Додаткова копія: Про формування у 2019 - 2021 роках Тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Міненерговугілля на 2019 - 2021 роки, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 27 серпня 2018 року N 446

Про формування у 2019 - 2021 роках Тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Міненерговугілля на 2019 - 2021 роки, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету

Відповідно до статті 43 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Закон N 848-VIII); Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року N 13 (Постанова N 13), наказую:

1. Структурним підрозділам Міненерговугілля, підприємствам, установам, організаціям, що належать до сфери управління Міненерговугілля та господарським товариствам, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави, - ініціаторам створення науково-технічних розробок надати до 27 вересня 2018 року Управлінню забезпечення перспективного розвитку ПЕК та координації будівництва об'єктів ПЕК пропозиції до проекту Тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Міненерговугілля на 2019 - 2021 роки у сфері електроенергетики, атомно-промислового комплексу, нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, альтернативних видів палива та безпеки паливно-енергетичного комплексу, вугільно-промислового комплексу за формами згідно з додатками 1, 2, 3, 4.

2. Установити, що:

2.1. Структурні підрозділи Міненерговугілля, підприємства, організації, що належать до сфери управління Міненерговугілля та господарські товариства, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави, - ініціатори створення науково-технічних розробок надають заявки за формою згідно з додатком 1.

2.2. Наукові установи, що належать до сфери управління Міненерговугілля, надають заявки за формою згідно з додатками 2, 3, 4.

3. Управлінню забезпечення перспективного розвитку ПЕК та координації будівництва об'єктів ПЕК узагальнити пропозиції, отримані від структурних підрозділів Міненерговугілля та підприємств, організацій, наукових установ, зазначених у пунктах 2.1 та 2.2, та надати на розгляд до секцій науково-технічної ради Міненерговугілля за напрямками діяльності. За результатами розгляду сформувати проект Тематики наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Міненерговугілля на 2019 - 2021 роки, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та надати на затвердження керівництву у встановленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Максимець Т. В.

 

Міністр

І. Насалик

 

Додаток 1
до наказу Міненерговугілля
27.08.2018 N 446

Пропозиції
до Плану наукових та науково-технічних розробок Міністерства енергетики та вугільної промисловості у сфері паливно-енергетичного комплексу на 2019 рік

___
(назва структурного підрозділу Міненерговугілля або компанії (підприємства, установи, організації))

Найменування роботи

Можливий виконавець

Код за класифікатором ДК 021:2015

Термін виконання (початок-закінчення) квартал, рік

Вартість роботи, тис. грн

Підстава для виконання роботи*

Мета, зміст роботи, очікуваний результат, місце впровадження

Всього

у т. ч. в 2019 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

 

 

 


* Підставою мають бути відповідні нормативно-правові акти (при їх зазначенні обов'язково вказувати повну назву акта та його реквізити).

Керівник структурного
підрозділу Міненерговугілля
або керівник підприємства,
установи, організації

____
(підпис, П. І. Б.)

 

 

Додаток 2
до наказу Міненерговугілля
27.08.2018 N 446

ЗАЯВКА НА ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ (НДР, НДКР)

1. Назва роботи ___________
__

2. Повна та скорочена назва організації можливого головного виконавця роботи і його підпорядкованість: ________

3. Виконавці складових частин роботи ___
__

4. Мета виконання роботи: _
__

5. Назва кінцевої науково-технічної продукції що створюється за результатами виконання роботи _______

6. Споживачі науково-технічної продукції та сфери її застосування
__

7. Основні проблеми, які вирішує робота _
__

8. Обґрунтування можливості досягнення мети і завдань роботи ___
__
                                                                       (наявність ідеї, гіпотези, публікацій, патенту,
__
              НОУ-ХАУ моделі, макета, зразків матеріалу, речовини, результатів попередніх досліджень випробувань та
__
                                                                                      посилення на джерело)

9. Терміни виконання роботи (квартал, рік):
_
                                                                                     (початок-закінчення)

10. Загальна вартість роботи, запропонована автором заявки (тис. грн.):
- усього
______
- у тому числі на перший рік виконання _

11. Відомості про одержання виконавцем попереднього фінансування роботи, її аналога або стадії (етапу) виконання.

Назва роботи, її аналога або попередньої стадії (етапу) виконання

Терміни фінансування (початок, кінець)

Загальна сума (тис. грн.)

Код за класифікатором ДК 021:2015

Назва міністерства, відомства, організації, що фінансувала НДР чи її складову частину

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

12. Спосіб реалізації та назва підприємства або організації, де передбачається використання результатів досліджень: ___
                                                    (передача споживачу техніко-економічного обґрунтування, результатів випробувань макетів,
__
                                     моделей і ТЗ на проведення нової НДР або ТЗ на НДДКР рекомендацій для модернізації
__
                                                       (удосконалення) продукції, що існує, розроблення стандартів, НД тощо)

13. Прізвище, ім'я та по батькові автора заявки, його посада, науковий ступінь, поштова адреса, телефон, факс _____

14. Інші установи, організації України та відомі науковці, що працюють у цьому напрямку
__
__

15. Висновки заявника про соціально-економічну доцільність виконання роботи _
__

Керівник організації
ініціатора виконання роботи


         (підпис)

______
   (розшифровка підпису)

 


(дата)

 

 

М. П.

 

 

 

Додаток 3
до наказу Міненерговугілля
27.08.2018 N 446

Інформаційна картка роботи (розробки)

Установа, яка подає заявку на виконання роботи ____
                                                                                                                                                           (повна назва)

Адреса, телефон та факс установи: _____

Назва роботи:

Стислий зміст роботи: _____

Загальна вартість роботи: _
                                                                                                                (цифрами та прописом)

Вартість роботи у 2019 році: ___________
                                                                                                               (цифрами та прописом)

Автори роботи: ___________

Керівник роботи __________
                                                                                               (посада та П. І. Б.)

Науковий ступінь керівника роботи _________ учене звання ______

Робочий телефон, факс, e-mail керівника роботи: ____

Запит розглянуто й затверджено рішенням вченої (наукової, науково-технічної, технічної) Ради наукової (науково-технічної) установи від "___" 20__ р., протокол N _______

Керівник роботи

Керівник установи (підприємства, організації)

________
(підпис)

_______
(П. І. Б)

________
(підпис)

_______
(П. І. Б)

"___" 20__ р.

"___" 20__ р.

 

М. П.

 

Додаток 4
до наказу Міненерговугілля
27.08.2018 N 446

ЗАПИТ НА ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВОЇ (НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ) РОЗРОБКИ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

1. Назва роботи (розробки) __

2. Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. N 942 (Постанова N 942)) _____
__

3. Державний замовник - Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.

4. Автори роботи (розробки) та відповідальні виконавці

Прізвище, ім'я, по батькові

Науковий ступінь, місце роботи, посада, телефон

Підпис

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Відомості про заявника роботи (головного виконавця).

5.1 Повна назва установи (підприємства, організації) _____

5.2 Відомча підпорядкованість

5.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____

5.4 Організаційно-правова форма за КОПФГ ___________

5.5 Юридична та поштова адреси _________

5.6 Форма власності за КФВ _

5.7 Види діяльності за КВЕД (Наказ N 457) _

5.8 Банківські реквізити _____

5.9 Прізвище, ім'я, по-батькові керівника підприємства (установи, організації): _______
_
тел. ___, факс ___, e-mail ____

6. Організацїі-співвиконавці:

Повна назва організації, відомча підпорядкованість

Поштова адреса

Частка у фінансуванні, (%)

 

 

 

 

 

 

7. Спрямованість роботи (необхідне помітити)

Напрямок

Помітка

- випуск нового виду продукції (послуг)

 

- покращення якості продукції (послуг), що виробляється (надається)

 

- збільшення обсягів виробництва продукції, послуг

 

- подовження терміну експлуатації обладнання

 

- підвищення продуктивності праці

 

- покращення умов праці

 

- покращення екологічного стану оточуючого середовища

 

- економія матеріалів (сировини)

 

- підвищення енергоефективності

 

8. Стадія розроблення та ступінь проробки проекту (необхідне помітити)

Стадія розроблення

Ступінь проробки, %

- досліджено та обґрунтовано наукові аспекти проекту

 

- досліджено та обґрунтовано економічні аспекти проекту

 

- досліджено та обґрунтовано технічні аспекти проекту

 

- проведено експериментальні та теоретичні дослідження

 

- розроблено ескізну (робочу) документацію

 

- виготовлено макетні (експериментальні) зразки

 

- підготовлена матеріально-технічна база досліджень (розробок)

 

- підготовлений персонал дослідників (розробників)

 

9. Мета роботи та її стислий зміст: ______
__
__

10. Характеристика науково-технічної продукції, яка буде створена в наслідок виконання роботи: _______
__

11. Детальний зміст роботи:
__

12. Обґрунтування роботи.

12.1. Ідеї, гіпотези, результати попередніх досліджень та розробок, які покладені в основу роботи:
__
__

12.2. Техніко-економічне обґрунтування роботи (вказати очікувані обсяги впровадження розробки, навести обрахунки ефекту від впровадження, довести перевагу запропонованої розробки перед іншими): ______
__

12.3. Календарний план робіт на виконання роботи:

N п/п

Найменування етапу робіт

Термін виконання (початок-закінчення) квартал, рік

Виконавець

Обсяги фінансування (тис. грн.)

Науково-технічна продукція

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

12.4. Власна оцінка науково технічного рівня розробки, що пропонується:

[…] немає аналогів в світі або краща за існуючі в світі аналоги

[…] немає аналогів в Україні

[…] краща за існуючі в Україні аналоги по всіх основних показниках

[…] перевищує існуючі в Україні аналогічні розробки за окремими показниками

13. Фінансові аспекти роботи.

13.1. Загальна вартість роботи (тис. грн.) __
                                                                                                                                      (цифрами та прописом)

13.2. Вартість роботи у 2019 році (тис. грн.)
                                                                                                                                       (цифрами та прописом)

13.3. Строки виконання (квартал, рік) _____

13.4. Очікувані витрати на реалізацію проекту (тис. грн.)

Показники

1 етап

2 етап

3 етап

4 етап

Найменування етапу робіт
Сировина, основні та допоміжні матеріали
Спецустаткування для наукових (експериментальних) робіт
Заробітна плата та інші виплати виконавцям робіт
Відрахування на соціальні заходи виконавцям робіт
Витрати на службові відрядження
Витрати на опалення, освітлення, водопостачання,
водовідведення та інше утримання виробничих приміщень
Витрати на роботи, що виконуються сторонніми організаціями
Витрати на зв'язок
Інші витрати
Всього

 

 

 

 

14. Впровадження та виробництво продукції

14.1. Напрями витрат*

N

Назва етапу

Строки виконання (квартал, рік)

Обсяги фінансування в тис. грн.

Бюджетні кошти %

Власні кошти %

Інші кошти %

1.

Проведення НДДКР

 

 

 

 

 

2.

Дослідження екологічних (соціальних) питань

 

 

 

 

 

3.

Придбання ліцензій та know-how

 

 

 

 

 

4.

Придбання технології

 

 

 

 

 

5.

Модернізація устаткування

 

 

 

 

 

6.

Придбання устаткування

 

 

 

 

 

7.

Придбання сировини та комплектуючих

 

 

 

 

 

8.

Пусковоналагоджувальні роботи

 

 

 

 

 

9.

Витрати на управління

 

 

 

 

 

10.

Початкові виробничі витрати

 

 

 

 

 

11.

Інші

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО (тис. грн.)

 

 

 

 

 

14.2. Перелік науково-технічної продукції (послуг), що буде вироблятися (надаватися)*

Найменування

Назва підприємства, що випускатиме продукцію

Строк початку випуску (рік, квартал)

Річні обсяги випуску в натуральних показниках

Ціна одиниці продукції (тис. грн.)

Річні обсяги випуску в вартісних показниках (тис. грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3. Очікуваний план реалізації продукції (послуг)*

 

Обсяг реалізації всіх видів продукції

Рік

ринок України (тис. грн.)

ринок країн СНД (USD)

зарубіжний ринок (USD)

 

 

 

 

 

 

 

 


* таблиці п. 14.1 - 14.3 заповнюються тільки для дослідно-конструкторських робіт.

14.4 Вид науково технічної продукції що створюється за результатами виконання роботи:

Створена НТП

1 етап

2 етап

3 етап

4 етап

Всього

Виріб
у тому числі техніка
Технології
Матеріали
Методи, теорії
Інше

 

 

 

 

 

14.5. Потенційні споживачі науково-технічної продукції (послуг)

Країна

Назва організації

Назва продукції (послуг)

Обсяги споживання (% від плану реалізації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Наявний досвід

15.1. Як довго Ви працюєте над цією проблемою - ______

15.2. Наведіть 2 - 3 приклади попередніх розробок авторського колективу у цій або суміжних галузях, які були доведені до практичного використання: _________
__

15.3. Чи була запропонована робота в якійсь частині впроваджена раніше _________ (так, ні)

15.4. Чи одержували Ви раніше або одержуєте в даний час фінансування на роботи, що заявлені у запиті, з інших джерел (так, ні): ___.

Назва фінансуючої організації

Обсяги фінансування

Всього

В тому числі по роках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.5. Наукові публікації авторського колективу за тематикою проекту: монографії _____; статті _____; авторські свідоцтва _____.

16. Кандидатури можливих експертів в галузі, до якої відноситься робота:

Прізвище, ім'я, по батькові

Науковий ступінь, посада

Місце роботи

Телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата складання запиту: _____

Керівник роботи

Керівник установи

____
(підпис)

_________
(П. І. Б)

____
(підпис)

_________
(П. І. Б)

"___" 20__ р.

"___" 20__ р.

 

М. П.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали