Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про Експертну раду з питань свободи совісті та діяльності релігійних організацій

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 22 червня 2012 року N 668

Про Експертну раду з питань свободи совісті та діяльності релігійних організацій

З метою здійснення змістовного моніторингу, аналізу та оцінки процесів, що відбуваються у релігійному середовищі як в Україні, так і за її межами, проведення фахових консультацій та вивчення проблемних питань, пов'язаних з реалізацією державної політики у сфері релігії, керуючись положеннями частини сьомої статті 14 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI) та абзацу 4 пункту 11 Положення про Міністерство культури України, що затверджене Указом Президента України від 06.04.2011 N 388 (Положення N 388/2011), наказую:

1. Утворити у Міністерстві культури України Експертну раду з питань свободи совісті та діяльності релігійних організацій у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Експертну раду з питань свободи совісті та діяльності релігійних організацій, що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра Богуцького Ю. П.

 

Міністр

М. А. Кулиняк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
22 червня 2012 року N 668

ПОЛОЖЕННЯ
про Експертну раду з питань свободи совісті та діяльності релігійних організацій

1. Експертна рада з питань свободи совісті та діяльності релігійних організацій (далі - Експертна рада) є постійним консультативно-дорадчим органом, що утворений у Міністерстві культури України для розгляду наукових рекомендацій, проведення фахових консультацій та вивчення проблемних питань, пов'язаних з формуванням та реалізацією державної політики у сфері релігії.

2. Експертна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство культури України, затвердженим Указом Президента України від 06.04.2011 N 388 (Положення N 388/2011), та цим Положенням.

3. Основними завданнями Експертної ради є:

забезпечення здійснення змістовного моніторингу, аналізу та оцінки процесів, що відбуваються у релігійному середовищі як в Україні, так і за її межами;

проведення фахових консультацій та вивчення проблемних питань, пов'язаних з формуванням та реалізацією державної політики у сфері релігії;

вивчення проблемних питань забезпечення в Україні свободи совісті та віросповідань, діяльності релігійних організацій;

моніторинг та аналіз проявів релігійної нетерпимості в українському суспільстві;

проведення досліджень, необхідних для наукового обґрунтування проблем, пов'язаних із необхідністю удосконалення законодавства України у сфері забезпечення свободи совісті та віросповідань, діяльності релігійних організацій, протидії проявам релігійної нетерпимості;

сприяння проведенню в установленому порядку релігієзнавчої експертизи;

участь в опрацюванні законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів, державних програм, міжнародних договорів України у сфері державно-конфесійних відносин, забезпечення свободи совісті та діяльності релігійних організацій;

підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері релігії; визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у зазначеній сфері;

сприяння забезпеченню координації дій самостійних структурних підрозділів Мінкультури з питань, що належать до компетенції Експертної ради.

4. Експертна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі формування та реалізації державної політики у відповідній сфері;

2) вивчає результати діяльності Мінкультури і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції;

3) здійснює змістовний моніторинг, аналіз та оцінку процесів, що відбуваються у релігійному середовищі як в Україні, так і за її межами; моніторинг та аналіз проявів релігійної нетерпимості в українському суспільстві;

4) забезпечує фахові консультації та вивчення проблемних питань, пов'язаних із реалізацією державної політики у сфері релігії;

5) обговорює та вивчає проблемні питання забезпечення в Україні свободи совісті та віросповідань, діяльності релігійних організацій;

6) здійснює наукове обґрунтування проблем, пов'язаних із необхідністю удосконалення законодавства України у сфері забезпечення свободи совісті та віросповідань, діяльності релігійних організацій, протидії проявам релігійної нетерпимості;

7) сприяє проведенню в установленому порядку релігієзнавчої експертизи, в установленому порядку бере участь в розгляді документів, віднесених до аналізу віросповідної доктрини, культової, соціальної та іншої діяльності релігійних організацій на відповідність законодавству України;

8) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

9) готує пропозиції щодо формування і реалізації державної політики у сфері релігії; визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у зазначеній сфері;

10) сприяє забезпеченню координації дій самостійних структурних підрозділів Мінкультури з питань, що належать до її компетенції;

11) за результатами своєї роботи подає керівництву Мінкультури рекомендації та пропозиції.

5. Експертна рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також самостійних структурних підрозділів Мінкультури інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) запрошувати на свої засідання представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою); залучати окремих фахівців до розгляду питань, що належать до компетенції Експертної ради;

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Експертна рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з Департаментом у справах релігій та національностей, іншими самостійними структурними підрозділами Мінкультури.

7. До складу Експертної ради входять голова, два заступники, представники центральних органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), а також можуть входити, за згодою, представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших державних органів, підприємств, установ та організацій, народні депутати України.

Головою Експертної ради є перший заступник Міністра культури.

Персональний склад Експертної ради затверджує Міністр культури або, за його дорученням, один із його заступників.

8. Формою роботи Експертної ради є засідання, що проводяться за рішенням голови або, за його дорученням, одним із його заступників.

Засідання Експертної ради веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Експертної ради забезпечує його секретар.

Засідання Експертної ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

9. На своїх засіданнях Експертна рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Експертної ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем, і надсилається усім членам Експертної ради та Міністру культури.

Член Експертної ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Експертної ради носять рекомендаційний характер.

11. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Експертної ради здійснює Департамент у справах релігій та національностей Міністерства культури України.

 

Заступник директора
Департаменту у справах
релігій та національностей

М. П. Бударін

 

Додаток
до наказу Міністерства культури України
22.06.2012 N 668

СКЛАД
Експертної ради з питань свободи совісті та діяльності релігійних організацій

Богуцький
Юрій Петрович

- Перший заступник Міністра культури - голова Експертної ради

Бондаренко
Віктор Дмитрович

- завідувач кафедри культурології Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова - заступник голови Експертної ради

Любчик
Володимир Пімонович

- директор Департаменту у справах релігій та національностей Мінкультури - заступник голови Експертної ради

Цимбалій
Вадим Володимирович

- головний спеціаліст відділу експертно-аналітичної роботи та зв'язків з релігійними організаціями Департаменту у справах релігій та національностей Мінкультури - секретар Експертної ради

Боряк
Олександр Петрович

- завідувач відділу - заступник керівника Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента України (за згодою)

Веліченков
Анатолій Анатолійович

- головний спеціаліст сектору з питань культури, релігій та міжнаціональних відносин відділу з питань розвитку культури та інформаційних відносин Управління гуманітарного та інноваційного розвитку Департаменту фахової експертизи Секретаріату Кабінету Міністрів України (за згодою)

Заєць
Олександр Васильович

- голова правління Інституту релігійної свободи (за згодою)

Здіорук
Сергій Іванович

- завідувач відділом гуманітарної політики Національного інституту стратегічних досліджень (за згодою)

Климов
Валерій Володимирович

- старший науковий співробітник відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди Національної академії наук України (за згодою)

Новиченко
Микола Романович

- експерт-релігієзнавець (за згодою)

Филипович
Людмила Олександрівна

- завідувач відділом історії релігії і практичного релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. Сковороди Національної академії наук України (за згодою)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали