Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Положення про збори суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення зборів суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду
24 травня 2019 року N 1

ПОЛОЖЕННЯ
про збори суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду

Із змінами, внесеними
рішенням зборів суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду
від 01 серпня 2019 року N 4

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до частини першої статті 128 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII) збори суддів - зібрання суддів відповідного суду, на якому вони обговорюють питання внутрішньої діяльності цього суду та приймають колективні рішення з обговорюваних питань.

1.2. До питань внутрішньої діяльності судів відповідно до частини третьої статті 126 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII) належать питання організаційного забезпечення судів та діяльності суддів, соціальний захист суддів та їхніх сімей, а також інші питання, що безпосередньо не пов'язані зі здійсненням правосуддя.

1.3. Правові засади, організація і порядок діяльності зборів суддів визначаються Конституцією України (ст. 1301), Законом України "Про судоустрій і статус суддів" (розділ VIII "Суддівське самоврядування", статті 126 - 134) (Закон N 1402-VIII), іншими законами; регламентами та положеннями, що приймаються з'їздом суддів України, Радою суддів України, Положенням про збори суддів відповідного суду, що затверджується зборами суддів.

1.4. Основними засадами діяльності зборів суддів є відкритість, гласність, законність, рівність прав всіх суддів, незалежність суддів, вільне волевиявлення, об'єктивність, колегіальність прийняття рішень, обов'язковість рішень зборів для всіх суддів.

2. Повноваження зборів суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду

2.1. До завдань зборів суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду належить вирішення питань щодо:

- зміцнення незалежності Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду як суду апеляційної інстанції, суддів, захист професійних інтересів суддів, у тому числі захист від втручання в їхню діяльність;

- участі у визначенні потреб кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та контроль за додержанням установлених нормативів такого забезпечення;

- обрання голови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у порядку, встановленому Законом України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII).

2.2. Збори суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду:

- обговорюють питання щодо внутрішньої діяльності Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду чи роботи конкретних суддів або працівників апарату та приймають з цих питань рішення, що є обов'язковими для суддів та працівників апарату апеляційної палати;

- визначають спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій справ;

- приймають рішення про обрання судді на посаду голови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та дострокове звільнення з цієї посади в порядку, встановленому законом;

- заслуховують звіти голови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду;

- визначають рівень навантаження на суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду з урахуванням виконання ними адміністративних повноважень у Вищому антикорупційному суді, повноважень голови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, члена Ради суддів України або виконання інших обов'язків;

- заслуховують інформацію керівника самостійного структурного підрозділу, який здійснює організаційне забезпечення роботи Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (керівника апарату Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду) та можуть висловити недовіру такому керівнику, що тягне за собою звільнення його з посади;

- звертаються з поданням про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката, прокурора, посадової особи органу державної влади чи органу місцевого самоврядування за вчинення дій або бездіяльності, що порушують гарантії незалежності Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та судді цієї палати;

- обговорюють питання щодо практики застосування законодавства, розробляють відповідні пропозиції щодо вдосконалення такої практики та законодавства і вносять їх на розгляд до Верховного Суду;

- звертаються з пропозиціями щодо питань діяльності Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які зобов'язані розглянути ці пропозиції протягом п'ятнадцяти днів і дати відповідь по суті;

- звертаються до Ради суддів України з пропозицією щодо скликання позачергового з'їзду суддів України;

- затверджують Положення про збори суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду; вирішують питання про внесення до цих Положень змін і доповнень;

(абзац 12 пункту 2.2 розділу 2 Положення в редакції
рішення зборів суддів Апеляційної палати
Вищого антикорупційного суду від 01.08.2019 N 4)

- затверджують засади використання автоматизованої системи документообігу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, визначають засади формування колегій суддів, особливості здійснення автоматизованого розподілу судових справ, визначають коефіцієнти складності категорій судових справ;

- розглядають повідомлення суддів про втручання в їх діяльність як судді щодо здійснення правосуддя;

- вирішують питання щодо заохочення;

- за пропозицією голови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду приймають рішення про утворення судової палати, її кількісний склад, визначають персональний склад судових палат, а також про обрання секретаря судової палати; заслуховують інформацію секретаря судової палати про діяльність судової палати;

- здійснюють інші повноваження, передбачені Законами України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII), "Про Вищий антикорупційний суд" (Закон N 2447-VIII) та іншими нормативно-правовими актами.

3. Порядок скликання зборів суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду

3.1. Збори суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду скликаються головою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (за відсутності голови палати - суддею Апеляційної палати, який має найбільший стаж роботи на посаді судді) за власною ініціативою або на вимогу не менше третини загальної кількості суддів, які працюють в апеляційній палаті.

3.2. Збори суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду скликаються у разі необхідності, але не рідше одного разу на три місяці.

3.3. Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (за відсутності голови палати - суддя Апеляційної палати, який має найбільший стаж роботи на посаді судді), а також визначає осіб, які відповідають за підготовку окремих питань порядку денного (доповідачів, співдоповідачів).

У разі, якщо голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (за відсутності голови палати - суддя Апеляційної палати, який має найбільший стаж роботи на посаді судді) скликає збори суддів на вимогу не менше третини загальної кількості суддів, які працюють в апеляційній палаті, до порядку денного мають бути включені всі питання, що є предметом зазначеної вимоги.

3.4. Про день, час та місце скликання зборів та питання, які виносяться на їх розгляд, учасники зборів повідомляються не пізніш як за три робочі дні до дати проведення зборів.

У виключних випадках, з урахуванням необхідності оперативно вирішити певне питання та важливості цього питання, про день і час скликання зборів та питання, що виносяться на їх розгляд, учасники зборів повідомляються не пізніше як за один робочий день до проведення зборів.

3.5. Повідомлення суддів та осіб, запрошених на збори, про день, час і місце скликання зборів, питання, що виносяться на їх розгляд, забезпечується головою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (за відсутності голови палати - суддею Апеляційної палати, який має найбільший стаж роботи на посаді судді).

Інформація про день, час і місце проведення зборів розміщується на офіційному веб-сайті суду, а також шляхом повідомлення кожного судді уповноваженою особою апарату Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

3.6. На збори суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду можуть запрошуватися працівники апарату, судді у відставці, представники громадськості, представники засобів масової інформації, інші особи.

3.7. У разі, якщо голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (за відсутності голови палати - суддя Апеляційної палати, який має найбільший стаж роботи на посаді судді) протягом десяти днів на вимогу не менше третини загальної кількості суддів, які працюють в апеляційній палаті, не скликає збори суддів, збори скликаються групою суддів, які ініціювали скликання зборів.

Група суддів, яка ініціювала скликання зборів, визначає дату, час та місце проведення зборів, схвалює попередній порядок денний зборів та визначає осіб, які відповідають за підготовку окремих питань порядку денного (доповідачів, співдоповідачів), доручає одному з суддів ініціативної групи виконання повноважень щодо підготовки та проведення зборів, відкриття зборів, які цим Положенням покладаються на голову Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

3.8. Кількість суддів, які працюють в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду, визначається відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII) та Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" (Закон N 2447-VIII).

Суддями, які працюють в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду, вважаються всі судді, які перебувають у штаті Апеляційної палати суду, до видання уповноваженою особою відповідного наказу на підставі акта про переведення судді, дострокове звільнення судді з посади, а також у зв'язку з припиненням повноважень судді.

4. Підготовка і порядок проведення зборів суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду

4.1. Підготовка зборів забезпечується головою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (за відсутності голови палати - суддею Апеляційної палати, який має найбільший стаж роботи на посаді судді).

Для підготовки окремих складних питань, що виносяться на обговорення зборів, головою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (за відсутності голови палати - суддею Апеляційної палати, який має найбільший стаж роботи на посаді судді) можуть утворюватися робочі групи.

4.2. Попередній порядок денний доводиться до відома суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Судді мають право в порядку підготовки зборів вносити голові Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (за відсутності голови палати - судді Апеляційної палати, який має найбільший стаж роботи на посаді судді) пропозиції щодо включення до порядку денного додаткових питань.

Проекти документів з питань порядку денного та проекти рішень зборів, якщо такі можуть бути підготовлені доповідачами заздалегідь, надаються суддям або розсилаються їм по внутрішній мережі документообігу суду, як правило, одночасно з повідомленням про день, час та місце скликання зборів, але не пізніше ніж за день до дати проведення зборів.

Проекти документів з питань порядку денного можуть надсилатись (розсилатись) іншим учасникам зборів.

У разі наявності зауважень та пропозицій до проектів документів, які вносяться на розгляд зборів, суддею виготовляються або зміни до запропонованого доповідачем проекту документа (зміни оформлюються у вигляді таблиці, в якій в одній колонці наводиться текст запропонованого доповідачем проекту документа, а в іншій - пропозиції судді), або альтернативний проект такого документа.

4.3. До відкриття зборів особа, уповноважена головою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, а в разі скликання зборів групою суддів, які ініціювали скликання, - особою, на яку покладено обов'язки щодо підготовки та проведення зборів, здійснює реєстрацію суддів, які прибули на збори.

Реєстрація суддів, які прибули на збори, здійснюється за реєстраційним списком суддів, який складається особою, уповноваженою на ведення діловодства з питань роботи з кадрами, та затверджується особою, зазначеною у абзаці першому цього пункту.

Суддя, який прибув на збори, з метою реєстрації у відповідній графі реєстраційного списку проставляє свій особистий підпис.

У разі, якщо суддя запізнився на збори з поважних причин та не зареєструвався до початку проведення зборів, головуючий на зборах суддів оголошує про явку такого судді на збори, а суддя проставляє свій особистий підпис у відповідній графі реєстраційного списку з зазначенням часу явки на збори, після чого допускається до участі у зборах суддів, про що обов'язково зазначається у протоколі зборів суддів. Такий суддя бере участь у голосуванні лише з тих питань, які розглядалися після його явки на збори.

4.4. Розміщення запрошених осіб та представників засобів масової інформації в залі, де проводяться збори, забезпечують судові розпорядники або інші працівники апарату, уповноважені головою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (за відсутності голови палати - суддею Апеляційної палати, який має найбільший стаж роботи на посаді судді).

4.5. Збори суддів проводяться, як правило, відкрито. За рішенням зборів деякі питання можуть вирішуватися у закритому режимі.

У виключних випадках, з відповідним обґрунтуванням, представники засобів масової інформації за рішенням зборів суддів можуть бути обмежені в присутності на зборах.

4.6. У призначений час голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (за відсутності голови палати - суддя Апеляційної палати, який має найбільший стаж роботи на посаді судді) повідомляє:

- про кількість суддів, які працюють в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду;

- кількість суддів, які прибули на збори;

- інформує про наявність або відсутність кворуму, необхідного для проведення зборів.

4.7. Збори суддів є повноважними, якщо на них присутні не менше двох третин кількості суддів, які працюють в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

Кількість суддів, які працюють в апеляційній палаті, визначається відповідно до пункту 3.8 цього Положення.

4.8. Судді беруть участь у зборах особисто.

4.9. Якщо за даними реєстрації кворум для проведення зборів відсутній, голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (за відсутності голови палати - суддя Апеляційної палати, який має найбільший стаж роботи на посаді судді):

або оголошує про неможливість розпочати збори, переносить їх початок на більш пізній час в цей же день та приймає заходи для явки суддів на збори;

або оголошує про неможливість розпочати збори та призначає іншу дату та час їх скликання, визначає місце проведення зборів.

4.10. За наявності кворуму голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (за відсутності голови палати - суддя Апеляційної палати, який має найбільший стаж роботи на посаді судді) оголошує про відкриття зборів.

З числа суддів, присутніх на зборах, шляхом відкритого голосування обираються головуючий зборів та секретар зборів.

Головуючий на зборах та секретар зборів вважаються обраними, якщо за кожного з них проголосувала більшість суддів, присутніх на зборах.

4.11. Головуючий на зборах:

- керує зборами у відповідності з цим Положенням;

- вносить на обговорення порядок денний, регламент виступів, проводить відкрите голосування щодо їх затвердження;

- ставить на обговорення питання відповідно до порядку денного;

- надає слово для доповіді, співдоповіді;

- повідомляє про осіб, які записалися для виступу, та надає слово для виступу, оголошує наступного промовця;

- створює рівні можливості суддям для участі в обговоренні питань порядку денного;

- забезпечує дотримання всіма присутніми регламенту виступів та порядку на зборах; у разі порушення виступаючим встановленого регламенту має право перервати його виступ;

- має право зробити зауваження у разі відхилення виступаючого від обговорюваного питання порядку денного, а в разі неодноразового відхилення від обговорюваного питання поставити на голосування питання про закінчення виступу цієї особи;

- не має права коментувати виступи та/або давати їм оцінку, переривати виступаючого, крім випадків порушення регламенту виступу;

- оголошує в порядку надходження пропозиції, які надійшли усно чи в письмовому вигляді, та письмові звернення на адресу зборів;

- проводить відкрите голосування з питань порядку денного, що потребують прийняття рішення, і оголошує його результати;

- оголошує про початок та закінчення таємного голосування; після оголошення лічильною комісією протоколу щодо результатів таємного голосування забезпечує прийняття рішення з питань, за якими проводилося таємне голосування;

- дає доручення, пов'язані із забезпеченням роботи зборів та їх робочих органів;

- відповідає на запитання, що надходять на його адресу;

- робить повідомлення, оголошує перерви у роботі зборів, закриває збори;

- підписує протокол зборів і рішення зборів;

- здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням. Головуючий не має права агітувати за конкретних кандидатів.

4.12. Секретар зборів:

- веде протокол зборів;

- веде запис бажаючих виступити з питань порядку денного;

- реєструє повідомлення, звернення, які надходять на адресу зборів;

- надає головуючому на зборах відомості про осіб, які записались для виступу, та про звернення, що надійшли на адресу зборів;

- здійснює підрахунок голосів при відкритому голосуванні;

- підписує протокол і рішення зборів.

4.13. Судді та інші особи, присутні на зборах, зобов'язані:

- поводити себе виважено та виявляти взаємну повагу;

- виконувати розпорядження головуючого щодо додержання порядку на зборах;

- виступати, давати пояснення, ставити запитання та відповідати на них лише після надання їм слова головуючим;

- утримуватися під час проведення зборів від пересування по приміщенню, де відбуваються збори, розмов, реплік у будь-якій формі;

- не створювати інших перешкод для нормального ведення зборів.

У разі недотримання порядку поводження на зборах або створення перешкод у проведенні зборів така особа попереджається головуючим про необхідність дотримання порядку на зборах. У випадку повторного порушення порядку поводження на зборах та створення перешкод у проведенні зборів така особа може бути видалена із зали проведення зборів за рішенням зборів.

Обов'язок щодо сприяння додержанню в залі встановленого порядку покладається на працівника служби судових розпорядників (іншого, уповноваженого зборами суддів працівника апарату), який виконує розпорядження головуючого зборів.

У випадку неможливості усунути перешкоди в проведенні зборів, які створені та/або створюються присутніми на зборах особами, зборами може бути оголошено перерву.

4.14. Після відкриття зборів головуючий повідомляє про участь у зборах запрошених осіб, про присутність представників засобів масової інформації, оголошує питання, які включені до порядку денного.

4.15. Порядок денний зборів суддів затверджується шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів, присутніх на зборах.

Під час обговорення порядку денного судді мають право вносити пропозиції щодо включення до нього інших питань, висловлювати зауваження щодо порядку денного та черговості вирішення питань. Кожна пропозиція голосується окремо в порядку її надходження.

4.16. Після затвердження порядку денного збори суддів обговорюють і затверджують шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів, присутніх на зборах, регламент виступів (час, який надається для доповіді, співдоповіді та виступу під час обговорення).

4.17. Після затвердження порядку денного та регламентів виступів головуючий у відповідності до порядку денного надає слово доповідачам та співдоповідачам.

Доповідачу (співдоповідачу) суддями можуть бути поставлені запитання (усні чи письмові).

4.18. Запрошені особи за пропозицією головуючого можуть висловлювати свою думку з питань, які обговорюються (окрім питань про обрання суддів на посади та дострокове звільнення з цих посад, обрання делегатів на з'їзд суддів України).

4.19. Після доповіді, співдоповіді та висловлення думки запрошеними особами головуючий надає слово для обговорення доповіді (співдоповіді) суддям, які бажають виступити (записалися для виступу).

Суддя має право виступати і вносити пропозиції по суті кожного з обговорюваних питань.

Суддя має право на повторний виступ з одного й того ж питання після виступу з цього питання усіх суддів та інших запрошених осіб.

Суддя не повинен виступати без дозволу головуючого, під час виступу не повинен відхилятися від обговорюваного питання та має дотримуватися регламенту виступів, встановленого зборами.

Обговорення доповіді з питання порядку денного припиняється після виступу всіх бажаючих або за пропозицією головуючого на зборах чи за пропозицією суддів. У разі необхідності рішення про припинення обговорення приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від числа суддів, присутніх на зборах.

4.20. Після припинення обговорення питання порядку денного головуючий на зборах ставить на голосування рішення зборів з цього питання.

Рішення зборів приймаються за всіма питаннями порядку денного.

4.21. Перед проведенням голосування головуючий на зборах оголошує чітке формулювання кожного із питань, поставлених на голосування.

Після обговорення проект рішення ставиться на голосування для прийняття його в цілому чи окремо кожен його пункт.

У разі необхідності доопрацювання проекту рішення воно може бути прийнято за основу.

Після прийняття проекту рішення за основу судді мають право внести до нього поправки та доповнення. Кожну з пропозицій головуючий ставить на голосування в черговості їх надходження.

Після обговорення поправок та доповнень проект рішення ставиться на голосування для прийняття в цілому.

4.22. У голосуванні беруть участь лише судді цього суду, які присутні на зборах. Присутніми на зборах вважаються судді, які зареєстровані у реєстраційному списку.

Голосування є особистим.

Кожний суддя має один голос.

Голосування від імені судді за дорученням (довіреністю) або одних суддів за інших не допускається.

4.23. Рішення зборів приймають більшістю голосів суддів, присутніх на зборах, якщо інше не передбачено законодавством.

Якщо за прийняття рішення не проголосувало більше половини суддів, присутніх на зборах, рішення вважається не прийнятим.

При рівності голосів "за" і "проти" рішення також вважається не прийнятим.

4.24. У разі необхідності доопрацювання питання, що обговорювалося на зборах, збори суддів можуть відкласти прийняття рішення з цього питання, оголосити у зборах суддів перерву.

4.25. У разі встановлення під час роботи зборів відсутності кворуму, головуючий на зборах оголошує перерву в роботі зборів та час, дату їх продовження.

Якщо дату продовження роботи зборів головуючим на зборах не оголошено або її з якихось причин визначити неможливо, наступну дату скликання зборів визначає голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (за відсутності голови палати - суддя Апеляційної палати, який має найбільший стаж роботи на посаді судді).

4.26. Для підготовки проектів рішень зборів з питань порядку денного, аналізу зауважень та пропозицій суддів щодо проекту рішення та відпрацювання остаточної редакції рішення зборами суддів може бути обрана редакційна комісія.

Редакційна комісія обирається у складі не менше трьох суддів.

Редакційна комісія обирає зі свого складу більшістю голосів голову та секретаря.

Рішення редакційної комісії приймаються більшістю голосів від кількості її членів та оформлюються протоколом, який підписується всіма членами комісії.

4.27. Рішення приймаються за результатами відкритого або таємного голосування.

Рішення про обрання на посаду голови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду або про дострокове звільнення з цієї посади приймається лише таємним голосуванням.

За рішенням зборів таємне голосування може проводитися і з інших питань. Рішення про таємне голосування в цьому випадку приймається більшістю голосів суддів, присутніх на зборах, шляхом відкритого голосування.

Решта рішень приймаються зборами суддів шляхом відкритого голосування.

4.28. При відкритому голосуванні суддя визначає свою позицію шляхом підняття руки "за", "проти" чи "утримався". Підрахунок голосів здійснює секретар зборів.

Якщо збори суддів проводяться у закритому режимі, прийняття рішення шляхом відкритого голосування проводиться у відсутності осіб, запрошених на збори суддів.

4.29. Таємне голосування здійснюється бюлетенями для таємного голосування.

У бюлетені для таємного голосування зазначаються: мета, дата та місце проведення голосування, пропозиції, за якими здійснюється голосування.

4.30. Для організації і проведення таємного голосування зборами суддів обирається лічильна комісія.

Лічильна комісія обирається у складі не менше трьох суддів.

Суддя, кандидатуру якого висунуто до складу лічильної комісії, має право заявити самовідвід.

Лічильна комісія обирається відкритим голосуванням більшістю голосів від числа суддів, присутніх на зборах.

До складу лічильної комісії не можуть бути обрані головуючий на зборах та секретар зборів.

4.31. Лічильна комісія:

- роз'яснює порядок таємного голосування відповідно до питань порядку денного;

- розробляє та виносить на затвердження зборів форму бюлетеня для таємного голосування, форму протоколу засідання лічильної комісії про результати таємного голосування, якщо такі не є додатком* до цього Положення; форма бюлетеня для таємного голосування та форма протоколу засідання лічильної комісії про результати таємного голосування затверджуються зборами суддів шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів, присутніх на зборах; голові лічильної комісії передається рішення зборів, у якому зазначається затверджена форма бюлетеня для таємного голосування та форма протоколу засідання лічильної комісії про результати таємного голосування;

- забезпечує виготовлення бюлетенів для таємного голосування за визначеною додатком до цього Положення формою (додаток 3, 4)*, завіряє їх своїми підписами;

- забезпечує отримання суддями бюлетенів;

- забезпечує і контролює умови для вільного волевиявлення і збереження таємниці голосування (у кабіну (окреме приміщення), де воно проводиться, ніхто інший, крім особи, яка голосує, не допускається);

- перевіряє дійсність бюлетенів;

- здійснює підрахунок голосів;

- складає протокол про результати таємного голосування за визначеною додатком до цього Положення формою (додаток 5, 6, 8)*.

Лічильна комісія обирає зі свого складу відкритим голосуванням більшістю голосів голову та секретаря, про що складає відповідний протокол.

Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів від кількості її членів та оформлюються протоколом.

Протоколи засідання лічильної комісії підписуються всім складом комісії. Член лічильної комісії, який не погоджується з її рішенням, може висловити окрему думку, яка долучається до протоколу комісії, і підписує протокол.

Протоколи засідання лічильної комісії разом з бюлетенями для таємного голосування (в тому числі погашеними, визнаними недійсними) головою лічильної комісії передаються за відповідним актом секретарю зборів та додаються до протоколу зборів.

4.32. Бюлетені для таємного голосування виготовляються за кількістю суддів, які працюють в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

Бюлетені підписуються головою, секретарем та членами лічильної комісії та засвідчуються гербовою печаткою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Бюлетені до отримання їх суддями не повинні мати будь-яких позначок.

4.33. Кожному судді, який присутній на зборах, членами лічильної комісії видається один бюлетень для таємного голосування з відповідного питання порядку денного, за яким здійснюється голосування.

Суддя отримує бюлетень лише особисто.

Одержання кожного бюлетеня суддею засвідчується власноручним підписом у відповідному списку (додатки 3, 4).

Повторна видача бюлетенів, в тому числі в разі їх зіпсування суддею, не допускається.

Бюлетені, що залишилися не розданими, погашаються лічильною комісією написом "ПОГАШЕНО".

4.34. Час, місце таємного голосування, порядок його проведення встановлюється лічильною комісією і оголошується головуючим на зборах.

Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін для таємного голосування, надає для огляду суддям скриньку для голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємниці голосування.

Скринька для таємного голосування перед його проведенням опечатується головою лічильної комісії в присутності всіх членів цієї комісії та під час голосування знаходиться у місці, що є доступним для огляду всіма учасниками зборів.

4.35. Таємне голосування проводиться кожним суддею окремо в кабіні для таємного голосування.

Заповнюючи бюлетень для таємного голосування, суддя проставляє позначку "+" або "V", що засвідчує його волевиявлення з питання, за яким проводиться таємне голосування. Проставляння інших позначок не допускається.

Заповнення бюлетеня здійснюється кульковою або чорнильною ручкою.

Заповнений бюлетень для таємного голосування опускається в скриньку для таємного голосування.

4.36. По закінченню голосування голова лічильної комісії в присутності членів лічильної комісії та учасників зборів у приміщенні, де відбуваються збори та знаходилася скринька для таємного голосування, перевіряє цілісність скриньки для голосування, розпечатує її, перевіряє дійсність бюлетенів, які знаходилися у скриньці для голосування, та здійснює підрахунок голосів.

4.37. Недійсними вважаються бюлетені:

- не затвердженого зразка;

- зіпсовані, а також ті, що мають інші позначки, ніж "+" або "V";

- бюлетені, які не містять підписи голови, секретаря, членів лічильної комісії та/або відбиток гербової печатки суду;

- бюлетені, зі змісту яких неможливо однозначно встановити результат голосування (відсутні будь-які позначки щодо результату голосування; проставлено позначок щодо результату голосування у кількості більше, ніж має бути, тощо);

- бюлетені, до яких додатково вписані прізвища кандидатів, рішення щодо яких про включення до бюлетеня для таємного голосування зборами не приймалося.

Рішення про визнання бюлетеня для таємного голосування недійсним приймається лічильною комісією в порядку, визначеному пунктом 4.31 цього положення (більшістю голосів від кількості її членів).

Якщо в скриньці (скриньках) для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано згідно із списком одержання бюлетенів, всі бюлетені вважаються недійсними, і за рішенням лічильної комісії, затвердженим зборами, проводиться повторне голосування.

4.38. Після підрахунку голосів лічильна комісія складає за формою, затвердженою зборами суддів, протокол про результати таємного голосування, який підписується головою, секретарем та всіма членами лічильної комісії.

Протокол має містити відомості про кількість виготовлених бюлетенів, кількість отриманих бюлетенів, кількість погашених бюлетенів, кількість бюлетенів, що знаходилися в скриньці для голосування після її розпечатування; кількість дійсних бюлетенів, кількість бюлетенів, які визнані недійсними, кількість голосів "за", відданих за рішення, з якого проводилося таємне голосування.

Протокол засідання лічильної комісії про результати таємного голосування лічильною комісією складається з кожного питання порядку денного, за яким проводилось таємне голосування.

Протокол засідання лічильної комісії про результати таємного голосування та окремі думки членів лічильної комісії оголошуються головою лічильної комісії на зборах суддів у день проведення голосування одразу після закінчення підрахунку голосів.

Протокол затверджується зборами суддів шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів, які присутні на зборах, повністю або частково, якщо інший порядок не передбачений діючим законодавством України.

За результатами таємного голосування збори суддів відкритим голосуванням приймають відповідне рішення.

За результатами голосування збори можуть прийняти рішення про повторне голосування, про нове голосування (нові вибори).

4.39. Повторне таємне голосування проводиться у випадку, якщо всі бюлетені для таємного голосування визнані недійсними (пункт 4.37 цього Положення); або якщо жодний із кандидатів не набрав необхідної кількості голосів; або якщо кандидати набрали однакову необхідну кількість голосів, яка не дозволяє встановити їх першість та прийняти рішення про їх обрання.

У разі проведення повторного голосування внаслідок визнання всіх бюлетенів недійсними в бюлетень для повторного голосування включаються всі кандидати, що вже були включені.

В решті випадків повторне голосування відбувається серед двох кандидатів, які набрали більшість голосів серед інших.

Якщо один із кандидатів одержав більшу кількість голосів, але не одержав необхідної кількості, а наступні за ним два і більше кандидатів на посаду отримали однакову кількість голосів, повторне голосування проводиться щодо всіх цих кандидатів.

Якщо два і більше кандидатів набрали однакову найбільшу кількість голосів для обрання їх на посаду, проводиться повторне голосування щодо цих кандидатів.

У разі, якщо кандидат, щодо якого проводиться повторне голосування, зняв свою кандидатуру, до бюлетеня включається наступний за кількістю одержаних голосів під час першого голосування кандидат.

4.40. За наявності обставин, визначених в абзаці першому пункту 4.39 цього Положення, після оголошення результатів повторного голосування за рішенням зборів проводиться нове голосування.

Нове голосування - голосування з того самого питання, з якого вже відбулось повторне голосування, але з певних причин за його результатами не було прийнято остаточне рішення про обрання кандидатів на відповідні посади.

Перед проведенням нового голосування проводиться висування нових кандидатів. Особи, які були включені до бюлетеня для таємного голосування при першому та повторному голосуванні, можуть бути включені до бюлетеня для таємного голосування при новому голосуванні.

4.41. У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку таємного голосування голова лічильної комісії доповідає про це зборам, які приймають рішення щодо розслідування факту порушення та наслідків порушення порядку таємного голосування.

4.42. Матеріали таємного голосування (протоколи лічильної комісії, в тому числі протоколи про результати таємного голосування, бюлетені для таємного голосування, в тому числі погашені, визнані недійсними), опечатуються лічильною комісією та передаються головою лічильної комісії за відповідним актом секретарю зборів і долучаються ним до протоколу зборів суддів.

4.43. Прийняте за наслідками голосування рішення зборів підписується головуючим на зборах та секретарем зборів.

Підготовка текстових рішень зборів суддів за кожним прийнятим зборами суддів рішенням не є обов'язковою.

Рішення зборів набирають чинності з дня їх прийняття, якщо інше не зазначено в рішенні, та є обов'язковими для суддів та працівників апарату Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Рішення зборів видається на вимогу судді цього суду.

Рішення зборів суддів може бути оскаржене до суду в загальному порядку.

4.44. Після обговорення питань порядку денного, прийняття відповідних рішень з питань порядку денного головуючий оголошує роботу зборів закінченою.

4.45. Прийняті рішення у необхідних випадках доводяться до відома осіб, запрошених на збори суддів, або направляються відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування та посадовим особам, а також, за рішенням зборів, доводяться до відома засобів масової інформації.

4.46. На зборах суддів секретарем зборів ведеться протокол, в якому письмово фіксується перебіг засідання. Одночасно може здійснюватися фіксування зборів технічними засобами.

Протокол зборів складається у письмовій формі та має містити: назву зборів, дату і місце їх проведення; відомості про кількість суддів, які працюють в суді на день проведення зборів; відомості про кількість суддів, які присутні на зборах; відомості про розгляд організаційних питань (відкриття засідання, наявність кворуму, обрання головуючого на зборах та секретаря зборів, затвердження порядку денного, затвердження регламенту виступів тощо); зазначення доповідача з кожного питання, суть питання, стислий перебіг обговорення, а також результати голосування та прийняте рішення.

За необхідності підтвердження результатів голосування з питань, що внесені до порядку денного та за якими зборами прийняте рішення, секретарем зборів суддів можуть готуватися витяги з протоколу зборів та рішення зборів суддів.

Протокол зборів складається в повному обсязі в п'ятиденний термін з дня проведення зборів і підписується головуючим на зборах та секретарем зборів. До нього додається відповідний носій інформації з даними фіксування зборів технічними засобами.

Протокол зборів та додані до нього матеріали зборів секретарем зборів передаються до архіву Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та зберігаються в архіві постійно.

4.47. Виконання рішень зборів суддів за дорученням зборів покладається на голову Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (за відсутності голови палати - на суддю Апеляційної палати, який має найбільший стаж роботи на посаді судді).

5. Порядок обрання судді на посаду голови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та дострокового звільнення з цієї посади

5.1. Згідно з частиною четвертою статті 6 Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" (Закон N 2447-VIII), голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду обирається в порядку та здійснює повноваження, що передбачені Законом України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII).

Згідно з положеннями частин п'ятої (Закон N 1402-VIII) та дев'ятої статті 31 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII), Апеляційну палату очолює голова палати, який обирається з числа суддів цієї палати строком на три роки. Рішення про обрання голови Апеляційної палати приймається зборами суддів цієї палати шляхом таємного голосування більшістю голосів суддів Апеляційної палати.

5.2. Збори суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду з обрання голови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду проводяться не пізніше одного місяця з дня закінчення повноважень голови Апеляційної палати.

5.3. Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду обирається на альтернативній основі при вільному висуненні кандидатур.

Кандидати на посади голови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду пропонуються суддями відповідного суду усно на зборах суддів Апеляційної палати або письмово в порядку підготовки зборів, або шляхом самовисування.

Кількість кандидатів на посаду голови Апеляційної палати не обмежується.

Кандидатом на посаду голови Апеляційної палати може бути лише суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, строк повноважень якого в установленому законом порядку на час проведення зборів не закінчився.

5.4. У разі, якщо запропонована кандидатура не присутня на зборах, суддя, який запропонував кандидата, має дати характеристику цього кандидата та надати зборам його письмову згоду на обрання на відповідну посаду.

5.5. Всі кандидати обговорюються на зборах персонально.

Обговорення кандидатів за рішенням зборів суддів, яке приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від числа суддів, присутніх на зборах, здійснюється або за списком, складеним в алфавітному порядку, або в порядку надходження запропонованих кандидатур.

Кандидат має право:

- заявити самовідвід, який приймається зборами без голосування. У цьому разі обговорення кандидатури не відбувається або припиняється;

- надати повідомлення про себе;

- надати відповідь на поставлені до нього запитання.

В обговоренні кандидатів беруть участь лише судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Кожен суддя має право висловити свою думку щодо висунутих кандидатів, має право поставити кандидатам запитання.

Рішення щодо припинення обговорення тієї чи іншої кандидатури приймається зборами суддів шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів, присутніх на зборах.

5.6. Після обговорення запропонованих кандидатів збори відкритим голосуванням більшістю голосів суддів, присутніх на зборах, приймають рішення про включення цих кандидатів до списку кандидатів для обрання на відповідну посаду, які підлягають включенню до бюлетеня для таємного голосування.

До списку кандидатів на посаду голови апеляційної палати вносяться лише ті судді, які надали свою згоду балотуватися на цю посаду.

Список кандидатів на посаду голови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (додаток 1) затверджується рішенням зборів шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів, присутніх на зборах, та передається голові лічильної комісії для виготовлення бюлетенів для таємного голосування.

Висування головуючого зборів та/або секретаря зборів в якості кандидатів на посаду не є підставою для переобрання головуючого зборів та/або секретаря зборів.

5.7. Таємне голосування з обрання суддів на посади здійснюється у порядку, встановленому пунктами 4.29 - 4.42 цього Положення, з урахуванням особливостей, встановлених розділом 5 цього Положення.

5.8. У бюлетені для таємного голосування для обрання на посади зазначаються:

- дата та місце проведення голосування;

- назва посади, на яку обирається суддя;

- прізвище, ім'я та по батькові кожного кандидата на посаду в алфавітному порядку. Нумерація напроти кандидатів не допускається.

У разі проведення повторного або нового голосування про це також має бути зазначено в бюлетені.

Бюлетені підписуються головою, секретарем та членами лічильної комісії та засвідчуються гербовою печаткою суду.

Форма бюлетеня для таємного голосування для обрання на посаду голови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду затверджується зборами суддів при прийнятті Положення про збори суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду як додаток до такого Положення (додаток 2).

5.9. До складу лічильної комісії для організації і проведення таємного голосування з обрання голови апеляційної палати не можуть входити судді, які є кандидатами на цю посаду, а також головуючий на зборах та секретар зборів.

5.10. Бюлетені для таємного голосування з обрання на посаду голови Апеляційної палати виготовляються за кількістю суддів, які працюють в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

5.11. Кожному судді, який присутній на зборах, членами лічильної комісії під підпис видається один бюлетень для таємного голосування.

5.12. Заповнюючи бюлетень, суддя проставляє позначку "+" або "V", що засвідчує його волевиявлення, у відповідному полі навпроти прізвища кандидата, якого він підтримує, або навпроти напису "Не підтримую жодного кандидата". Проставляння інших позначок не допускається.

5.13. За результатами проведення таємного голосування складається протокол про результати таємного голосування.

Протокол про результати таємного голосування має містити наступні дані:

- зазначення посади, на яку обирається суддя;

- дату та місце проведення голосування;

- тур голосування;

- кількість виготовлених бюлетенів;

- кількість отриманих бюлетенів;

- кількість погашених бюлетенів;

- кількість бюлетенів, що знаходились в скриньці для голосування після її розпечатування;

- кількість дійсних бюлетенів;

- кількість бюлетенів, визнаних недійсними;

- прізвища, імена і по батькові кандидатів, які внесені в бюлетень для таємного голосування, та кількість голосів "за", відданих за кожного з кандидатів;

- кількість голосів суддів, які не підтримали жодного кандидата.

Форма протоколу засідання лічильної комісії про результати таємного голосування з обрання на посаду затверджується зборами суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду при прийнятті Положення про збори суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду як додаток до цього Положення (додаток 3*).

5.14. Обраним на відповідну посаду вважається суддя, за якого проголосувала більшість від кількості суддів, які працюють в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

5.15. За результатами голосування збори суддів відкритим голосуванням більшістю голосів суддів, присутніх на зборах, приймають одне з наступних рішень:

- оголошують обраним на відповідну посаду суддю, який отримав необхідну кількість голосів (більшість від кількості суддів, які працюють в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду);

- ухвалюють рішення про проведення повторного голосування.

У разі, якщо в бюлетень для таємного голосування з обрання на посаду було включено лише 2 кандидата і жодний з них не набрав необхідної кількості голосів, повторне голосування щодо цих же кандидатів не проводиться, у цьому випадку збори суддів приймають рішення про нове голосування. Перед проведенням нового голосування проводиться висування нових кандидатів. Особи, які були включеними до бюлетеня для таємного голосування при першому та повторному голосуванні, можуть бути включеними до бюлетеня для таємного голосування при новому голосуванні.

5.16. Повторне голосування здійснюється у порядку, передбаченому пунктом 4.39 цього Положення.

5.17. Якщо при повторному голосуванні жодного з кандидатів не обрано, збори суддів приймають рішення про нове голосування (нові вибори).

Перед проведенням нового голосування проводиться висування нових кандидатів. Особи, які були включеними до бюлетеня для таємного голосування при першому та повторному голосуванні, можуть бути включеними до бюлетеня для таємного голосування при новому голосуванні.

5.18. Рішення зборів про обрання голови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду підписується головуючим на зборах та секретарем зборів, скріплюється гербовою печаткою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Копія рішення надсилається до Ради суддів України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Державної судової адміністрації України.

5.19. Голову Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду може бути достроково звільнено з посади за ініціативою не менш як однієї третини від загальної кількості суддів Апеляційної палати шляхом таємного голосування не менш як двома третинами суддів, які працюють в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

У поданні ініціативної групи суддів про дострокове звільнення судді з посади голови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду мають бути наведені конкретні причини дострокового звільнення.

Таємне голосування щодо дострокового звільнення з посади здійснюється у порядку, встановленому пунктами 4.29 - 4.42 цього Положення, з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом Положення.

Затвердження форми бюлетеня для таємного голосування та форми протоколу засідання лічильної комісії про результати таємного голосування відбувається відповідно до пункту 4.29 цього Положення. Форма бюлетеня для таємного голосування про дострокове звільнення судді з посади та форма протоколу засідання лічильної комісії про результати таємного голосування затверджуються зборами суддів при прийнятті Положення про збори суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду як додатки до цього Положення (додатки 4, 5)*.


* Не наводиться.

У бюлетені для таємного голосування зазначаються:

- дата та місце проведення голосування;

- назва посади, прізвище, ім'я та по батькові судді, щодо якого поставлено питання про дострокове звільнення з посади;

- пропозиції, за якими здійснюється голосування: "за дострокове звільнення" та "проти дострокового звільнення".

Протокол про результати таємного голосування має містити наступні дані:

- зазначення посади, прізвища, імені та по батькові судді, щодо якого поставлено питання про дострокове звільнення з посади;

- дату та місце проведення голосування;

- кількість виготовлених бюлетенів;

- кількість отриманих бюлетенів;

- кількість погашених бюлетенів;

- кількість бюлетенів, що знаходились в скриньці для голосування після її розпечатування;

- кількість дійсних бюлетенів;

- кількість бюлетенів, визнаних недійсними;

- кількість голосів "за дострокове звільнення" з посади;

- кількість голосів "проти дострокового звільнення" з посади.

Лічильна комісія обирається відповідно до пункту 4.30 цього Положення. До складу лічильної комісії, крім головуючого на зборах та секретаря зборів, не може бути обрана також особа, щодо якої вирішується питання про дострокове звільнення з посади.

За результатами таємного голосування збори суддів відкритим голосуванням більшістю голосів суддів, присутніх на зборах, приймають одне з наступних рішень:

- оголошують голову Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду достроково звільненим з посади;

- оголошують голову Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду залишеним на відповідній посаді.

Суддя вважається достроково звільненим з посади, якщо за це подано не менш як дві третини голосів суддів, які працюють в Апеляційній палаті.

Дострокове звільнення з посади голови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду не позбавляє особу повноважень судді.

6. Прикінцеві положення

6.1. Положення про збори суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду затверджується відкритим голосуванням більшістю голосів суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, присутніх на зборах.

Положення про збори суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду набирає чинності з дня його затвердження рішенням зборів.

6.2. Зміни і доповнення до Положення про збори суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду вносяться зборами за поданням голови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (за відсутності голови палати - особою, яка у встановленому законом порядку виконує обов'язки голови Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду) або судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду шляхом відкритого голосування в порядку, встановленому розділами 3, 4 цього Положення.

Усі необхідні документи та проект рішення зборів готуються ініціатором внесення змін та доповнень.

Рішення про внесення змін та доповнень до Положення про збори суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, присутніх на зборах.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали