Додаткова копія: Порядок ведення реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України13 лютого 2019 року N 64

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 березня 2019 р. за N 308/33279

ПОРЯДОК
ведення реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон), пунктів 39 - 42 Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 року N 601 (далі - Порядок).

Цей Порядок визначає механізм включення/внесення змін/виключення до/з реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій (далі - Реєстр) відомостей про Центри сервісного обслуговування (далі - ЦСО).

2. Реєстр ведеться з метою надання достовірної інформації про ЦСО, які згідно із законодавством мають право на проведення технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО) різних моделей (модифікацій), включених до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій (далі - Державний реєстр РРО), та які уклали відповідні договори з виробниками (постачальниками) таких РРО.

Створення і обробка документів в електронній формі здійснюються з додержанням вимог законодавства в сферах електронного документообігу та електронних довірчих послуг.

ДФС є розпорядником даних Реєстру та інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру.

3. Терміни у цьому Порядку використовуються у таких значеннях:

експлуатаційні документи - паспорт або формуляр, інструкція з експлуатації, оформлені згідно з Порядком;

заявник - суб'єкт господарювання, який включений до Державного реєстру РРО як виробник або постачальник моделей (модифікацій) РРО;

реєстр ЦСО РРО - переліки ЦСО та виробників (постачальників) РРО, які самостійно виконують функції ЦСО, що ведуться в електронній формі.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі та Порядку.

4. До Реєстру включаються:

лише ті ЦСО, якими укладено договори з виробниками (постачальниками) моделей (модифікацій) РРО на надання послуг щодо введення в експлуатацію, технічного обслуговування, гарантійного, післягарантійного ремонту РРО згідно з експлуатаційною та ремонтною документацією виробника (постачальника) (далі - договір);

виробники (постачальники) РРО, які самостійно виконують функції ЦСО, у тому числі у випадках, передбачених розділом VI цього Порядку.

II. Основні вимоги щодо ведення Реєстру

1. Ведення Реєстру забезпечує ДФС в електронній формі. Включення ЦСО до Реєстру, внесення змін до нього, виключення з Реєстру здійснюються засобами інформаційно-телекомунікаційних систем ДФС.

2. До Реєстру включаються дані про ЦСО:

1) найменування для юридичних осіб або прізвище ім'я, по батькові для фізичних осіб - підприємців;

2) податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб - підприємців, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

3) місцезнаходження (місце проживання);

4) номер телефону;

5) прізвище, ім'я, по батькові керівника (для юридичних осіб);

6) назва(и) моделі(ей) (модифікації(й)) РРО (згідно з Державним реєстром РРО), технічне обслуговування та ремонт якого (яких) проводить такий ЦСО, із зазначенням щодо кожної моделі (модифікації) РРО періоду, протягом якого ЦСО має право здійснювати обслуговування та ремонт такої (таких) моделі (моделей) РРО згідно з укладеним з виробником (постачальником) договором;

7) дата запису у Реєстрі про включення ЦСО до Реєстру, внесення змін, виключення з Реєстру.

Реєстр ведеться з дотриманням пункту 63.6 статті 63 Податкового кодексу України - за податковими номерами або серією (за наявності) та номером паспорта (для фізичних осіб - підприємців, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

3. Дані з Реєстру не є інформацією з обмеженим доступом (крім реєстраційних номерів облікових карток або серії (за наявності) та номера паспорта фізичних осіб - підприємців). Актуальна інформація про ЦСО, визначена у підпунктах 1, 3 - 7 пункту 2 цього розділу, оприлюднюється ДФС на власному офіційному веб-порталі.

Захист державних інформаційних ресурсів та інформації з обмеженим доступом, що міститься у Реєстрі, забезпечується відповідно до законодавства в сфері захисту інформації.

III. Включення ЦСО до Реєстру

1. Включення ЦСО до Реєстру (у тому числі первинне наповнення Реєстру інформацією про ЦСО) здійснюється на підставі заяви про включення до Реєстру ЦСО РРО за формою N 1-РЦСО (додаток 1) (далі - заява), що складається та подається разом із електронною копією договору заявником до ДФС електронними засобами зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів у сфері електронного документообігу та використання електронних документів із зазначенням обов'язкових реквізитів електронних документів.

На заяву накладається кваліфікований електронний підпис керівника юридичної особи або уповноваженої особи, фізичної особи - підприємця або його представника.

До Реєстру вносяться відомості про всі моделі (модифікації) РРО незалежно від кількості укладених договорів. Ці відомості включають назву моделі (модифікації) РРО та строк, протягом якого ЦСО має право здійснювати обслуговування та ремонт такої моделі РРО згідно з договором.

Датою та часом подання заяви до контролюючого органу є дата та час, зафіксовані у квитанції про доставку (перша квитанція) заяви.

2. Не пізніше наступного робочого дня після надходження заяви засобами інформаційно-телекомунікаційної системи ДФС за відсутності підстав для відмови у включенні ЦСО до Реєстру ЦСО включається до Реєстру.

У разі виявлення порушень вимог законодавства в сфері електронних довірчих послуг, дотримання встановленої форми, порядку заповнення і подання заяви згідно з цим Порядком заявнику надсилається повідомлення про необхідність подання нової заяви.

Інформація про результати розгляду заяви надсилається заявнику електронними засобами зв'язку в електронній формі у другій квитанції.

3. Включення до Реєстру виробника (постачальника) РРО, який самостійно виконує функції ЦСО, здійснюється у загальному порядку на підставі заяви, яка подається після включення виробника (постачальника) РРО до Державного реєстру РРО.

4. Датою включення ЦСО до Реєстру є дата внесення відповідного запису до Реєстру.

5. Заявник або ЦСО можуть надіслати до ДФС електронними засобами зв'язку в електронній формі запит про надання витягу з Реєстру за формою N 2-РЦСО (додаток 2).

6. ДФС не пізніше наступного робочого дня після надходження запиту надсилає у відповідь електронними засобами зв'язку безкоштовно в електронній формі витяг з Реєстру за формою N 3-РЦСО (додаток 3). Витяг є дійсним до внесення змін до Реєстру.

IV. Внесення змін до Реєстру

1. Внесення змін до Реєстру відбувається у разі:

1) укладання нових договорів;

2) внесення змін до договорів;

3) виявлення розбіжностей або помилок у записах Реєстру;

4) припинення/продовження/зміни строку договору.

У разі виникнення таких змін заявник подає заяву за формою N 1-РЦСО з позначкою "зміни у даних про центри сервісного обслуговування" для внесення відповідних змін до Реєстру. Така заява надсилається та приймається у тому самому порядку, що наведено у розділі III цього Порядку.

2. У разі продовження/зміни строку дії договору така заява подається протягом місяця після продовження/зміни строку договору.

V. Підстави для відмови у включенні ЦСО / внесенні змін до Реєстру

1. Підставами для відмови у включенні ЦСО / внесенні змін до Реєстру є:

1) відсутність ЦСО на обліку в контролюючому органі;

2) модель (модифікація) РРО не включена/виключена до/з Державного реєстру РРО;

3) наявність щодо заявника у Єдиному державному Реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

4) невідповідність інформації щодо податкового номера або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичної особи - підприємця, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), найменування або прізвища, імені, по батькові (у тому числі керівників ЦСО), поданої у заяві, відомостям у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, Єдиному державному реєстрі та Єдиному банку даних про платників податків - юридичних осіб, Реєстрі самозайнятих осіб;

5) відсутність у Єдиному державному реєстрі платника податків - фізичної особи - підприємця або юридичної особи чи її відокремлених підрозділів, які відповідно до законодавства мають бути включені до Єдиного державного реєстру.

VI. Припинення технічного обслуговування, проведення гарантійного, післягарантійного ремонту ЦСО моделі (модифікації) РРО

1. Припинення технічного обслуговування, гарантійного, післягарантійного ремонту ЦСО моделі (модифікації) РРО відбувається у разі, якщо:

1) сплив строк дії договору, а новий договір не укладено;

2) достроково припинено дію договору;

3) припинено дію договору щодо окремої моделі (модифікації) РРО (у тому числі через припинення її випуску (постачання) виробником (постачальником));

4) виключено модель (модифікацію) РРО з Державного реєстру РРО.

2. Заявник у разі виникнення однієї із підстав, визначених у підпунктах 1 - 3 пункту 1 цього розділу, надає заяву з позначкою "зміни у даних про центри сервісного обслуговування" з ознакою надання інформації "припинення дії договору з ЦСО".

Щодо договорів, строк дії яких спливає, така заява подається за місяць до настання кінцевої дати строку дії договору.

ДФС щомісяця засобами інформаційно-телекомунікаційної системи ДФС формує переліки договорів щодо ЦСО, строки дії яких спливають, та надсилає електронні повідомлення про припинення технічного обслуговування, гарантійного, післягарантійного ремонту моделі (модифікації) РРО ЦСО за формою N 4-РЦСО (додаток 4) у зв'язку з тим, що спливає строк дії договору, до ЦСО та до контролюючих органів за основним місцем обліку суб'єктів господарювання, які застосовують модель (модифікацію) РРО під час здійснення операцій з розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг (далі - користувачі РРО), що обслуговуються ЦСО, строк дії договору якого спливає.

Контролюючий орган за основним місцем обліку користувача РРО, що застосовує модель (модифікацію) РРО, технічне обслуговування та проведення гарантійного, післягарантійного ремонту якої припиняється ЦСО, надсилає такому користувачеві РРО повідомлення про припинення технічного обслуговування, гарантійного, післягарантійного ремонту моделі (модифікації) РРО ЦСО за формою N 5-РЦСО (додаток 5) у зв'язку із закінченням строку дії договору.

Користувач РРО протягом місяця з дня припинення договору повинен укласти договір про технічне обслуговування та ремонт РРО з іншим ЦСО або виробником/постачальником.

Користувачі РРО мають право самостійно обирати ЦСО з числа ЦСО, які мають право на введення в експлуатацію, технічне обслуговування, гарантійний та післягарантійний ремонт відповідних моделей (модифікацій) РРО, або виробника/постачальника, з якими вони укладають договори про технічне обслуговування та ремонт РРО.

У разі неукладання протягом місяця договору користувача РРО з іншим ЦСО виробник (постачальник) після припинення дії раніше укладеного договору з ЦСО самостійно організовує технічне обслуговування та ремонт РРО, які раніше перебували на обслуговуванні в такому ЦСО.

Виробник (постачальник) може самостійно виконувати функції ЦСО щодо проведення технічного обслуговування та ремонту РРО за умови дотримання ним вимог Порядку.

У разі переходу на технічне обслуговування до іншого ЦСО користувач РРО зобов'язаний переопломбувати РРО в установленому порядку. Застосування РРО, опломбованого засобами контролю ЦСО, з яким користувач РРО не уклав договір, вважається порушенням встановленого порядку опломбування.

3. У разі виникнення підстави, визначеної підпунктом 4 пункту 1 цього розділу, за місяць до настання строку, встановленого для виключення моделі з Державного реєстру РРО, ДФС засобами інформаційно-телекомунікаційної системи ДФС:

формує переліки моделей (модифікацій) РРО, що підлягають виключенню з Державного реєстру РРО;

надсилає виробнику (постачальнику), ЦСО та контролюючим органам за основним місцем обліку користувача РРО повідомлення про припинення технічного обслуговування, гарантійного, післягарантійного ремонту моделі (модифікації) РРО ЦСО за формою N 6-РЦСО (додаток 6) у зв'язку з виключенням моделі (модифікації) РРО з Державного реєстру РРО.

VII. Виключення ЦСО з Реєстру

1. Виключення ЦСО з Реєстру здійснюється автоматично засобами інформаційно-телекомунікаційної системи ДФС:

1) у разі закінчення строку дії договорів ЦСО з усіма виробниками (постачальниками) РРО та неукладання нових;

2) у разі виключення моделей (модифікацій) РРО, що обслуговуються ЦСО, з Державного реєстру РРО;

3) на підставі відомостей із Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, отриманих відповідно до нормативно-правового акта щодо порядку взаємного обміну інформацією з реєстрів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та ДФС;

4) у разі набрання законної сили судовим рішенням щодо заборони діяльності ЦСО;

5) у разі виключення виробника (постачальника) з Державного реєстру РРО та відсутності у ЦСО діючих договорів з іншими виробниками (постачальниками) або якщо такий виробник (постачальник) самостійно виконував функції ЦСО.

2. У день виключення ЦСО з реєстру ДФС автоматично формує та надсилає заявнику та ЦСО витяг з Реєстру електронними засобами зв'язку в електронній формі із зазначенням причини виключення з Реєстру.

3. Датою виключення з Реєстру є дата внесення відповідного запису до Реєстру.

4. Виключення ЦСО з Реєстру не обмежує можливості його повторного включення до Реєстру. Повторне включення до Реєстру здійснюється у порядку, визначеному у розділі III цього Порядку.

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

Л. П. Максименко

 

Додаток 1
до Порядку ведення реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій
(пункт 1 розділу III)

Форма N 1-РЦСО

Заява
про включення до Реєстру ЦСО РРО

1. Контролюючий орган, до якого подається заява

 


(найменування)

2. Дія
(відмітити позначкою "Ц" або "+" потрібне)

  

ВКЛЮЧЕННЯ ДО РЕЄСТРУ
ЗМІНИ У ДАНИХ ПРО ЦЕНТРИ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ


3. Виробник (постачальник)             юридична особа           фізична особа - підприємець

  Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта1  

4. Найменування або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) виробника (постачальника)

 


5. Відомості про ЦСО2

N
з/п

Найменува-
ння/
прізвище, ім'я, по батькові

Податковий номер / серія (за наявності) та номер паспорта

Місцезнаходження/ місце проживання (населений пункт, вулиця, номер будинку/офісу/ квартири)3

Номер теле-
фону
5

Прізвище, ім'я, по батькові керівника6

Назва моделі (модифі-
кації) РРО
7

Номер договору

Строк дії договору8

Код ознаки надання інфор-
мації
9

поча-
ток

закінче-
ння

КОАТУУ4

адреса

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Інформація, наведена в заяві, є достовірною.

7. Підписант
(відмітити позначкою "Ц" або "+" потрібне)

Для юридичної особи
Для фізичної особи - підприємця

  

керівник
підприємець

  

уповноважена особа
представник


 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта1)

_____
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

  
(дата)


1 Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

2 Заповнюється у кількості, яка є достатньою для надання відомостей щодо усіх укладених договорів про введення в експлуатацію, технічне обслуговування, гарантійний, післягарантійний ремонт відповідних моделей (модифікацій) РРО (далі - договір).

Під час подання заяви з позначкою "Включення до реєстру" зазначаються дані щодо ЦСО, з якими укладені договори (такі договори є чинними). У графі 12 "Код ознаки надання інформації" встановлюється значення "1 - первинне надання інформації про ЦСО". Під час подання заяви з позначкою "Зміни у даних про центри сервісного обслуговування" у цьому розділі надається оновлена інформація щодо ЦСО, у відомостях про який відбулися зміни, в графі 12 встановлюється значення "2 - зміна відомостей". У разі внесення змін до договору, що стосуються відомостей про ЦСО, інформація щодо змін надається у такий самий спосіб. У разі укладання нового договору інформація надається двома рядками: в рядку, що змінюється, в графі 12 встановлюється значення "3 - припинення дії договору з ЦСО", в рядку, що містить оновлені дані, в графі 12 встановлюється значення "1 - первинне надання інформації про ЦСО".

У разі якщо дія договору припинена (у тому числі щодо якоїсь окремої моделі (модифікації РРО)), а новий договір не укладено, в рядку, що містить інформацію про припинений договір, у графі 12 встановлюється значення "3 - припинення дії договору з ЦСО".

3 У разі зміни місцезнаходження (місця проживання) ЦСО зазначається нове місцезнаходження (місце проживання) такого ЦСО.

4 Державний класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України.

5 Номер телефону ЦСО заповнюється у форматі 0123456789 (наприклад, 0442222222).

6 Зазначаються відомості про керівника ЦСО.

7 Назва моделі (модифікації) РРО зазначається відповідно до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Державної фіскальної служби України, який розміщено на офіційному веб-порталі ДФС.

8 Зазначається строк дії договору, який має відповідати строку, зазначеному в договорі.

9 Правила заповнення ознаки надання інформації:

Ознака надання інформації

Код ознаки

Первинне надання інформації про ЦСО

1

Зміна відомостей

2

Припинення дії договору з ЦСО

3

 

Додаток 2
до Порядку ведення реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій
(пункт 5 розділу III)

Форма N 2-РЦСО

ЗАПИТ
про надання витягу з Реєстру ЦСО РРО

1. Найменування контролюючого органу, до якого подається запит

 

(відмітити позначкою "Ц" або "+" потрібне)

2.

Виробник (постачальник)

 

 

юридична особа

 

фізична особа - підприємець

ЦСО

 

 

 

Податковий номер / серія (за наявності) та номер паспорта*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. Найменування або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) виробника (постачальника)/ЦСО

 

Прошу надати витяг з реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій.

4. Підписант
(відмітити позначкою "Ц" або "+" потрібне)

Для юридичної особи
Для фізичної особи - підприємця

 

керівник
підприємець

 

уповноважена особа
представник

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта*)

________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

 

(дата)


* Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

 

Додаток 3
до Порядку ведення реєстрів центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій
(пункт 6 розділу III)

Форма N 3-РЦСО

ВИТЯГ
з Реєстру ЦСО РРО

(відмітити позначкою "Ц" або "+" потрібне)

1.

Виробник (постачальник)

 

 

юридична особа

 

фізична особа - підприємець

ЦСО

 

 

 

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Найменування або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

 

2. Інформація про виробника/постачальника РРО, який додав відомості про ЦСО до Реєстру

Податковий номер / серія (за наявності) та номер паспорта

Найменування/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

Дата внесення запису про ЦСО до Реєстру

1

2

3

 

 

 

3. Відомості про ЦСО

N
з/п

Найменування / прізвище, ім'я, по батькові

Податковий номер / серія (за наявності) та номер паспорта*

Місцезнаходження (місце проживання) (населений пункт, вулиця, номер будинку/офісу/ квартири)

Прізвище, ім'я, по батькові керівника

Назва моделі (модифікації) РРО

Номер договору

Строк дії договору

Початок

закінчення

КОАТУУ

адреса

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата формування витягу "___" 20__ року

Витяг є чинним до внесення змін до Реєстру.

Якщо до Реєстру внесені зміни щодо відомостей, які зазначені у витягу, витяг втрачає чинність.

Витяг для виробника (постачальника) містить інформацію щодо виробника, для якого формується витяг, і щодо ЦСО, з яким укладені договори.


* Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

 

Додаток 4
до Порядку ведення реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій
(пункт 2 розділу VI)

Форма N 4-РЦСО

ПОВІДОМЛЕННЯ
про припинення технічного обслуговування, гарантійного, післягарантійного ремонту моделі (модифікації) РРО ЦСО

 

 

Контролюючий орган за основним місцем обліку користувача

 
 
___________
(найменування контролюючого органу)

ЦСО


(найменування суб'єкта господарювання / П. І. Б.)

Податковий номер / серія (за наявності) та номер паспорта*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Включено до Реєстру ЦСО РРО

                     
  року
(дата включення)

На підставі заяви, поданої


(найменування суб'єкта господарювання / П. І. Б., який подав заяву на включення до Реєстру)

Податковий номер / серія (за наявності) та номер паспорта* заявника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

відповідно до договору

N __,
     (номер договору)

який діє      з    року       по    року
                                                     (початок дії)                                                                              (закінчення дії)

Спливає строк дії договору

________
         (причина надсилання повідомлення)


* Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

 

Додаток 5
до Порядку ведення реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій
(пункт 2 розділу VI)

Форма N 5-РЦСО

ПОВІДОМЛЕННЯ
про припинення технічного обслуговування, гарантійного, післягарантійного ремонту моделі (модифікації) РРО ЦСО

Суб'єкт господарювання   юридична особа   фізична особа - підприємець

  Податковий номер або серія (за наявності) та номер    
           паспорта*

ЦСО

___
(найменування суб'єкта господарювання / П. І. Б.)

Податковий номер / серія (за наявності) та номер паспорта*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Виробник (постачальник)

___
(найменування суб'єкта господарювання / П. І. Б.)

Податковий номер / серія (за наявності) та номер паспорта*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


РРО

___
(назва моделі, модифікації)

Версія внутрішнього програмного забезпечення РРО

 
 
___

Припинення технічного обслуговування, гарантійного, післягарантійного ремонту ЦСО моделі (модифікації) РРО у зв'язку із закінченням строку дії договору

_
(причина надсилання повідомлення)


* Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

 

Додаток 6
до Порядку ведення реєстру центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій
(пункт 3 розділу VI)

Форма N 6-РЦСО

ПОВІДОМЛЕННЯ
про припинення технічного обслуговування, гарантійного, післягарантійного ремонту моделі (модифікації) РРО ЦСО

Контролюючий орган за основним місцем обліку користувача РРО

 
 

(найменування контролюючого органу)

ЦСО


(найменування суб'єкта господарювання / П. І. Б.)

Податковий номер / серія (за наявності) та номер паспорта*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Виробник (постачальник)


(найменування суб'єкта господарювання / П. І. Б.)

Податковий номер / серія (за наявності) та номер паспорта*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

РРО


(назва моделі, модифікації)

Версія внутрішнього програмного забезпечення РРО

 
 

Термін виключення моделі, модифікації РРО з Державного реєстру РРО

   
 
    року
(дата виключення)

Припинення технічного обслуговування, гарантійного, післягарантійного ремонту РРО у зв'язку із виключенням моделі (модифікації) РРО з Державного реєстру РРО

__
(причина надсилання повідомлення)


* Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються фізичними особами - підприємцями, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали