ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України04.05.2012 N 257 (Положення N 257)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 травня 2012 р. за N 828/21140


Положення
про управління ветеринарної медицини в містах обласного значення, районах

1. Управління ветеринарної медицини в містах обласного значення, районах (далі - управління ветеринарної медицини) підпорядковуються Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України та є її територіальними органами нижчого рівня.

Управління ветеринарної медицини безпосередньо підпорядковуються головним управлінням ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим та областях (далі - головне управління ветеринарної медицини).

Голови державних адміністрацій в містах обласного значення, районах координують діяльність управлінь ветеринарної медицини і сприяють їм у виконанні покладених на ці органи завдань.

Управлінню ветеринарної медицини підпорядковуються державні підприємства, установи та організації ветеринарної медицини, що розташовані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці і належать до сфери управління Держветфітослужби України.

Повноваження управлінь ветеринарної медицини поширюються на територію міст обласного значення, районів.

2. Управління ветеринарної медицини у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики та продовольства України, дорученнями Міністра аграрної політики та продовольства України, його першого заступника та заступника, наказами Держветфітослужби України, дорученнями Голови Держветфітослужби України, актами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також наказами головного управління ветеринарної медицини.

3. Завданням управління ветеринарної медицини є реалізація повноважень Держветфітослужби України на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

4. Управління ветеринарної медицини відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. Забезпечує охорону території міста обласного значення, району від занесення збудників особливо небезпечних хвороб, включених до списку Міжнародного епізоотичного бюро (далі - МЕБ), з територій інших держав або карантинних зон.

4.2. Здійснює державний ветеринарно-санітарний нагляд за:

здоров'ям тварин, безпечністю та якістю всіх харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, кормів та інших товарів;

тваринами, харчовими продуктами, неїстівними продуктами тваринного походження, репродуктивним матеріалом, біологічними продуктами, патологічним матеріалом, ветеринарними препаратами, субстанціями, кормовими добавками, преміксами та кормами, штамами мікроорганізмів, патологічним матеріалом, засобами ветеринарної медицини, засобами догляду за тваринами та супутніми об'єктами, а також потужностями (об'єктами), що використовуються для їх виробництва, переробки, зберігання та обігу;

проведенням ветеринарно-санітарної експертизи на потужностях (об'єктах), які використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу тварин, харчових продуктів, а також на агропродовольчих ринках;

безпечністю тварин, харчових продуктів у процесі їх виробництва та/або обігу з метою їх експорту та імпорту, а також видачею міжнародних ветеринарних (санітарних) сертифікатів (для держав СНД - ветеринарних свідоцтв), установлює обмеження або заборону на імпорт, транзит та експорт товарів, інших об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, що можуть переносити особливо небезпечні хвороби, включені до списку МЕБ, або інші хвороби, що підлягають повідомленню, з окремих держав або карантинних зон у разі підтвердження факту спалаху таких хвороб;

виробництвом та готовою продукцією на м'ясопереробних, рибодобувних, рибопереробних і молокопереробних підприємствах, видає експлуатаційні дозволи операторам потужностей (об'єктів), які займаються виробництвом харчових продуктів, а також здійснює державний контроль на підприємствах гуртового зберігання харчових продуктів;

переміщенням тварин, харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, призначених для вирощування тварин та догляду за ними, що не мають лікувальної і профілактичної дії; супутніми об'єктами; потужностями (об'єктами), що використовуються для їх виробництва, переробки, зберігання та обігу;

організацією роботи зі збору, утилізації та знищення загиблих тварин і відходів тваринного походження;

відповідністю виготовленого продукту декларації виробника;

здійсненням протиепізоотичних заходів юридичними та фізичними особами, що проводять професійну діяльність у галузі ветеринарної медицини.

4.3. Забезпечує захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей.

4.4. Сприяє:

упровадженню системи ідентифікації тварин;

постійному навчанню та підвищенню кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини;

виконанню загальнодержавних програм у галузі ветеринарної медицини, у тому числі проведенню моніторингу залишкової кількості ветеринарних препаратів та забруднювальних речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, та інших загальнодержавних програм у сферах карантину та захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, племінної справи у тваринництві.

4.5. Аналізує причини виникнення хвороб, недуг тварин, їх загибелі, розробляє рекомендації щодо їх профілактики та лікування.

4.6. Аналізує причини і умови виникнення та поширення хвороб тварин, організовує заходи щодо локалізації та ліквідації спалаху заразних хвороб, спільних для тварин і людей, готує пропозиції та рекомендації щодо їх профілактики, ліквідації та боротьби з такими хворобами.

4.7. Відповідно до законодавства здійснює ринковий нагляд у межах сфери своєї відповідальності.

4.8. Забезпечує у випадках, передбачених законом, своєчасне встановлення карантину в разі виникнення заразних хвороб тварин, виконання карантинних та інших ветеринарно-санітарних заходів в інфікованій та буферній зонах, а в разі необхідності - у зоні спостереження.

4.9. Організовує здійснення заходів для проведення дезінфекції, дезінсекції та дератизації на потужностях (об'єктах), що використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу тварин, харчових продуктів, репродуктивного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів, а також засобів, що використовуються для їх транспортування.

4.10. Проводить у межах компетенції експертизу і узгодження проектів планування та будівництва тваринницьких ферм, потужностей (об'єктів), що здійснюють забій тварин, переробних підприємств, підприємств з виробництва ветеринарних препаратів, ринків; бере участь у відведенні земельних ділянок для всіх видів зазначеного будівництва і забору води для тварин.

4.11. Надає адміністративні послуги відповідно до чинного законодавства.

4.12. Координує діяльність відповідних підрозділів ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів Міністерства внутрішніх справ України під час надання практичної допомоги в організації і здійсненні нагляду за виконанням ветеринарно-санітарних заходів щодо профілактики, локалізації та ліквідації карантинних хвороб.

4.13. Видає органам страхування висновки щодо причин захворювання вимушено забитих, загиблих або знищених тварин.

4.14. Видає відповідно до законодавства України експлуатаційні дозволи та забезпечує ведення їх реєстру.

4.15. Узагальнює практику застосування законодавства України з питань, що належать до його компетенції, готує та вносить в установленому порядку пропозиції щодо його вдосконалення.

5. Управління ветеринарної медицини з метою організації своєї діяльності:

5.1. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням.

5.2. Забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.

5.3. Організовує планово-фінансову роботу, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.

5.4. Організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг.

5.5. Забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні.

5.6. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

5.7. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації.

5.8. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

6. Управління ветеринарної медицини має право:

6.1. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства.

6.2. Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.

6.3. Скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на управління ветеринарної медицини завдань.

6.4. Користуватися інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами.

6.5. Обмежувати, забороняти або припиняти відповідно до актів законодавства господарську діяльність юридичних та фізичних осіб у разі порушення ними ветеринарно-санітарних вимог законодавства, якщо такі порушення можуть спричинити безпосередню загрозу життю та/або здоров'ю людей і тварин.

7. Управління ветеринарної медицини під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

8. Управління ветеринарної медицини у межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

Накази управлінь ветеринарної медицини можуть бути скасовані Головою Держветфітослужби України повністю чи в окремій частині, у тому числі за дорученням Міністра аграрної політики та продовольства України, а також Міністром аграрної політики та продовольства України у разі відмови Голови Держветфітослужби України скасувати такий акт.

9. Управління ветеринарної медицини очолює начальник - головний державний інспектор ветеринарної медицини міста, району, який призначається на посаду Головою Держветфітослужби України за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства України та головою місцевої держадміністрації та звільняється з посади Головою Держветфітослужби України за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства України.

Начальник управління ветеринарної медицини має заступників, які за посадами є заступниками головного державного інспектора ветеринарної медицини міста, району.

Заступники начальника управління ветеринарної медицини призначаються на посади та звільняються з посад Головою Держветфітослужби України за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства України.

Спеціалісти ветеринарної медицини управління ветеринарної медицини є за посадами державними інспекторами ветеринарної медицини, які призначаються на посади та звільняються з посад начальником управління ветеринарної медицини.

10. Начальник управління ветеринарної медицини:

10.1. Здійснює керівництво діяльністю управління ветеринарної медицини, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності.

10.2. Організовує та забезпечує виконання управлінням ветеринарної медицини відповідно актів законодавства, наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України організаційно-розпорядчого характеру, доручень Міністра аграрної політики та продовольства України, його першого заступника та заступника, наказів Держветфітослужби України, доручень голови Держветфітослужби України.

10.3. Вносить Голові Держветфітослужби України пропозиції щодо пріоритетів роботи управління ветеринарної медицини і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає на затвердження плани роботи управління ветеринарної медицини (річні, піврічні).

10.4. Здійснює добір кадрів в управлінні ветеринарної медицини, формує кадровий резерв на відповідні посади.

10.5. Організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

10.6. Призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів, інших державних службовців та працівників управління ветеринарної медицини, присвоює державним службовцям ранги, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників).

10.7. Порушує перед Головою Держветфітослужби України питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності.

10.8. Підписує накази організаційно-розпорядчого характеру управління ветеринарної медицини.

10.9. Розподіляє обов'язки між своїми заступниками.

10.10. Затверджує положення про структурні підрозділи управління ветеринарної медицини і посадові інструкції працівників.

10.11. Звітує перед керівником відповідного головного управління ветеринарної медицини про виконання покладених на управління ветеринарної медицини завдань та планів роботи.

10.12. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Начальники управлінь ветеринарної медицини підзвітні та підконтрольні головам місцевих державних адміністрацій з питань здійснення повноважень місцевих державних адміністрацій.

11. Управління ветеринарної медицини діє на підставі положень, що затверджуються відповідно до цього Положення Головою Держветфітослужби України.

12. Управління ветеринарної медицини утримується за рахунок державного бюджету.

Структура управління ветеринарної медицини затверджується Головою Держветфітослужби України за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства України.

Штатний розпис та кошторис управління ветеринарної медицини затверджуються Головою Держветфітослужби України.

Чисельність працівників управління ветеринарної медицини затверджує Голова Держветфітослужби України в межах граничної чисельності працівників, визначеної Кабінетом Міністрів України для територіальних органів Держветфітослужби України, за пропозицією начальника головного управління ветеринарної медицини.

13. Управління ветеринарної медицини утворюється у порядку, передбаченому статтею 21 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI).

14. Управління ветеринарної медицини є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали