Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про деякі питання діяльності Центру трудової реабілітації для розумово відсталих інвалідів м. Києва з відділенням соціально-побутової адаптації

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28.05.2019 р. N 957

Київ

Про деякі питання діяльності Центру трудової реабілітації для розумово відсталих інвалідів м. Києва з відділенням соціально-побутової адаптації

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні", Типового положення про центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 09 серпня 2016 року N 855 (Положення N 855), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 вересня 2016 року за N 1209/29339, на виконання рішення Київської міської ради від 09 лютого 2017 року N 823/1827 "Про перейменування Центру обліку бездомних громадян та Центру трудової реабілітації для розумово відсталих інвалідів м. Києва з відділенням соціально-побутової адаптації" (Рішення N 823/1827), з метою приведення у відповідність із законодавством Положення про Центр трудової реабілітації для розумово відсталих інвалідів м. Києва з відділенням соціально-побутової адаптації:

1. Унести до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18 квітня 2008 року N 571 "Про затвердження Положення про Центр трудової реабілітації для розумово відсталих інвалідів м. Києва з відділенням соціально-побутової адаптації" такі зміни:

1.1. У заголовку та пункті 1 розпорядження слова "Центр трудової реабілітації для розумово відсталих інвалідів м. Києва з відділенням соціально-побутової адаптації" замінити словами "Київський міський комунальний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень "Трамплін".

1.2. Пункт 3 виключити.

У зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 3.

1.3. Пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Хонду М. П."

2. Унести зміни до Положення про Центр трудової реабілітації для розумово відсталих інвалідів м. Києва з відділенням соціально-побутової адаптації, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18 квітня 2008 року N 571 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 21 липня 2014 року N 844 (Розпорядження N 844)), виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Центру трудової реабілітації для розумово відсталих інвалідів м. Києва з відділенням соціально-побутової адаптації забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію змін до Положення.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Хонду М. П.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
18 квітня 2008 року N 571
(у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 28 травня 2019 року N 957)

Положення
про Київський міський комунальний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень "Трамплін"

(Нова редакція)

(Ідентифікаційний код 25916674)

I. Загальні положення

1. Київський міський комунальний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень "Трамплін" (далі Установа) - реабілітаційна установа, цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних та психічних порушень, які досягли повноліття (далі - Особи), засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу.

Установа забезпечує тимчасове перебування Осіб на безоплатній основі.

Повне найменування: Київський міський комунальний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень "Трамплін".

Скорочене найменування: КМКЦ "Трамплін".

2. Установу утворено відповідно до рішення Київської міської ради від 01 червня 2000 року N 143/864 "Про фінансову підтримку Центру трудової реабілітації та відділення соціально-побутової абілітації для розумово відсталих інвалідів м. Києва" та перейменовано згідно з рішенням Київської міської ради від 09 лютого 2017 року N 823/1827 "Про перейменування Центру обліку бездомних громадян та Центру трудової реабілітації для розумово відсталих інвалідів м. Києва з відділенням соціально-побутової адаптації" (Рішення N 823/1827).

Установа заснована на комунальній власності територіальної громади міста Києва та підпорядкована Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Засновником та власником Установи є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада (далі - власник).

3. Установа розміщується на територіях із спеціально побудованими або пристосованими приміщеннями, що мають відповідати державним будівельним нормам і правилам, санітарним нормам і правилам, протипожежним вимогам, техніці безпеки, мати всі види комунального благоустрою.

4. Установа у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та цим Положенням.

5. Установа є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку та штамп зі своїм найменуванням.

6. Місцезнаходження Установи: проспект Свободи, 26, м. Київ, 04215.

Місцезнаходження філій: вул. Набережно-Корчуватська, 96, м. Київ, 03045; вул. Богатирська, 16-а, м. Київ, 04209.

II. Завдання Установи

1. Установа забезпечує:

виконання норм і положень, визначених Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, законами України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" та іншими актами законодавства щодо забезпечення прав Осіб на реабілітацію (абілітацію) з метою їх подальшої інтеграції у суспільство;

створення умов для зменшення та подолання інтелектуальних і фізичних порушень, запобігання таким порушенням, коригування порушень розвитку, формування та розвиток основних соціальних і побутових навичок;

створення умов для запобігання та недопущення дискримінації Осіб, зокрема шляхом забезпечення розумного пристосування;

проведення (надання) комплексу заходів (послуг) з ранньої, соціальної, психологічної, психолого-педагогічної, професійної та трудової реабілітації (абілітації) відповідно до потреб Особи. Реабілітаційні заходи (послуги) проводяться (надаються) виключно на підставі індивідуальних планів реабілітації Осіб, складених з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації, із залученням до участі в цьому процесі Осіб і (за потреби) їхніх батьків або законних представників;

розвиток навичок автономного проживання Осіб в суспільстві з необхідною підтримкою, формування стереотипів безпечної поведінки, опанування навичок захисту власних прав, інтересів і позитивного сприйняття себе та оточення;

підготовку батьків або законних представників Осіб до продовження (у разі потреби) реабілітаційних заходів поза межами Установи;

проведення заходів (надання послуг), зокрема з професійної орієнтації, опанування Особами трудових навичок, у тому числі в майстернях, визначення їхніх можливостей для подальшого професійного навчання;

оперативне коригування (за потреби) індивідуальних програм реабілітації Осіб у частині зміни обсягів, строків і черговості проведення реабілітаційних заходів;

сприяння у встановленні опіки чи піклування в разі визнання Особи, яка має інтелектуальні порушення, недієздатною або якщо її дієздатність обмежена;

співпрацю з вітчизняними та закордонними реабілітаційними, освітніми, медичними, науковими підприємствами, установами, органами та громадськими об'єднаннями;

2. Установа в разі потреби та в межах фінансових можливостей забезпечує на безоплатній основі транспортним обслуговуванням (у межах адміністративно-територіальної одиниці, на якій вона розташована) Осіб, які проходять реабілітацію в Установі, зокрема перевезення від транспортних вузлів до місця розташування Установи та/або до місця їхнього проживання/перебування.

3. Установа забезпечує на безоплатній основі відповідно до законодавства харчуванням Осіб, які проходять реабілітацію в Установі.

III. Структура Установи

1. Структурними підрозділами Установи є:

1) адміністрація;

2) відділення денного перебування з елементами соціально-трудової реабілітації для Осіб з інтелектуальними порушеннями;

3) сектор фізкультурно-спортивної реабілітації;

4) відділення трудової реабілітації/працетерапії (трудові майстерні);

5) відділ господарського забезпечення.

2. Робота структурних підрозділів Установи забезпечується відповідно до положень про ці підрозділи, що затверджуються наказом директора Установи.

3. З метою своєчасного та ефективного проведення комплексу реабілітаційних заходів для Осіб в Установі створюються приймальна та реабілітаційна комісії, склад яких і положення про які затверджує директор Установи.

4. З метою проведення моніторингу стану дотримання прав Осіб в Установі утворюється громадська рада, склад якої та положення про яку затверджує директор Установи.

IV. Умови зарахування до Установи та організація реабілітаційного процесу

1. Направлення та зарахування Осіб до Установи проводяться відповідно до законодавства.

2. До Установи не зараховуються особи, стан здоров'я яких унеможливлює проведення реабілітаційних заходів, з такими медичними протипоказаннями:

гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;

часті судомні напади та їх еквіваленти;

захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для людини та її оточення (за умови несупроводження особи з інвалідністю її батьками або законними представниками).

3. Строк реабілітаційного процесу визначається реабілітаційною комісією після проведення відповідного обстеження особи.

4. Учасниками реабілітаційного процесу можуть бути Особи, їхні батьки або законні представники, вчителі-реабілітологи, вчителі-логопеди, асистенти вчителів-реабілітологів, психологи, практичні психологи, соціальні педагоги, лікарі-терапевти, лікарі-неврологи, лікарі з лікувальної фізкультури та спортивної медицини, фахівці з фізичної реабілітації, соціальні працівники, соціальні робітники, інструктори з трудової адаптації, інструктори з праці, викладачі з трудового навчання, вчителі інформатики та обчислювальної техніки, медичні сестри та інші спеціалісти, які беруть участь у процесі надання реабілітаційних послуг.

5. Реабілітаційний процес спрямований на:

формування та розвиток в Особи основних соціальних навичок (особиста гігієна, самообслуговування, пересування, спілкування тощо), пристосування побутових умов до її потреби, соціально-побутове влаштування та обслуговування, педагогічну корекцію з метою вироблення та підтримання навичок самостійного (автономного) проживання, стереотипів безпечної поведінки;

опанування навичок захисту своїх прав та інтересів, самоаналізу і позитивного сприйняття себе та оточуючих, навичок спілкування, забезпечення самостійного проживання у суспільстві з необхідною підтримкою (денний догляд, соціальний супровід, денна зайнятість тощо);

надання Особі своєчасної та ефективної корекційної, соціальної психологічної допомоги та організація реабілітаційного процесу відповідно до особливостей її психофізичного розвитку.

6. Розклад, черговість і тривалість індивідуальних і групових занять визначає реабілітаційна комісія.

7. Установа визначає та затверджує мережу груп, наповнюваність яких становить від 6 до 8 Осіб.

V. Управління Установою

1. Установу очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади директор Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за погодженням із заступником голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

2. Директор Установи:

1) представляє без довіреності Установу в інших установах, організаціях, підприємствах незалежно від форм власності, розпоряджається в установленому законодавством порядку майном і коштами Установи;

2) укладає договори;

3) у межах своєї компетенції видає накази, затверджує функціональні обов'язки працівників, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Установи, застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення;

4) здійснює контроль за реабілітаційним процесом;

5) затверджує правила внутрішнього розпорядку, у тому числі трудового;

6) вживає заходів із запобігання та недопущення дискримінації стосовно дотримання прав та законних інтересів Осіб;

7) здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних умов, пожежної безпеки тощо;

8) відповідає за ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складення звітності та подання її в установлені строки відповідним органам.

VI. Фінансово-господарська діяльність

1. Фінансово-господарська діяльність Установи здійснюється відповідно до кошторису і штатного розпису, затверджених у встановленому порядку.

2. Майно Установи є комунальною власністю територіальної громади міста Києва і закріплене за нею на праві оперативного управління.

Установа має право виключно за згодою власника або уповноваженого ним органу: відчужувати закріплене за нею майно, надавати в оренду або безоплатне користування (позичку), передавати в заставу нерухоме майно, обладнання, інвентар та інші цінності, а також списувати з балансу основні засоби в установленому порядку.

3. Установа веде оперативний та бухгалтерський облік своєї діяльності і складає фінансову, статистичну та іншу звітність у порядку, встановленому законодавством України. Фінансова звітність надається Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку.

4. Установа має право в порядку, передбаченому законодавством, утворювати (за наявності відповідних умов) такі структурні підрозділи, як трудові майстерні, дільниці, філії, відділення, що провадять свою діяльність відповідно до положень про ці підрозділи, затверджених директором Установи.

5. Установа має право:

1) фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов для Осіб;

2) укладати договори про співробітництво.

6. Фінансове забезпечення Установи здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва та інших джерел, передбачених законодавством.

7. Доходи (прибутки) Установи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Положенням.

8. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів такої організації, працівників Установи (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

VII. Припинення Установи

1. Установа припиняється у разі реорганізації або ліквідації за рішенням власника або суду в порядку, встановленому законодавством України.

2. У разі припинення Установи працівникам, що звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів, відповідно до трудового законодавства України.

3. У разі припинення Установи її активи передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

Директор Департаменту
соціальної політики

Ю. Крикунов
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали