МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 3 березня 2017 року N 920

Про Антикорупційну програму Міністерства молоді та спорту України

На виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), з метою виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики, в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 N 265 (Постанова N 265), зважаючи на результати роботи Комісії з оцінки корупційних ризиків Міністерства молоді та спорту України і враховуючи лист Громадської ради при Міністерстві молоді та спорту України від 27.02.2017 N 27/02/17 про схвалення проекту Антикорупційної програми Міністерства молоді та спорту України на 2017 рік, наказую:

1. Затвердити Антикорупційну програму Міністерства молоді та спорту України на 2017 рік (далі - Антикорупційна програма), що додається.

2. Визначити відповідальним за координацію здійснення передбачених Антикорупційною програмою заходів державного секретаря Міністерства молоді та спорту України.

3. Керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту, повідомити про стан виконання пункту 16 розділу II Завдань і заходів Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 N 265 (Постанова N 265).

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

І. О. Жданов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінмолодьспорту
03 березня 2017 року N 920

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Міністерства молоді та спорту України на 2017 рік

I. Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в Мінмолодьспорті

Мінмолодьспорт є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання та є суб'єктом протидії корупційним правопорушенням, що впливають на результати офіційних спортивних змагань. Таким чином, засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Міністерства ґрунтуються на необхідності виявлення:

групи основних причин допущення порушень і неефективного управління державними ресурсами та їх впливу на результати діяльності органів публічного сектору;

ознак неефективних управлінських рішень з подальшим здійсненням оцінки корупційних ризиків;

причинно-наслідкових зв'язків, котрі можуть свідчити про наявність корупційної складової, що сприяла допущенню виявлених порушень;

типів фінансових порушень і недоліків.

Для реалізації вищезазначеного необхідно створити ефективні механізми запобігання корупції та конфлікту інтересів, виявлення корупційних ризиків, що можуть виникнути в службовій діяльності посадових осіб, та забезпечити своєчасне усунення умов та причин виникнення цих ризиків, запобігання порушенням етичних стандартів поведінки та організувати контроль за дотриманням правил щодо доброчесності, об'єктивності та неупередженості, компетентності та ефективності, належного виконання посадовими особами положень та вимог, визначених положеннями про структурні підрозділи, посадовими інструкціями, та щодо відповідності прийнятих рішень вимогам законів та інших нормативно-правових актів.

Таким чином, заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Мінмолодьспорту визначено:

проведення серед посадових осіб Мінмолодьспорту організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, у тому числі за рахунок підтримки на сайті Міністерства рубрики "Боротьба з корупцією";

вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових і службових осіб Мінмолодьспорту, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Мінмолодьспорту;

здійснення контролю за дотриманням посадовими особами Мінмолодьспорту під час виконання посадових обов'язків загальноетичних норм поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими;

проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції;

виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань в апараті Мінмолодьспорту та на підпорядкованих підприємствах і в установах, та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової;

забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;

інформування посадових осіб про випадки вчинення корупційних правопорушень у Мінмолодьспорті, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному веб-сайті суспільно важливої інформації з діяльності Мінмолодьспорту;

забезпечення контролю своєчасного подання посадовими особами Мінмолодьспорту декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, якщо інше не передбачено законодавством.

Антикорупційну програму Міністерства молоді та спорту України на 2017 рік (далі - Антикорупційна програма Мінмолодьспорту) розроблено відповідно до статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII); на виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року N 265 (Постанова N 265) (далі - Державна програма); з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 N 220 "Про затвердження Положення про Міністерство молоді та спорту України" (Постанова N 220) (зі змінами) (далі - Положення), положень Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Агентство) від 02 грудня 2016 року N 126 (Рішення N 126), зареєстрованим у Мін'юсті 28 грудня 2016 року за N 1718/29848, та Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Агентства від 19 січня 2017 року N 31 (Методичні рекомендації N 31).

Політика Міністерства молоді та спорту України щодо запобігання і протидії корупції в апараті Мінмолодьспорту, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери його управління ґрунтується на принципах:

верховенства права;

доброчесності на публічній службі;

формування негативного ставлення до корупції;

невідворотності покарання за корупційні правопорушення;

ефективності та законності використання бюджетних коштів;

прозорості та відкритості діяльності;

залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів.

В основу розроблення Антикорупційної програми Мінмолодьспорту також покладено такі принципи:

відповідність реалізованих антикорупційних заходів Конституції України, законодавству України у сфері запобігання корупції та іншим нормативним правовим актам;

удосконалення створеної внутрішньої організаційної системи запобігання і протидії корупції;

участь працівників у формуванні та реалізації антикорупційних стандартів і процедур;

відповідальність та невідворотність покарання для працівників незалежно від займаної посади та інших умов у разі вчинення ними корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень;

регулярний моніторинг ефективності впроваджених антикорупційних заходів.

В Антикорупційній програмі Мінмолодьспорту, зокрема:

визначено мету;

наведено шляхи і способи зниження рівня корупції в системі Мінмолодьспорту;

передбачено заходи з виконання Мінмолодьспортом Державної програми (Постанова N 265);

викладено результати оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінмолодьспорту, проведеної Комісією з оцінки корупційних ризиків Міністерства молоді та спорту України (далі - Комісія) відповідно до наказу Мінмолодьспорту від 25.01.2017 N 303 "Деякі питання Комісії з оцінки корупційних ризиків Міністерства молоді та спорту України" (із змінами), та заходи з їх усунення (додаються);

визначено процедуру моніторингу її виконання.

Метою Антикорупційної програми Мінмолодьспорту є:

утворення ефективної системи запобігання і протидії корупції в апараті Мінмолодьспорту, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери його управління;

подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у системі Мінмолодьспорту та підвищення рівня довіри громадян до його діяльності.

На жаль, зважаючи на швидку зміну уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції у діяльності Мінмолодьспорту (далі - Уповноважена особа) - відсутні статистичні дані про стан протидії корупції у Мінмолодьспорті за попередні роки. Тому в подальшому необхідно продовжувати роботу щодо запобігання корупції у системі Мінмолодьспорту, зосередившись більш поглиблено на сферах, у яких корупційні прояви мають підвищений ризик.

Проблему зниження рівня корупції в системі Мінмолодьспорту передбачається розв'язати шляхом об'єднання зусиль керівництва Міністерства молоді та спорту України, керівників закладів, установ і підприємств, що належать до сфери його управління та громадських організацій, спрямованих на продовження здійснення розпочатих у 2016 році заходів у сфері антикорупційної політики за такими пріоритетними напрямами:

забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції;

реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;

здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

запобігання корупції у сфері державних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту;

удосконалення процесу надання адміністративних послуг;

створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства;

надання допомоги особам, які повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства;

створення Національної платформи щодо боротьби з маніпулюваннями спортивними змаганнями та збільшення граничної чисельності працівників Мінмолодьспорту для утворення відділу з антикорупційних питань та запобігання маніпулюванню спортивними змаганнями;

забезпечення відкритості та прозорості, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Мінмолодьспорту, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють

Здійснення об'єктивної оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінмолодьспорту є необхідним кроком у запобіганні порушенням антикорупційного законодавства. Такий підхід надасть можливість забезпечити відповідність антикорупційних заходів специфіці діяльності та раціонально використовувати ресурси, що спрямовуються на проведення відповідної роботи.

Оцінка корупційних ризиків здійснюється Комісією, склад якої затверджено наказом Мінмолодьспорту від 25 січня 2017 року N 303 "Деякі питання Комісії з оцінки корупційних ризиків Міністерства молоді та спорту України" (із змінами). Її очолив заступник Міністра молоді та спорту України - Даневич Микола Володимирович. До складу комісії включено осіб, які володіють інформацією та мають практичні навички в особливостях діяльності Мінмолодьспорту - представники:

департаментів - молодіжної політики, олімпійського спорту, фізичної культури та неолімпійських видів спорту, економіки та фінансів;

управлінь - роботи з персоналом, стратегічного планування та комунікацій, юридичного;

відділів - бухгалтерського обліку та звітності, взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації, контролю, діловодства та звернень громадян, національно-патріотичного виховання, інвестицій та розвитку спортивної інфраструктури;

секторів - з питань реформування, матеріально-технічного забезпечення, інформаційних технологій та технічного захисту інформації;

громадськості (за згодою);

головний спеціаліст з державних закупівель;

Уповноважена особа.

До роботи комісії можуть у встановленому законодавством порядку залучатися інші працівники структурних підрозділів Мінмолодьспорту, установ та підприємств, що належать до сфери його управління, інших державних органів (за згодою їх керівників), які не входять до їх складу, але можуть надати інформацію для здійснення об'єктивної та якісної оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінмолодьспорту.

Засідання комісії проводяться не рідше одного разу на квартал. Голова Комісії організовує її роботу і відповідає за виконання покладених на Комісію завдань та функцій, головує на її засіданнях та визначає коло питань, що підлягають розгляду.

Рішення комісії, прийняте простою більшістю голосів та оформлене у вигляді протоколу, є підставою для здійснення в установленому порядку корегувальних дій щодо Антикорупційної програми Мінмолодьспорту.

Діяльність Міністерства у розрізі окремих процесів визначена Положенням (Постанова N 220). Тому, оскільки одним із основних аспектів при виявленні ризиків, які можуть негативно впливати на виконання функцій і завдань в Мінмолодьспорті, є дослідження конкретних процесів в його діяльності, при виконанні яких існує висока ймовірність вчинення посадовими особами Мінмолодьспорту корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією як з метою отримання особистої вигоди, так і з ціллю отримання вигоди зацікавленими суб'єктами, оцінка корупційних ризиків у діяльності Мінмолодьспорту та виявлення причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють, здійснювалась виходячи з того, що Мінмолодьспорт є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання та є суб'єктом протидії корупційним правопорушенням, що впливають на результати офіційних спортивних змагань.

Виходячи із цього, для розгляду та проведення оцінки корупційних ризиків Комісією було розглянуто завдання Мінмолодьспорту, відповідно до пунктів Положення (Постанова N 220) в розрізі можливих ризиків, які несуть/можуть нести в собі корупційну складову, що в перспективі може призвести до корупційних діянь з боку працівників Мінмолодьспорту та розроблено робочий план оцінки корупційних ризиків, який погоджено на засіданні Комісії.

Було проведено оцінку нижчезазначених корупційних ризиків:

1) нечіткість критеріїв формування штатної команди національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту;

2) здійснення публічних закупівель без застосування процедур, визначених законом;

3) непрозоре (безпідставне) надання державної підтримки молодіжним та дитячим громадським об'єднанням для виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей та молоді внаслідок неналежного проведення моніторингу проектів громадських організацій переможців конкурсу;

4) прийняття рішення про надання громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості статусу національної або відмову в його наданні;

5) непрозора діяльність державних підприємств, що мають найбільші за розміром активи, та як наслідок недосконала процедура прийняття рішень на них;

6) умисна домовленість, дії чи бездіяльність, спрямовані на неналежні зміни результату або ходу спортивних змагань з метою отримання будь-якої неправомірної вигоди (маніпулювання результатами офіційних спортивних змагань), та за її результатами підготовлено звіт.

III. Заходи щодо усунення корупційних ризиків

25 червня 2014 року наказом N 2066 "Про внесення змін до структури та штатного розпису апарату Міністерства молоді та спорту" затверджено нову структуру апарату Мінмолодьспорту, в якій утворено посаду головного спеціаліста з антикорупційних питань як уповноважену особу Мінмолодьспорту з питань запобігання та виявлення корупції.

Оскільки Мінмолодьспорт є суб'єктом протидії корупційним правопорушенням, що впливають на результати офіційних спортивних змагань та зважаючи на те, що у листопаді 2016 року Верховною Радою України ратифікована Конвенція Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями, положеннями якої передбачено створення Національної платформи, яка слугуватиме інформаційним центром для вирішення питань, що є елементами корупційних дій у всіх видах спорту, а функції Секретаріату Національної платформи щодо імплементації цієї Конвенції покладені на Міністерство молоді та спорту України, то в Мінмолодьспорті було започатковано процес щодо збільшення граничної чисельності працівників для утворення відділу з антикорупційних питань та запобігання маніпулюванням спортивними змаганнями. Це в перспективі дасть змогу координувати діяльність з виявлення фактів національного чи транснаціонального маніпулювання національними і міжнародними спортивними змаганнями; проводити заходи щодо національного та міжнародного співробітництва проти маніпулювання спортивними змаганнями та зменшить ймовірність виникнення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.

На виконання пункту 16 розділу II Завдань і заходів з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 N 265 (Постанова N 265), щодо посилення спроможності протидії корупції на державних підприємствах, у господарських товариствах (у яких державна частка перевищує 50 відсотків) Міністерством молоді та спорту України було направлено лист від 01.02.2017 N 963/6.4 на державні підприємства, що належать до його сфери управління, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 N 902 (Перелік N 902-р), про надання звітної інформації щодо виконання пункту 16 розділу II Завдань і заходів.

В отриманих результатах зазначалось:

1) На державних підприємствах: "Олімпійський навчально-спортивний центр "Чернігів", "Арена Львів" та "Національний спортивний комплекс "Олімпійський" затверджено антикорупційні програми та визначено уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції.

2) Державне підприємство "Спортивний комплекс "Атлет", "Палац спорту", "Дирекція з реконструкції спортивних споруд" та державне автотранспортне підприємство "Автомехбаза" не підпадають під вимоги частини 2 статті 62 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) та не потребують затвердження антикорупційних програм.

3) Державними підприємствами "Ворохтянська високогірська навчально-спортивна база "Заросляк", "ЦУТБ з ковзанярського спорту "Льодовий стадіон", "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа", "Спортивний комплекс "Авангард", "Дирекція з реконструкції спортивних споруд", "Український художньо-спортивний ансамбль "Балет на льоду" не було подано звітної інформації.

Для конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, у приміщенні Мінмолодьспорту буде установлено скриньку для анонімних повідомлень посадовими особами Міністерства про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) та створено окрему телефонну лінію. На офіційному веб-сайті Мінмолодьспорту створений розділ "Боротьба з корупцією", а також передбачена можливість інформування про можливі корупційні прояви у діяльності посадових осіб Міністерства через "Гарячу" телефонну лінію.

Для більш ефективного та раціонального використання бюджетних ресурсів та зменшення можливих фінансових, якісних та кількісних збитків державі і суспільству та ймовірності виникнення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень Мінмолодьспорт, на постійній основі, здійснює публічні закупівлі із застосуванням процедур, визначених Законом України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII). А саме:

- забезпечення прозорості здійснення державних закупівель;

- оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах передбаченої нормативними актами інформації з питань здійснення державних закупівель;

- забезпечення належного документування кожного етапу, усіх прийнятих рішень у рамках процедури закупівель, а також будь-яких контактів з учасниками процедури закупівлі або спроб таких контактів з їх боку, збереження відповідних документів;

- здійснення заходів щодо збереження та нерозголошення змісту одержаних конкурсних пропозицій до їх офіційного розкриття.

Розроблено чіткий та зрозумілий механізм надання спортивним федераціям статусу національної та позбавлення такого статусу, що дозволить більш прозоро проводити дану процедуру та зменшить ймовірність виникнення правопорушень, пов'язаних з корупцією.

Для створення умов, при яких діяльність державних підприємств буде максимально прозорою, що в перспективі призведе до удосконалення процедури прийняття рішень на них та підвищить ефективність використання підприємством публічних фінансів і зменшить ймовірність виникнення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, Мінмолодьспортом запущено процес створення наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що мають найбільші за розміром активи.

IV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Для забезпечення проведення серед посадових осіб Мінмолодьспорту організаційної та роз'яснювальної роботи із питань запобігання, виявлення і протидії корупції Уповноваженою особою проводиться відповідна робота. За потреби, але не рідше одного разу на півріччя, в Мінмолодьспорті проводитимуться навчання з питань запобігання корупційним проявам з урахуванням питань, що надходитимуть до Уповноваженої особи від структурних підрозділів протягом попереднього кварталу.

Також Уповноваженою особою надається допомога посадовим особам Мінмолодьспорту в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

У разі організації Агентством, Національним агентством України з питань державної служби чи Міністерством юстиції України семінарів, круглих столів та інших навчальних заходів з питань основних положень та вимог антикорупційного законодавства буде забезпечена участь Уповноваженої особи у таких навчаннях.

V. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми Мінмолодьспорту

Моніторинг та координація виконання Антикорупційної програми Мінмолодьспорту здійснюється Комісією.

Членами Комісії постійно протягом року здійснюються:

заходи, спрямовані на подальше виявлення, ідентифікацію та оцінку корупційних ризиків;

поточна робота з виконання Антикорупційної програми Мінмолодьспорту;

формування пропозицій у разі необхідності в її корегуванні.

Уповноважена особа, за необхідності, інформує про хід виконання Антикорупційної програми Мінмолодьспорту державного секретаря.

Незалежний громадський контроль Антикорупційної програми Мінмолодьспорту може здійснюватися громадськими організаціями через Громадську раду при Мінмолодьспорті.

Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою Мінмолодьспорту, проводиться щоквартально комісією під час розгляду узагальненої інформації, що подається до Агентства, про стан виконання Мінмолодьспортом Державної програми (Постанова N 265). Оцінка проводиться за критеріями, визначеними комісією.

Антикорупційна програма підлягає перегляду в разі внесення змін до Державної програми (Постанова N 265), інших актів законодавства у сфері запобігання корупції або якщо виявлено недостатньо ефективні заходи, передбачені Антикорупційною програмою Мінмолодьспорту, у процесі їх реалізації.

* * *

Вирішити проблему корупції однією лише правовою реформою не вдасться. Поточні правові реформи часто характеризують як нагромадження нових законів на величезному пострадянському місиві. Повільний темп проведення правових реформ вимагає тривалих зусиль та культури чесності. У Конвенції ОЕСР вказано, що "хабарництво... викликає серйозні моральні та політичні проблеми". За найсприятливіших умов вплив закону все одно є надто слабким для того, щоб запобігти корупції, і має бути доповнений етичними переконаннями.

Більшість громадян не помічають власної ролі як у культивуванні, так і в продовженні корупції, знищення якої вони очікують від влади. Думка, що дрібна корупція (плата хабарів) є такою ж нищівною для якісного впорядкування влади, як масштабна корупція (шукачі ренти у владі), має мало підтримки. Мало хто бачить, що хабарі розмивають верховенство закону, меритократію та довіру до органів влади у всьому суспільстві. Важливо, щоб молодше пострадянське покоління почало вірити в те, що зміна можлива. Нові цінності та їх утілення в закони є надзвичайно важливими.

Таким чином, у теперішній ситуації в Україні потрібно наголошувати на моральних або етичних питаннях - громадянське суспільство, молоді професіонали, школи та сім'ї повинні активно популяризувати українські цінності та відкинути культуру корупції.

Боротьба з корупцією була одним із головних мотивуючих факторів Євромайдану і має залишатися пріоритетним завданням. Кожен повинен не тільки відмовлятися від побутової корупції, а й вимагати від політичних лідерів, щоб ті контролювали корупцію у вищих щаблях, а також довели, нарешті створену правоохоронну систему у сфері протидії та боротьби із корупцією, до досконалості та ефективності.

 

Головний спеціаліст
з антикорупційних питань
Міністерства молоді та спорту України

А. В. Рощук
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали