Додаткова копія: Про форму, розмір, поліграфічне виконання інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України, порядок їх виготовлення і передачі Міністерству закордонних справ України та відповідним виборчим комісіям з виборів Президента України

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2018 року N 263

Київ

Про форму, розмір, поліграфічне виконання інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України, порядок їх виготовлення і передачі Міністерству закордонних справ України та відповідним виборчим комісіям з виборів Президента України

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 25, статті 564 Закону України "Про вибори Президента України", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 17 статті 18 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Встановити форму та розмір інформаційного плаката кандидата на пост Президента України (додаток 1).

2. Інформаційний плакат кандидата на пост Президента України, виготовляється друкарським способом на одному аркуші офсетного паперу щільністю не менше 80 г/м2, фарбою чорного кольору, крім фотографії кандидата на пост Президента України, яка друкується розміром 9 х 13 см у кольоровому форматі.

3. Встановити Порядок виготовлення інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України, їх передачі Міністерству закордонних справ України та відповідним виборчим комісіям з виборів Президента України (додаток 2).

4. Встановити форми:

відомості погодження тексту інформаційного плаката кандидата на пост Президента України (додаток 3);

акта прийому-передачі інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України від підприємства-виготовлювача Міністерству закордонних справ України (додаток 4);

акта прийому-передачі інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України від підприємства-виготовлювача окружній виборчій комісії (додаток 5);

відомості про передачу окружною виборчою комісією інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України дільничним виборчим комісіям (додаток 6).

5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 27 березня 2014 року N 87 "Про форму, розмір, поліграфічне виконання інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України, порядок їх виготовлення і передачі Міністерству закордонних справ України та відповідним виборчим комісіям з виборів Президента України" (Порядок N 87).

6. Цю постанову надіслати Міністерству закордонних справ України, окружним виборчим комісіям з виборів Президента України після їх утворення.

7. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

Т. СЛІПАЧУК

 

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
27.12.2018 N 263

ФОРМА ТА РОЗМІР
інформаційного плаката кандидата на пост Президента України

  

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Н. БЕРНАЦЬКА

 

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
27.12.2018 N 263

ПОРЯДОК
виготовлення інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України, їх передачі Міністерству закордонних справ України та відповідним виборчим комісіям з виборів Президента України

Цей Порядок визначає процедуру виготовлення за рахунок коштів, що виділяються з Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів Президента України, інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України (далі - інформаційні плакати), їх отримання Центральною виборчою комісією від підприємства-виготовлювача та передачі Міністерству закордонних справ України для дільничних виборчих комісій з виборів Президента України закордонних виборчих дільниць, окружним та дільничним виборчим комісіям з виборів Президента України (далі відповідно - дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці, окружна виборча комісія, дільнична виборча комісія).

1. Інформаційні плакати друкуються однаковим шрифтом щодо всіх кандидатів на пост Президента України.

У лівій верхній частині інформаційного плаката розміщується кольорова фотографія кандидата на пост Президента України розміром 9 х 13 см.

Під фотографією зазначаються біографічні відомості кандидата на пост Президента України, які повинні містити прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності), рік народження, посаду (заняття), місце роботи та проживання, а також партійність кандидата.

У правій частині інформаційного плаката розміщується текст передвиборної програми кандидата на пост Президента України (обсягом до дванадцяти тисяч друкованих знаків), поданої ним до Центральної виборчої комісії під час реєстрації його кандидатом.

Фотографія, біографічні відомості кандидата на пост Президента України, а також його передвиборна програма розміщуються на інформаційному плакаті за встановленим зразком (додаток 1).

2. Текст інформаційного плаката друкується державною мовою.

3. Центральна виборча комісія згідно із законом визначає підприємство, яке виготовлятиме та доставлятиме інформаційні плакати (далі - підприємство-виготовлювач), про що укладає з ним відповідний договір.

4. Підприємство-виготовлювач у визначений відповідним договором строк забезпечує виготовлення по одному зразку інформаційного плаката кожного кандидата на пост Президента України за формою, розміром та поліграфічним виконанням, встановленими Центральною виборчою комісією.

5. Кандидат на пост Президента України або його уповноважений представник у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу погоджує текст відповідного інформаційного плаката, проставляючи напис "Погоджено" із зазначенням свого прізвища та ініціалів, підпису, дати та часу погодження на тексті інформаційного плаката, а також ставить свій підпис у відповідній відомості (додаток 3).

У разі неприбуття кандидата на пост Президента України або його уповноваженого представника для погодження інформаційного плаката в установлений строк інформаційний плакат такого кандидата вважається погодженим. При цьому на зразку відповідного інформаційного плаката працівник Секретаріату Центральної виборчої комісії робить напис "Кандидат на пост Президента України для погодження інформаційного плаката не прибув", зазначаючи свою посаду, прізвище та ініціали, дату і час вчинення цього напису та ставить свій підпис, а у відповідній відомості погодження інформаційних плакатів зазначається прізвище та ініціали кандидата, навпроти яких замість дати, часу погодження та підпису кандидата вчиняється напис "Кандидат на пост Президента України для погодження інформаційного плаката не прибув".

6. Згідно з договором із Центральною виборчою комісією підприємство-виготовлювач не пізніш як за 26 днів до дня виборів виготовляє інформаційні плакати із розрахунку по два примірники кожного плаката на кожну виборчу дільницю, забезпечує їх доставку та передачу в установленій кількості Міністерству закордонних справ України для дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць та окружним виборчим комісіям.

Графік доставки інформаційних плакатів Міністерству закордонних справ України та окружним виборчим комісіям погоджується з Секретаріатом Центральної виборчої комісії.

Графіки доставки інформаційних плакатів до Міністерства закордонних справ України, окружних виборчих комісій доводяться до їх відома.

Під час приймання інформаційних плакатів, представник Міністерства закордонних справ та окружні виборчі комісії перевіряють наявність інформаційних плакатів усіх кандидатів на пост Президента України.

Про передачу інформаційних плакатів Міністерству закордонних справ України та окружним виборчим комісіям складаються акти (додатки 4, 5) у трьох примірниках, перший з яких зберігається відповідно в Міністерстві закордонних справ України, окружній виборчій комісії, другий - підприємство-виготовлювач передає до Центральної виборчої комісії, третій - залишається у підприємства-виготовлювача.

7. Окружна виборча комісія не пізніш як за 15 днів до дня виборів передає інформаційні плакати дільничним виборчим комісіям звичайних та спеціальних виборчих дільниць.

Передача інформаційних плакатів фіксується у відомості (додаток 6).

8. Міністерство закордонних справ України передає інформаційні плакати дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць у спосіб, що забезпечить їх належне збереження та вчасну доставку за призначенням.

9. Центральна виборча комісія здійснює контроль за виготовленням та передачею виборчим комісіям інформаційних плакатів.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Н. БЕРНАЦЬКА

 

Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
27.12.2018 N 263

____
(вид та дата проведення виборів)

ВІДОМІСТЬ
погодження тексту інформаційного плаката кандидата на пост Президента України

N
з/п

Прізвище, ініціали кандидата на пост Президента України, текст інформаційного плаката якого погоджено

Прізвище, ініціали кандидата на пост Президента України або його уповноваженого представника у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу, який погодив текст інформаційного плаката

Дата погодження

Час погодження

Підпис кандидата на пост Президента України або його уповноваженого представника у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу

 

 

 

 

 

 

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Н. БЕРНАЦЬКА

 

Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
27.12.2018 N 263

____
(вид та дата проведення виборів)

АКТ
прийому-передачі інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України від підприємства-виготовлювача Міністерству закордонних справ України

"___" 20__ р.
               (дата складання)

________
(місце складання)

Представник Міністерства закордонних справ України
_,
                                                                                 (найменування посади, прізвище, ініціали)
з однієї сторони, та представник __________
                                                                                                       (назва підприємства-виготовлювача)
________, з іншої сторони, склали цей акт
                (найменування посади, прізвище, ініціали)
про те, що підприємство-виготовлювач передало, а Міністерство закордонних справ України прийняло інформаційні плакати кандидатів на пост Президента України:

N
з/п

Назва інформаційного плаката

Кількість примірників

 

 

 

Усього передано інформаційних плакатів _ примірників.
                                                                                                                       (цифрами та прописом)

Представник
_________
(назва підприємства-виготовлювача)
________
(найменування посади)

 

Представник
Міністерства закордонних справ України
_________
(найменування посади)

__________
(підпис)

 

____
(прізвище, ініціали)

 


(підпис)

 

____
(прізвище, ініціали)

 

М. П.

 

 

 

М. П.

 

Примітка. Акт складається у трьох примірниках: один примірник акта зберігається в Міністерстві закордонних справ України, другий - підприємство-виготовлювач передає до Центральної виборчої комісії, третій - залишається у підприємства-виготовлювача.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Н. БЕРНАЦЬКА

 

Додаток 5
до постанови Центральної виборчої комісії
27.12.2018 N 263

____
(вид та дата проведення виборів)

АКТ
прийому-передачі інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України від підприємства-виготовлювача окружній виборчій комісії

"___" 20__ р.
               (дата складання)

________
(місце складання)

_
                                                                                       (голова (заступник голови, секретар)
окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу N _____, з однієї сторони, та представник __________
                                                                                                        (назва підприємства-виготовлювача)
_,
                                                                                    (найменування посади, прізвище, ініціали)
з іншої сторони, склали цей акт про те, що підприємство-виготовлювач передало, а окружна виборча комісія прийняла інформаційні плакати кандидатів на пост Президента України:

N
з/п

Назва інформаційного плаката

Кількість примірників

 

 

 

Усього передано інформаційних плакатів ___ примірників.
                                                                                                                       (цифрами та прописом)

Представник
_________
(назва підприємства-виготовлювача)
________
(найменування посади)

 


               (голова (заступник голови, секретар)
окружної виборчої комісії

__________
(підпис)

 

____
(прізвище, ініціали)

 


(підпис)

 

____
(прізвище, ініціали)

 

М. П.

 

 

 

М. П.

 

Примітка. Акт складається у трьох примірниках: один примірник акта зберігається в окружній виборчій комісії, другий - підприємство-виготовлювач передає до Центральної виборчої комісії, третій - залишається у підприємства-виготовлювача.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Н. БЕРНАЦЬКА

 

Додаток 6
до постанови Центральної виборчої комісії
27.12.2018 N 263

____
(вид та дата проведення виборів)

ВІДОМІСТЬ
про передачу окружною виборчою комісією інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України дільничним виборчим комісіям

"___" 20__ р.
               (дата складання)

_______
(місце складання)

Окружна виборча комісія з виборів Президента України територіального виборчого округу N _____ передала дільничним виборчим комісіям інформаційні плакати кандидатів на пост Президента України:

Номер виборчої дільниці

Кількість переданих на виборчу дільницю інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України (із розрахунку по два примірники кожного плаката на виборчу дільницю)

Прізвище, ініціали члена дільничної виборчої комісії, який отримав інформаційні плакати

Підпис члена дільничної виборчої комісії, який отримав інформаційні плакати

цифрами

прописом

 

 

 

 

 

Загальна кількість інформаційних плакатів, переданих дільничним виборчим комісіям, -
_.
                                                                                                (цифрами та прописом)

Голова
окружної виборчої комісії

__________
(підпис)

_______
(прізвище, ініціали)

Секретар
окружної виборчої комісії

__________
(підпис)

_______
(прізвище, ініціали)

 

М. П.

 

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

Н. БЕРНАЦЬКА
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали