ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 червня 2012 року N 248

Про деякі питання регулювання грошово-кредитного ринку

(Витяг)

Проаналізувавши динаміку макроекономічних та монетарних показників у січні - травні 2012 року, Правління Національного банку України відзначає збереження позитивних тенденцій у національній економіці. Зокрема, динаміка реального ВВП у I кварталі 2012 року була позитивною, продовжувалось уповільнення інфляції та покращувався стан платіжного балансу.

Водночас нестабільність міжнародних товарних та фінансових ринків, яка наразі підсилюється, обумовлює необхідність завчасної мінімізації пов'язаних з нею ризиків.

У таких умовах існує необхідність у подальшому вжитті заходів з метою дедоларизації економічних відносин, чому має сприяти поглиблення диференціації нормативів обов'язкового резервування в напрямі посилення преференційних умов резервування під кошти, залучені в національній валюті.

Зазначене також сприятиме підтримці стабільності грошової одиниці України в умовах нестійкої кон'юнктури світових ринків, а також значної мінливості обмінних курсів валют і транскордонного руху капіталу.

У той же час з метою нівелювання окремих чинників виникнення волатильності на міжбанківському кредитному ринку, стимулювання банків до відповідальнішого ставлення до управління власною ліквідністю, а також з урахуванням зменшення упродовж останніх місяців частки обов'язкових резервів, що формуються на окремому рахунку в Національному банку України, вбачається за доцільне підвищити частку обов'язкових резервів, яка має зберігатися щоденно на початок операційного дня на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України, а також оптимізувати порядок та умови звернення банків за підтримкою ліквідності через надання кредиту овернайт.

В умовах збереження нестабільності та невизначеностей на світових ринках, що обмежує зовнішні джерела отримання фінансових ресурсів, для забезпечення зовнішньої стійкості та платоспроможності необхідно більш активно використовувати внутрішні джерела акумулювання коштів. З цією метою Уряд за підтримки Національного банку України запровадив випуск облігацій внутрішньої державної позики, номінованих в іноземній валюті. Випуск таких інструментів користується попитом з боку інвесторів. Для підтримки зацікавленості інвесторів у цих інструментах та надання їм додаткового стимулу вбачається за можливе надати банкам дозвіл зараховувати у покриття обов'язкових резервів частину номінальної вартості цих фінансових інструментів.

З огляду на вищезазначене, а також з метою систематизації нормативно-правових актів Національного банку України з питань формування обов'язкових резервів та відповідно до пунктів 1.8 і 1.10 глави 1 Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України та філій іноземних банків в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 16.03.2006 N 91, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.03.2006 за N 312/12186, та Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.04.2009 N 259, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.05.2009 за N 410/16426, Правління Національного банку України постановляє:

1. Установити такий порядок формування обов'язкових резервів банками України:

на окремому рахунку в Національному банку України N 3203 "Кошти обов'язкових резервів, що перераховані банками" - у розмірі 50 % від суми обов'язкових резервів, що сформовані за попередній звітний період резервування;

на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України - залишок суми обов'язкових резервів, сформованих згідно з установленими нормативами на відповідний період.

2. Визначити звітним періодом резервування календарний місяць, протягом якого банки резервують кошти обов'язкових резервів.

3. Установити такі нормативи обов'язкового резервування для формування банками обов'язкових резервів:

строкові кошти і вклади (депозити) юридичних і фізичних осіб у національній валюті - 0;

короткострокові кошти і вклади (депозити) юридичних і фізичних осіб в іноземній валюті - 9;

довгострокові кошти і вклади (депозити) юридичних і фізичних осіб в іноземній валюті - 3;

кошти вкладів (депозитів) юридичних і фізичних осіб у національній валюті на вимогу і кошти на поточних рахунках - 0;

кошти вкладів (депозитів) юридичних і фізичних осіб в іноземній валюті на вимогу і кошти на поточних рахунках - 10;

кошти, які залучені банками від банків-нерезидентів та фінансових організацій-нерезидентів у національній валюті, - 0;

кошти, які залучені банками від банків-нерезидентів та фінансових організацій-нерезидентів в іноземній валюті (крім російських рублів), - 3;

кошти, які залучені банками від банків-нерезидентів та фінансових організацій-нерезидентів у російських рублях, - 0.

4. Установити, що обов'язковому резервуванню в розмірі встановлених нормативів обов'язкового резервування підлягають залучені банками кошти, які обліковуються за такими рахунками бухгалтерського обліку:

1600 (пасивне сальдо) мінус 1500 (активне сальдо) - (пасивне сальдо), 1602 мінус 1502 - (пасивне сальдо), 1610 мінус 1510 - (пасивне сальдо) (1612 плюс 1615/1 мінус 1616/1), мінус (1512 плюс 1515/1 мінус 1516/1) - (пасивне сальдо), (1613 плюс 1615/2 мінус 1616/2) мінус (1513 плюс 1515/2 мінус 1516/2) - (пасивне сальдо), 1617 мінус 1517 - (пасивне сальдо) (1621* плюс 1622*), мінус (1521* плюс 1522*) - (пасивне сальдо), (1623* плюс 1625/1* мінус 1626/1*) мінус (1523* плюс 1525/1* мінус 1526/1*) - (пасивне сальдо) (1624* плюс 1625/2* мінус 1626/2*), мінус (1524* плюс 1525/2* мінус 1526/2*) - (пасивне сальдо), 1627* мінус 1527* - (пасивне сальдо), 1919 мінус 1819 - (пасивне сальдо), 2512, 2513, 2520, 2523, 2525, 2526, 2530, 2531, 2541, 2542, 2544, 2545, 2546, 2552, 2553, 2554, 2555, 2560, 2561, 2562, 2565, 2570, 2571, 2572, 2600 (пасивний залишок), 2601, 2602, 2603, 2604, 2605 (пасивний залишок), 2606, 2610 плюс 2611 плюс 2617/1 мінус 2616/1 - (пасивне сальдо), 2615 плюс 2617/2 мінус 2616/2 - (пасивне сальдо), 2620 (пасивний залишок), 2622, 2625 (пасивний залишок), 2630 плюс 2637/1 мінус 2636/1 - (пасивне сальдо), 2635 плюс 2637/2 мінус 2636/2 - (пасивне сальдо), 2640, 2641, 2642, 2643, 2650 (пасивний залишок), 2651 плюс 2653/1 мінус 2656/1 - (пасивне сальдо), 2652 плюс 2653/2 мінус 2656/2 - (пасивне сальдо), 2655 (пасивний залишок), 2700** плюс 2707/1** мінус 2706/1** - (пасивне сальдо), 2701** плюс 2707/2** мінус 2706/2** - (пасивне сальдо), (2900 плюс 2901 плюс 2902 плюс 2909) мінус (2800 плюс 2801 плюс 2809) - (пасивне сальдо), 2903, 2920 (пасивне сальдо), 2924 (пасивне сальдо), 3300 плюс 3301 плюс 3305 плюс 3307 мінус 3306 - (пасивне сальдо), 3310 плюс 3311 плюс 3315 плюс 3317 мінус 3316 - (пасивне сальдо), 3320 плюс 3327 мінус 3326 - (пасивне сальдо), 3330 плюс 3337 мінус 3336 - (пасивне сальдо), 3340 плюс 3347 мінус 3346 - (пасивне сальдо), 3630, 3631, 3705 (пасивне сальдо), 3720 мінус 3710 - (пасивне сальдо), 3739 (пасивне сальдо).

Розрахунок запозичень та зобов'язань банку за групами балансових рахунків 151, 152, 161, 162, 261, 263, 265 і 270 здійснюється з урахуванням обліку неамортизованого дисконту (премії) у розрізі аналітичних рахунків окремо за короткостроковими (1) та довгостроковими (2) коштами.

Розрахунок запозичень та зобов'язань банку за групами балансових рахунків 151, 161 здійснюється в розрізі аналітичних рахунків окремо за коштами, залученими від банків-резидентів, та коштами, залученими від банків-нерезидентів.

Розрахунок запозичень та зобов'язань банку за групами балансових рахунків 152, 162 здійснюється в розрізі аналітичних рахунків окремо за коштами, залученими від банків-нерезидентів (*).

Розрахунок зобов'язань банку за групою балансових рахунків 270 здійснюється в розрізі аналітичних рахунків окремо за коштами, залученими від інших фінансових організацій-нерезидентів (**).

5. Обсяг обов'язкових резервів, який має зберігатися щоденно на початок операційного дня на кореспондентському рахунку банку в Національному банку України, повинен становити не менше ніж 50 % від суми обов'язкових резервів, що сформовані за попередній звітний період резервування.

6. Дозволити банкам зараховувати для покриття обов'язкових резервів, що формуються на окремому рахунку в Національному банку України 3203 "Кошти обов'язкових резервів, що перераховані банками", придбані ними:

цільові облігації внутрішніх державних позик України, випущені з метою залучення коштів для фінансування заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, у розмірі 50 % їх номінальної вартості;

облігації внутрішніх державних позик, номінованих в іноземній валюті (долар США) у розмірі 10 % їх номінальної вартості в гривневому еквіваленті, розрахованому, виходячи з офіційного курсу гривні до іноземної валюти (долар США), установленого Національним банком України на дату перерахування коштів на окремий рахунок або з окремого рахунку згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України.

7. Установити, що банк може звертатися до Національного банку України за:

кредитом овернайт під забезпечення державними облігаціями України або депозитними сертифікатами Національного банку України не більше двох разів протягом тижня в розмірі не більше 70 % від суми визначеного та сформованого банком згідно з установленими нормативами обсягу обов'язкових резервів на своєму кореспондентському рахунку в Національному банку України за попередній звітний період резервування;

кредитом овернайт бланковим один раз на тиждень у розмірі не більше 25 % від суми визначеного та сформованого банком згідно з установленими нормативами обсягу обов'язкових резервів на своєму кореспондентському рахунку в Національному банку України за попередній звітний період резервування.

8. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Правління Національного банку України від 06.12.2008 N 415 "Про окремі питання регулювання грошово-кредитного ринку";

постанову Правління Національного банку України від 03.06.2009 N 327 "Про звернення банків до Національного банку України за видами інструментів рефінансування";

постанову Правління Національного банку України від 15.06.2011 N 195 "Про деякі питання регулювання грошово-кредитного ринку";

постанову Правління Національного банку України від 15.11.2011 N 407 "Про окремі питання регулювання грошово-кредитного ринку" (Постанова N 407);

підпункт 2.2 пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 21.03.2012 N 102 "Про регулювання грошово-кредитного ринку" (Постанова N 102);

постанову Правління Національного банку України від 18.05.2012 N 197 "Про окремі питання регулювання грошово-кредитного ринку" (Постанова N 197).

10. Постанова набирає чинності з 30 червня 2012 року.

 

В. о. Голови

І. В. Соркін

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали