Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про атестаційну комісію з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 04.02.2019 р. N 55

Про атестаційну комісію з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 року N 426 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2015 року N 816 (Постанова N 816)), наказу Міністерства соціальної політики України від 23 травня 2016 року N 545 "Про затвердження Типового положення про атестаційну комісію з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку" (Положення N 545), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 червня 2016 року за N 834/28964:

1. Утворити атестаційну комісію з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (далі - комісія).

2. Затвердити, що додаються:

1) склад комісії;

2) положення про атестаційну комісію з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (далі - положення).

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05 липня 2016 року N 306 "Про склад атестаційної комісії з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку" (Розпорядження N 306).

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації С. Мишковець.

 

Голова

О. Савченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
04 лютого 2019 року N 55

СКЛАД
атестаційної комісії з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Голова атестаційної комісії:

ЮЩУК
Валентина Василівна

- заступник директора департаменту - начальник відділу адміністративної роботи департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

члени атестаційної комісії:

САВЕНКО
Вячеслав Миколайович

- начальник відділу нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері управління Держпраці в області (за згодою)

СИДОРУК
Ігор Богданович

- головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області (за згодою)

ТКАЧ
Галина Федорівна

- начальник відділу санітарно-епідеміологічного нагляду та організації розслідування спалахів головного управління Держпродспоживслужби в області (за згодою)

ЯРЕМЧУК
Любов Богданівна

- завідувач сектору оздоровлення та відпочинку дітей департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
04 лютого 2019 року N 55

ПОЛОЖЕННЯ
про атестаційну комісію з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

I. Загальні положення

1. Це положення визначає основні завдання, організаційні та правові засади діяльності атестаційної комісії з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку в області.

2. Комісія створюється для проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від їх підпорядкування та форм власності з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, оцінювання стану організації та здійснення оздоровчо-виховного процесу, стану матеріально-технічної бази закладу і забезпечення відповідними фахівцями.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

II. Організаційні засади формування атестаційної комісії

1. Державну атестацію дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (далі - заклади) проводить комісія, яка утворюється обласною державною адміністрацією, із залученням представників органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади, та громадських організацій.

2. Склад комісії формується обласною державною адміністрацією. Організовує роботу комісії та відповідає за її діяльність голова комісії.

3. До складу комісії входять представники облдержадміністрації, департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, інших органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади та громадські організації, які мають відповідну професійну кваліфікацію, досвід практичної роботи, володіють необхідними знаннями та навичками.

Комісія складається не більше ніж із п'яти осіб.

4. У разі необхідності до роботи комісії залучаються експерти у певній галузі знань для підготовки висновків із фахових питань, представники громадських організацій (за згодою) (далі - експерти).

5. До складу комісії не включаються працівники закладу, що атестується, та особи, діяльність яких пов'язана з роботою такого закладу.

III. Діяльність атестаційної комісії

1. Комісія проводить роботу згідно з планом, який складається та затверджується на п'ять років.

План проведення державної атестації закладів формується департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації та затверджується заступником голови облдержадміністрації відповідно до розподілу обов'язків за погодженням із Міністерством соціальної політики України.

План доводиться до відома керівника/власника закладу не пізніше ніж за рік до початку проведення державної атестації.

2. Керівник/власник закладу не пізніше ніж за два місяці до початку державної атестації подає комісії інформаційно-аналітичну довідку про діяльність закладу за міжатестаційний період, у якій зазначається стан дотримання державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей у частині матеріально-технічного, кадрового і методичного забезпечення, організації та проведення оздоровчо-виховного процесу, організації дозвілля та медичного обслуговування.

До інформаційно-аналітичної довідки додаються завірені керівником/власником закладу копії:

статуту (положення);

виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

документів, що підтверджують право на користування земельною ділянкою або право власності на неї;

штатного розпису;

калькуляції вартості путівки;

виховних та оздоровчих планів і програм, за якими працює заклад.

3. Під час проведення державної атестації закладів комісія:

1) перевіряє достовірність відомостей, поданих керівником/власником закладу, та фактичний стан дотримання дитячим закладом Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей, затвердженого наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 13 серпня 2009 року N 2881, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2009 року за N 854/16870;

2) оцінює якість послуг із оздоровлення та відпочинку відповідно до Критеріїв присвоєння дитячому закладу оздоровлення та відпочинку відповідної категорії, затверджених наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 19 травня 2010 року N 1391, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 червня 2010 року за N 357/17652.

4. Строк проведення державної атестації закладу не повинен перевищувати п'яти календарних днів.

5. Керівник/власник, посадові особи закладу повинні надавати комісії необхідну допомогу та сприяти її діяльності.

6. При проведенні державної атестації закладу комісія зобов'язана об'єктивно та неупереджено відображати стан справ із дотримання закладом вимог чинного законодавства.

7. Комісія не має права вимагати від закладу, його керівника/власника документи, складання яких не передбачено чинним законодавством України.

8. Комісія за результатами державної атестації протягом 10 робочих днів складає акт результатів діяльності атестаційної комісії з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за формою, затвердженою у додатку 1 наказу Міністерства соціальної політики України від 23 травня 2016 року N 545 (Положення N 545) (далі - акт), із висновками щодо присвоєння закладу відповідної категорії у трьох примірниках, перший з яких зберігається в обласній державній адміністрації, другий - у керівника/власника закладу, третій - у Мінсоцполітики.

На підставі акта комісія протягом п'яти робочих днів протокольним рішенням визнає заклад атестованим або неатестованим та інформує про своє рішення керівника/власника закладу та Мінсоцполітики.

За результатами державної атестації закладу може бути присвоєна вища, перша, друга або третя категорія.

Якщо керівником/власником закладу порушено положення порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 року N 426, або якщо під час проведення державної атестації виявлено, що результати діяльності закладу та/або умови організації процесу оздоровлення та відпочинку не відповідають державним соціальним стандартам оздоровлення та відпочинку дітей або можуть вплинути на безпеку і стан здоров'я дітей, заклад визнається неатестованим.

Неатестований заклад не може залучатися до організації оздоровлення та відпочинку дітей до усунення порушень.

9. Формою прийняття рішень комісії є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше ніж один раз на рік.

Рішення приймається відкритим голосуванням. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови комісії.

Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписується головою комісії та її членами.

Із правом дорадчого голосу в засіданнях комісії можуть брати участь експерти відповідно до пункту 4 розділу II положення.

Якщо член комісії або експерт має окрему думку з питань, щодо яких комісією прийнято рішення, він має право письмово висловити її з обов'язковим зазначенням в протоколі засідання комісії.

10. У разі незгоди з висновком комісії керівник/власник закладу протягом десяти робочих днів з дати отримання акта може звернутися з його оскарженням до Мінсоцполітики, повідомивши про це комісію.

11. Комісія зобов'язана всебічно сприяти роботі вищої атестаційної комісії при розгляді матеріалів за результатами державної атестації закладів, а також під час проведення повторної атестації.

12. Закладу, що пройшов державну атестацію, обласна державна адміністрація видає свідоцтво про державну атестацію закладу оздоровлення та відпочинку, зразок якого наведено в додатку 2 наказу Міністерства соціальної політики України від 23 травня 2016 року N 545 (Положення N 545).

Свідоцтво видається керівнику/власнику закладу в місячний строк після визнання закладу атестованим відповідно до пункту 8 цього розділу.

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації забезпечує ведення книги реєстрації видачі свідоцтв про державну атестацію дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за формою згідно з додатком 3 наказу Міністерства соціальної політики України від 23 травня 2016 року N 545 (Положення N 545).

Завірені копії свідоцтв зберігаються в департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації і надсилаються до Мінсоцполітики для внесення відомостей до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, який функціонує відповідно до Положення про Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 19 січня 2012 року N 26 (Положення N 26), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 лютого 2012 року за N 176/20489.

13. Матеріали проведення державної атестації зберігаються обласною державною адміністрацією протягом п'яти років.

14. Результати проведення державної атестації закладів незалежно від їх підпорядкування і форми власності оприлюднюються на офіційних веб-сайтах обласної державної адміністрації та Мінсоцполітики.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали