ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України12.10.2011 N 1280 (Положення N 1280)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 жовтня 2011 р. за N 1237/19975

ПОЛОЖЕННЯ
про управління (відділення) Державної казначейської служби України у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського значення

1. Управління Державної казначейської служби України та відділення Державної казначейської служби України у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського значення (далі - управління (відділення) Казначейства) є територіальними органами Державної казначейської служби України.

Управління (відділення) Казначейства підпорядковані Державній казначейській службі України та відповідному Головному управлінню Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головне управління Казначейства).

2. Управління (відділення) Казначейства у своїй діяльності керуються Конституцією України та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства фінансів України, дорученнями Міністра фінансів України (далі - Міністр), наказами Державної казначейської служби України, дорученнями Голови Державної казначейської служби України, актами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування та наказами відповідного Головного управління Казначейства.

3. Основним завданням управлінь (відділень) Казначейства є реалізація державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

4. Управління (відділення) Казначейства відповідно до покладених на них завдань:

1) здійснюють через систему електронних платежів Національного банку України розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів;

2) здійснюють відкриття та закриття рахунків поточного бюджетного періоду, а також відкриття рахунків наступного бюджетного періоду;

3) здійснюють безспірне списання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів на підставі рішення суду;

4) здійснюють безспірне вилучення коштів із місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України;

5) здійснюють повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету;

6) здійснюють розподіл коштів між місцевими бюджетами відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством, і перерахування розподілених коштів за належністю;

7) проводять взаємні розрахунки між державним бюджетом, а також між місцевими бюджетами у встановленому законодавством порядку;

8) ведуть базу даних про мережу розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, складають та ведуть єдиний реєстр розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

9) ведуть облік бюджетних асигнувань, доводять до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів витяг із розпису державного бюджету та зміни до нього;

10) здійснюють реєстрацію та облік бюджетних зобов'язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів і відображають їх у звітності про виконання бюджету;

11) забезпечують організацію та координацію діяльності головних бухгалтерів бюджетних установ та контроль за виконанням ними своїх повноважень шляхом оцінки їх діяльності;

12) погоджують призначення на посади та звільнення з посад головних бухгалтерів бюджетних установ;

13) ведуть бухгалтерський облік усіх операцій з виконання державного та місцевих бюджетів;

14) зводять та складають звітність про виконання державного та місцевих бюджетів. Складають та подають відповідним місцевим фінансовим органам звітність про виконання місцевих бюджетів;

15) здійснюють у межах повноважень контроль за:

веденням бухгалтерського обліку всіх надходжень і витрат державного бюджету та місцевих бюджетів, складанням та поданням фінансової і бюджетної звітності;

бюджетними повноваженнями при зарахуванні надходжень бюджету;

відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів показникам розпису бюджету;

відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

відповідністю платежів узятим бюджетним зобов'язанням та відповідним бюджетним асигнуванням;

закупівлею товарів, робіт і послуг за державні кошти при здійсненні розрахунково-касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до законодавства;

16) здійснюють попередження учасників бюджетного процесу про неналежне виконання бюджетного законодавства;

17) зупиняють операції з бюджетними коштами та ініціюють зупинення бюджетних асигнувань у разі вчинення учасником бюджетного процесу порушення бюджетного законодавства;

18) надають консультаційну допомогу учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до компетенції управлінь (відділень) Казначейства;

19) забезпечують функціонування багаторівневої інформаційно-обчислювальної системи, внутрішньої платіжної системи, вживають заходів до захисту інформації, яка обробляється управлінням (відділенням) Казначейства;

20) здійснюють відповідно до законодавства України управління об'єктами державної власності, що належать до сфери їх управління;

21) узагальнюють практику застосування законодавства з питань, що належать до їх компетенції, готують та вносять в установленому порядку пропозиції щодо його вдосконалення;

22) здійснюють інші повноваження, визначені законами України та покладені на Державну казначейську службу України Президентом України.

5. Управління (відділення) Казначейства з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечують у межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції та контроль за їх здійсненням;

2) забезпечують ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

3) організовують планово-фінансову роботу, здійснюють контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечують організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

4) організовують розгляд звернень громадян з питань, що належать до їх компетенції, виявляють та усувають причини, що призводять до подання громадянами скарг;

5) забезпечують доступ до публічної інформації, що перебуває у їх володінні;

6) забезпечують у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

7) забезпечують у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

8) організовують роботу з ведення діловодства, укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

6. Управління (відділення) Казначейства мають право:

1) відкривати поточні рахунки в іноземній валюті та рахунки для видачі готівки в уповноважених банках;

2) складати протоколи про порушення бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу та на підставі цих протоколів у межах наданих законодавством повноважень зупиняти операції з бюджетними коштами, а також ініціювати зупинення бюджетних асигнувань;

3) списувати позички, надані місцевим бюджетам відповідно до законодавства;

4) вимагати від посадових осіб органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій дотримання установленого порядку казначейського обслуговування державного і місцевих бюджетів, ведення бухгалтерського обліку, складання звітності;

5) порушувати питання про притягнення до відповідальності за допущення порушення бюджетного законодавства згідно з законами України;

6) звертатись до суду, в тому числі у разі виявлення порушень бюджетного законодавства;

7) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства;

8) одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

9) скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на управління (відділення) Казначейства завдань;

10) проводити конференції та семінари з питань, що належать до компетенції управлінь (відділень) Казначейства;

11) користуватися інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами.

7. Управління (відділення) Казначейства під час виконання покладених на них завдань взаємодіють з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

8. Управління (відділення) Казначейства у межах своїх повноважень видають накази організаційно-розпорядчого характеру.

9. Управління (Відділення) Казначейства очолює начальник, який призначається на посаду за пропозиціями, внесеними начальником відповідного Головного управління Казначейства, Головою Державної казначейської служби України за погодженням з Міністром та головою відповідної місцевої державної адміністрації, та звільняється з посади за погодженням з Міністром Головою Державної казначейської служби України за пропозиціями, внесеними начальником відповідного Головного управління Казначейства.

Начальник Управління (Відділення) Казначейства може мати заступників, кількість яких визначає відповідне Головне управління Казначейства за погодженням з Головою Державної казначейської служби України. Заступники начальника Управління (Відділення) призначаються на посади за пропозиціями, внесеними начальником відповідного Головного управління Казначейства, Головою Державної казначейської служби України за погодженням з Міністром, та звільняються з посад за погодженням з Міністром Головою Державної казначейської служби України за пропозиціями, внесеними начальником відповідного Головного управління Казначейства.

10. Начальник Управління (Відділення) Казначейства:

здійснює керівництво Управлінням (Відділенням) Казначейства, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

організовує та забезпечує виконання Управлінням (Відділенням) Казначейства відповідно актів законодавства, наказів Міністерства фінансів України організаційно-розпорядчого характеру, доручень Міністра, наказів Державної казначейської служби України, доручень Голови Державної казначейської служби України, наказів відповідного Головного управління Казначейства;

вносить начальнику відповідного Головного управління Казначейства пропозиції щодо пріоритетів роботи Управління (Відділення) Казначейства і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає для подальшого внесення на затвердження Голові Державної казначейської служби України плани роботи Управління (Відділення) Казначейства (річні, піврічні);

звітує перед Головою Державної казначейської служби України та начальником відповідного Головного управління Казначейства про виконання покладених на Управління (Відділення) Казначейства завдань та планів роботи;

здійснює добір кадрів в Управління (Відділення) Казначейства, формує кадровий резерв на відповідні посади;

організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів, інших державних службовців та працівників Управління (Відділення) Казначейства, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників);

порушує перед Головою Державної казначейської служби України питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності;

підписує накази Управління (Відділення) Казначейства;

розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

затверджує положення про структурні підрозділи Управління (Відділення) Казначейства і посадові інструкції працівників;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

11. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Управлінні (Відділенні) Казначейства можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються начальником Управління (Відділення) Казначейства.

12. Управління (відділення) Казначейства діють на підставі положень, що затверджуються Головою Державної казначейської служби України.

13. Управління (відділення) Казначейства утримуються за рахунок державного бюджету.

Структури управлінь (відділень) Казначейства затверджує Голова Державної казначейської служби України за погодженням з Міністром.

Штатні розписи та кошториси Управління (Відділення) Казначейства затверджує Голова Державної казначейської служби України.

Чисельність працівників управлінь (відділень) Казначейства затверджує Голова Державної казначейської служби України в межах граничної чисельності працівників, визначеної Кабінетом Міністрів України. Начальник відповідного Головного управління Казначейства вносить пропозиції Голові Державної казначейської служби України щодо чисельності працівників управлінь (відділень) Казначейства.

14. Управління (відділення) Казначейства є юридичними особами публічного права, мають печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в установах Державної казначейської служби України.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали