Додаткова копія: Положення про вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчим з'їздом адвокатів України
17.11.2012

Положення
про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури (далі - ВКДКА) - колегіальний орган, що діє у системі органів Національної асоціації адвокатів України та є національним органом адвокатського самоврядування, на який Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) покладено завдання розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

2. Повноваження, порядок формування та діяльності ВКДКА визначаються Законом України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), Статутом Національної асоціації адвокатів України (НААУ), рішеннями з'їзду адвокатів України, Ради адвокатів України та цим Положенням.

3. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури підконтрольна і підзвітна з'їзду адвокатів України та Раді адвокатів України.

4. Положення про ВКДКА є установчим документом ВКДКА, що затверджується установчим з'їздом адвокатів України. Зміни та доповнення до Положення про ВКДКА вносяться з'їздом адвокатів України.

5. Основна діяльність ВКДКА як органу НААУ є некомерційна діяльність з реалізації своїх цілей та завдань, а також виконання функцій, що не передбачає отримання прибутку.

6. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури діє відповідно до Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), інших законів України, рішень Ради адвокатів України, цього Положення та Регламенту ВКДКА (Регламент).

7. Найменування ВКДКА:

Повне найменування:

українською мовою - Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури;

російською мовою - Высшая квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры;

англійською мовою - Higher qualifications and disciplinary bar commission;

Скорочене найменування:

українською мовою - ВКДКА;

російською мовою - ВКДКА;

англійською мовою - HQDBC.

8. Місцезнаходження організації: 01021, Україна, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 7, літера А, офіс 6.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

1. Метою Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є забезпечення здійснення адвокатського самоврядування відповідно до вимог Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) в частині здійснення контролю та сприяння організації діяльності кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури регіонів при вирішенні питання кваліфікаційного відбору осіб, які виявили намір здійснювати адвокатську діяльність, та дисциплінарної відповідальності адвокатів.

2. Для досягнення мети Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури:

1. Сприяє процесу формування правової держави в Україні;

2. Сприяє реформуванню українського законодавства із використанням досвіду розвинених демократичних країн;

3. Сприяє захисту законних прав та інтересів і зміцненню існуючих правових норм щодо захисту прав та забезпечення гарантій адвокатів;

4. Сприяє підвищенню ролі інституту адвокатури в українському суспільстві, підвищенню статусу професії адвоката в Україні;

5. Сприяє розвитку правових форм самоорганізації адвокатської спільноти;

6. Сприяє розвитку надання правової допомоги в Україні;

7. Сприяє професійному розвитку адвокатів та поширенню етичних стандартів професії;

8. Сприяє вдосконаленню системи підготовки та підвищенню кваліфікації адвокатів;

9. Сприяє реалізації завдань адвокатського самоврядування;

3. Для виконання поставлених завдань ВКДКА відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) та у порядку, визначеному Регламентом ВКДКА (Регламент):

1. Розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури;

2. Узагальнює дисциплінарну практику кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури;

3. Сприяє організації та впровадженню заходів щодо вдосконалення юридичної освіти, розвитку юридичної професії та підвищення кваліфікації адвокатів;

4. Взаємодіє з національними та іноземними громадськими організаціями та міжнародними неурядовими організаціями;

5. Виконує інші функції відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI).

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

1. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є юридичною особою з дня її державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку.

2. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури створюється на невизначений строк та не може бути реорганізована чи ліквідована інакше, ніж на підставі закону.

3. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури створюється та діє з метою реалізації публічно-правових функцій з відбору, атестування осіб, які виявили намір займатися адвокатською діяльністю, та як дисциплінарний орган в системі самоврядування адвокатури України.

4. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є некомерційною організацією, яка не має метою своєї діяльності отримання прибутку.

5. ВКДКА має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, володіє майновими та немайновими правами згідно з діючим законодавством України.

6. ВКДКА має круглу печатку, штампи, символіку.

7. ВКДКА має право в межах, що не суперечать чинному законодавству:

1. Від власного імені виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав та нести обов'язки, укладати угоди, необхідні для досягнення мети діяльності організації;

2. Бути позивачем та відповідачем у суді;

3. Наймати на роботу працівників на основі трудових чи цивільно-правових угод;

4. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси адвокатів у державних та недержавних органах і організаціях;

5. Одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;

6. Вносити пропозиції до органів державної влади і управління, брати участь у розробці рішень органів державної влади та місцевого самоврядування в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

7. Набувати та розпоряджатися майном та іншою власністю для здійснення своїх статутних завдань у порядку, визначеному чинним законодавством України;

8. Використовувати власне майно та майно, тимчасово передане їй у володіння або користування, якщо таке використання необхідне для досягнення мети діяльності організації;

9. Отримувати фінансування за рахунок джерел, не заборонених законом;

10. Засновувати або вступати в міжнародні, всеукраїнські громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України та цьому Статуту;

11. Мати інші права, передбачені законами України.

8. ВКДКА не має права самостійно вести господарську діяльність, спрямовану на отримання прибутку. Майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої діяльності госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, підприємств, що створені організацією, використовуються виключно на виконання завдань організації, визначених цим Положенням, або на благодійні цілі і не можуть розподілятися між членами організації.

4. СКЛАД ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМІСІЇ АДВОКАТУРИ

1. До складу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури входять тридцять членів, стаж адвокатської діяльності яких не менше п'яти років: по одному представнику від кожного регіону, які обираються конференцією адвокатів регіону, голова і два заступники голови, які обираються шляхом голосування з'їздом адвокатів України.

2. Секретар Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури обирається членами комісії шляхом таємного голосування зі складу членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

3. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є повноважною за умови обрання не менше двох третин її складу.

4. Строк повноважень голови, заступників голови, секретаря і членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури становить п'ять років.

5. Одна й та сама особа не може бути головою, заступником голови, секретарем або членом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури більше ніж два строки підряд.

6. Голова, заступник голови, секретар, член Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням органу адвокатського самоврядування, який обрав їх на посади.

7. Голова, заступник голови, секретар, член Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не можуть одночасно входити до складу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійної комісії адвокатів регіону, Вищої ревізійної комісії адвокатури, ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України, комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги.

5. КЕРІВНИЦТВО ВИЩОЮ КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНОЮ КОМІСІЄЮ АДВОКАТУРИ

1. Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури:

1. Представляє Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, організаціях, установах, перед громадянами;

2. Забезпечує скликання та проведення засідань Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;

3. Розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

4. Організовує і забезпечує ведення діловодства у Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури;

5. Розпоряджається коштами і майном Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури відповідно до затвердженого кошторису;

6. Вчиняє інші дії, передбачені цим Законом, Положенням про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, рішеннями Ради адвокатів України і з'їзду адвокатів України.

2. Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може отримувати винагороду у розмірі, встановленому з'їздом адвокатів України або Радою адвокатів України.

3. Секретаріат Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури створюється з метою забезпечення організації поточної діяльності ВКДКА.

4. Секретаріат формується Головою ВКДКА згідно зі штатним розписом, затвердженим ВКДКА.

5. Секретаріат очолює Голова Секретаріату, який здійснює функції, визначені Головою ВКДКА.

6. Голова Секретаріату та працівники Секретаріату призначаються та звільняються з посад за рішенням Голови ВКДКА, якому вони підзвітні та підпорядковуються при здійсненні своєї діяльності.

6. ВИКОНАННЯ ВИЩОЮ КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНОЮ КОМІСІЄЮ АДВОКАТУРИ ФУНКЦІЙ КОЛЕГІАЛЬНОГО ОРГАНУ

1. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури на виконання функцій колегіального органу системи адвокатського самоврядування, завданням якого є розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури:

1. розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури;

2. узагальнює дисциплінарну практику кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

2. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури за наслідками розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури має право:

1. залишити скаргу без задоволення, а рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури - без змін;

2. змінити рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;

3. скасувати рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та ухвалити нове рішення;

4. направити справу для нового розгляду до відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та зобов'язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури вчинити певні дії.

3. Засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів комісії.

4. Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймаються більшістю голосів від загальної кількості членів комісії.

5. Процедура розгляду ВКДКА скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури визначається Регламентом ВКДКА (Регламент).

6. Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з питань, визначених у підпункті 1 пункту 6.1, може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

7. РЕГЛАМЕНТ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМІСІЇ АДВОКАТУРИ

1. При виконанні Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури функцій колегіального органу системи адвокатського самоврядування, завданням якого є розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, остання при організації засідань і вирішенні питань, визначених статтею 6 цього Положення, керується власним Регламентом.

2. Регламент Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури затверджується на першому її засіданні відповідним рішенням.

8. КОШТИ ТА МАЙНО ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМІСІЇ АДВОКАТУРИ

1. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури здійснює володіння, користування і розпорядження коштами та іншим майном, що знаходиться у її власності, згідно з чинним законодавством України.

2. Джерела коштів та майна ВКДКА:

1. відрахування кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури на забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;

2. надходження від основної діяльності ВКДКА;

3. кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

4. інших, не заборонених законом, джерел.

3. Кошти та інше майно Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, в тому числі у разі її ліквідації, не можуть перерозподілятися між її членами і можуть бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМІСІЇ АДВОКАТУРИ

1. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури не може бути реорганізована.

2. Припинення діяльності Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути здійснено лише на підставі закону.

10. НАБРАННЯ ПОЛОЖЕННЯМ ЧИННОСТІ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ

1. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження з'їздом адвокатів України.

2. Будь-які зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням З'їзду в порядку, передбаченому цим Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI).

 

Голова Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

В. М. Загарія
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали