РАДА НАРОДНІХ КОМІСАРІВ УСРР

ПОСТАНОВА

від 8 квітня 1926 р.

Харків

Про Державне Видавництво УСРР

На підставі арт. 44 Кодексу Законів про Народню Освіту УСРР (Зб. Уз. УСРР 1925 р., N 2, арт. 11), - Рада Народніх Комісарів УСРР постановила затвердити нижченаведений статут Державного Видавництва УСРР:

СТАТУТ
Державного Видавництва УСРР

I. Засади.

1. Державне Видавництво УСРР (ДВУ) є органом Народнього Комісаріяту Освіти УСРР, що здійснює культурно-освітні й політично-ідеологічні завдання Народнього Комісаріяту Освіти в царині видання й розповсюдження друкованих творів.

2. Державне Видавництво УСРР становить самостійну господарську організацію на господарському розрахункові, має всі права юридичної особи і відповідає за всі свої зобов'язання в рямцях, установлених у декреті ВУЦВК з 2 липня 1923 року про трести, не перекладаючи цеї відповідальности на якісь инші державні органи або державну скарбниця.

3. До складу Державного Видавництва УСРР увіходять такі виробничі одиниці: "1 Харківська Друкарня ім. Петровського" і "2 Харківська Друкарня".

4. Вселякі зміни складу виробничих одиниць, що ввіходять у Державне Видавництво УСРР, допускається на підставі постанови Народнього Комісаріяту Освіти і з затвердження Ради Народніх Комісарів УСРР.

5. Взаємовідносини Державного Видавництва УСРР з професійними спілками регулюється відповідними постановами в цій справі.

6. Державне Видавництво УСРР звільнюється від усіх державних, республіканських і місцевих податків і оплат, а також від загальносоюзних податків, оскільки це встановлено у відповідних постановах органів Союзу РСР.

7. Зиск Державного Видавництва УСРР, визначуваний порядком, установленим у цьому статуті, воно повертає на здешевлення своїх видань і на розвиток свого діла.

8. Державне Видавництво УСРР не зобов'язане бути членом товарової біржі і його позабіржові правочини не підлягають обов'язковій реєстрації.

II. Кошти Державного Видавництва УСРР.

9. Державному Видавництву УСРР дається статутовий капітал сумою два міліони чотиріста сімнацять тисяч сто сорок (2.417.140) карбованців 49 копійок, згідно з інвентарним балансом на 1 січня 1925 року, зазначивши в цьому балансі вартість оснівного й обігового капіталу.

10. Крім оснівного й обігового капіталу Державне Видавництво УСРР складає резервовий і амортизаційний капітал.

Резервовий капітал складається з відраховань од зиску розміром найменш 20 %.

До резервового капіталу відраховується доти, доки він не досягне 25 % статутового капіталу. Резервового капітала призначується на покриття можливих втрат Державного Видавництва УСРР. Як що резервовий капітал витратиться повністю або частинно, відрахування до цього капіталу поновлюється.

Амортизаційний капітал вираховується за оснівним капіталом, згідно з технічними нормами, що їх установлює Народній Комісаріят Освіти у порозумінні з Народнім Комісаріятом Фінансів.

11. Державне Видавництво УСРР посідає, користується і розпоряджує даним йому майном для здійснення своїх господарських, виробничих і торговельно-промислових завдань і щоб досягти поставленої перед собою культурно-освітньої мети, і воно мусіть зберегти оснівний капітал, користуючися їм і змінюючи його порядком і в рямцях, указаних у декреті ВУЦВК з 2 липня 1923 року про трести.

III. Органи Управління Державного Видавництва УСРР, їхні права, обов'язки і порядок їхньої діяльности.

12. На чолі Державного Видавництва УСРР є Правління, що його настановлює Народній Комісаріят Освіти реченцем на 1 рік у складі Голови й 4 членів.

Голову Правління затверджує Рада Народніх Комісарів УСРР, на подання Народнього Комісаріяту Освіти і його долучує Рада Народніх Комісарів УСРР загальним порядком до складу Колегії Народнього Комісаріяту Освіти.

Увага. Народній Комісаріят Освіти настановлює зі складу членів Правління комерційного директора, що відає фінансовою й торговельною частиною, і головного редактора, що відає редакційно-видавничою діяльністю Державного Видавництва УСРР.

13. Головного бухгалтера Правління Державного Видавництва УСРР затверджує і одстановлює Народній Комісаріят Освіти на подання Правління Державного Видавництва УСРР; инших відповідальних робітників і керівничих над відділами і закладами настановлює і одстановлює Правління Державного Видавництва УСРР самостійно.

14. Взаємовідносини Правління Державного Видавництва УСРР з завідателями відділів і адміністрацією, що ввіходять до складу його закладів, установлюється згідно з інструкцією, яку вироблює й затверджує Правління Державного Видавництва УСРР.

15. Не пізніш як за 3 місяці перед початком чергового операційного року Правління Державного Видавництва УСРР мусить подати Народньому Комісаріятові Освіти на затвердження й Народньому Комісаріятові Фінансів та професійній спілці робітників освіти для інформації проекти річної й поквартальних виробничих програмів і кошторисів, основані на облікові культурно-освітніх завдань Народнього Комісаріяту Освіти, виробничих можливостей і комерційної зисковности намічених робіт. Як що Народній Комісаріят Освіти протягом місяця не розгляне поданого виробничого програму й кошторису, то Правління Державного Видавництва УСРР надалі до розгляду їх провадить роботу згідно з поданим проектом.

У плані робіт Державного Видавництва УСРР належить передбачити розподіл обов'язків між Правлінням Державного Видавництва УСРР і провідними органами на місцях у справі виробництва, збуту й кредитування. План діяльности Державного Видавництва УСРР затверджує Народній Комісаріят Освіти, наступно доповідаючи Раді Народніх Комісарів УСРР.

Увага. Форму й порядок складання програму й кошторисів встановлює Народній Комісаріят Освіти.

16. Протягом 3 місяців після закінчення операційного року, вираховуваного від 1 жовтня по 30 вересня включно, Правління Державного Видавництва УСРР подає Народньому Комісаріятові Освіти й Народньому Комісаріятові Фінансів УСРР кінцевий звітний баланс за минулий рік з проектом порядку й способу покриття втрат і розподілу зиску на підставі правил про публічну звітність.

Розподіл зиску провадиться порядком, установленим постановою РПО СРСР з 30 січня 1925 року "Про порядок визначення й поділу прибутків" (Зб. Зак. СРСР 1925 р., N 8, арт. 79) з тим, що належна до відрахування на прибуток державної скарбниці частина зиску залишається в розпорядженні Державного Видавництва УСРР і обертається на здешевлення його видань і розвиток його діла.

17. Правління Державного Видавництва УСРР мусить подавати Народньому Комісаріятові Освіти періодичні звіти з висновком Ревізійної Комісії, а також надсилати всі потрібні відомості в реченці й порядком за вказівкою Народнього Комісаріяту Освіти, й давати на огляд його представникам усі книги й документи.

18. У випадках, передбачених річними програмами, перебудування будинків, розпросторення підприємств, набування будівель, а також здача в оренду або заорендування на реченець до 6 років будівель оснівних і допомічних підприємств, а також окремих частин підприємств, допускається без особливого кожного разу дозволу Народнього Комісаріяту Освіти.

А якщо зазначені заходи не передбачені річним програмом й кошторисами, або реченець орендних договорів перевищує 6 років, то здійснювати їх допускається з особливого кожного разу дозволу Народнього Комісаріяту Освіти й видатки на їх переведення затверджується порядком, передбаченим в арт. 15 цього статуту.

19. Поза випадками, передбаченими загальними законами й цим статутом, жодні державні установи або урядові особи не мають права втручатися в адміністративно-господарську й оперативну діяльність Правління Державного Видавництва УСРР.

20. Правління керує всіма операціями Державного Видавництва УСРР як у царині культурно-освітній, як і адміністративно-господарській, виробничій та комерційній, управляє й завідує всіма справами й майном Державного Видавництва УСРР, в чому б воно не полягало й де б воно не було, здійснюючи під безпосереднім керівництвом Народнього Комісаріяту Освіти всі заходи в царині ідеологічній.

Правління укладає всі правочини, що входять до кругу операцій Державного Видавництва УСРР, прохаючи наперед дозволу Народнього Комісаріяту Освіти в тих випадках, які точно зазначені в декреті ВУЦВК з 2 липня 1923 року про трести і в цьому статуті.

Зокрема, до компетенції Правління належать такі справи:

а) здійсняти, видаючи й поширюючи друковані твори, завдання й заходи Народнього Комісаріяту Освіти, в царині освіти й культурно-політичного виховання працюючих мас;

б) притягати наукові, літературні й художні сили для видання нових у відповідній царині творів;

в) влаштовувати конкурси й призначати премії за кращі шкільні, наукові, літературні й художні твори;

г) організувати відповідні комісії, а також наукові експедиції для вивчення книговидавничої й книготорговельної справи за кордоном;

д) влаштовувати виставки книг, спеціяльні курси книговидавництва й книготоргівлі й т. ин.;

е) організувати видавництво й торгівлю друкованими творами й допомічним крамом та керувати діяльністю всіх органів і закладів, що входять у склад Державного Видавництва УСРР;

ж) влаштовувати касу й діловодство, провадити звітність за системою подвійної бухгалтерії, а також складати звіти, баланси, кошториси, виробничі й операційні плани;

з) приймати й звільняти службовців і робітників, укладати колективні договори й окремі трудові угоди;

и) купувати й продавати майно так на готівку, як і на кредит;

к) наймати уселякі приміщення;

л) страхувати майно Державного Видавництва УСРР;

м) видавати й приймати на виплату векселі й инші реченцеві зобов'язання;

н) дисконтувати векселі, що надходять на ім'я Державного Видавництва УСРР;

о) видавати довіреності відповідно до арт. 267 Цивільного Кодексу;

п) виконувати законні акти (арт. 22 Цивільного Кодексу) на набуття, вивласнення, віддання в оренду й заставу будівель;

р) брати участь на з'їздах, а також з дозволу Народнього Комісаріяту Освіти брати участь у синдикатах, вселяких промислових і торговельних об'єднаннях;

с) розподіляти роботу й обов'язки між членами Правління;

т) виконувати уселякі дозволені законом кредитові й валютові операції, звязані зі здійсненням завдань, покладених на Державне Видавництво УСРР;

у) подавати до Народнього Комісаріяту Освіти питання про зміну статуту Державного Видавництва УСРР, статутового капіталу й складу закладів, що входять до Державного Видавництва УСРР;

ф) робити уселякі видатки, додержуючи правил, викладених в арт. 37 декрету ВУЦВК з 2 липня 1923 року про трести (Зб. Уз. УСРР 1923 р., N 25, арт. 377);

х) відкривати філії, контори, агентства й инш.;

ц) видавати інструкції, що регулюють діяльність органів Державного Видавництва УСРР і виробничих та торговельних одиниць, що ввіходять у його склад;

ч) право позивати й відповідати на суді в особі кожного члена Правління за особливою постановою Правління, не видаючи йому окремої довірености або через инших осіб, уповноважуваних загальною або спеціяльною довіреністю.

Увага. Векселі, чеки, грошові зобов'язання, уселякі нотаріяльні акти підписує Голова Правління або його заступник або особливо уповноважений член Правління на підставі постанови Правління і свідчить їх головний бухгалтер.

21. Голова, члени Правління й завідателі окремих підприємств мусять виявляти потрібну завбачливість, несучи відповідальність за свої чинності не тільки перед судом цивільним і кримінальним порядком, але й дисциплінарним порядком так за цілість дорученого їм майна, як і за господарське ведіння діла.

22. Для дійсности постанов Правління на засіданнях його мусить бути більшість його членів. Постанови Правління ухвалюється звичайною більшістю голосів. У разі поділу голосів порівну, голос Голови дає перевагу.

Голова Правління має право, у разі потреби або незгоди з більшістю Правління, ухвалити персональні вирішення, що їх члени Правління можуть опротестувати до Колегії Народнього Комісаріяту Освіти, але опротестування не припиняє розпоряджень Голови.

23. Правлінню надається право зноситися безпосередньо з усіма центральними й місцевими державними установами та урядовими особами й громадськими організаціями, за винятком Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради, з ними належить зноситися через Народній Комісаріят Освіти.

24. Ревізує справи Державного Видавництва УСРР Ревізійна Комісія, що її настановлює Народній Комісаріят Освіти у складі Голови й 2 членів на той самий реченець, на який призначено Правління. Винагороду членам Ревізійної Комісії й кошторис її видатків визначує Народній Комісаріят Освіти і їх оплачується за рахунок Державного Видавництва УСРР.

25. Обов'язки, порядок чинности й відповідальність Ревізійної Комісії визначується арт. 43 декрету ВУЦВК з 2 липня 1923 року про трести (Зб. Уз. УСРР 1923 р., N 25, арт. 377) та інструкцією Народнього Комісаріяту Освіти.

26. Правління Державного Видавництва УСРР перебуває в місті Харкові.

27. Державне Видавництво УСРР має печатку встановленого зразку.

IV. Занаряжування й реалізація продукції.

28. Державне Видавництво УСРР має право вільно реалізувати свою продукцію так на внутрішньому, як і на зовнішньому ринкові, додержуючи законів і правил про торгівлю друкованими творами і про монополію зовнішньої торгівлі, але право переважної купівлі річей виробництва Державного Видавництва УСРР належить, за всіх инших однакових умов, передусім державним органам та державним об'єднанням, а потім кооперативним організаціям.

29. Завдання, не передбачені виробничим програмом, може давати Державному Видавництву УСРР для обов'язкового виконання Народній Комісаріят Освіти з затвердження Ради Народніх Комісарів УСРР.

30. На підставі постанов Ради Народніх Комісарів УСРР через Народній Комісаріят Освіти можна занарядити продукцію Державного Видавництва УСРР по собівартості з нарахуванням пересічного зиску. На підставі наряду Ради Народніх Комісарів УСРР Державне Видавництво УСРР мусить укласти з відповідним державним органом договір на зазначених від Ради Народніх Комісарів умовах, з наслідками, передбаченими в арт. 49 декрета ВУЦВК з 2 липня 1923 року про трести (Зб. Уз. УСРР 1923 р., N 25, арт. 377).

31. Під час заготівлі уселяких сировинних матеріялів Державне Видавництво УСРР мусить, за всіх инших однакових умов, давати перевагу державним органам та кооперативним організаціям, що виступили як контрагенти.

V. Порядок зміни статуту.

32. Змінювати цей статут допускається з дозволу Народнього Комісаріяту Освіти й затвердження Ради Народніх Комісарів УСРР.

VI. Ліквідація Державного Видавництва УСРР.

33. Державне Видавництво УСРР може бути зліквідоване тільки на підставі постанови Ради Народніх Комісарів УСРР у випадках, установлених законом, і порядком, передбаченим постановою ВУЦВК і РНК УСРР з 7 жовтня 1925 року "Про порядок ліквідації державних промислових і торговельних підприємств, що існують на підставах господарського розрахунку, а також акційних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю, з виключною, або переважною участю державного капіталу" (Зб. Уз. УСРР 1925 р., N 75 - 76, арт. 437).

 

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів УСРР

СЕРБИЧЕНКО

Керівничий Справ Ради Народніх
Комісарів УСРР

Ф. БЕГА

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали