської та статистичної звітності, а також інших офіційних вільно простежуваних даних за відповідний період.

13. Керівник підприємства за результатами відповідних звітних періодів у терміни, передбачені для подання фінансової звітності, надає Держстату звіт про виконання умов та диференційованих показників преміювання за квартал і рік згідно з додатками 3 і 4 до цього Положення.

14. Премія за підсумками роботи за рік нараховується за погодженням з Держстатом.

15. У разі наявності заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у відповідному квартальному або річному звітному періоді розмір премії за такий період не може перевищувати 20 відсотків максимально дозволеного розміру премії згідно з цим Положенням.

16. Премія за підсумками роботи за квартал керівнику підприємства не нараховується в разі:

настання нещасного випадку (травми), що спричинив(ла) середні або тяжкі тілесні ушкодження працівнику або його смерть, що сталися з вини підприємства у процесі виконання працівником трудових обов'язків;

підтверджених первинними документами скарг з боку споживачів щодо якості наданих підприємством послуг, виконаних робіт та реалізованих товарів;

наявності порушень трудової дисципліни;

невиконання наказів Держстату та доручень його керівництва щодо діяльності підприємства, отриманих на паперових носіях інформації або у вигляді електронного документа у формі листів, запитів, повідомлень тощо, а також порушення строків їх виконання без поважних причин;

отримання чистого збитку, крім випадків, коли керівнику підприємства встановлено коефіцієнт ефективності у вигляді зниження рівня збитковості суб'єкта господарювання;

збільшення розміру заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у звітному періоді, за який нараховується премія, порівняно з попереднім звітним періодом;

несвоєчасної сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

17. Премія за підсумками роботи за рік керівнику підприємства не нараховується в разі:

наявності узгоджених штрафних санкцій до підприємства з боку контролюючих органів за період перебування на посаді;

незабезпечення виконання вимог законодавства з питань охорони праці, протипожежної безпеки та дотримання режиму секретності;

невиконання керівником підприємства умов контракту;

отримання чистого збитку, крім випадків, коли керівнику підприємства встановлено коефіцієнт ефективності у вигляді зниження рівня збитковості суб'єкта господарювання;

збільшення розміру заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у звітному періоді, за який нараховується премія, порівняно з попереднім звітним періодом;

несвоєчасної сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

 

Директор департаменту
управління державною власністю

Р. В. Кропивницький

 

Додаток 1
до Положення про умови, критерії, диференційовані показники та розміри преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Державної служби статистики України
(пункт 5)

Умови, диференційовані показники преміювання керівників підприємств за підсумками роботи за квартал

1. Премія за підсумками роботи за квартал керівників підприємств складається з нормативної та понаднормативної премії.

2. Нормативна премія нараховується в розмірі одного посадового окладу керівника підприємства за виконання планового показника EBITDA фінансового плану підприємства.

3. Понаднормативна премія нараховується в розмірі двох посадових окладів керівника підприємства за перевиконання планового показника EBITDA фінансового плану підприємства.

4. Понаднормативна премія керівника підприємства не нараховується в разі перевиконання планового показника EBITDA фінансового плану більше ніж на 20 %.

5. У разі невиконання передбаченого фінансовим планом підприємства показника чистого прибутку премія керівника підприємства за квартал зменшується на 50 % (корегувальний коефіцієнт).

 

Директор департаменту
управління державною власністю

Р. В. Кропивницький

 

Додаток 2
до Положення про умови, критерії, диференційовані показники та розміри преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Державної служби статистики України
(пункт 5)

Умови, диференційовані показники преміювання керівників підприємств за підсумками роботи за рік

1. Річна премія керівників підприємств розраховується за виконання фінансових і нефінансових показників ефективності, передбачених додатком до контракту.

2. Загальна кількість річних показників ефективності не може перевищувати 10 та бути меншою ніж 6. Питома вага одного показника ефективності не може перевищувати 30 % максимально можливої премії за підсумками роботи за рік.

3. Для визначення розміру річної премії керівника підприємства застосовуються такі фінансові показники ефективності його роботи:

N з/п

Показник преміювання

Розрахунок показника

Умови преміювання

1

2

3

4

1

Ефективність праці

Відношення чистого доходу до фонду оплати праці виробничого персоналу

Від 1,5 до 3,
від 3 до 5,
понад 5

2

Оновлення необоротних активів

Відношення суми капітальних інвестицій, здійснених за звітний період, до вартості необоротних активів на початок звітного періоду

Від 2 % до 5 %,
від 5 % до 10 %,
понад 10 %

3

Забезпечення ліквідними активами

Відношення зобов'язань до оборотних активів

Від 80 % до 100 %,
від 50 % до 80 %

4

Співвідношення рентабельності

Відношення рентабельності виробництва до рентабельності продажів

До 2,
від 2 до 5,
від 5 до 10

5

Соціальне забезпечення

Відношення приросту середньомісячного доходу працівників до приросту прожиткового мінімуму

Від 1 до 1,5,
понад 1,5

6

Рентабельність продажів

Відношення чистого прибутку до чистого доходу

Від 2 % до 5 %,
від 5 % до 10 %,
від 10 % до 15 %,
понад 15 %

4. Перелік нефінансових показників ефективності, їх диференційовані значення, а також питома вага показників у премії за рік визначаються для кожного окремого підприємства залежно від специфіки його господарювання та мети діяльності.

5. Сума питомої ваги диференційованих показників преміювання керівника підприємства має дорівнювати 100 %.

6. Відсоток диференційованих показників преміювання керівника підприємства застосовується до максимального розміру премії за підсумками його роботи за рік.

7. У разі невиконання одного або декількох показників ефективності загальна вага виконаних показників у групі зменшується на питому вагу невиконаного показника (понижувальний коефіцієнт згідно з фінансовими або нефінансовими показниками).

8. Невиконання показника у зв'язку з настанням обставин непереборної сили не впливає на загальний відсоток преміювання в групі.

 

Директор департаменту
управління державною власністю

Р. В. Кропивницький

 

Додаток 3
до Положення про умови, критерії, диференційовані показники та розміри преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Державної служби статистики України
(пункт 13)

_
(найменування суб'єкта господарювання)

ЗВІТ
про виконання умов та диференційованих показників преміювання
за ___ квартал ____ року

1. Виконання диференційованих показників преміювання

EBITDA

Нормативна премія в кратності до посадового окладу

Понаднормативна премія в кратності до посадового окладу

Розрахункова премія в кратності до посадового окладу

план

факт

%

 

 

 

 

 

 

Кількість робочих днів за період

Кількість фактично відпрацьо-
ваних днів

х

Розмір посадового окладу на дату преміювання

Розмір премії до коригування

 

 

 

 

2. Коригування на виконання показника чистого прибутку

Чистий прибуток

Коригувальний коефіцієнт

Розмір премії до коригування

Розмір нарахованої премії

плановий
 показник

фактичний показник

 

 

 

 

 

3. Виконання умов преміювання
__
__
__

Головний бухгалтер

_
(підпис)

___
(ініціали та прізвище)

Керівник

_
(підпис)

___
(ініціали та прізвище)

 

Додаток 4
до Положення про умови, критерії, диференційовані показники та розміри преміювання керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Державної служби статистики України
(пункт 13)

_
(найменування суб'єкта господарювання)

ЗВІТ
про виконання умов та диференційованих показників преміювання за ____ рік

N з/п

Показник преміювання

Розрахунок показника

Диферен-
ційоване значення показника

Питома вага показника

Відсоток преміювання

Фінансові показники

 

 

 

 

 

 

Нефінансові показники

 

 

 

 

 

 

Загальний відсоток винагороди

 

Понижувальний коефіцієнт згідно з фінансовими показниками

 

Понижувальний коефіцієнт згідно з нефінансовими показниками

 

Оклад керівника на дату звіту

 

Кількість робочих днів за звітний рік

 

Кількість робочих днів перебування на посаді

 

Розрахункова премія за фінансові показники

 

Розрахункова премія за нефінансові показники

 

Розмір премії керівника підприємства

 

Виконання умов преміювання
__
__
__

Головний бухгалтер

_
(підпис)

__
(ініціали та прізвище)

Керівник

_
(підпис)

_
(ініціали та прізвище)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали