Додаткова копія: Положення про здійснення операцій з електронними грошима в Національній платіжній системі "Український платіжний простір"

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ПЛАТІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ "УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАТІЖНИЙ ПРОСТІР"

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради Платіжної організації Національної платіжної системи "Український платіжний простір",
(протокол від 12 березня 2014 року N 233)

Положення
про здійснення операцій з електронними грошима в Національній платіжній системі "Український платіжний простір"

Із змінами та доповненнями, внесеними рішенням
Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 22.10.2014 N 249/2014;
протокол від 27.08.2015 N 278/2015;
протокол від 15.11.2016 N 325/2016;
протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018;
протокол від 29.03.2019 N 57/03/2019)

(Назва та в тексті "Тимчасове положення про здійснення операцій з електронними грошима в Національній системі масових електронних платежів на базі відкритих міжнародних стандартів"
замінено назвою "Положення про здійснення операцій з електронними грошима в Національній платіжній системі "Український платіжний простір" (протокол від 15.11.2016 N 325/2016))

(У тексті Положення: слово "НСМЕП" замінено словом "НПС "ПРОСТІР",
слово "Глава" виключити, згідно з рішенням Ради Платіжної організації НПС
"ПРОСТІР" (протокол від 15.11.2016 N 325/2016))

I. Основні положення

1.1. Положення розроблено згідно із Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", Положенням про електронні гроші в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України 04.11.2010 р. N 481 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2010 за N 1336/18631), Правилами Національної платіжної системи "Український платіжний простір", затвердженими рішенням Ради Платіжної організації Національної платіжної системи "Український платіжний простір" (протокол від 07.06.2013 N 213/2013) (Положення N 213/2013), зі змінами (далі - Правила), іншими законодавчими актами України та нормативно-правовими актами Національного банку України (далі - Національний банк).

1.2. Положення встановлює вимоги Платіжної організації Національної платіжної системи "Український платіжний простір" (далі - НПС "ПРОСТІР") до суб'єктів, які здійснюють операції з електронними грошима НПС "ПРОСТІР", порядку здійснення цих операцій.

(пункт 1.2 викладено у новій редакції згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018))

1.3. Терміни в цьому Положенні вживаються в таких значеннях:

видаткові операції з електронними грошима - операції з електронними грошима користувача, пов'язані із зменшенням суми електронних грошей на обліковому записі користувача (включають операції оплати товарів/послуг з використанням електронних грошей, переказ електронних грошей з одного облікового запису користувача на інший обліковий запис користувача, погашення та обмін електронних грошей на вимогу користувача);

віртуальна картка - віртуальний засіб без фізичного носія інформації, який є засобом доступу до електронних грошей користувача, що зберігаються на його обліковому записі, та призначений для здійснення розрахунків і переказів у мережі Інтернет. Віртуальна картка складається із набору реквізитів наперед оплаченої картки багатоцільового використання (номер картки - шістнадцять символів, термін її дії - чотири символи та контрольного значення - три символи);

платіжний сервіс - сукупність програмно-технічних засобів, які забезпечують ініціювання користувачем операцій з електронними грошима, які зберігаються на його обліковому записі. Може бути представлений у вигляді розділу веб-сайту, мобільного застосунку, SMS-повідомлення, USSD-команд тощо;

картка з електронними грошима - наперед оплачена картка багатоцільового використання (пластикова або віртуальна), яка є засобом доступу до електронних грошей, що зберігаються в обліковому записі користувача в процесинговій системі емітента та/або оператора послуг платіжної інфраструктури, з яким емітент має укладений договір;

користувач - фізична особа або суб'єкт господарювання, який є власником електронних грошей та має право використовувати їх для придбання товарів і послуг та здійснення переказів (між користувачами фізичними-особами), з урахуванням обмежень, установлених цим Положенням та законодавством України;

ліміт - максимально допустима сума електронних грошей, що зберігається в обліковому записі користувача та/або максимально можлива сума, на яку користувач може здійснити операції з електронними грошима, і не може перевищувати суму, визначену цим Положенням та нормативно-правовими актами Національного банку;

номер мобільного телефону - діючий абонентський номер мобільного телефону, який у разі необхідності може бути додатковим ідентифікатором користувача;

обліковий запис користувача - запис у процесинговій системі емітента та/або оператора послуг платіжної інфраструктури, з яким емітент має укладений договір, що містить інформацію про суму належних користувачу електронних грошей;

оператор послуг платіжної інфраструктури (далі - оператор) - юридична особа, яка на підставі договору, укладеного з емітентом та іншими особами, що беруть участь у використанні та забезпеченні операцій з електронними грошима, виконує операційні, інформаційні та інші технологічні функції щодо оброблення операцій з електронними грошима НПС "ПРОСТІР", і відомості про яку внесені до "Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури";

операції з електронними грошима - операції з випуску та погашення електронних грошей; надання електронних грошей без зобов'язання щодо їх погашення (розповсюдження електронних грошей); надання засобів поповнення електронним грошима електронних пристроїв; обміну електронних грошей, випущених однією особою, на електронні гроші іншої особи; приймання електронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові гривні; використання (переказу) електронних грошей;

особистий кабінет - розділ веб-сайту емітента в мережі Інтернет та/або мобільний застосунок емітента, призначений для здійснення користувачем операцій з належними йому електронними грошима;

процесингова система - програмно-технічний комплекс, який використовується емітентом або оператором для оброблення операцій з електронними грошима, ведення облікових записів користувачів, емітента, комерційних агентів і торговців залежно від типу виконуваних операцій, а також зберігання інформації про електронні гроші;

торговець - суб'єкт господарювання, зареєстрований відповідно до законодавства України, який на підставі договору, укладеного з емітентом та/або його агентами з розрахунків, приймає електронні гроші як засіб платежу за товари та/або послуги.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються в значеннях, наведених у Законі України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", нормативно-правових актах Національного банку, що регулюють порядок випуску електронних грошей та електронних платіжних засобів і здійснення операцій із їх застосуванням, нормативних документів НПС "ПРОСТІР".

(розділ I із змінами, внесеними згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 15.11.2016 N 325/2016))

(пункт 1.3 викладено у новій редакції згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018))

II. Загальні положення здійснення операцій з електронними грошима

2.1. Внутрішньобанківські операції з електронними грошима НПС "ПРОСТІР" здійснюються емітентами, торговцями, користувачами відповідно до вимог цього Положення, нормативно-правових актів Національного банку, нормативних документів НПС "ПРОСТІР".

Міжбанківські операції з електронними грошима в НПС "ПРОСТІР" здійснюються емітентами, еквайрами, торговцями, користувачами, а також Центральним маршрутизатором, розрахунково-кліринговим центром НПС "ПРОСТІР" (далі - Маршрутизатор) та Розрахунковим банком НПС "ПРОСТІР" відповідно до вимог цього Положення, нормативно-правових актів Національного банку України, нормативних документів НПС "ПРОСТІР".

2.2. Випущені емітентом електронні гроші виражаються виключно в гривнях.

2.3. Випуск електронних грошей в НПС "ПРОСТІР" здійснюють виключно банки, які підключені до Маршрутизатора.

(пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 15.11.2016 N 325/2016))

2.4. Випуск наперед оплачених карток з електронними грошима НПС "ПРОСТІР" здійснюється емітентом у рамках діапазону (рейнджу), перша цифра якого дорівнює 8.

(пункт 2.4 доповнено новим абзацом другим згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 15.11.2016 N 325/2016))

(пункт 2.4 викладено у новій редакції згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018))

2.5. Перед початком виготовлення наперед оплачених карток та/або початком використання платіжних сервісів (окрім SMS-повідомлення, USSD-команд), емітент має обов'язково погодити їх дизайн з Платіжною організацією НПС "ПРОСТІР".

(доповнено новим пунктом 2.5 згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018))

2.6. Емітент здійснює контроль за тим, щоб сума випущених ним електронних грошей не перевищувала суми отриманих від користувачів або агентів готівкових або безготівкових коштів.

(пункт 2.5 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 15.11.2016 N 325/2016))

2.7. Емітент здійснює облік коштів, які надходять від користувачів та комерційних агентів емітента як оплата електронних грошей, на окремому рахунку емітента.

(пункт 2.7 викладено у новій редакції згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018))

2.8. Електронні гроші зберігаються на облікових записах користувачів у процесинговій системі емітента або оператора, з яким емітент має укладений договір.

Засобом доступу до електронних грошей, які зберігаються в обліковому записі користувача. є картка з електронними грошима.

(пункт 2.7 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 15.11.2016 N 325/2016))

(пункт 2.8 викладено у новій редакції згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018))

2.9. Емітент має право створювати облікові записи користувачів з додатковими ідентифікаторами для здійснення операцій з електронними грошима НПС "ПРОСТІР" у межах однієї процесингової системи, після погодження використання такого ідентифікатора з Платіжною організацією НПС "ПРОСТІР".

Кожний такий обліковий запис користувача обов'язково повинен супроводжуватись реквізитами картки з електронними грошима (повний номер картки, термін дії, код перевірки достовірності) для забезпечення можливості проведення операцій купівлі товарів/послуг або переказу коштів у межах платіжної інфраструктури НПС "ПРОСТІР", у тому числі у міжбанківському режимі.

У разі ведення емітентом облікових записів користувачів у процесинговій системі оператора, який не має прямого каналу зв'язку з Маршрутизатором НПС "ПРОСТІР", емітент зобов'язаний забезпечити інформаційний обмін між такою процесинговою системою та процесинговою системою через яку емітент підключений до Маршрутизатора НПС "ПРОСТІР", для забезпечення можливості проведення операцій купівлі товарів/послуг або переказу коштів у межах платіжної інфраструктури НПС "ПРОСТІР", у тому числі у міжбанківському режимі.

(доповнено новим пунктом 2.9 згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018))

2.10. Ініціювання видаткових операцій з електронними грошима та операцій поповнення може здійснюватись за допомогою карток з електронними грошима та/або платіжного сервісу.

(пункт 2.10 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018))

2.11. Картки з електронними грошима банк емітує як не персоніфіковані картки нефіксованого або фіксованого номіналу.

2.12. Термін дії картки з електронними грошима визначається емітентом, але не може перевищувати 36 місяців.

2.13. Договір банківського рахунку з користувачем не персоніфікованої картки з електронними грошима не укладається.

(пункт 2.13 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 15.11.2016 N 325/2016))

2.14. Картки з електронними грошима розповсюджуються емітентом та/або його комерційними агентами, шляхом придбання/надання (в тому числі за допомогою поштових відправлень) користувачу картки в упаковці, яка виключає можливість візуального спостереження номера такої картки без порушення цілісності пакування.

Розповсюдження скретч-карток допускається без додаткового запечатування в конверти.

(пункт 2.14 доповнено новим абзацом другим згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 15.11.2016 N 325/2016))

(пункт 2.14 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018))

2.15. Комерційні агенти емітента (агент з поповнення та агент з розповсюдження) мають право розповсюджувати картки з електронними грошима на підставі договору, укладеного з емітентом цих електронних грошей.

Неактивовані пластикові картки (бланки карток), які не містять електронних грошей або інформації про них, можуть розповсюджуватися емітентом та/або його комерційними агентами та іншими суб'єктами господарювання, з якими емітент або його комерційні агенти мають відповідні договірні відносини.

Розповсюдження таких карток рекомендується здійснювати у пакуванні, що виключає можливість візуального спостереження номера картки та її реквізитів без порушення цілісності пакування.

(пункт 2.15 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 15.11.2016 N 325/2016))

(пункт 2.15 викладено у новій редакції згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018))

2.16. Діяльність комерційних агентів у НПС "ПРОСТІР" регулюється законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку з питань випуску електронних грошей та цим Положенням.

(пункт 2.16 викладено у новій редакції згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018))

2.17. Тарифи, порядок та умови здійснення операцій з електронними грошима визначається в публічному договорі, розміщеному на сайті емітента та за необхідності додатково на офіційних веб-сайтах комерційних агентів.

(пункт 2.17 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018))

2.18. Емітент зобов'язаний позначати зображенням знака для товарів та послуг (торговельною маркою) НПС "ПРОСТІР" товари (послуги), для позначення яких Платіжною організацією надається право на її використання, а також платіжні сервіси (розділ веб-сайту емітента, мобільний застосунок тощо), які використовуються для здійснення операцій з електронними грошима НПС "ПРОСТІР".

Емітент та його комерційні агенти повинні забезпечити розміщення зображення знака для товарів та послуг (торговельної марки) НПС "ПРОСТІР" у місцях, де здійснюються операції з використанням електронних грошей НПС "ПРОСТІР".

У разі порушення емітентом та/або його агентами вимог цього пункту та пункту 2.5 цього Положення Платіжна організація НПС "ПРОСТІР" має право прийняти рішення про накладення на емітента штрафів, які встановлені договором.

(доповнено новим пунктом 2.18 згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018))

2.19. Емітент не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним, зобов'язаний надати Платіжній організації НПС "ПРОСТІР" інформацію у форматі XLS/XLSX щодо операцій з електронними грошима НПС "ПРОСТІР", які були здійснені в межах його процесингової системи або процесингової системи оператора, з яким емітент має укладений договір за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення.

Інформація надається окремо в розрізі кожної процесингової системи.

(пункт 2.19 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018))

(главу 2 доповнено новим пунктом 2.4 згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НСМЕП
(протокол від 27.08.2015 N 278/2015))

(розділ II доповнено новим пунктом 2.16 згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 15.11.2016 N 325/2016))

(змінено нумерацію пунктів згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018))

(до абзацу першого пункту 2.19 внесено зміни згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 29.03.2019 N 57/03/2019))

III. Операції з електронними грошима

3.1. Емітент, який має намір здійснювати випуск електронних грошей у НПС "ПРОСТІР", повинен подати до Платіжної організації НПС "ПРОСТІР" інформацію, яка має містити:

вичерпний перелік і зміст усіх операцій з електронними грошима, які будуть здійснюватися банком;

загальні схеми руху інформаційних повідомлень та здійснення фінансових операцій з електронними грошима (випуск, поповнення, розповсюдження, переказ, оплату товарів та послуг, обмін, погашення) із зазначенням всіх суб'єктів (користувач, емітент, оператор, агент, торговець);

чітке визначення та опис форм-фактору продукту (наперед оплачена картка / віртуальна карта (обліковий запис));

деталізовану бухгалтерську модель обліку операцій з електронними грошима (у розрізі типів операцій);

опис порядку залучення комерційних агентів (за наявності);

зазначення відомостей про процесингову систему, яка буде використовуватись для оброблення операцій з електронними грошима (власна або оператора);

опис роботи з торговцями (порядок відкриття та використання облікових записів торговців, у т. ч. які працюють через агентів з розрахунків);

опис та схему системи захисту інформації, яка буде використовуватись під час здійснення операцій з використанням електронних грошей, уключаючи криптографічний захист інформації, порядку формування та зберігання архівів електронних документів, процедури автентифікації та засобів для захисту мережі.

Платіжна організація НПС "ПРОСТІР" у письмовій формі повідомляє емітента про результати розгляду наданої інформації та погоджує або не погоджує можливість впровадження такого банківського продукту емітента на базі електронних грошей НПС "ПРОСТІР".

(розділ III доповнено новим пунктом 3.1 згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 15.11.2016 N 325/2016))

(пункт 3.1 викладено у новій редакції згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018))

3.2. Перед початком випуску електронних грошей НПС "ПРОСТІР" емітенту необхідно укласти додатковий договір до договору приєднання до НПС "ПРОСТІР", зразок якого наведений у додатку 2 до цього Положення.

3.3. Емітент не має права здійснювати операції з електронними грошима НПС "ПРОСТІР" без укладання додаткового договору, передбаченого у пункті 3.2 розділу III цього Положення.

3.4. Емітент, який має намір унести зміни до інформації, опис якої був погоджений згідно з пунктом 3.1 розділу III цього Положення, зобов'язаний подати на погодження до Платіжної організації НПС "ПРОСТІР" новий документ, передбачений пунктом 3.1 розділу III цього Положення.

3.5. Емітент не має права здійснювати операції з електронними грошима НПС "ПРОСТІР" згідно зі змінами, унесеними до інформації, передбаченій пунктом 3.1 розділу III цього Положення, якщо ці зміни не були погоджені Платіжною організацією НПС "ПРОСТІР".

(доповнено новими пунктами 3.2 - 3.5 згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018))

3.6. В НПС "ПРОСТІР" можливе здійснення таких операцій з електронними грошима (Табл. 1):

Таблиця 1

Види операцій з електронними грошима

N з/п

Назва операції

Зміст операції

Операції з використанням картки з електронними грошима

1.

Внесення готівки через операційну касу емітента (з метою поповнення)

Користувач - фізична особа вносить готівку через операційну касу емітента, надавши касиру картку з електронними грошима або повідомивши номер облікового запису користувача) в процесинговій системі емітента та/або оператора, з яким емітент має укладений договір.
Емітент здійснює випуск електронних грошей в еквіваленті суми внесеної користувачем готівки та поповнює ними обліковий запис користувача.

2.

Внесення готівки через платіжний пристрій самообслуговування (з метою поповнення)

Користувач - фізична особа вносить готівку через платіжний пристрій самообслуговування емітента для подальшого поповнення облікового запису, який визначається за номером його картки з електронними грошима або за номером облікового запису користувача в процесинговій системі емітента та/або оператора, з яким емітент має укладений договір.
Емітент здійснює випуск електронних грошей в еквіваленті суми внесеної користувачем готівки та поповнює ними обліковий запис користувача.

3.

Безготівковий переказ коштів з банківського рахунку користувача, який відкрито у емітента (з метою поповнення) через платіжний пристрій або касу емітента

Користувач через платіжний пристрій або касу емітента ініціює переказ безготівкових коштів з власного рахунку, який відкрито у емітента, на рахунок емітента.
Емітент здійснює випуск електронних грошей в еквіваленті суми переказаних користувачем коштів та поповнює ними обліковий запис користувача.

4.

Безготівковий переказ коштів з банківського рахунку користувача, відкритому в іншому банку (з метою поповнення) через платіжний пристрій

Користувач через платіжний пристрій ініціює переказ безготівкових коштів з власного рахунку, який відкрито в іншому банку, на рахунок емітента.
Маршрутизатор та Розрахунковий банк НПС "ПРОСТІР" здійснюють маршрутизацію, кліринг та розрахунки між банком, у якому відкритий рахунок користувача, та емітентом.
Емітент здійснює випуск електронних грошей в еквіваленті суми переказаних користувачем коштів та поповнює ними обліковий запис користувача.

5.

Отримання готівки в операційній касі емітента

Користувач - фізична особа надає касиру емітента картку з електронними грошима та надає визначені законодавством документи.
Емітент здійснює погашення емітованих ним електронних грошей та видає користувачу їх еквівалент готівкою.

6.

Отримання готівки через платіжний пристрій

Користувач - фізична особа за допомогою картки з електронними грошима ініціює отримання готівки через платіжний пристрій емітента.
Емітент здійснює погашення емітованих ним електронних грошей та видає користувачу їх еквівалент готівкою через платіжний пристрій.
У разі, якщо платіжний пристрій належить іншому банку, Маршрутизатор та Розрахунковий банк НПС "ПРОСТІР" здійснюють маршрутизацію, кліринг та розрахунки між емітентом та банком, якому належить платіжний пристрій.

7.

Погашення електронних грошей на вимогу користувача шляхом переказу їх еквівалента на його банківський рахунок

Користувач ініціює переказ електронних грошей за реквізитами банківського рахунку.
Емітент ідентифікує користувача згідно із Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення" (Закон N 1702-VII), здійснює погашення електронних грошей та переказ безготівкових коштів на банківський рахунок користувача.

8.

Оплата за товари, роботи та послуги (у тому числі, в мережі Інтернет)

Користувач ініціює оплату за товари та послуги (у тому числі, в мережі Інтернет).
Емітент здійснює обмін електронних грошей на безготівкові кошти.
Маршрутизатор здійснює маршрутизацію авторизаційного запиту банку торговця та кліринг.
Розрахунковий банк НПС "ПРОСТІР" на підставі отриманої інформації за результатами клірингу виконує розрахунки між емітентом та банком торговця.
Розрахунки за операціями з електронними грошима, які виконуються на користь торговця, який має укладений договір з емітентом, здійснює безпосередньо такий емітент.

9.

Ініціювання/отримання переказу електронних грошей іншим користувачам - фізичним особам (від інших користувачів - фізичних осіб)

Користувач - фізична особа ініціює переказ електронних грошей іншому користувачу - фізичній особі, за номером картки з електронними грошима отримувача або номером облікового запису користувача.
Емітент здійснює переказ електронних грошей між користувачами - фізичними особами.
Якщо банк ініціатора та отримувача переказу не співпадають:
банк-ініціатор здійснює обмін електронних грошей на безготівкові кошти;
Маршрутизатор та Розрахунковий банк НПС "ПРОСТІР" здійснюють маршрутизацію, кліринг та розрахунки за переказаними безготівковими коштами;
банк-отримувач випускає електронні гроші в еквіваленті переказаної суми безготівкових коштів та поповнює ними обліковий запис користувача (отримувача).

10.

Повернення електронних грошей за раніше здійсненою користувачем операцією з електронними грошима

Користувач ініціює повернення електронних грошей за раніше здійсненою операцією з електронними грошима, за наявності підстав для повернення згідно із Законом України "Про захист прав споживачів".
Емітент здійснює випуск електронних грошей в обмін на безготівкові кошти торговця та поповнює електронними грошима обліковий запис користувача.

11.

Перегляд залишку та отримання виписки щодо руху електронних грошей

Користувач за допомогою картки з електронними грошима або номера облікового запису користувача може здійснити перегляд залишку на платіжному пристрої, в операційній касі емітента, або особистому кабінеті, а також отримати виписку щодо руху електронних грошей.
У разі ініціювання операції перегляду залишку на платіжному пристрої, який не належить емітенту, Маршрутизатор здійснює маршрутизацію авторизаційного запиту банку-еквайра на емітента.

12.

Випуск віртуальної картки з електронними грошима

Користувач через свій особистий кабінет ініціює випуск віртуальної картки з електронними грошима на суму в межах залишку на його обліковому записі.

13.

Блокування/розблокування картки з електронними грошима

Користувач може заблокувати/розблокувати власну картку з електронними грошима через особистий кабінет або здійснивши телефонний дзвінок до контактного центру емітента/оператора.

14.

Відкриття емітентом додаткового облікового запису користувачу

Якщо сума повернення платіжної операції призводить до перевищення ліміту електронних грошей, емітент відкриває користувачу новий обліковий запис та зараховує на нього частину суми повернення платіжної операції, яка не призводить до перевищення ліміту.
Емітент самостійно визначає правила обліку суми електронних грошей, яка перевищує ліміт та технологію її повернення користувачеві та оприлюднює цю інформацію в складі публічного договору або на власних публічних інформаційних ресурсах, що описують роботу з електронними грошима емітента.

Операції з електронними грошима з використанням облікового запису користувача

15.

Поповнення облікових записів користувачів електронними грошима

Користувач надає розпорядження та готівкові/безготівкові кошти емітенту / комерційному агенту щодо поповнення облікового запису електронними грошима (випуску електронних грошей).
Емітент отримує відповідний інформаційний запит та здійснює випуск електронних грошей в еквіваленті суми такої операції і зараховує її на обліковий запис користувача.
Якщо надання електронних грошей відбувається за участю агента з розповсюдження, емітент/оператор списує електронні гроші з облікового запису агента з розповсюдження в процесинговій системі та зараховує їх на обліковий запис користувача.
Агент з поповнення зобов'язаний переказати отримані від користувача кошти на рахунок емітента не пізніше наступного робочого дня.

16.

Оплата за товари/послуги торговцю

Користувач ініціює оплату за товари та послуги на користь торговця, який має обліковий запис.
Емітент/оператор списує електронні гроші з облікового запису користувача та зараховує їх на обліковий запис торговця.

17.

Погашення електронних грошей на вимогу торговця/користувача

Торговець, користувач - суб'єкт господарювання ініціює погашення емітентом електронних грошей на безготівкові кошти.
Емітент/оператор списує електронні гроші в сумі операції з облікового запису торговця, користувача - суб'єкта господарювання, користувача - фізичної особи та зараховує їх на обліковий запис емітента в процесинговій системі.
Емітент/оператор відображає у процесинговій системі погашення електронних грошей на вимогу торговця, користувача - суб'єкта господарювання.
Емітент здійснює безготівковий переказ на користь торговця/користувача - суб'єкта господарювання в порядку та у строки, визначені умовами укладених договорів.
Емітент/оператор відображає у процесинговій системі погашення електронних грошей, пред'явлених користувачами - фізичними особами, після чого емітент здійснює виплату коштів користувачу - фізичній особі готівкою через операційну касу або шляхом переказу на банківський рахунок користувача - фізичної особи.
Емітент зобов'язаний здійснити ідентифікацію користувача згідно із Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення" (Закон N 1702-VII).

18.

Приймання агентом з розрахунків електронних грошей користувачів та торговців в обмін на готівкові/безготівкові кошти

Агент з розрахунків приймає електронні гроші від користувачів - фізичних осіб в обмін на готівкові/безготівкові кошти, а від користувачів - суб'єктів господарювання та торговців виключно в обмін на безготівкові кошти.
Торговець/користувач - суб'єкт господарювання / користувач - фізична особа ініціює обмін електронних грошей на безготівкові кошти в агента з розрахунків.
Емітент/оператор списує електронні гроші в сумі операції з облікового запису торговця, користувача - суб'єкта господарювання та зараховує їх на обліковий запис агента з розрахунків у процесинговій системі.
Агент з розрахунків здійснює безготівковий переказ коштів на користь торговця/користувача - суб'єкта господарювання в строки, передбачені умовами договору з ними.
Агент з розрахунків здійснює виплату готівкових коштів користувачу - фізичній особі через операційну касу, а безготівкові кошти шляхом переказу на банківський рахунок цього користувача - фізичної особи.
Агент з розрахунків пред'являє емітенту до погашення отримані електронні гроші.

19.

Пред'явлення емітенту до погашення електронних грошей комерційним агентом

Комерційний агент банку ініціює погашення електронних грошей на безготівкові кошти у емітента в такому порядку:
емітент списує електронні гроші в сумі операції з облікового запису комерційного агента та зараховує їх на емісійний обліковий запис емітента в процесинговій системі;
емітент відображає погашення електронних грошей на вимогу комерційного агента в процесинговій системі;
емітент здійснює безготівковий переказ на користь комерційного агента в строки відповідно до укладеного договору між емітентом та комерційним агентом.

20.

Повернення платежу від торговця за раніше здійсненою користувачем операцією з електронними грошима

Користувач ініціює повернення електронних грошей за раніше здійсненою операцією з електронними грошима, за наявності підстав для повернення згідно із Законом України "Про захист прав споживачів".
У разі правомірності вимоги користувача щодо повернення електронних грошей, таке повернення здійснюється торговцем у наступний спосіб: емітент/оператор здійснює списання електронних грошей з облікового запису торговця і зараховує їх на обліковий запис користувача в процесинговій системі.

(пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НСМЕП
(протокол від 22.10.2014 N 249/2014))

(пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 15.11.2016 N 325/2016))

(пункт 3.6 викладено у новій редакції згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018))

3.7. Проведення операцій з електронними грошима можливе лише в межах залишку електронних грошей, що зберігаються на обліковому записі користувача та в межах встановлених лімітів.

(пункт 3.7 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018))

3.8. У разі недостатності електронних грошей для проведення операції емітент відмовляє користувачу в проведенні видаткових операцій.

(пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 15.11.2016 N 325/2016))

3.9. Здійснення операцій в валюті, відмінній від гривні, не дозволяється.

3.10. Емітент може надавати користувачу можливість створення особистого кабінету на веб-сайті емітента в мережі Інтернет або за допомогою оператора та комерційних агентів, за наявності укладеного договору.

Використання особистого кабінету може надавати користувачу можливість здійснення операцій з належними йому електронними грошима (оплата товарів/робіт/послуг, оплата рахунків торговців, які уклали договори з учасниками НПС "ПРОСТІР", ініціювання погашення емітентом електронних грошей), а також додаткової ідентифікації, блокування картки з електронними грошима, ініціювання випуску віртуальних карток.

Емітент має право залучати суб'єктів господарювання (операторів, агентів) для надання послуг створення веб-сайту або використовувати сайти, що належать цим суб'єктам.

(пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 15.11.2016 N 325/2016))

(пункт 3.10 викладено у новій редакції згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018))

3.11. Агент з поповнення зобов'язаний ініціювати переказ коштів, отриманих від користувачів для поповнення електронними грошима облікових записів, на рахунок емітента не пізніше наступного робочого дня після отримання коштів.

(пункт 3.7 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 15.11.2016 N 325/2016))

(пункт 3.7 виключено згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НСМЕП
(протокол від 22.10.2014 N 249/2014))

(змінено нумерацію пунктів згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 15.11.2016 N 325/2016))

3.12. Емітент, оператор, комерційні агенти мають право встановлювати тарифи та комісійні винагороди на проведення і оброблення операцій з електронними грошима НПС "ПРОСТІР" та отримувати їх, у тому числі, в електронних грошах з наступним пред'явленням до погашення емітенту (погашення емітентом).

(доповнено новим пунктом 3.12 згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018))

3.13. НПС "ПРОСТІР" стягує плату за здійснення емітентом видаткових операцій з електронними грошима НПС "ПРОСТІР" з використанням облікового запису користувача, які не обробляються засобами Маршрутизатора. Перелік та розміри тарифів і комісійних винагород визначаються нормативно-правовими актами Національного банку.

(доповнено новим пунктом 3.12 згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018))

(змінено нумерацію пунктів згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018))

IV. Ліміти за операціями з електронними грошима

4.1. Емітент зобов'язаний встановлювати та контролювати ліміти за операціями з електронними грошима, з урахуванням таких вимог:

сума електронних грошей на картці з електронними грошима (обліковому записі користувача), яка не може поповнюватися, не повинна перевищувати 4000 гривень;

сума електронних грошей на картці з електронними грошима (обліковому записі користувача), яка може поповнюватися, не повинна перевищувати 14000 гривень;

користувачі мають право використовувати електронні гроші для здійснення розрахунків за допомогою картки з електронними грошима (облікового запису користувача), яка поповнюється і перебуває у розпорядженні користувача, в сумі до 62000 гривень протягом календарного року. До розрахунку цієї суми не включаються електронні гроші, погашені на вимогу користувача протягом календарного року;

користувачі - фізичні особи мають право використовувати електронні гроші для здійснення оплати товарів, а також переказувати електронні гроші іншим користувачам - фізичним особам. Користувачі - фізичні особи мають право переказувати електронні гроші іншим користувачам - фізичним особам з використанням наперед оплачених карток (облікових записів користувачів) у сумі до 500 гривень на день, та не більше 4000 гривень протягом одного місяця;

емітент має право приймати електронні гроші з використанням наперед оплаченої картки (облікових записів користувачів), належної фізичній особі в обмін на готівкові кошти через платіжний пристрій у сумі до 500 гривень на день, та не більше 4000 гривень протягом одного місяця.

(пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НСМЕП
(протокол від 22.10.2014 N 249/2014,
протокол від 27.08.2015 N 278/2015))

(пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 15.11.2016 N 325/2016))

(пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018))

(пункт 4.2 виключено,
у зв'язку з цим пункт 4.3 вважати пунктом 4.2 згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НСМЕП
(протокол від 22.10.2014 N 249/2014))

4.2. У разі якщо сума повернення платіжної операції призводить до перевищення ліміту електронних грошей, емітент:

проводить зарахування тієї частини суми повернення платіжної операції, яка не призводить до перевищення ліміту;

для обліку залишку суми повернення платіжної операції, яка призводить до перевищення ліміту, емітент відкриває користувачу новий обліковий запис та зараховує на нього електронні гроші з урахуванням ліміту 4000 гривень.

Користувач не має можливості поповнення нового облікового запису.

Емітент/оператор має забезпечити, щоб інформація про новий обліковий запис користувача була доступна в особистому кабінеті користувача.

Загальна кількість таких нових облікових записів не може перевищувати 4 записів.

(пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НСМЕП
(протокол від 27.08.2015 N 278/2015))

(пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 15.11.2016 N 325/2016))

(пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018))

4.3. Для одного користувача може бути створений лише один обліковий запис, який може поповнюватися.

Емітент самостійно або із залученням оператора здійснює контроль за дотриманням лімітів та кількості облікових записів, відкритих одному користувачеві.

(доповнено новим пунктом 4.3 згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018))

V. Поповнення електронними грошима

5.1. Під поповненням електронними грошима розуміється поповнення облікового запису користувача будь-яким передбаченим емітентом способом, відповідно до законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України.

При цьому відбувається поповнення окремого рахунку емітента "Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима" шляхом:

безготівкового переказу коштів з банківського рахунку користувача, який відкрито у емітента;

безготівкового переказу коштів з банківського рахунку користувача, відкритому у іншому банку, ніж емітент;

безготівкового переказу коштів від комерційних агентів;

безготівкового переказу коштів у межах процедури повернення, визначеної цим Положенням;

внесення готівки через платіжні пристрої самообслуговування;

внесення готівки через операційну касу емітента.

(пункт 5.1 доповнено новим абзацом сьомим, внесеними згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 15.11.2016 N 325/2016))

(пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018))

5.2. Користувачі - суб'єкти господарювання мають право здійснювати поповнення електронними грошима виключно в обмін на безготівкові кошти.

(главу 5 доповнено новим пунктом 5.2 згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НСМЕП
(протокол від 22.10.2014 N 249/2014)

VI. Обмін електронних грошей

6.1. Обмін електронних грошей здійснюється виключно на готівкові та безготівкові кошти та електронні гроші НПС "ПРОСТІР" іншого емітента.

(пункт 6.1 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018))

6.2. Обмін електронних грошей НПС "ПРОСТІР" на електронні гроші інших платіжних систем не здійснюється.

(пункт 6.2 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 15.11.2016 N 325/2016))

6.3. Обмін емітентом випущених ним електронних грошей здійснюється з одночасним зменшенням їх обсягу.

6.4. Під час обміну електронних грошей НПС "ПРОСТІР", емітованих одним банком на електронні гроші НПС "ПРОСТІР", емітовані іншим банком, агент з обмінних операцій використовує схему взаємодії, узгоджену з Платіжною організацією НПС "ПРОСТІР".

(після глави 5 положення доповнено новою главою 6 згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НСМЕП
(протокол від 22.10.2014 N 249/2014)

(пункт 6.4 викладено у новій редакції згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018))

VII. Погашення електронних грошей

7.1. Погашення емітентом випущених ним електронних грошей здійснюється на вимогу пред'явника (користувача / комерційного агента / торговця).

(пункт 7.1 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018))

7.2. Погашення електронних грошей здійснюється під час виконання таких операцій:

отримання готівки в операційній касі емітента;

отримання готівки через платіжний пристрій;

погашення електронних грошей на банківський рахунок користувача.

Зазначені операції здійснюються емітентом виключно на вимогу користувачів, торговців та комерційних агентів банку відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку.

(пункт 7.2 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018))

7.3. За бажанням користувача емітент може здійснити обмін картки з електронними грошима НПС "ПРОСТІР" на платіжну картку НПС "ПРОСТІР", для чого:

проводить ідентифікацію користувача відповідно до процедури, передбаченої нормативно-правовими актами Національного банку та укладає з користувачем договір про відкриття банківського рахунку та випуск платіжної картки НПС "ПРОСТІР";

здійснює погашення електронних грошей користувача та переказує їх еквівалент в гривні на попередньо відкритий банківський рахунок користувача.

Картка з електронними грошима, яка належить користувачу, від моменту відкриття йому банківського рахунку до моменту видачі емітентом персоніфікованої платіжної картки НПС "ПРОСТІР" може бути використана для доступу до вищезазначеного банківського рахунку користувача та здійснення операцій з коштами на ньому. Одночасно, зазначена картка не може бути використана для доступу до електронних грошей.

(глава 7 у редакції згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НСМЕП
(протокол від 22.10.2014 N 249/2014)

VIII. Моніторинг операцій з електронними грошима

8.1. Емітент зобов'язаний протягом 10 календарних днів з початку здійснення випуску електронних грошей повідомити про це Національний банк відповідно до нормативно-правових актів Національного банку та надати Національному банку опис власного банківського продукту на базі електронних грошей НПС "ПРОСТІР".

(пункт 8.1 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018))

8.2. Емітент зобов'язаний щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, надавати Національному банку інформацію про діяльність, пов'язану з випуском та використанням електронних грошей, відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України.

(пункт 8.2 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НСМЕП
(протокол від 22.10.2014 N 249/2014))

8.3. Емітент засобами власної процесингової системи або процесингової системи оператора зобов'язаний забезпечити фіксування всіх трансакцій електронних грошей між користувачами, торговцями, агентами та емітентом за допомогою технічних засобів, а також зберігання протягом п'яти років відповідної інформації у формі, яка дає змогу перевірити цілісність, достовірність та авторство інформації.

8.4. Платіжна організація НПС "ПРОСТІР" веде перелік комерційних агентів, які здійснюють операції з електронними грошима НПС "ПРОСТІР".

(доповнено новим пунктом 8.4 згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018))

8.5. Емітент зобов'язаний протягом 10 робочих днів з дня укладення договору з комерційним агентом, який здійснює операції з електронними грошима НПС "ПРОСТІР", подати Платіжній організації НПС "ПРОСТІР" зразок договору, укладеного з комерційним агентом із зазначенням номеру запису в реєстрі комерційних агентів Національного банку України.

(доповнено новим пунктом 8.5 згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018))

8.6. Емітент зобов'язаний забезпечити запровадження:

організаційних, процедурних заходів та використання технічних засобів з метою виявлення, а також запобігання, перешкоджання та протидії шахрайству;

системи захисту інформації, яка має здійснювати безперервний захист інформації під час випуску, обігу та погашення електронних грошей на всіх етапах її формування, оброблення, передавання і зберігання;

заходів із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до законодавства України (у тому числі щодо виявлення та зупинення фінансових операцій, якщо їх учасниками або вигодоодержувачами за ними є особи, які включені до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (якщо види та умови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону фінансових операцій), а також вимог нормативно-правових актів Національного банку, рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

(пункт 8.6 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НСМЕП
(протокол від 22.10.2014 N 249/2014,
протокол від 27.08.2015 N 278/2015))

(пункт 8.6 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018))

8.7. З метою контролю емітент зобов'язаний здійснювати моніторинг дотримання лімітів за операціями, які пов'язані з використанням електронних грошей.

У разі успішної перевірки відповідності лімітів емітент здійснює підтвердження операції з електронними грошима шляхом надання авторизаційної відповіді. В іншому разі операція не підтверджується емітентом та автоматично блокується для виконання у процесинговій системі емітента/оператора.

(пункт 8.7 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018))

8.8. У разі залучення емітентом оператора до виконання функцій, зазначених у пунктах 8.5 - 8.7 цього розділу Положення, відповідна інформація повинна бути відображена у відповідних договорах між емітентом на оператором.

(доповнено новим пунктом 8.8 згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018))

8.9. Платіжна організація НПС "ПРОСТІР" відповідно до нормативно-правових актів Національного банку має право здійснювати виїзні перевірки емітента електронних грошей з метою контролю за дотриманням ним вимог цього Положення.

8.10. Під час проведення перевірки з боку Платіжної організації НПС "ПРОСТІР" емітент та/або оператор зобов'язаний надати представникам Платіжної організації доступ до процесингової системи, яка забезпечує оброблення операцій з використанням електронних грошей НПС "ПРОСТІР".

(пункт 8.7 із змінами, внесеними згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 15.11.2016 N 325/2016))

(змінено нумерацію пунктів згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018))

 

Голова Ради, директор
Департаменту платіжних систем
та інноваційного розвитку

О. Яблунівський

Заступник начальника
Управління - начальник відділу роботи
з учасниками платіжного ринку

В. Дикий

Головний економіст відділу
роботи з учасниками платіжного ринку

Л. Столярчук

 

Додаток 1
до Положення про здійснення операцій з електронними грошима в Національній платіжній системі "Український платіжний простір"

Інформація
про операції з електронними грошима НПС "ПРОСТІР"

за місяць 20__ року

_
(найменування банку-емітента)

I. Загальні відомості про операції з електронними грошима за звітний період

N з/п

Вид операції

Кількість операцій (шт.)

Обсяг операцій (грн.)

1

2

3

4

1.1

Випуск електронних грошей здійснений з метою поповнення наперед оплачених карток / облікових записів користувачів (сума значень 1.1.1 - 1.1.3):

 

 

1.1.1

- через агентів з розповсюдження (вказати інформацію у розрізі агентів)

 

 

1.1.2

- через агентів з поповнення (вказати інформацію у розрізі агентів)

 

 

1.1.3

- емітентом самостійно в межах операцій поповнення наперед оплачених карток / облікових записів користувачів (здійснюється банком без участі комерційних агентів)

 

 

1.2

Погашення електронних грошей (сума значень 1.2.1 - 1.2.4):

 

 

1.2.1

- на запит агентів з розрахунків (вказати інформацію у розрізі агентів)

 

 

1.2.2

- нерозповсюджених електронних грошей на запит агентів з розповсюдження (вказати інформацію у розрізі агентів)

 

 

1.2.3

- на запит користувачів з використанням наперед оплачених карток / облікових записів користувачів

 

 

1.2.4

- на запит торговців

 

 

1.3

Сума випущених і непогашених електронних грошей на кінець звітного періоду, що знаходяться на облікових записах користувачів (сума значень 1.3.1 - 1.3.5):

х

 

1.3.1

- емітента (банку)

х

 

1.3.2

- агентів з розповсюдження (вказати інформацію у розрізі агентів)

х

 

1.3.3

- агентів з розрахунків (вказати інформацію у розрізі агентів)

х

 

1.3.4

- користувачів

х

 

1.3.5

- торговців

х

 

1.4

Операції з оплати товарів і послуг з використанням облікового засобу користувача (без використання наперед оплаченої картки) здійснені на користь торговців через агентів з розрахунків (вказати інформацію у розрізі агентів)

 

 

1.5

Операції з оплати товарів і послуг з використанням облікового засобу користувача (без використання наперед оплаченої картки) здійснені на користь торговців (без участі агентів з розрахунків)

 

 

1.6

Операції оплати товарів/послуг із використанням наперед оплаченої картки

 

 

1.7

Зняття готівкових коштів із використанням наперед оплаченої картки

 

 

1.8

Перекази електронних грошей з карти на карту (із використанням наперед оплаченої картки)

 

 

1.9

Перекази електронних грошей з одного облікового запису користувача на обліковий запис іншого користувача (без використання наперед оплаченої картки)

 

 

1.10

Повернення платежу, здійсненого електронними грошима:

 

 

1.10.1

- через технічні коригування (невідповідності, помилки)

 

 

1.10.2

- відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів"

 

 

1.10.3

- за операціями із використанням наперед оплаченої картки

 

 

1.11

Обмінні операції з електронними грошима здійснені:

 

 

1.11.1

- за участю агентів з обмінних операцій (вказати інформацію у розрізі агентів)

 

 

1.11.2

- емітентом

 

 

II. Дані про кількість облікових записів та випущених наперед оплачених карток:

N з/п

Вид операції

Усього

За звітний період

2.1

Кількість створених облікових записів користувачів

 

 

2.2

Кількість активних облікових записів користувачів (здійснена хоча б одна видаткова операція протягом звітного періоду)

х

 

2.3

Кількість випущених наперед оплачених карток

 

 

2.4

Кількість активних випущених наперед оплачених карток (здійснена хоча б одна видаткова операція протягом звітного періоду)

х

 

Керівник ____"
                                                          (підпис)

(Положення доповнено додатком 1 згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018))

(Додаток 1 змінено згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 29.03.2019 N 57/03/2019))  

 

Додаток 2
до Положення про здійснення операцій з електронними грошима в Національній платіжній системі "Український платіжний простір"

ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР N ____

до Договору N _______ приєднання до Національної платіжної системи
"Український платіжний простір" від ______N _______

м. Київ

"___" 2019

Національний банк України (далі - Національний банк), який виконує функції Платіжної організації Національної платіжної системи "Український платіжний простір" (далі - Платіжна організація) та Центрального маршрутизатора і Розрахунково-клірингового центру Національної платіжної системи "Український платіжний простір" (далі - Маршрутизатор), в особі директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Яблунівського О. М., який діє на підставі довіреності від 08.01.2019 N 18-0014/1030, з однієї сторони, та (далі - Учасник) в особі _____, який (яка) діє на підставі ______, з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цей Додатковий договір про таке:

1. Керуючись пунктами 2.3.9 та 7.1 Договору приєднання до Національної платіжної системи "Український платіжний простір" від ___________ N _ (далі - Договір), Сторони дійшли взаємної згоди внести до Договору такі зміни та доповнення:

1.1. Пункт 1.1. Договору викласти в такій редакції:

"1.1. Учасник приєднується, а Платіжна організація, що здійснює повноваження відповідно до Правил Національної платіжної системи "Український платіжний простір", затверджених протоколом Ради Платіжної організації Національної платіжної системи "Український платіжний простір" від 07.06.2013 N 213 (Положення N 213/2013) (зі змінами) (далі - Правила), приймає його в учасники Національної платіжної системи "Український платіжний простір" (далі - НПС "ПРОСТІР") з набуттям статусу емітента та еквайра, та надає Учаснику право на використання електронних платіжних засобів, продуктів НПС "ПРОСТІР" та здійснення операцій з електронними грошима НПС "ПРОСТІР".".

1.2. Пункт 1.3 Договору викласти в такій редакції:

"1.3. Маршрутизатор здійснює моніторинг операцій з використанням електронних платіжних засобів та карток з електронними грошима, які емітовані/випущені Учасником та/або здійснені через платіжні пристрої Учасника та інших банків-учасників НПС "ПРОСТІР".".

1.3. Підпункт 2.3.1 пункту 2.3 розділу 2 Договору викласти в такій редакції:

"2.3.1. Використовувати електронні платіжні засоби, продукти НПС "ПРОСТІР" та здійснювати операції з електронними грошима НПС "ПРОСТІР", визначені Правилами (Положення N 213/2013) та Документами.".

1.4. Пункт 3.1.3 розділу 3 Договору доповнити підпунктом "г" такого змісту:

"г) інші послуги Учаснику згідно з Тарифами.".

1.5. Пункт 3.3 Договору доповнити підпунктом 3.3.12 такого змісту:

"3.3.12. Надавати, не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним місяцем, Платіжній організації НПС "ПРОСТІР" інформацію щодо операцій за випущеними Учасником електронними грошима НПС "ПРОСТІР", які були здійснені в межах його процесингової системи або процесингової системи оператора, з яким Учасник - емітент електронних грошей НПС "ПРОСТІР" має укладений договір, за звітний період, який визначається як календарний місяць (з першого до останнього дня кожного місяця в календарному році) за формою, встановленою Документами.".

1.6. Розділ 4 Договору доповнити підпунктом 4.7 такого змісту:

"4.7. Учасник до останнього робочого дня місяця, наступного за звітним місяцем, сплачує Платіжній організації комісійну винагороду за здійснення видаткових операцій з електронними грошима НПС "ПРОСТІР" із використанням облікового запису користувача (які не обробляються засобами Маршрутизатора) у розмірі, визначеному Тарифами, шляхом переказу коштів на рахунок Платіжної організації.

Учасник сплачує цю комісійну винагороду на підставі наданого Платіжною організацією до 25 числа місяця, наступного за звітним, акта, підписаного уповноваженою особою Платіжної організації (шляхом надсилання скан-копії акта засобами системи електронної пошти Національного банку та оригіналу акта за поштовою адресою Учасника).

Учасник підписує два примірника акта і повертає один примірник акта за поштовою адресою Платіжної організації.".

1.7. Розділ 5 Договору доповнити підпунктами 5.11 - 5.13 такого змісту:

"5.11. У разі неподання або несвоєчасного подання Учасником інформації щодо операцій за випущеними Учасником електронними грошима НПС "ПРОСТІР", які були здійснені протягом звітного періоду в межах його процесингової системи або процесингової системи оператора послуг платіжної інфраструктури, з яким Учасник має укладений договір, Учасник за рішенням Ради Платіжної організації сплачує штраф у розмірі 100000 (сто тисяч) грн.

5.12. У разі подання Учасником недостовірної інформації (тобто дані звітності не відповідають реальній дійсності) щодо операцій за випущеними Учасником електронними грошима НПС "ПРОСТІР", які були здійснені протягом звітного періоду в межах його процесингової системи або процесингової системи оператора послуг платіжної інфраструктури, з яким Учасник має укладений договір, Учасник за рішенням Ради Платіжної організації сплачує штраф у розмірі 0,4 відсотка від суми операцій з електронними грошима НПС "ПРОСТІР", інформація щодо яких була недостовірною.

5.13. У разі порушення умови пункту 4.7 цього Договору щодо терміну оплати комісійної винагороди, Учасник сплачує пеню в розмірі 0,1 відсотка від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

Нарахування пені розпочинається з першого числа наступного за встановленим для сплати комісійної винагороди терміном календарного місяця і нараховується за весь період прострочення.".

2. Керуючись пунктами 2.3.9 та 7.1 Договору, Сторони дійшли взаємної згоди внести до Договору про використання торговельної марки Національної платіжної системи "Український платіжний простір", що є додатком до Договору (далі - додаток до Договору), такі зміни та доповнення:

2.1. Пункт 3.4 розділу 3 додатка до Договору доповнити новим підпунктом 3.4.11 такого змісту:

"3.4.11. Позначати торговельною маркою НПС "ПРОСТІР" товари (послуги), для позначення яких надається Ліцензія, а також платіжні сервіси (розділ веб-сайту, мобільний застосунок тощо), які використовуються під час здійснення операцій з електронними грошима НПС "ПРОСТІР".

Забезпечити розміщення торговельної марки НПС "ПРОСТІР" у місцях, де здійснюються операції з використанням електронних грошей НПС "ПРОСТІР".".

2.2. Розділ 4 додатка до Договору доповнити новим пунктом 4.4 такого змісту:

"4.4. У разі порушення Ліцензіатом вимог підпункту 3.4.11 цього Договору Ліцензіат за рішенням Ради Платіжної організації сплачує Ліцензіару штраф у розмірі 100000 (сто тисяч) грн.".

3. Усі інші умови Договору, які не змінені цим Додатковим договором, залишаються чинними і Сторони підтверджують свої зобов'язання за ними.

4. Цей Додатковий договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими особами Сторін і діє до повного виконання Сторонами своїх обов'язків за Договором. Датою підписання Додаткового договору є дата, вказана на його першій сторінці.

5. Цей Додатковий договір укладений українською мовою в 2 (двох) примірниках, по 1 (одному) примірнику для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

6. Місцезнаходження (поштові адреси), підписи і платіжні реквізити Сторін:

Платіжна організація
Маршрутизатор
Національний банк України

Учасник
____
(назва учасника)

вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601
рахунок N 4629590100042 в
Національному банку України
Код банку 300001
Код за ЄДРПОУ 00032106
Індивідуальний податковий номер
платника податку 000321026651
Свідоцтво платника ПДВ
N 35482448

Адреса ___
Рахунок __
Код банку _______
Код за ЄДРПОУ ____
Індивідуальний податковий номер
платника податку _____
Свідоцтво платника ПДВ ____

(посада, П. І. Б.)
М. П.

(посада, П. І. Б.)
М. П.

(Положення доповнено додатком 2 згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 20.12.2018 N 57/29/2018))

(Додаток 2 змінено згідно з
рішенням Ради Платіжної організації НПС "ПРОСТІР"
(протокол від 29.03.2019 N 57/03/2019))
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали