МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
07.05.2012 N 766


ПОЛОЖЕННЯ
про Управління зв'язку, оповіщення та функціонування Системи 112 МНС України

1. Управління зв'язку, оповіщення та функціонування Системи 112 (далі - Управління) є самостійним структурним підрозділом Міністерства надзвичайних ситуацій України і підпорядковане заступнику Міністра.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, МНС України, затвердженим Указом Президента України від 06.04.2011 N 402 (Указ N 402/2011) Положенням про МНС України, а також цим Положенням.

3. Організаційну структуру Управління складають:

відділ інформаційних технологій та захисту інформації;

відділ телекомунікаційних систем та оповіщення;

сектор впровадження та функціонування Системи 112.

4. Основними завданнями Управління є організація і забезпечення зв'язку керівному складу Міністерства в системі МНС України, з іншими центральними органами виконавчої влади в мирний час, особливий період та в умовах надзвичайної ситуації, забезпечення технічної готовності до використання загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення "Сигнал - У", організація та контроль заходів з технічного захисту інформації, впровадження сучасних інформаційних технологій в системі МНС України, забезпечення технічного супроводу функціонування Системи 112.

5. Відповідно до покладених завдань Управління:

розробляє проекти нормативно-правових актів, готує пропозиції щодо доцільності та ефективності прийняття законодавчих актів та нормативних документів, що готуються Міністерством та тих, що надходять на розгляд від міністерств і відомств у межах компетенції Управління;

розробляє проекти окремих доручень і керівних документів щодо організації роботи телекомунікаційних систем, впровадження та використання засобів обчислювальної техніки, інформаційних технологій, функціонування Системи 112 і своєчасно доводить їх до головних територіальних управлінь (територіальних управлінь) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь, сил цивільного захисту;

організовує зв'язок керівному складу Міністерства з структурними підрозділами апарату, головними територіальними управліннями (територіальними управліннями) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь, органами і підрозділами цивільного захисту, а також забезпечення зв'язку з іншими центральними органами виконавчої влади у мирний час, особливий період та при виникненні надзвичайних ситуацій;

організовує та контролює технічну готовність до використання загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення "Сигнал - У", системи оповіщення центральних органів виконавчої влади, працівників апарату МНС України;

забезпечує оповіщення та зв'язок керівного складу, територіальних органів та підрозділів МНС України у разі вчинення терористичних актів і в ході мінімізації та ліквідації їх наслідків при проведенні антитерористичних операцій;

впроваджує та сприяє застосуванню сучасних інформаційних технологій у діяльності структурних підрозділів Міністерства, організації забезпечення функціонування завдань інформаційно-аналітичних систем, що використовуються в Міністерстві;

організовує та контролює заходи з технічного захисту інформації з обмеженим доступом та протидії технічним розвідкам;

планує всі види зв'язку (крім урядового), бере участь у розробленні інших плануючих документів стосовно зв'язку і технічного забезпечення оповіщення, розгортання зв'язку МНС України, польових вузлів зв'язку головних територіальних управлінь (територіальних управлінь) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь, проводить тренування зі зв'язку;

збирає, вивчає та аналізує дані про стан телекомунікаційних систем, інформатизації, оповіщення, технічного захисту інформації та функціонування Системи 112;

готує необхідні розрахунки та пропозиції для прийняття рішення Міністром щодо організації телекомунікаційних систем, інформатизації, функціонування Системи 112;

планує обсяги асигнувань на вдосконалення та експлуатаційно-технічне обслуговування телекомунікаційних систем, засобів обчислювальної техніки, оповіщення та технічного захисту інформації;

організовує та контролює роботи з адміністрування відомчої інформаційно-телекомунікаційної мережі передачі даних, відео та голосу, системи відеоконференцзв'язку та системи IP-телефонії;

організовує та контролює роботи з адміністрування локальної обчислювальної мережі, ефективного функціонування системного програмного забезпечення, комп'ютерного та телекомунікаційного обладнання апарату Міністерства;

бере участь у розробленні плану заходів щодо прихованого управління силами цивільного захисту;

планує заходи з організації технічного захисту інформації з обмеженим доступом, протидії технічним розвідкам;

забезпечує технічний супровід функціонування Системи 112;

здійснює методичне керівництво діяльністю установи (організації, підприємства) з питань управління інженерною, інформаційною та телекомунікаційною інфраструктурами Системи 112;

організовує чергування, здійснює методичне керівництво, контроль за спеціальною підготовкою та виконанням обов'язків посадовими особами на вузлах зв'язку МНС України;

забезпечує методичне керівництво та контроль діяльності територіальних підрозділів МНС України з питань впровадження та використання телекомунікаційних систем, засобів обчислювальної техніки, інформаційних технологій, технічного забезпечення оповіщення, технічного захисту інформації.

6. Управління очолює начальник, якого призначає Міністр.

Начальник Управління підпорядковується безпосередньо заступнику Міністра. Він відповідає за своєчасне, належне та якісне виконання покладених на Управління завдань і функцій.

7. Начальник Управління:

здійснює керівництво діяльністю Управління, розподіляє обов'язки між керівниками підрозділів Управління і контролює їх роботу;

контролює виконання актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, МНС України у межах компетенції Управління;

планує та організовує взаємодію Управління з іншими підрозділами центральних та місцевих органів виконавчої влади, науковими організаціями та підприємствами незалежно від форм власності;

організовує забезпечення оповіщення та зв'язку при проведенні антитерористичних операцій;

визначає ступінь відповідальності керівників підрозділів у складі Управління;

безпосередньо розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Управління;

визначає першочергові завдання та стратегію діяльності Управління;

здійснює аналіз діяльності Управління та приймає відповідні рішення щодо усунення недоліків у роботі;

несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань та функцій, визначених цим Положенням;

забезпечує виконання за дорученням керівництва МНС України завдань, отриманих від центральних органів виконавчої влади, готує керівництву інформаційні та інші довідкові матеріали, проекти актів МНС України;

подає відповідно до чинного законодавства пропозиції керівництву Міністерства про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення державних службовців та осіб начальницького складу (далі - працівників) Управління, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень;

вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників;

забезпечує захист державної таємниці у сфері діяльності Управління відповідно до чинного законодавства;

здійснює заходи щодо переведення Управління на роботу в умовах особливого періоду;

забезпечує дотримання працівниками Управління чинного законодавства з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 N 629 Положення про порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Дисциплінарного статуту служби цивільного захисту.

8. Начальник Управління має заступника - начальника відділу інформаційних технологій та захисту інформації, який призначається на посаду та звільняється з неї наказом Міністра.

У разі відсутності начальника Управління його обов'язки виконує заступник начальника управління - начальник відділу інформаційних технологій та захисту інформації.

9. Начальник Управління має право:

за дорученням керівництва представляти Міністерство в центральних та місцевих органах виконавчої влади, підприємствах, установах, організаціях з питань, що належать до компетенції Управління;

вносити керівництву в установленому порядку запити на безкоштовне отримання від центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності Управління;

вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Управління, Міністерства;

подавати пропозиції керівництву Міністерства щодо заохочення та накладання стягнень на співробітників Управління;

здійснювати перевірку центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій у межах наданих повноважень згідно з чинним законодавством.

10. Керівники підрозділів, головні спеціалісти та головні фахівці Управління призначаються на посаду і звільняються з неї наказом заступника Міністра - керівника апарату.

11. Положення про підрозділи, посадові інструкції працівників Управління затверджуються начальником Управління.

12. Начальник Управління повинен знати:

Конституцію України;

закони України, що стосуються служби цивільного захисту, державної служби та діяльності Міністерства;

акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери управління;

порядок підготовки та внесення проектів законодавчих та нормативних актів;

основи державного управління, економіки, фінансів, ринку праці, права, форми і методи роботи із засобами масової інформації;

правила ділового етикету;

державну ділову мову;

правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

13. Кваліфікаційні вимоги до посади начальника Управління:

вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менш 5 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менш 7 років;

досвід роботи щодо управління персоналом.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МНС України
07.05.2012 N 766


ПОЛОЖЕННЯ
про Управління медичного забезпечення

1. Управління медичного забезпечення (далі - Управління) є самостійним структурним підрозділом Міністерства надзвичайних ситуацій України і підпорядковане заступнику Міністра.

2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МНС України та інших центральних органів виконавчої влади, Положенням про МНС України, затвердженим Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. N 402 (Указ N 402/2011), а також цим Положенням.

3. Організаційну структуру Управління складають:

відділ медико-біологічного захисту та профілактики невиробничого травматизму;

відділ медичного забезпечення та охорони праці;

Центральна лікарсько-експертна комісія.

4. Основним завданням Управління є реалізація у межах своїх повноважень державної політики з питань медичного та біологічного захисту населення при надзвичайних ситуаціях, формування державної політики у сфері створення та функціонування системи профілактики травматизму невиробничого характеру, організація та здійснення заходів щодо охорони здоров'я та медичного забезпечення особового складу органів управління та підрозділів служби цивільного захисту, організація та проведення військово-лікарської експертизи серед осіб рядового та начальницького складу МНС України, організація та здійснення заходів з охорони праці в системі МНС.

Відповідно до покладених завдань Управління:

забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики з питань медичного та біологічного захисту населення при надзвичайних ситуаціях;

визначає основні напрямки та забезпечує організацію заходів з охорони здоров'я, санітарно-епідеміологічного забезпечення та медичного постачання органів і підрозділів цивільного захисту МНС України;

забезпечує своєчасне та якісне виконання актів і доручень Президента України, актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та керівництва Міністерства у межах повноважень;

здійснює у межах своїх повноважень організаційні заходи щодо ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі пов'язаних з небезпечними хімічними, біологічними та радіаційними чинниками, зокрема терористичного характеру; надання екстреної медичної допомоги в зоні надзвичайної ситуації (осередку ураження) постраждалим та рятувальникам; розробляє заходи щодо запобігання медико-санітарним наслідкам цих надзвичайних ситуацій;

бере участь у плануванні використання існуючих сил і засобів закладів охорони здоров'я, Державної служби медицини катастроф (ДСМК), Медичної служби цивільної оборони (МС ЦО), які залучаються до ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі внаслідок терористичних проявів і на особливий період;

бере участь у межах своїх повноважень у розробленні нормативно-правових актів з питань медичного та біологічного захисту населення при надзвичайних ситуаціях;

координує та забезпечує у межах своїх повноважень надання організаційно-методичної допомоги структурним підрозділам міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям з питань організації медичного та біологічного захисту населення при надзвичайних ситуаціях, координує їх діяльність щодо організації медико-санітарного забезпечення постраждалого населення при надзвичайних ситуаціях;

бере участь у межах своїх повноважень в організації та координації дій функціональних і територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту щодо медичного реагування на надзвичайні ситуації, у тому числі пов'язані з біологічними чинниками, та ліквідації їх медико-санітарних наслідків;

здійснює організаційно-методичне керівництво щодо функціонування мобільного госпіталю МНС України, як медичного формування Державної служби медицини катастроф державного рівня; погоджує положення про мобільний госпіталь МНС України;

здійснює організаційно-методичне керівництво медичними підрозділами Головних територіальних управлінь (Територіальних управлінь) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі з питань медичного та біологічного захисту населення при надзвичайних ситуаціях техногенного і природного характеру, контролює та координує їх діяльність і діяльність медичних структур аварійно-рятувальних та інших підрозділів з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення особового складу;

здійснює організаційно-методичне та експертно-аналітичне забезпечення роботи керівництва МНС України з питань, що належать до компетенції Управління;

забезпечує спеціальну і мобілізаційну готовність підрозділів Управління, розробляє та коригує плануючі мобілізаційні документи в частині, що стосуються його компетенції;

планує, впроваджує і здійснює контроль щодо організації лікувально-профілактичних, санітарно-протиепідемічних та лікувально-оздоровчих заходів (санаторно-курортне лікування, медико-психологічна реабілітація тощо) та медичного постачання органів і підрозділів МНС України, у тому числі у разі їх залучення до дій за призначенням;

бере участь у відборі особового складу і працівників органів та підрозділів МНС України, які потребують медико-психологічної реабілітації;

здійснює заходи щодо затвердження переліку центрів медико-психологічної реабілітації постраждалих, порядку проходження медико-психологічної реабілітації, положення про медико-психологічну реабілітацію та відповідність санаторно-курортних установ вимогам медико-психологічної реабілітації;

планує та організовує медичне забезпечення та постачання органів і підрозділів МНС України, здійснює контроль за утриманням, витратами і списанням медичного майна, у тому числі довготривалого зберігання, здійснює організаційно-методичне керівництво і контроль за роботою підрозділу центрального постачання (медичного), розробляє нормативні акти і методичні документи щодо організації медичного постачання органів та підрозділів МНС України;

бере участь у межах наданих повноважень в організації та здійсненні оперативно-постачальних заходів щодо забезпечення медичним майном підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України у разі термінового їх залучення до виконання завдань за призначенням, у тому числі при наданні гуманітарної допомоги за межами України;

бере участь у межах своїх повноважень у проведенні тендерних процедур із закупівлі товарів і медичних послуг за державні кошти;

бере участь у межах повноважень у заходах антитерористичного спрямування;

бере участь в організації та проведенні командно-штабних, тренувальних та інших видів навчань з питань медичного та біологічного захисту населення при надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру, у тому числі пов'язаних з терористичними проявами;

здійснює методичне керівництво і контроль за створенням, зберіганням, використанням та поповненням відомчих, регіональних, місцевих та об'єктових резервів лікарських засобів, виробів медичного призначення для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

сприяє у межах своїх повноважень у реалізації центральними та місцевими органами виконавчої влади заходів щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення при надзвичайних ситуаціях, здійснює спільно з органами Державної санітарно-епідеміологічної служби України моніторинг за санітарно-епідемічною обстановкою, що складається на території України у разі загрози та при виникненні надзвичайних ситуацій, аналізує її розвиток і можливі медико-санітарні наслідки;

здійснює у межах повноважень, визначених законодавством, загальний контроль за готовністю сил і засобів державної і територіальної мережі спостереження та лабораторного контролю до дій з індикації та ідентифікації біологічних патогенних агентів у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

бере участь у межах повноважень у комплексних і контрольних перевірках центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань організації медичного та біологічного захисту населення при надзвичайних ситуаціях техногенного і природного характеру;

бере участь у здійсненні заходів щодо добору та розстановки медичних (фармацевтичних) спеціалістів (фахівців), їх призначення та перепризначення на медичні посади в органах і підрозділах МНС України;

здійснює організаційно-методичне керівництво та контроль за проведенням спеціалізації, підвищення кваліфікації та атестації на присвоєння кваліфікаційних категорій медичним (фармацевтичним) фахівцям органів і підрозділів цивільного захисту МНС України;

бере участь у межах своїх повноважень в організації та проведенні в системі професійної підготовки особового складу органів та підрозділів цивільного захисту МНС України занять з надання першої невідкладної медичної допомоги постраждалим, пропаганди гігієнічних знань та здорового способу життя;

організовує статистичний облік захворюваності серед особового складу органів та підрозділів цивільного захисту МНС України, розробляє відповідні пропозиції щодо покращення їх стану здоров'я та медичного забезпечення;

розробляє заходи щодо удосконалення медичного та санітарно-протиепідемічного забезпечення органів та підрозділів цивільного захисту МНС України, виходячи із специфіки їх діяльності;

організовує та забезпечує розроблення нормативно-правових актів з питань охорони здоров'я і медичного забезпечення органів та підрозділів цивільного захисту МНС України;

бере участь у межах повноважень у проведенні науково-дослідних робіт з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення особового складу органів і підрозділів цивільного захисту МНС України, медичного та біологічного захисту населення від надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часів;

розробляє пропозиції щодо формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері створення і функціонування системи профілактики травматизму невиробничого характеру;

здійснює контроль за додержанням нормативно-правових актів з питань профілактики травматизму невиробничого характеру;

координує заходи, які здійснюють центральні та місцеві органи виконавчої влади щодо профілактики травматизму невиробничого характеру, проводить моніторинг їх діяльності у цій сфері;

розробляє проекти нормативно-правових актів з питань профілактики травматизму невиробничого характеру;

здійснює комплексне управління охороною праці в системі МНС України і державний нагляд за безпечним веденням робіт особами рядового і начальницького складу, які проходять службу в органах і підрозділах цивільного захисту;

здійснює координацію, удосконалення роботи з охорони праці і контролю за цією роботою в апараті Міністерства, головних територіальних управліннях (територіальних управліннях) МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь, спеціальних регіональних центрах, аварійно-рятувальних загонах, науково-дослідних установах, закладах, підприємствах, організаціях, що належать до сфери управління Міністерства;

організовує та здійснює військово-лікарську експертизу серед осіб рядового та начальницького складу МНС України згідно з Положенням про діяльність органів військово-лікарської експертизи в системі МНС, затвердженим наказом МНС України від 31.08.2007 N 591, зареєстрованим у Мін'юсті України 7 вересня 2007 р. за N 1044/14311;

здійснює через Центральну лікарсько-експертну комісію керівництво підпорядкованими лікарсько-експертними комісіями, контролює їх роботу, надає їм практичну та методичну допомогу;

забезпечує реалізацію державної політики стосовно додержання державної таємниці та дотримання Закону України "Про державну таємницю" у межах повноважень Управління;

здійснює інші функції, що випливають із покладених на нього завдань, доручень Міністра і заступників Міністра.

5. Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Міністр.

Начальник Управління підпорядковується безпосередньо заступнику Міністра. Він відповідає за своєчасність, належність та якість виконання покладених на Управління завдань і функцій.

6. Начальник Управління:

здійснює загальне керівництво діяльністю Управління, розподіляє обов'язки між структурними підрозділами та їх працівниками, контролює їх роботу;

забезпечує ефективне виконання покладених на Управління завдань щодо реалізації державної політики у підвідомчій сфері управління та в межах компетенції Управління закріплених за Управлінням показників;

визначає обов'язки заступника начальника Управління, керівників підрозділів у складі Управління, формує та затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників Управління;

визначає першочергові завдання та стратегію діяльності Управління;

організовує розроблення проектів законодавчих і нормативних актів, державних програм, що належать до компетенції Управління;

контролює процеси реалізації державної політики у відповідній сфері діяльності Управління, виконання законодавчих і нормативних актів і наказів МНС України у межах затверджених посадових обов'язків;

здійснює аналіз стану і тенденцій розвитку відповідної сфери, ходу виконання державних програм, діяльності Управління та готує проекти відповідних рішень щодо усунення недоліків і закріплення позитивних тенденцій;

планує, регулює та контролює ефективну взаємодію Управління з іншими заінтересованими підрозділами органів виконавчої влади, громадськими об'єднаннями, науковими організаціями та структурними підрозділами Міністерства при розв'язанні питань, що стосуються діяльності Управління;

розглядає, візує, підписує, затверджує документи, що розробляються або погоджуються Управлінням;

організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками Управління звернень громадян, громадських об'єднань, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються діяльності Управління, а також розробляє за результатами їх аналізу відповідні рішення згідно з чинним законодавством, які вносить на розгляд керівництва МНС України;

аналізує та узагальнює підсумки діяльності Управління, дає персональні оцінки роботі його працівників;

веде особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Управління;

виконує за дорученням керівництва Міністерства завдання, отримані від органів виконавчої влади вищого рівня, готує керівництву доповідні записки, проекти наказів МНС України;

подає в установленому порядку заступнику Міністра пропозиції щодо організації матеріально-технічного забезпечення діяльності Управління;

є відповідальним за виконання покладених на Управління завдань, дотримання трудової та виконавської дисципліни, якість і терміни виконання документів в Управлінні;

подає відповідно до чинного законодавства пропозиції керівництву Міністерства щодо призначення на посади, звільнення з посад, переведення працівників та своєчасне заміщення вакансій Управління, а також заохочення та накладання дисциплінарних стягнень;

подає керівництву МНС України пропозиції щодо удосконалення організаційно-штатної структури Медичної служби МНС України;

вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників;

забезпечує захист державної таємниці у сфері діяльності Управління відповідно до чинного законодавства;

забезпечує дотримання працівниками Управління законодавства з питань державної служби та боротьби з корупцією;

бере участь у вирішенні інших питань, що стосуються компетенції Управління;

організовує підготовку у встановленому порядку проектів запитів МНС України на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності Управління;

забезпечує ділове листування з органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями з питань, що стосуються діяльності Управління;

бере участь у межах повноважень у заходах антитерористичного спрямування;

виконує за дорученням Міністра та його заступників інші завдання у межах своєї компетенції.

7. У начальника Управління є заступник начальника Управління - начальник відділу медичного забезпечення та охорони праці, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом Міністра за поданням начальника Управління, за погодженням із заступником Міністра.

У разі відсутності начальника Управління (відрядження, відпустка, хвороба) обов'язки начальника Управління виконує заступник начальника Управління - начальник відділу медичного забезпечення та охорони праці.

8. Начальник Управління має право:

за дорученням керівництва представляти Міністерство у центральних і місцевих органах виконавчої влади, міжнародних, громадських та наукових організаціях з питань, що належать до компетенції Управління;

вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Управління та Міністерства в цілому;

вести особистий прийом громадян з питань, що належать до його компетенції;

брати участь у встановленому порядку в перевірках медичних підрозділів органів і підрозділів цивільного захисту МНС України, навчальних закладів, мобільного госпіталю МНС України, інших медичних підрозділів системи МНС України, центральних та місцевих органів виконавчої влади у межах наданих повноважень згідно із законодавством.

9. Начальники відділів, головні та провідні спеціалісти (фахівці) призначаються на посади та звільняються з них заступником Міністра - керівником апарату.

10. Положення про відділи, посадові інструкції працівників затверджуються начальником Управління.

11. Начальник Управління повинен знати:

Конституцію України;

законодавчі акти, що стосуються державної служби та діяльності Міністерства;

акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють відповідну сферу управління;

порядок підготовки та внесення проектів законодавчих і нормативних актів;

основи законодавства з питань охорони здоров'я, державного управління;

систему управління охороною здоров'я, теоретичні основи соціальної медицини та організації охорони здоров'я, організаційні основи санітарно-епідеміологічної служби, основи бюджетно-страхової медицини, основи наукової медичної інформації та медичної інформатики;

основи державного управління, економіки, ринку праці, права, форми і методи роботи з кадрами та засобами масової комунікації;

правила ділового етикету;

державну ділову мову;

правила і норми охорони праці та пожежної безпеки;

основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

12. Кваліфікаційні вимоги до посади начальника Управління:

повна вища медична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

стаж роботи за фахом на державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах організації та управління охороною здоров'я не менше 5 років, або стаж роботи за фахом не менше 7 років. Досвід роботи щодо організації та управління охороною здоров'я.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали