ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 21 серпня 1984 р. N 341

Київ

Про додаткові заходи по забезпеченню своєчасного збирання, заготівлі і переробки цукрових буряків урожаю 1984 року

З метою організованого проведення збирання, заготівлі і переробки цукрових буряків урожаю 1964 року та максимального вироблення з них цукру Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЮТЬ:

1. Зобов'язати Міністерство сільського господарства УРСР, Міністерство харчової промисловості УРСР, Міністерство плодоовочевого господарства УРСР, Міністерство заготівель УРСР, Головплодвинпром УРСР, Міністерство автомобільного транспорту УРСР, Держкомсільгосптехніку УРСР, обкоми і райкоми партії, облвиконкоми, райвиконкоми і агропромислові об'єднання бурякосіючих областей зосередити зусилля на безумовному виконанні й перевиконанні планів заготівлі цукрових буряків і вироблення цукру, вжити додаткових заходів по догляду за посівами, своєчасному завершенню підготовки й організованому проведенню в кращі строки без втрат збирання, заготівлі та переробки цукрових буряків.

З цією метою забезпечити:

завершення до початку збирання цукрових буряків підготовки плантацій, всієї бурякозбиральної техніки і транспортних засобів, бурякоприймальних пунктів та цукрових заводів. Укомплектувати збиральні агрегати, бурякоприймальні пункти і цукрові заводи кваліфікованими кадрами, створити їм необхідні умови для високопродуктивної праці. Повсюдно організувати проведення збирання цукрових буряків потоковим і потоково-перевалочним способами;

широке впровадження нових прогресівних технологій і форм організації праці на збиранні, вивезенні, прийманні, зберіганні та переробці цукрових буряків;

вбирання цукрових буряків до 20 вересня в обсягах, необхідна для безперебійного забезпечення роботи цукрових заводів і створення в цей період запасів буряків на цукрових заводах не більше ніж на три доби їх роботи. Не допускати нагромадження викопаних буряків на полях. У період масового збирання не вивезені в день копання корені укладати в польові кагати з обов'язковим їх укриванням;

підвищення ролі агропромислових обладнань в додержанні чіткого виконання графіків збирання і вивезення цукрових буряків і залежно від цього оцінювати рівень їх роботи;

зміцнення дисципліни в усіх ланках, починаюча з бурякового поля і кінчаючи виробництвом цукру;

оформлення порядку збирання, вивезення і переробки цукрових буряків єдиними технологічними графіками та відповідними договорами між колгоспами, радгоспами, транспортними підприємствами і цукровими заводами;

продаж державі всього врожаю цукрових буряків а фабричних посівів, не допускаючи використання їх на жорнові цілі. Організувати в кожному господарстві щоденне приймання зібраних площ цукрове буряків, встановивши порядок, при якому оранка їх проводиться тільки після повного підбирання коренеплодів.

2. Облвиконкомам і райвиконкомам створити при цукрових заводах центри управління по перевезенню й прийманню цукрових буряків на чолі з директорами цих заводів, на які покласти оперативне керівництво роботою автомобільного транспорту /незалежно від відомчої підпорядкованості/, що залучається на перевезення цукрових буряків.

3. Прийняти пропозиції Міністерства сільського господарства УРСР, Міністерства харчової промисловості УРСР, Міністерства автомобільного транспорту УРСР і Держкомсільгосптехніки УРСР:

про встановлення середніх строків пуску цукрових заводів у 1964 році по областях згідно з додатком N 1;

про тижневі завдання по збиранню, сезонні й тижневі завдання по вивезенню цукрових буряків та залученню автомобілів з інших областей і про завдання по продажу буряків державі до 15 вересня 1964 р. по областях згідно з додатками N 2 - 7.

4. Міністерству заготівель УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР і облвиконкомам:

забезпечити не пізніше як за 10 днів до початку збирання цукрових буряків уточнення кількості буряків, що підлягає продажу державі до 15 вересня 1984 р., по кожному бурякосіючому господарству і цукровому заводу залежно від строків пуску цукрових заводів і внесення відповідних змін у договори контрактації;

посилити контроль за виконанням договорів контрактації та додержанням вимог ГОСТу при здаванні господарствами і прийманні бурякоприймальними пунктами цукрових буряків, а також за встановленим порядком здавання, приймання та оплати цукрових буряків залежно від вмісту в них цукру.

5. Українському республіканському управлінню Держстандарту забезпечите до початку приймання сировини перевірку на цукрових заводах і бурякоприймальних пунктах стану готовності вагового господарства, обладнання дія визначення цукристості й загальної забрудненості цукрових буряків, а також відповідних ліній на дослідних станціях Всесоюзного науково-дослідного інституту цукрових буряків. Протягом сезону систематично здійснювати контроль за відповідністю контрольно-вимірювальних приладів вимогам ГОСТу.

6. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству заготівель УРСР з участю науково-виробничих об'єднань "Цукрові буряки" і "Цукор" створити міжвідомчі робочі групи, яким систематично проводити на цукрових заводах контрольні визначення цукристості та загальної забрудненості буряків, що надходять з господарств.

7. Міністерству харчової промисловості УРСР:

здійснювати в разі необхідності перерозподіл цукрових буряків між заводами та міжобласні перевезення їх для рівномірного завантаження цукрових заводів з метою скорочення тривалості переробки коренеплодів" недопущення їх втрат і збільшення вироблення цукру;

разом з управліннями залізниць вирішити питання про здійснення перевезень цукрових буряків в основному замкнутими маршрутами у напіввагонах з нарощеними бортами, а також виділення вагонів для перевезення буряків, цукру, жому сушеного і свіжого, насіння цукрових буряків у серпні, вересні і жовтні по пред'явленні вантажів. Перевезення буряків із залізничних бурякоприймальних пунктів на цукрові заводи завершити до 15 грудня 1984 року;

внести з урахуванням установлених строків початку роботи цукрових заводів зміни до завдань, визначених планами цукрових заводів на 1984 рік, щодо кількості цукрових бурятів, які будуть перероблені в III кварталі, вироблення цукру за цей період те інших показників.

8. Держкомнафтопродукту УРСР і Держкомсільгосптехніці УРСР вжити заходів до своєчасного забезпечення всієї техніки, зайнятої на збиранні й вивезенні цукрових буряків, а також вантажно-розвантажувальної техніки бурякоприймальних пунктів і цукрових заводів необхідною кількістю пально-мастильних матеріалів і запасними частинами, з тим щоб виключити простої техніки з цих причин.

9. Міністерству чорної металургії УРСР, Міністерству житлово-комунального господарства УРСР, Держпостачу УРСР, Держкомнафтопродукту УРСР, Всесоюзному промисловому об'єднанню "Укргазпром" забезпечити поставку цукровим заводам у 1984 році 1500 тис. тонн вапнякового каменю, в тому числі 1100 тис. тонн до 1 жовтня, антрациту крупних сортів та коксу по фондах 9 місяців до 1 вересня і IV кварталу - до 1 грудня, а також топкового мазуту та природного газу в межах фондів, виділених на 1984 рік і I квартал 1985 р., в строки і в обсягах, що гарантують безперебійну роботу цукрових заводів.

Управлінням Південно-Західної, Львівської і Донецької залізниць посилити в серпні ц. р. перевезення вапнякового каменю на цукрові заводи.

10. Облвиконкомам передбачити виділення цукровим заводам для вивезення буряків на переробку з глибинних бурякоприймальник пунктів і з кагатів транспорту згідно з додатками N 8 - 9.

11. Міністерству заготівель УРСР забезпечити зустрічний продаж до 1 квітня 1985 р. колгоспам, радгоспам та іншим сільськогосподарським підприємствам всієї кількості комбікормів, яка належить їм у відповідності з встановленими нормами за продані державі цукрові буряки і бурякове насіння з урожаю 1984 року.

12. Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству плодоовочевого господарства УРСР, Головплодвинпрому УРСР, обкомам і райкомам партії, облвиконкомам, райвиконкомам подавати радгоспам і колгоспам, які вирощують насіння цукрових буряків та маточні цукрові буряки, допомогу робочою силою, транспортними засобами і комбайнами. Всебічно сприяти своєчасному і якісному проведенню в колгоспах і радгоспах, що вирощують насіння цукрових буряків безвисадковим способом, усього комплексу робіт по підготовці грунту, сівбі та догляду за посівами для одержання високого врожаю бурякового насіння в 1985 році.

Міністерству харчової промисловості УРСР забезпечити розрахунки з господарствами Кримської та Одеської областей за здане насіння цукрових буряків, вирощене безвисадковим способом, по зустрічному продажу цукру, жому і меляси до 1 березня 1985 року.

13. Обкомам і райкомам партії, виконкомам місцевих Рад народних депутатів, агропромисловим об'єднанням бурякосіючих областей, партійним, профспілковим і комсомольським організаціям, керівникам колгоспів, радгоспів, цукрових заводів, транспортних підприємств та організацій широко розгорнути соціалістичне змагання за успішне виконання обсягів продажу буряків державі, підвищення їх якості, зростання продуктивності праці, зниження собівартості продукції, більш повно використовувати заходи морального і матеріального заохочення, забезпечити активну участь колгоспів і радгоспів, районів і областей у Всесоюзному і республіканському соціалістичному змаганні в буряківництві. Здійснити додаткові заходи по впровадженню досвіду буряководів колгоспів і працівників цукрового заводу Ямпільського району Вінницької області по досягненню максимального виробітку цукру з кожного гектара бурякового поля.

Зберегти на 1984 рік умови республіканського соціалістичного змагання колективів агрегатів на збиранні цукрових буряків, трактористів-машиністів буряконавантажувачів, водіїв вантажних автомобілів на вивезенні буряків з полів буряковіючих господарств, операторів і трактористів буртоукладальних машин бурякоприймальних пунктів, затверджені постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 20 серпня 1960 р. N 488.

Умови соціалістичного змагання опублікувати в пресі.

Виділити на преміювання переможців у змаганні 292 тис. крб. з резервного фонду Ради Міністрів УРСР.

14. Міністерству сільського господарства УРСР, Міністерству плодоовочевого господарства УРСР, Міністерству харчової промисловості УРСР, Міністерству торгівлі УРСР, Головплодвинпрому УРСР, Укоопспілці, обкомам партії і облвиконкомам забезпечити створення необхідних культурно-побутових умов для всіх зайнятих на збиранні, перевезенні та переробці цукрових буряків, організувати гаряче харчування в полі, безперебійну роботу їдалень та буфетів на бурякоприймальних пунктах, медичне і торговельне обслуговування працюючих.

15. Комітетові народного контролю УРСР посилити діяльність обласних і районних комітетів, постів і груп по контролю за своєчасним і якісним проведенням робіт на збиранні, вивезенні, зберіганні та переробці цукрових буряків.

16. Державному комітетові УРСР по телебаченню і радіомовленню, редакціям газет широко висвітлювати хід соціалістичного змагання на збиранні,, вивезенні і переробці цукрових буряків та досвід роботи передовиків і новаторів.

* * *

Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР висловлюють тверду впевненість в тому, що партійні і радянські органи, профспілкові й комсомольські організації, агропромислові об'єднання, колгоспи, радгоспи, підприємства цукрової промисловості, автомобільного і залізничного транспорту вживуть всіх заходів для того, щоб повністю і без втрат зібрати вирощений урожай цукрових буряків, забезпечити своєчасне перевезення, повне збереження і переробку їх в стислі строки, максимальний вихід цукру з кожного гектара посіву цієї культури.

 

Секретар Центрального
Комітету Компартії України

В. ЩЕРБИЦЬКИЙ

Голова Ради Міністрів
Української РСР

О. ЛЯШКО

Інд. 22, 23

 

Додаток N 1
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 21 серпня 1984 р. N 341

ЗАВДАННЯ
по встановленню середніх строків пуску цукрових заводів у 1984 році

Області

Дата середнього строку пуску цукрових заводів

Вінницька

2 вересня

Волинська

14 вересня

Дніпропетровська

5 вересня

Житомирська

5 вересня

Івано-Франківська

10 вересня

Київська

2 вересня

Кіровоградська

29 серпня

Львівська

20 вересня

Миколаївська

5 вересня

Одеська

1 вересня

Полтавська

25 серпня

Ровенська

11 вересня

Сумська

2 вересня

Тернопільська

3 вересня

Харківська

4 вересня

Хмельницька

1 вересня

Черкаська

2 вересня

Чернівецька

7 вересня

Чернігівська

1 вересня

 

Додаток N 2
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 21 серпня 1984 р. N 341

ЗАВДАННЯ
по продажу цукрових буряків колгоспами, радгоспами та іншими державними господарствами до 15 вересня 1984 року

Області

Тис. тонн

Вінницька

1090

Волинська

70

Дніпропетровська

60

Житомирська

170

Івано-Франківська

50

Київська

500

Кіровоградська

620

Львівська

-

Миколаївська

150

Одеська

140

Полтавська

880

Ровенська

140

Сумська

470

Тернопільська

500

Харківська

370

Хмельницька

680

Черкаська

710

Чернівецька

120

Чернігівська

140

Всього

6850

 

Додаток N 3
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 21 серпня 1984 р. N 341

ТИЖНЕВІ ЗАВДАННЯ
по збиранню цукрових буряків у колгоспах, радгоспах та інших державних господарствах у 1984 році

/тис. гектарів/

Області

Викопати наростаючим підсумком

у вересні на

у жовтні на

17

24

1

8

15

22

25

Вінницька

51

73

101

146

191

222

224,1

Волинська

5

10

16

25

33

37

37,0

Дніпропетровська

3

4

8

15

21

23

23,9

Житомирська

10

13

18

32

44

50

50,7

Івано-Франківська

3

4

7

13

18

20

20,1

Київська

24

35

49

73

98

117

118,4

Кіровоградська

32

43

58

90

114

131

132,0

Львівська

-

9

18

31

41

45

45,7

Миколаївська

8

11

17

30

41

45

45,2

Одеська

7

10

20

35

47

53

53,3

Полтавська

47

60

74

111

145

163

164,5

Ровенська

8

13

19

33

44

54

54,7

Сумська

24

34

53

81

106

121

122,0

Тернопільська

26

37

50

75

100

116

117,8

Харківська

25

36

50

75

100

113

114,0

Хмельницька

35

52

70

100

130

147

148,7

Черкаська

30

46

63

97

127

147

149,0

Чернівецька

5

8

12

20

29

33

33,0

Чернігівська

8

10

16

26

34

38

38,7

Всього

351

508

719

1108

1463

1675

1692,8

В процентах

21

30

42

65

86

99

100

 

Додаток N 4
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 21 серпня 1984 р. N 341

ЗАВДАННЯ
по вивезенню цукрових буряків з полів колгоспів, радгоспів та інших державних господарств на бурякоприймальні пункти

/тис. тонн/

Області

в тому числі автомобілями

Обсяг перевезень - всього

Мінавтотрансу УРСР

Держкомсільгосптехніки УРСР

колгоспів і радгоспів

залученими з народного господарства

Вінницька

7600

4770

1270

1260

300

Волинська

1240

620

480

180

60

Дніпропетровська

530

190

180

160

 

Житомирська

1410

700

530

150

30

Івано-Франківська

721

330

320

101

 

Київська

3815

1900

1300

405

210х/

Кіровоградська

3796

1700

1200

776

120

Львівська

1300

600

570

130

 

Миколаївська

1264

480

450

304

30

Одеська

1600

600

600

280

120

Полтавська

4600

1000

2400

930

270

Ровенська

1600

670

620

220

90

Сумська

3570

860

2050

540

120

Тернопільська

3780

1900

1000

760

120

Харківська

2622

1360

900

182

180

Хмельницька

4238

800

2100

1098

240

Черкаська

5300

1540

2150

1340

270

Чернівецька

1220

550

480

130

60

Чернігівська

1040

560

400

50

30

Всього

51246

21000

19000

8996

2250


х/ В тому числі 180 тис. тонн автомобілями з м. Києва.

 

Додаток N 5
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 21 серпня 1984 р. N 341

ТИЖНЕВІ ЗАВДАННЯ
по вивезенню цукрових буряків урожаю 1984 року з полів колгоспів, радгоспів та інших державних господарств на бурякоприймальні пункти

/наростаючим підсумком в тис. тонн/

Області

У вересні до

У жовтні до

17

24

1

8

15

22

29

31

Вінницька

1390

2190

3130

4350

5670

6970

7540

7600

Волинська

135

300

490

800

1050

1210

1230

1240

Дніпропетровська

54

78

160

310

440

480

520

530

Житомирська

219

312

470

850

1150

1330

1400

1410

Івано-Франківська

87

128

230

440

500

670

710

721

Київська

648

10І5

1470

2240

2960

3600

3780

3815

Кіровоградська

736

1075

1510

2460

3090

3600

3760

3796

Львівська

-

225

460

830

1110

1220

1290

1300

Миколаївська

188

280

430

800

1090

1170

1240

1264

Одеська

180

275

560

990

1330

1510

1580

1600

Полтавська

1060

1500

1940

2960

3840

4350

4560

4600

Ровенська

175

325

510

910

1210

1500

1580

1600

Сумська

576

884

1430

2250

2930

3380

3530

3570

Тернопільська

625

1000

1450

2290

3030

3550

3750

3780

Харківська

462

738

1070

1640

2170

2480

2600

2622

Хмельницька

805

1300

1830

2710

3490

3990

4200

4238

Черкаська

870

1449

2080

3280

4260

4990

5260

5300

Чернівецька

145

256

390

700

1010

1140

1210

1220

Чернігівська

172

240

410

670

860

970

1030

1040

Всього

8547

13570

20020

31500

41290

48110

50770

51246

В тому числі автомобілями Мінавтотрансу УРСР

/наростаючим підсумком в тис. тонн/

Області

У вересні до

У жовтні до

17

24

1

8

15

22

29

31

Вінницька

870

1370

1960

2730

3520

4270

4730

4770

Волинська

60

120

210

350

450

510

515

520

Дніпропетровська

20

30

60

120

170

180

185

190

Житомирська

110

150

230

420

570

660

695

700

Івано-Франківська

40

50

100

180

260

280

295

300

Київська

320

500

730

1130

1480

1790

1885

1900

Кіровоградська

330

480

680

1120

1390

1610

1680

1700

Львівська

-

100

210

390

520

570

595

600

Миколаївська

70

110

160

300

410

440

470

480

Одеська

70

100

210

380

510

570

595

600

Полтавська

230

320

420

640

830

950

990

1000

Ровенська

70

130

210

380

510

630

665

670

Сумська

140

210

340

540

720

810

850

860

Тернопільська

310

500

730

1160

1530

1780

1885

1900

Харківська

240

380

550

860

1140

1290

1355

1360

Хмельницька

150

250

360

520

670

750

790

800

Черкаська

250

420

600

950

1250

1450

1530

1540

Чернівецька

70

120

180

330

470

520

545

550

Чернігівська

90

130

220

370

480

530

555

560

Всього

3440

5470

8150

12870

16880

19690

20810

21000

В тому числі автомобілями Держкомсільгосптехніки УРСР

/наростаючим підсумком в тис. тонн/

Області

У вересні до

У жовтні до

17

24

1

8

15

22

29

31

Вінницька

230

370

520

730

930

1160

1260

1270

Волинська

50

120

190

300

400

470

478

480

Дніпропетровська

20

30

50

100

140

155

177

180

Житомирська

60

120

180

320

430

505

527

530

Івано-Франківська

40

60

100

200

260

300

315

320

Київська

220

340

500

750

1000

1230

1295

1300

Кіровоградська

230

340

480

770

970

1140

1190

1200

Львівська

-

100

200

350

480

530

566

570

Миколаївська

70

100

150

280

390

420

440

450

Одеська

70

100

210

360

490

570

595

600

Полтавська

560

780

1010

1540

2000

2270

2380

2400

Ровенська

45

130

200

350

470

580

615

620

Сумська

330

510

820

1290

1670

1940

2030

2050

Тернопільська

160

270

380

600

790

940

995

1000

Харківська

160

250

370

550

730

850

890

900

Хмельницька

400

640

910

1330

1720

1980

2080

2100

Черкаська

350

600

840

1330

1720

2020

2130

2150

Чернівецька

60

100

159

270

390

455

477

480

Чернігівська

70

90

160

260

330

380

397

400

Всього

3170

5050

7430

11680

15310

17895

18837

19000

В тому числі автомобілями колгоспів і радгоспів

/наростаючим підсумком в тис. тонн/

Області

У вересні до

У жовтні до

17

24

1

8

15

22

29

31

Вінницька

230

365

530

720

995

1165

1255

1260

Волинська

20

45

70

125

165

175

178

180

Дніпропетровська

14

18

50

90

130

145

158

160

Житомирська

24

32

46

92

130

140

149

50

Івано-Франківська

7

18

30

60

80

90

100

101

Київська

73

120

160

235

320

380

395

405

Кіровоградська

156

220

305

515

635

745

775

776

Львівська

-

25

50

90

110

120

129

130

Миколаївська

43

60

106

202

270

285

302

304

Одеська

30

55

100

175

235

265

275

280

Полтавська

230

310

400

605

785

875

925

930

Ровенська

25

45

70

130

160

210

215

220

Сумська

86

134

225

345

445

525

535

540

Тернопільська

135

200

295

460

615

725

755

760

Харківська

32

58

80

120

150

175

180

182

Хмельницька

210

340

470

705

900

1035

1095

1098

Черкаська

225

359

535

835

1070

1270

1335

1340

Чернівецька

10

26

40

75

115

120

129

130

Чернігівська

7

10

15

22

30

35

49

50

Всього

1557

2440

3577

5601

7340

8480

8934

8996

В тому числі автомобілями, залученими з народного господарства

/наростаючим підсумком в тис. тонн/

Області

У вересні до

У жовтні до

17

24

1

8

15

22

29

31

Вінницька

60

85

120

170

225

275

295

300

Волинська

5

15

20

25

35

55

59

60

Житомирська

5

10

14

18

20

25

29

30

Київська

35

55

80

125

160

200

205

210х/

Кіровоградська

20

35

45

75

95

105

115

120

Миколаївська

5

10

14

18

20

25

28

30

Одеська

10

20

40

75

95

105

115

120

Полтавська

60

90

110

175

225

255

265

270

Ровенська

10

20

30

50

70

60

85

90

Сумська

20

30

45

75

95

105

115

120

Тернопільська

20

30

45

70

95

105

115

120

Харківська

30

50

70

110

150

165

175

180

Хмельницька

45

70

100

155

200

225

235

240

Черкаська

45

70

105

165

220

250

265

270

Чернівецька

5

10

20

25

35

45

59

60

Чернігівська

5

10

15

18

20

25

29

30

Всього

380

610

873

1349

1760

2045

2189

2250


х/ В тому числі 180 тис. тонн автомобілями з м. Києва.

 

Додаток 6
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 21 серпня 1984 р. N 341

ЗАВДАННЯ
по виділенню автомобілів Мінавтотрансу УРСР для вивезення цукрових буряків в інших областях

Області, яким встановлюється завдання

Обсяг і перевезень
/тис. тонн/

Виділяється автомобілів
/штук у тритонному обчисленні/

Області, в яких будуть працювати автомобілі

Строк прибуття автомобілів на місце роботи

Ворошиловградська

860

1300

Вінницька

11 вересня

Донецька

1600

2400

 

11 вересня

Запорізька

530

800

 

18 вересня

Херсонська

330

500

 

18 вересня

Разом

3320

5000

 

 

м. Київ

750

1000

Київська

18 вересня

Дніпропетровська

690

1100

Кіровоградська

18 вересня

Миколаївська

185

300

 

11 вересня

Одеська

125

200

 

18 вересня

Разом

1000

1600

 

 

Закарпатська

390

600

Тернопільська

18 вересня

Івано-Франківська

340

500

 

20 вересня

Львівська

470

700

 

20 вересня

Разом

1200

1800

 

 

Кримська

520

800

Черкаська

18 вересня

Всього

6790

10200

 

 

Автомобілі направляються в бурякосіючі області на період до 1 листопада.

 

Додаток N 7
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 21 серпня 1984 р. N 341

ЗАВДАННЯ
по виділенню автомобілів Держкомсільгосптехніки УРСР для вивезення цукрових буряків в інших областях

Області, яким встановлюється завдання

Обсяг перевезень
/тис. тонн/

Виділяється автомобілів
/штук у тритонному обчисленні/

Області, в яких будуть працювати автомобілі

Строк прибуття автомобілів на місце роботі

Ворошиловградська

520

800

Полтавська

4 вересня

Запорізька

660

1000

 

11 вересня

Разом

1180

1800

 

 

Дніпропетровська

350

600

Сумська

20 вересня

Донецька

700

1200

 

18 вересня

Разом

1050

1800

 

 

Закарпатська

350

600

Хмельницька

18 вересня

Кримська

550

1000

 

20 вересня

Разом

900

1600

 

 

Херсонська

750

1000

Черкаська

11 вересня

Всього

3880

6200

 

 

Автомобілі направляються в бурякосіючі області на період до 1 листопада.

 

Додаток N 8
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 21 серпня 1984 р. N 341

ЗАВДАННЯ
по виділенню цукровим заводам вантажних автомобілів-самоскидів для перевезення буряків з глибинних бурякоприймальних пунктів і кагатів на переробку

/штук в тритонному обчисленні/

Області

Кількість

Вінницька

510

Волинська

50

Дніпропетровська

40

Житомирська

80

Івано-Франківська

60

Київська

280

Кіровоградська

120

Львівська

100

Миколаївська

60

Одеська

50

Полтавська

260

Ровенська

100

Сумська

300

Тернопільська

210

Харківська

120

Хмельницька

170

Черкаська

320

Чернівецька

20

Чернігівська

90

Всього

2940

 

Додаток N 9
до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР
від 21 серпня 1984 р. N 341

ЗАВДАННЯ
по виділенню цукровим заводам колісних тракторів і тракторних причепів для відвезення землі, відділеної буртоукладальними машинами

/штук/

Області

Кількість

колісних тракторів

тракторних причепів

Вінницька

100

200

Волинська

15

30

Дніпропетровська

10

20

Житомирська

10

15

Івано-Франківська

15

30

Київська

65

130

Кіровоградська

70

140

Львівська

30

60

Миколаївська

15

25

Одеська

30

60

Полтавська

75

150

Ровенська

30

60

Сумська

85

170

Тернопільська

50

100

Харківська

70

140

Хмельницька

75

150

Черкаська

80

160

Чернівецька

15

30

Чернігівська

25

50

Всього

865

1720

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали