МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.02.2017

м. Київ

N 70

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 лютого 2017 р. за N 246/30114

Про Експертну раду Міністерства культури України з питань етнополітики

Відповідно до пункту 6 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 495 (Постанова N 495),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Експертну раду Міністерства культури України з питань етнополітики, що додається.

2. Департаменту у справах релігій та національностей (Юраш А. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р. В.

 

Міністр

Є. М. Нищук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
01 лютого 2017 року N 70

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 лютого 2017 р. за N 246/30114

Положення
про Експертну раду Міністерства культури України з питань етнополітики

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає загальні засади діяльності Експертної ради Міністерства культури України з питань етнополітики (далі - Експертна рада).

2. Експертна рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, що утворюється для проведення аналізу суспільних процесів, підготовки експертної оцінки, надання рекомендацій та пропозицій з питань етнополітики, а також забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин та захисту прав національних меншин.

У цьому Положенні терміни "потенційний конфлікт інтересів" та "реальний конфлікт інтересів" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII).

3. У своїй роботі Експертна рада керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

4. Рішення про утворення або ліквідацію Експертної ради, її кількісний та персональний склад приймаються наказами Міністерства культури України (далі - Мінкультури).

5. Основними завданнями Експертної ради є:

вивчення проблемних питань забезпечення в Україні прав національних меншин;

забезпечення у межах компетенції наукового обґрунтування проблем, що потребують розв'язання на рівні законодавства України;

підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин та захисту прав національних меншин;

визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають у сфері етнополітики.

6. Експертна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі формування та реалізації державної політики у відповідній сфері;

2) вивчає інформацію, отриману в установленому законодавством порядку, щодо діяльності Мінкультури, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань етнополітики;

3) здійснює змістовний моніторинг, аналіз та оцінку суспільних процесів, що відбуваються як в Україні, так і за її межами; моніторинг та аналіз проявів нетерпимості на расовому чи етнічному ґрунті в українському суспільстві;

4) вивчає проблемні питання, пов'язані із реалізацією державної політики у сфері етнополітики;

5) вивчає проблемні питання забезпечення в Україні прав національних меншин;

6) готує науково обґрунтовані пропозиції щодо проблем, які потребують розв'язання на рівні законодавства України, у сфері етнополітики та забезпечення прав національних меншин, протидії проявам нетерпимості на расовому чи етнічному ґрунті;

7) бере участь в опрацюванні та розробці законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів, державних програм, міжнародних договорів України у сфері етнополітики, забезпечення прав національних меншин;

8) готує пропозиції щодо формування і реалізації державної політики у сфері етнополітики, шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у зазначеній сфері;

9) забезпечує у разі необхідності проведення на засіданнях фахових консультацій та вивчення проблемних питань, пов'язаних з формуванням та реалізацією державної політики у сфері етнополітики;

10) сприяє проведенню фахівцями наукових експертиз у сфері етнополітики;

11) за результатами своєї роботи подає керівництву Мінкультури рекомендації та пропозиції.

7. Експертна рада має право:

отримувати від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

утворювати робочі групи (у разі потреби);

залучати в установленому порядку до роботи Експертної ради представників органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських діячів, вчених, фахівців з питань етнополітики та суспільних процесів (за їх згодою);

вносити пропозиції керівництву Мінкультури з питань, що належать до компетенції Експертної ради.

8. Склад Експертної ради затверджується один раз на два роки, у разі необхідності до нього можуть вноситися зміни. До складу Експертної ради входять голова, заступник голови, секретар та члени Експертної ради.

До роботи в Експертній раді залучаються провідні науковці, фахівці з питань етнополітики та міжнаціональних відносин, представники інститутів громадянського суспільства (за згодою), а також перший заступник Міністра культури України або заступник Міністра культури України відповідно до розподілу обов'язків.

Залучений до роботи в Експертній раді фахівець не може здійснювати свої повноваження більше двох термінів підряд.

Загальна кількість членів Експертної ради має становити не менше п'яти осіб.

9. Голова Експертної ради та його заступник обираються на установчому засіданні шляхом відкритого голосування присутніх членів Експертної ради.

Голова Експертної ради:

визначає порядок денний засідань Експертної ради;

веде засідання Експертної ради, ставить питання на голосування, оголошує його результати;

контролює питання щодо уникнення конфлікту інтересів членів Експертної ради;

забезпечує всебічний і об'єктивний розгляд питань, що розглядаються на засіданні Експертної ради;

підписує протокол засідання Експертної ради;

представляє Експертну раду у взаємовідносинах із Мінкультури, об'єднаннями громадян, органами державної влади та місцевого самоврядування, міжнародними правозахисними організаціями та засобами масової інформації.

У разі відсутності голови Експертної ради його обов'язки виконує заступник голови Експертної ради.

10. Секретар Експертної ради, який є працівником Мінкультури:

забезпечує ведення протоколів засідань Експертної ради;

опрацьовує із членами Експертної ради заяву про відсутність конфлікту інтересів, складену в довільній формі;

готує матеріали для розгляду на засіданні Експертної ради;

бере участь у засіданнях Експертної ради без права голосу;

за результатами засідання Експертної ради готує протокол;

доводить рішення Експертної ради, оформлене протоколом, до відома керівництва Мінкультури.

11. У разі відсутності секретаря протокол веде особа, уповноважена головою Експертної ради.

12. До складу Експертної ради можуть входити особи, які мають:

вищу освіту у відповідній сфері або значні здобутки у сфері етнополітики, відзнаки, публікації та брали участь у наукових конференціях, форумах тощо;

багаторічний досвід наукової, управлінської чи громадської діяльності у сфері етнополітики та міжнаціональних відносин;

досвід роботи в експертних комісіях, радах, робочих та дослідницьких групах тощо.

13. Робота Експертної ради здійснюється на громадських засадах.

14. Кандидатури до складу Експертної ради можуть призначатись Мінкультури самостійно або шляхом самовисування осіб, які подають заявки у довільній формі після оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінкультури відповідної інформації про оновлення складу Експертної ради.

II. Порядок роботи Експертної ради

1. Формою роботи Експертної ради є засідання, яке проводиться головою Експертної ради не рідше одного разу на рік.

Засідання Експертної ради веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови Експертної ради.

Порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Експертної ради визначає голова Експертної ради.

2. Засідання Експертної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її складу.

Рішення Експертної ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загальної кількості її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

3. Якщо член Експертної ради опиняється в ситуації, яка має ознаки конфлікту інтересів або може бути сприйнята як така, що має ознаки конфлікту інтересів, він зобов'язаний надати інформацію про конфлікт інтересів голові Експертної ради перед початком будь-якої дискусії або обговорювання відповідного питання.

У разі неподання інформації щодо наявності конфлікту інтересів, якщо про нього стає відомо після прийняття рішення Експертною радою, таке рішення скасовується головою Експертної ради та призначається повторне засідання Експертної ради.

Повторне рішення Експертної ради є остаточним.

Щороку члени Експертної ради підписують заяву щодо відсутності конфлікту інтересів, складену в довільній формі.

4. Рішення Експертної ради оформлюється протоколом (у двох примірниках), який підписується усіма присутніми на засіданні та затверджується головою.

5. Протокол засідання Експертної ради підписується секретарем і головою Експертної ради.

Експертні висновки та інші матеріали, що стосуються розгляду відповідних пропозицій, проектів тощо, є службовою інформацією, пов'язаною з процесом прийняття рішення.

6. Рішення Експертної ради має рекомендаційний характер і вноситься для розгляду та прийняття відповідного рішення Мінкультури.

Мінкультури інформує Експертну раду про результати розгляду рішення, у тому числі надає пояснення щодо причин неврахування (відхилення) рішення.

За необхідності зазначене рішення впроваджується наказом Мінкультури.

7. Матеріально-технічне забезпечення засідань Експертної ради здійснюється Мінкультури.

8. Оприлюднення інформації про роботу Експертної ради здійснюється на офіційному веб-сайті Мінкультури.

 

Директор Департаменту
у справах релігій
та національностей

А. В. Юраш
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали