ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
 Й РАДА НАРОДНІХ КОМІСАРІВ УСРР

ПОСТАНОВА

від 3 лютого 1926 р.

Харків

Про дисциплінарні суди

Для боротьби з такими службовими хибами й провинами урядових осіб державних органів, що їх не належить переслідувати в кримінальному порядкові, - Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народніх Комісарів УСРР постановили затвердити нижченаведене положення про дисциплінарні суди.

Положення про дисциплінарні суди.

Поділ I.
Організація дисциплінарних судів.

1. Дисциплінарні суди утворюється:

а) при Всеукраїнському Центральному Виконавчому Комітеті - Головний Дисциплінарний Суд у складі: голови і двох членів, що їх призначає Президія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету,

б) при округових виконавчих комітетах - округові дисциплінарні суди в складі трьох членів, що їх обирають реченцем на один рік округові виконавчі комітети, з таких осіб: одного зі складу членів президії округового виконавчого комітету, другого - зі складу членів округового суду на його подання, і третього - на подання округового відділу Робітничо-Селянської Інспекції. За голову округового дисциплінарного суду є член президії округового виконавчого комітету.

Увага 1. До складу Головного Дисциплінарного Суду, а так само округових дисциплінарних судів увіходять по два запасних члени, що їх обирають відповідно Президія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету й округові виконавчі комітети - одного запасного члена на подання округового суду, а другого на подання округового відділу Робітничо-Селянської Інспекції.

Увага 2. Головний і округові дисциплінарні суди обслуговує апарат - перший Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, а другі - округових виконавчих комітетів.

Увага 3. Дисциплінарний суд в Автономній Молдавській Соціялістичній Радянській Республіці функціонує на підставі особливого про нього положення.

Поділ II.
Підсудність дисциплінарних судів.

2. Головному Дисциплінарному Судові є підсудні справи про службові хиби й провини, що їх не належить переслідувати в кримінальному порядкові:

а) членів і кандидатів у члени Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету;

б) членів Ради Народніх Комісарів УСРР, Української Економічної Наради, Адміністративно-Фінансової Комісії, Комісії Розгляду Законодавчих Проектів, Державної Планової Комісії, Головного Кооперативного Комітету й инших Комісій при Раді Народніх Комісарів і Українській Економічній Нараді;

в) заступників Народніх Комісарів;

г) членів колегій народніх комісаріятів;

д) членів Президії Центрального Виконавчого Комітету Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки;

е) членів Ради Народніх Комісарів Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки;

ж) голів і членів президій округових виконавчих комітетів;

з) відповідальних урядових осіб центральних установ і народніх комісаріятів, не нижче як завідателі відділів;

и) голів, членів правлінь і директорів трестів і окремих підприємств республіканського значіння з тим, що від Головного Дисциплінарного Суду залежить прийняти справу до свого провадження або направити справу до відповідного округового дисциплінарного суду;

к) голів, членів правлінь і директорів окремих підприємств загальносоюзного значіння, надаючи Головному Дисциплінарному Судові право передавати справи згідно з передущим пунктом;

л) инших осіб, що про них відбудуться окремі постанови Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету про віддання їх під Головний Дисциплінарний Суд.

3. Округовим дисциплінарним судам є підсудні: справи про службові хиби й провини, що їх не належить переслідувати в кримінальному порядкові;

а) голів районових виконавчих комітетів;

б) урядових осіб, що їх обирають або затверджують округові виконавчі комітети;

в) голів, членів правлінь і директорів трестів і окремих підприємств місцевого значіння;

г) відповідальних урядових осіб центральних і місцевих установ, не згаданих в арт. 2 цього положення, що до призначення їх установлено особливі умови положеннями про ці установи й законодавством.

Увага. Справи про службові хиби й провини голів і членів колегій Найвищого Суду, голів і їхніх заступників округових і рівних їм судових органів, членів округового суду, членів трудових сесій і народніх суддів, прокурорів і їхніх помічників, слідчих старших, у найважливіших справах і народніх, нотарів та їхніх помічників і судових виконавців, а так само й инших осіб, що працюють у судових установах, а так само й членів колегії оборонців розвязується в порядкові, зазначеному в Положенні про Судоустрій (Положення) (Зб. Уз. УСРР 1925 р., ч. 92 - 93, арт. 522).

4. Право направляти справи до дисциплінарних судів належить:

а) Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, Раді Народніх Комісарів УСРР, Українській Економічній Нараді й Генеральному Прокуророві Республіки;

б) установам і особам, що їм надається право застосовувати заходи дисциплінарного впливу на підставі декрету ВУЦВК з 5 жовтня 1921 року "Про дисциплінарні кари за порушення службової дисципліни в радянських установах" (Зб. Уз. УСРР 1921 р., N 20, арт. 574), як що службову хибу або провину буде визнано за надто важливі;

в) особам прокурорського догляду;

г) розпорядчим засіданням судових колегій Найвищого Суду й округових судів тоді, коли одночасно з винесенням ними постанов про припинення переслідування кримінальним порядком, тому, що нема злочину, вони ухвалять постанову про потребу направити справу до дисциплінарного суду;

д) Кримінально-Касаційній Колегії Найвищого Суду, а так само кримінально-касаційним відділкам округових судів в такому випадку, коли потім того, як було розглянено справу в касаційному порядку, буде визнано, що справу належить припинити в кримінальному порядку, бо нема складу злочину, і направити до дисциплінарного суду;

е) Народньому Комісаріятові Робітничо-Селянської Інспекції й відповідним округовим органам Робітничо-Селянської Інспекції у справах, що виникають у зв'язку з ревізіями й обслідами що їх переводиться.

5. Справи про членів і кандидатів Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету й про членів Ради Народніх Комісарів УСРР можна направляти до дисциплінарного суду тільки на підставі постанови Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, а про членів колегій народніх комісаріятів і постійних комісій Ради Народніх Комісарів також і на підставі постанови Ради Народніх Комісарів УСРР.

Справи про членів Президії Центрального Виконавчого Комітету й Ради Народніх Комісарів Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки можна направляти до Головного Дисциплінарного Суду на підставі відповідних постанов Президій Центральних Виконавчих Комітетів УСРР і Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки.

6. Як що підчас розгляду справи, направленої до дисциплінарного суду порядком п. п. "б" і "е" арт. 4 цього положення, суд переконається, що вчинок притягнених до відповідальности осіб виходить за межі компетенції дисциплінарних судів, то справу належить направити в загальносудовому порядку.

Увага. Вдаватися в суперечки про підсудність дисциплінарним судам з судовими органами не дозволяється.

Поділ III.
Заходи впливу, що їх вживають дисциплінарні суди.

7. Дисциплінарні суди мають право вживати таких заходів дисциплінарного впливу:

а) зауваження,

б) докір,

в) попередження,

г) сувора догана,

д) переведення на иншу відповідну або нижчу посаду,

е) позбавлення права обіймати відповідальні посади в державних органах і громадських організаціях на реченець до одного року,

ж) звільнення з посади,

з) усунення з посади й

и) покладення обов'язків відшкодувати заподіяну шкоду або покрити втрату.

Увага 1. Заходів дисциплінарного впливу, що зазначені в п. п. "е", "ж" і "з" цього артикулу можна застосувати умовно. Постанови про умовне застосовання заходів дисциплінарного впливу втрачають силу, як що протягом року особа, засуджена на застосовання до неї заходів дисциплінарного впливу, не вчинить подібного або тяжчого порушення своїх службових обов'язків.

Увага 2. Дисциплінарним судам надається право, застосовуючи заходи дисциплінарного впливу, сполучувати заходи впливу, передбачені цим артикулом, але разом не більш, як два.

Увага 3. Коли притягненого до дисциплінарної відповідальности зобов'язано відшкодувати заподіяну ним шкоду або покрити втрату, то дисциплінарний суд установлює спосіб покриття шкоди або втрати, а також і його розмір, а як-що важко буде встановити такий розмір, передає справу до органів Народнього Комісаріяту Фінансів для начислення або направляє до Цивільного Суду в загальновстановленому порядкові.

Увага 4. Дисциплінарний суд може окремо виносити постанови про оголошення вжитих по тій чи иншій справі способів впливу або в окремих випадках - про занесення постанови дисциплінарного суду до особистої справи.

Поділ IV.
Порядок провадження справ у дисциплінарних судах.

8. Розгляд справ у дисциплінарних судах починається доповіддю про суть справи одного з членів дисциплінарного суду за призначенням голови.

9. Підчас розгляду справ у дисциплінарних судах, додержується таких правил:

а) судові надається право слухати справу при зачинених дверях;

б) звинуваченого треба викликати обов'язково, але неявка його з невважливої причини не зупиняє справи;

в) суд має право припоручити одному з своїх членів додатково, по за судом, розслідити окремі обставини справи або всю справу.

10. Заступництво сторін, підчас розгляду справ у дисциплінарних судах, не дозволяється. Проте, професійним спілкам надається право виділяти своїх представників для оборони інтересів притягненого до дисциплінарного суду. Звинувачений у дисциплінарному суді, а також уповноважений професійної спілки мають право знайомитись з дисциплінарним провадженням і одержувати копії постанови дисциплінарного суду. Звинуваченому належить дати останнє слово.

Увага. Осіб і установи, що розпочали дисциплінарне переслідування, коли справу буде направлено до дисциплінарного суду в порядкові п. п. "б" і "е" арт. 4 цього положення, і заінтересоване в справі начальство притягнених до відповідальности осіб, як що від них надійде про це заява, викликається до суду й їм дозволяється дати пояснення особисто або через спеціяльно на це уповноважених осіб.

11. Представники прокурорського догляду мають право одержувати протоколи засідань, копії присудів і постанов дисциплінарних судів, бути на їхніх всіх без винятку засіданнях і давати висновки на справи, коли вони визнають це за потрібне. Прокурор Республіки має право зажадати дисциплінарне переведення в будь-якій стадії, а також передавати справу з одного округового дисциплінарного суду до другого округового або до Головного Дисциплінарного Суду й припинити дисциплінарне переведення, направивши справу в загально-судовому порядкові.

12. Постанови округових дисциплінарних судів можна протягом сімох днів оскаржити до Головного Дисциплінарного Суду. Постанови Головного Дисциплінарного Суду оскарженню не підлягають, але їх може опротестувати Прокурор Республіки до Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету. Остаточні постанови округового дисциплінарного суду може опротестувати Прокуратура до Головного Дисциплінарного Суду.

13. Дисциплінарне переведення можна порушити не пізніше, як через рік після того, як було вчинено службову провину або хибу.

Порушення кримінального переслідування перериває перебіг зазначеного задавнення.

Поділ V.
Звітність дисциплінарних судів.

14. Дисциплінарні суди подають звіти про свою діяльність за належністю: Головний Дисциплінарний Суд - Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету та Народньому Комісаріятові Юстиції, округові дисциплінарні суди - Головному Дисциплінарному Судові, Народньому Комісаріятові Юстиції та округовому виконавчому комітетові.

15. Народньому Комісаріятові Юстиції припоручається видати інструкцію в справі застосовання цього положення за згодою з Народнім Комісаріятом Праці.

 

Голова Всеукраїнського
Центрального Виконавчого Комітету

ПЕТРОВСЬКИЙ

Голова Ради Народніх
Комісарів УСРР

В. ЧУБАР

Секретар Всеукраїнського
Центрального Виконавчого Комітету

А. БУЦЕНКО

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали