РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 9 жовтня 1980 р. N 559

Київ

Про генеральну схему управління торгівлею

Постанова втратила чинність, крім додатків N 1 і 2 до цієї постанови(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 23 серпня 1988 року N 249)

Рада Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити розроблену Держпланом УРСР, Міністерством торгівлі УРСР, Міністерством фінансів УРСР і Укоопспілкою відповідно до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 9 серпня 1977 р. N 417 "Про заходи по дальшому розвитку торгівлі" генеральну схему управління торгівлею в Українській РСР /додається/, яка передбачає:

по системі управління галуззю:

здійснення управління торгівлею і громадським харчуванням в основному за чотириланковою системою;

по основній /первинній/ ланці:

укрупнення організацій і підприємств торгівлі та громадського харчування, створення торговельних спеціалізованих об'єднань /"Продтовари", "Промтовари", "Культпобутгосподарські товари", "Плодоовоч", "Універсам", "Універмаг", "Дитячий світ"/ і управлінь /торгівлі, громадського харчування/ міськвиконкомів та об'єднань і комбінатів громадського харчування;

по середній ланці:

створення в окремих обласних центрах і великих містах управлінь торгівлі та управлінь громадського харчування виконкомів міських Рад народних депутатів;

по центральному апарату:

удосконалення структури центрального апарату Міністерства торгівлі УРСР, зміцнення функціональних управлінь і відділів;

зосередження уваги центрального апарату Міністерства торгівлі УРСР і Укоопспілки на вирішенні питань перспективного розвитку галузі, підвищенні економічної ефективності торгівлі, поліпшенні планування та методів управління, прискоренні науково-технічного прогресу, впровадженні передових форм і методів торговельного обслуговування.

2. Виконкомам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів, керуючись генеральною схемою управління торгівлею та з урахуванням місцевих умов, розробити і здійснити з участю Міністерства торгівлі УРСР, Укоопспілки, міністерств і відомств, що мають торговельну мережу, конкретні заходи по дальшому вдосконаленню управління торгівлею в області /місті/, максимальному скороченню числа паралельно діючих торговельних організацій, багатоланковості в товаропросуванні, а також по поступовому зосередженню торгівлі в окремих містах в одній торговельній системі згідно з додатком N 1.

Дозволити Ворошиловградському і Донецькому облвиконкомам залишити, як виняток, по дві торговельні системи в містах згідно з додатком N 2.

3. Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, міністерствам і відомствам, що мають торговельну мережу, виконкомам обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів здійснити заходи по реконструкції і типізації торговельної мережі, вдосконаленню її спеціалізації, дальшій концентрації продажу товарів складного асортименту, впровадженню прогресивної технології товаропостачання, поліпшенню вивчення попиту населення на товари, підвищенню рівня технічної оснащеності підприємств торгівлі і громадського харчування, механізації вантажно-розвантажувальних робіт.

4. Прийняти пропозиції Міністерства торгівлі УРСР і виконкомів Дніпропетровської, Донецької, Запорізької і Харківської обласних та Севастопольської міської Рад народних депутатів про створення в установленому порядку:

управлінь громадського харчування виконкомів Дніпропетровської і Донецької міських Рад народних депутатів;

управлінь торгівлі виконкомів Дніпропетровської і Севастопольської міських Рад народних депутатів з одночасною ліквідацією Дніпропетровського і Севастопольського управлінь місцевими торгами;

управління громадського харчування виконкому Харківської міської Ради народних депутатів з одночасною ліквідацією Харківського міського управління громадського харчування;

управлінь торгівлі і громадського харчування виконкомів Запорізької і Криворізької міських Рад народних депутатів, при умові ліквідації в цих містах відділів робітничого постачання.

5. Міністерству торгівлі УРСР:

залишити у складі республіканської контори "Укрдорресторан" міжобласні трести дорожніх ресторанів у місцях перебування управлінь залізниць та в м. Сімферополі, ліквідувавши інші міжобласні трести. Підпорядкувати республіканську контору "Укрдорресторан" Головному управлінню громадського харчування;

створити республіканський проектно-технологічний інститут торгівлі на базі проектно-технологічного бюро, центру наукової організації праці та управління і республіканського бюро науково-технічної інформації Міністерства торгівлі УРСР, відділів проектування, технології та засобів механізації і окремих виробничих підприємств республіканського об'єднання "Укрторгтехніка";

створити на базі проектно-технологічного інституту "Укрторгсистемотехніка" і республіканського інформаційно-обчислювального центру республіканське об'єднання по проектуванню і впровадженню в експлуатацію автоматизованих систем управління в торгівлі "Укрторгсистемотехніка" з підпорядкуванням йому обчислювальних центрів, машинолічильних станцій і бюро системи Міністерства;

здійснити заходи по дальшому розвитку і поліпшенню оптової торгівлі, оптимальній її концентрації, укрупненню оптових організацій, спеціалізації структурних підрозділів апарату управління, чіткому розмежуванню функцій між республіканськими організаціями оптової торгівлі і центральним апаратом Міністерства, маючи на увазі зосередження всієї комерційної діяльності в республіканських організаціях, які здійснюють оптову торгівлю. Розробити перспективний план зміцнення матеріально-технічної бази оптової торгівлі, передбачати спорудження великих об'єднаних складів з прогресивною технологією та комплексною механізацією всіх складських процесів і вантажно-розвантажувальних робіт.

6. Укоопспілці здійснити заходи по дальшому поліпшенню роботи оптової ланки, концентрації оптової торгівлі на великих механізованих міжрайонних базах, ліквідувати непродовольчі оптові бази у районних ланках і передати їх функції та складські приміщення універсальним міжрайонним базам.

7. Міністерствам і відомствам УРСР, що мають систему робітничого постачання:

керуючись генеральною схемою управління торгівлею, розробити і за погодженням з відповідними союзно-республіканськими міністерствами СРСР, Держпланом УРСР, Міністерством фінансів УРСР, Міністерством торгівлі УРСР і виконкомами обласних Рад народних депутатів до 1 квітня 1981 р. затвердити схеми управління торгівлею в міністерствах, відомствах;

зосередити увагу відділів робітничого постачання на організації громадського харчування та забезпеченні продовольчими товарами робітників і службовців підприємств, які вони обслуговують. Продаж непродовольчих товарів організовувати при наявності відповідної роздрібної мережі за місцем проживання робітників і службовців у містах, селищах та окремих мікрорайонах, де торговельне обслуговування здійснюється відділами робітничого постачання.

Облвиконкомам і Міністерству торгівлі УРСР посилити контроль за організацією торгівлі відділами робітничого постачання, не допускати розпорошення ними товарів складного асортименту і тривалого користування по магазинах, які не пристосовані для продажу таких товарів.

8. Затвердити структуру центрального апарату Міністерства торгівлі УРСР згідно з додатком N 3.

Встановити штатну чисельність центрального апарату Міністерства в кількості 487 одиниць, в тому числі на бюджеті 271 одиниця.

9. Взяти до відома повідомлення Міністерства торгівлі УРСР про те, що здійснення заходів по удосконаленню управління торговельними організаціями і підприємствами в системі Міністерства дасть можливість одержати економічний ефект в сумі близько 2 млн. крб. в розрахунку на рік /в тому числі 1 млн. крб. за рахунок скорочення витрат на утримання апарату управління/ і зменшити чисельність працівників апарату управління на 600 чоловік /з урахуванням встановленого Міністерству на 1980 рік завдання по скороченню витрат/.

10. Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, міністерствам і відомствам УРСР, що мають відділи робітничого постачання, і облвиконкомам доповісти Раді Міністрів УРСР про хід виконання цієї постанови в квітні в 1981 і 1982 роках.

 

Голова
Ради Міністрів УРСР

О. ЛЯШКО

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

Інд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНА
постановою Ради Міністрів УРСР
від 9 жовтня 1980 р. N 559

ГЕНЕРАЛЬНА СХЕМА
управління торгівлею в Українській РСР

I. Управління галуззю

Система Міністерства торгівлі УРСР

1. Управління організаціями і підприємствами роздрібної торгівлі місцевого підпорядкування здійснюється:

а) за чотириланковою системою:

Міністерство торгівлі СРСР - Міністерство торгівлі УРСР - управління торгівлі виконкому обласної Ради народних депутатів - управління торгівлі виконкому міської Ради народних депутатів /первинна ланка/, роздрібне торговельне об'єднання, торг, госпрозрахунковий магазин /універмаг, універсам, гастроном/, обласне оптово-роздрібне об'єднання "Плодоовоч", оптово-роздрібний плодоовочевий комбінат;

у місті Києві: Міністерство торгівлі СРСР - Міністерство торгівлі УРСР - Головне управління торгівлі виконкому Київської міської Ради народних депутатів, міське оптово-роздрібне об'єднання "Плодоовоч" - районний продторг, міський спеціалізований продторг, спеціалізований промторг, роздрібне торговельне об'єднання, госпрозрахунковий магазин /універмаг, гастроном/, районний оптово-роздрібний плодоовочевий комбінат;

у місті Севастополі: Міністерство торгівлі СРСР - Міністерство торгівлі УРСР - управління торгівлі виконкому Севастопольської міської Ради народних депутатів - районний продторг, міський торг, міське роздрібне об'єднання "Універмаг", оптово-роздрібний плодоовочевий комбінат;

б) за п'ятиланковою системою у містах Дніпропетровську, Донецьку, Одесі, Харкові, а також у містах Запоріжжі і Кривому Розі /після ліквідації відділів робітничого постачання/: Міністерство торгівлі СРСР - Міністерство торгівлі УРСР - управління торгівлі виконкому обласної Ради народних депутатів - управління торгівлі виконкому міської Ради народних депутатів - роздрібне торговельне об'єднання, продовольчий торг, госпрозрахунковий магазин /універмаг, універсам/, комісійний торг, оптово-роздрібний плодоовочевий комбінат.

2. Управління організаціями і підприємствами роздрібної торгівлі республіканського підпорядкування здійснюється за чотириланковою системою: Міністерство торгівлі СРСР - Міністерство торгівлі УРСР - республіканська роздрібна торговельна контора, республіканське оптово-роздрібне об'єднання - обласне /міське/ оптово-роздрібне об'єднання, госпрозрахунковий магазин.

3. Управління організаціями і підприємствами громадського харчування місцевого підпорядкування здійснюється:

а) за чотириланковою системою:

Міністерство торгівлі СРСР - Міністерство торгівлі УРСР - управління громадського харчування виконкому обласної Ради народних депутатів - управління громадського харчування виконкому міської Ради народних депутатів /первинна ланка/, об'єднання, трест, комбінат громадського харчування;

у містах Києві і Севастополі: Міністерство торгівлі СРСР - Міністерство торгівлі УРСР - управління громадського харчування виконкому міської Ради народних депутатів - об'єднання, трест, комбінат громадського харчування;

б) за п'ятиланковою системою у містах Дніпропетровську, Донецьку, Одесі, Харкові, а також у містах Запоріжжі і Кривому Розі /після ліквідації відділів робітничого постачання/: Міністерство торгівлі СРСР - Міністерство торгівлі УРСР - управління громадського харчування виконкому обласної Ради народних депутатів - управління громадського харчування виконкому міської Ради народних, депутатів - об'єднання, трест, комбінат громадського харчування.

4. Управління організаціями і підприємствами громадського харчування республіканського підпорядкування здійснюється за чотириланковою системою: Міністерство торгівлі СРСР - Міністерство торгівлі УРСР - республіканська контора "Укрдорресторан" - міжобласний трест залізничних ресторанів.

5. Управління організаціями і підприємствами оптової торгівлі здійснюється:

а) за чотириланковою системою: Міністерство торгівлі СРСР - Міністерство торгівлі УРСР - республіканська оптова торговельна контора, республіканське оптово-роздрібне об'єднання - обласна /міжобласна, міська/ оптова торговельна контора /база/, холодокомбінат, холодильник, обласне /міське/ оптово-роздрібне об'єднання;

б) за п'ятиланковою системою в областях, де обласні оптові торговельні контори мають госпрозрахункові підприємства: Міністерство торгівлі СРСР - Міністерство торгівлі УРСР - республіканська оптова торговельна контора - обласна оптова торговельна контора - міська оптова торговельна база, холодокомбінат, холодильник.

Система споживчої кооперації республіки

6. Управління організаціями і підприємствами роздрібної торгівлі і громадського харчування здійснюється:

а) за чотириланковою системою: Центроспілка - Укоопспілка - облспоживспілка - районне споживче товариство;

б) за п'ятиланковою системою: Центроспілка - Укоопспілка - облспоживспілка - райспоживспілка - споживче товариство, госпрозрахункове роздрібне торговельне об'єднання, госпрозрахункове об'єднання громадського харчування.

7. Управління організаціями і підприємствами оптової торгівлі здійснюється:

а) за чотириланковою системою: Центроспілка - Укоопспілка - республіканська оптова торговельна контора - міжобласна торговельно-закупочна база;

б) за п'ятиланковою системою: Центроспілка - Укоопспілка - облспоживспілка - обласна оптова торговельна контора - міжрайонна оптова торговельна база.

II. Організаційна структура управління роздрібною торгівлею і громадським харчуванням

1. Вдосконалення організаційної структури управління торгівлею в містах республіки здійснюється, виходячи з конкретних умов даного міста, відповідно до рекомендованих організацій і підприємств роздрібної торгівлі та громадського харчування /таблиці N 1 і 2/.

2. У системі Міністерства торгівлі УРСР:

обласні оптово-роздрібні контори республіканських об'єднань "Укрторгбудматеріали" і "Спорттовари" перетворюються в обласні оптово-роздрібні об'єднання;

в обласних оптово-роздрібних об'єднаннях "Одяг" і "Взуття" залишаються роздрібні торговельні підприємства з торговельною площею понад 300 кв. метрів, а об'єднання, які не мають таких магазинів, перетворюються на обласні оптові торговельні контори /бази/;

республіканська контора "Укрдорресторан" зосереджує головну увагу на обслуговуванні пасажирів через вагони-ресторани і купе-буфети в поїздах і базові ресторани на великих залізничних станціях і аеровокзалах;

республіканська контора "Укркурортторг" ліквідується, а підпорядковані їй підприємства торгівлі і громадського харчування передаються в місцеве підпорядкування.

3. У системі споживчої кооперації як основні типи організацій роздрібної торгівлі і громадського харчування рекомендуються споживчі товариства /сільські, районні/, а також об'єднання роздрібної торгівлі "Коопунівермаг", "Кооппродторг", "Міськкоопторг" по торгівлі меблями і лісобудівельними матеріалами та об'єднання громадського харчування.

4. У системі робітничого постачання міністерств і відомств УРСР забезпечується укрупнення відділів робітничого постачання за принципом обслуговування трудящих одного виробничого об'єднання /підприємства/ або кількох промислових підприємств одного міністерства /відомства/ одним відділом робітничого постачання, створення комбінатів громадського харчування промислових підприємств.

III. Розмежування районів діяльності окремих торговельних систем

З метою максимального скорочення числа паралельно діючих в одному населеному пункті торговельних організацій здійснюється поступове зосередження торгівлі в окремих містах в одній торговельній системі: Міністерства торгівлі УРСР, споживчої кооперації, управлінь і відділів робітничого постачання міністерств і відомств.

Торговельні системи, в яких поступово зосереджується обслуговування населення окремих міст, передбачають надалі в своїх перспективних і річних планах розвиток мережі підприємств торгівлі і громадського харчування в цих містах.

Таблиця N 1
до схеми

Рекомендовані організації роздрібної торгівлі для міст Української РСР

Назва організацій

У містах - обласних центрах з обсягом річного роздрібного товарообороту,
млн. крб.х/

У містах обласного підпорядкування з обсягом річного роздрібного товарообороту,
млн. крб.х/

У містах районного підпорядкування

до 300

300 - 500

500 - 700

понад 700

до 100

100 - 200

200 - 300

понад 300

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Управління торгівлі виконкому міської Ради народних депутатів /на госпрозрахунку/

 

 

 

 

1

1

 

 

 

Міський торг

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Роздрібне об'єднання "Продтовари"

1

 

 

 

 

 

1

1

 

Продовольчий торг

 

1хх/

1хх/

1хх/

 

 

 

 

 

Роздрібне об'єднання "Універсам"

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Обласне оптово-роздрібне об'єднання "Плодоовоч"

1ххх/

1

1

1

 

 

 

 

 

Оптово-роздрібний плодоовочевий комбінатххх/

 

1

1

1

 

1

1

1

 

Роздрібне об'єднання "Промтовари"

1

1

1

1

 

 

1

1

 

Роздрібне об'єднання "Культпобутгосптовари"

 

 

1

1

 

 

 

1

 

Роздрібне об'єднання "Дитячий світ"

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Комісійний торг

 

 

1

1

 

 

 

 

 

Госпрозрахунковий універмаг, роздрібне об'єднання "Універмаг"ххххх/

 

1

1

1

 

 

 

 

 

х/

В обсяг роздрібного товарообороту зараховується лише товарооборот торговельних організацій місцевого підпорядкування.

хх/

По кількості адміністративних районів у місті.

ххх/

З безпосереднім підпорядкуванням плодоовочевих магазинів обласного центру.

хххх/

У містах з обсягом річного товарообороту 1 млрд. крб. можуть створюватись районні комбінати /по кількості адміністративних районів у місті/.

ххххх/

Підпорядковуються безпосередньо управлінням торгівлі виконкомів обласної /міської/ Ради народних депутатів.

Таблиця N 2
до схеми

Рекомендовані організації громадського харчування для міст Української РСР

Назва організацій

У містах - обласних центрах з обсягом річного обороту громадського харчування,
млн. крб.х/

У містах обласного підпорядкування з обсягом річного обороту громадського харчування
млн. крб.х/

У містах районного підпорядкування з обсягом річного обороту громадського харчування,
млн. крб.

до 30

30 - 50

50 - 70

70 - 100

100 - 150

понад 150

до 7

7 - 35

35 - 50

понад 50

до 7

понад 7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Управління громадського харчування виконкому міської Ради народних депутатів /на госпрозрахунку/

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Комбінат громадського харчування

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

Об'єднання, трест їдалень, ресторанів і кафе

1

2

 

 

 

 

 

 

1

1

 

1

Об'єднання, трест загальнодоступних їдалень

 

 

2 - 3

3 - 4

4 - 5

6 - 10

 

 

 

 

 

 

Об'єднання, трест ресторанів і кафе

 

 

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

Об'єднання, трест їдалень учбових закладів і підприємств

 

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Об'єднання, трест їдалень учбових закладів

 

 

 

1

2

2

 

 

 

1

 

 

Об'єднання, трест їдалень промпідприємств та установ

 

 

 

1

1 - 2

2 - 3

 

 

 

1

 

 


х/ В обсяг обороту громадського харчування зараховується лише оборот торговельних організацій місцевого підпорядкування.

 

Додаток N 1
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 9 жовтня 1980 р. N 559

ПЕРЕЛІК
міст Української РСР, де торговельне обслуговування населення поступово зосереджується в одній торговельній системі

Система Міністерства торгівлі УРСР

Система споживчої кооперації

Система робітничого постачання міністерств і відомств

міста і селища

міністерство, відомство

1

2

3

4

Вінницька область

Вінниця

Бар

Ладижин

Міненерго УРСР

Жмеринка

Бершадь

 

 

Козятин

Гайсин

 

 

Могилів-Подільський

Тульчин

 

 

Хмільник

Калинівка

 

 

Волинська область

Луцьк

Берестечко

Нововолинськ

Мінвуглепром УРСР

Володимир-Волинський

Горохів

 

 

 

Камінь-Каширський

 

 

Ковель

Ківерці

 

 

 

Любомль

 

 

 

Устилуг

 

 

Ворошиловградська область

Ворошиловград

Сватове

Антрацит

Мінвуглепром УРСР

Комунарськ

 

Артемівськ

- " -

Олександрівськ

 

Брянка

- " -

Петровське

 

Вахрушеве

- " -

Піусинськ

 

Гірське

- " -

Старобільськ

 

Зимогір'я

- " -

 

 

Золоте

- " -

 

 

Зоринськ

- " -

 

 

Кіровськ

Мінвуглепром УРСР

 

 

Краснодон

- " -

 

 

Кремінна

- " -

 

 

Лутугине

- " -

 

 

Лисичанськ

- " -

 

 

Молодогвардійськ

- " -

 

 

Новодружеськ

- " -

 

 

Первомайськ

- " -

 

 

Перевальськ

- " -

 

 

Привілля

- " -

 

 

Ровеньки

- " -

 

 

Рубіжне

Мінхімпром

 

 

Свердловськ

Мінвуглепром УРСР

 

 

Сєверодонецьк

Мінхімпром

 

 

Щастя

Міненерго УРСР

 

 

Суходільськ

Мінвуглепром УРСР

 

 

Червонопартизанськ

- " -

 

 

Попасна

Міншляхів

Дніпропетровська область

Дніпропетровськ

Апостолове

Вільногірськ

Мінкольормет СРСР

Верхньодніпровськ

Верхівцеве

Жовті Води

- " -

Дніпродзержинськ

П'ятихатки

Інгулець

Мінчормет УРСР

Кривий Ріг

 

Марганець

- " -

Нікополь

 

Орджонікідзе

- " -

Новомосковськ

 

Першотравенськ

Мінвуглепром УРСР

Павлоград

 

Тернівка

- " -

Синельникове

 

 

 

Донецька область

Амвросіївка

Волноваха

Авдіївка

Мінчормет УРСР

Артемівськ

Мар'їнка

Артемове

Мінвуглепром УРСР

Дружківка

Новоазовськ

Білицьке

- " -

Костянтинівка

Слов'яногірськ

Білозерське

- " -

Краматорськ

 

Горлівка

- " -

Слов'янськ

 

Гірник

- " -

 

 

Дебальцеве

Міншляхів

 

 

Дзержинськ

Мінвуглепром УРСР

 

 

Димитров

- " -

 

 

Добропілля

- " -

 

 

Докучаєвськ

Мінчормет УРСР

 

 

Жданівка

Мінвуглепром УРСР

 

 

Зугрес

Міненерго УРСР

 

 

Іловайськ

Мішляхів

 

 

Карло-Лібкнехтівськ

Мінчормет УРСР

 

 

Кіровське

Мінвуглепром УРСР

 

 

Красноармійськ

- " -

 

 

Краскогорівка

Мінчормет УРСР

 

 

Курахове

Міненерго УРСР

 

 

Моспине

Мінвуглепром УРСР

 

 

Новогродівка

- " -

 

 

Родинське

- " -

 

 

Селидове

- " -

 

 

Сніжне

- " -

 

 

Торез

- " -

 

 

Сіверськ

Мінчормет УРСР

 

 

Вуглегірськ

Мінвуглепром УРСР

 

 

Українськ

- " -

 

 

Харцизьк

Мінчормет УРСР

 

 

Часів Яр

- " -

 

 

Шахтарськ

Мінвуглепром УРСР

 

 

Юнокомунарівськ

- " -

 

 

Ясинувата

Міншляхів

 

 

Красний Лиман

- " -

Житомирська область

Житомир

Андрушівка

 

 

Бердичів

Коростишів

 

 

Коростень

Малин

 

 

Новоград-Волинський

Радомишль

 

 

Овруч

 

 

 

Закарпатська область

Ужгород

Рахів

 

 

Берегове

Тячів

 

 

Виноградів

 

 

 

Мукачеве

 

 

 

Свалява

 

 

 

Хуст

 

 

 

Чоп

 

 

 

Запорізька область

Запоріжжя

Василівка

Дніпрорудне

Мінчормет УРСР

Бердянськ

Вільнянськ

 

 

Гуляйполе

Кам'янка-Дніпровська

 

 

Мелітополь

Приморськ

 

 

Молочанськ

 

 

 

Оріхів

 

 

 

Пологи

 

 

 

Токмак

 

 

 

Івано-Франківська область

Івано-Франківськ

Болехів

Долина

Мінгазпром

Коломия

Галич

Калуш

Мінхімпром

Яремча

Городенка

 

 

 

Косів

 

 

 

Надвірна

 

 

 

Рогатин

 

 

 

Снятин

 

 

 

Тлумач

 

 

Київська область

Біла Церква

Бориспіль

Бишгород

Міненерго УРСР

Богуслав

Боярка

Українка

- " -

Бровари

Вишневе

Прип'ять

- " -

Васильків

Кагарлик

 

 

Ірпінь

Миронівка

 

 

Київ

Переяслав-Хмельницький

 

 

Фастів

Сквира

 

 

 

Тараща

 

 

 

Тетіїв

 

 

 

Узин

 

 

 

Чорнобиль

 

 

 

Яготин

 

 

 

Обухів

 

 

Кіровоградська область

Кіровоград

Бобринець

Помічна

Міншляхів

Олександрія

Гайворон

 

 

Знам'янка

Долинська

 

 

Світловодськ

Мала Виска

 

 

 

Новомиргород

 

 

 

Новоукраїнка

 

 

 

Ульяновка

 

 

Кримська область

Сімферополь

Бахчисарай

Красноперекопськ

Мінхімпром

Севастополь

Білогірськ

 

 

Алушта

Саки

 

 

Алупка

Старий Крим

 

 

Джанкой

 

 

 

Євпаторія

 

 

 

Керч

 

 

 

Феодосія

 

 

 

Ялта

 

 

 

Львівська область

Львів

Белз

Новий Роздол

Мінхімпром

Борислав

Бібрка

Соснівка

Мінвуглепром УРСР

Броди

Буськ

Стебник

Мінхімпром

Вінники

Великі Мости

Червоноград

Мінвуглепром УРСР

Дрогобич

Городок

Сокаль

Мінхімпром

Золочів

Добромиль

 

 

Самбір

Дубляни

 

 

Стрий

Жидачів

 

 

Трускавець

Кам'янка-Бузька

 

 

 

Комарне

 

 

 

Мостиська

 

 

 

Нестеров

 

 

 

Миколаїв

 

 

 

Перемишляни

 

 

 

Рава-Руська

 

 

 

Радехів

 

 

 

Рудки

 

 

 

Сколе

 

 

 

Яворів

 

 

 

Старий Самбір

 

 

 

Судова Вишня

 

 

 

Турка

 

 

 

Угнів

 

 

 

Ходорів

 

 

 

Хирів

 

 

Миколаївська область

Миколаїв

Нова Одеса

 

 

Вознесенськ

Новий Буг

 

 

Первомайськ

Очаків

 

 

 

Снігурівка

 

 

Одеська область

Одеса

Арциз

 

 

Ананьїв

Березівка

 

 

Балта

Вилкове

 

 

Білгород-Дністровський

Роздільна

 

 

Болград

Татарбунари

 

 

Ізмаїл

Біляївка

 

 

Іллічівськ

Кодима

 

 

Кілія

 

 

 

Котовськ

 

 

 

Рені

 

 

 

Полтавська область

Полтава

Глобине

Комсомольськ

Мінчормет УРСР

Гадяч

Гребінка

 

 

Кременчук

Зіньків

 

 

Лохвиця

Карлівка

 

 

Лубни

Кобеляки

 

 

Миргород

Червонозаводське

 

 

Пирятин

 

 

 

Хорол

 

 

 

Ровенська область

Ровно

Дубровиця

 

 

Дубно

Корець

 

 

Здолбунів

Костопіль

 

 

Острог

Червоноармійськ

 

 

Сарни

 

 

 

Сумська область

Суми

Білопілля

 

 

Охтирка

Буринь

 

 

Глухів

Ворожба

 

 

Конотоп

Дружба

 

 

Лебедин

Кролевець

 

 

Ромни

Путивль

 

 

Шорстка

Середина-Буда

 

 

 

Тростянець

 

 

Тернопільська область

Тернопіль

Бережани

 

 

Кременець

Борщів

 

 

Чортків

Бучач

 

 

 

Заліщики

 

 

 

Збараж

 

 

 

Зборів

 

 

 

Копичинці

 

 

 

Монастириська

 

 

 

Підгайці

 

 

 

Почаїв

 

 

 

Скалат

 

 

 

Теребовля

 

 

 

Хоростків

 

 

Харківська область

Харків

Дергачі

 

 

Балаклія

Барвінкове

 

 

Богодухів

 

 

 

Валки

 

 

 

Вовчанськ

 

 

 

Готвальд

 

 

 

Ізюм

 

 

 

Красноград

 

 

 

Куп'янськ

 

 

 

Лозова

 

 

 

Люботин

 

 

 

Мерефа

 

 

 

Південне

 

 

 

Чугуїв

 

 

 

Херсонська область

Херсон

Берислав

 

 

Генічеськ

Гола Пристань

 

 

Каховка

Цюрупинськ

 

 

Нова Каховка

 

 

 

Скадовськ

 

 

 

Хмельницька область

Хмельницький

Волочиськ

 

 

Кам'янець-Подільський

Городок

 

 

Полонне

Дунаївці

 

 

Славута

Ізяслав

 

 

Старокостянтинів

Красилів

 

 

Шепетівка

 

 

 

Черкаська область

Черкаси

Городище

 

 

Ватутіне

Жашків

 

 

Канів

Звенигородка

 

 

Сміла

Золотоноша

 

 

Умань

Кам'янка

 

 

 

Корсунь-Шевченківський

 

 

 

Тальне

 

 

 

Христинівка

 

 

 

Чигирин

 

 

 

Шпола

 

 

Чернівецька область

Чернівці

Вашківці

 

 

 

Вижниця

 

 

 

Герца

 

 

 

Заставна

 

 

 

Кіцмань

 

 

 

Новоселиця

 

 

 

Сокиряни

 

 

 

Сторожинець

 

 

 

Хотин

 

 

Чернігівська область

Чернігів

Бобровиця

 

 

Бахмач

Борзна

 

 

Ніжин

Городня

 

 

Новгород-Сіверський

Ічня

 

 

Прилуки

Корюківка

 

 

 

Мена

 

 

 

Носівка

 

 

 

Остер

 

 

 

Семенівка

 

 

 

Щорс

 

 

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

Додаток N 2
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 9 жовтня 1980 р. N 559

ПЕРЕЛІК
міст Ворошиловградської і Донецької областей, де торговельне обслуговування населення здійснюють дві торговельні системи

Міста

Торговельні системи

Ворошиловградська область

Алмазна

Міністерство торгівлі УРСР і управління робітничого постачання Мінвуглепрому УРСР

Красний Луч

- " -

Стаханов

- " -

Теплогірськ

- " -

Донецька область

Донецьк

Міністерство торгівлі УРСР і управління робітничого постачання Мінвуглепрому УРСР

Макіївка

- " -

Жданов

Міністерство торгівлі УРСР і управління робітничого постачання Мінчормету УРСР

Єнакієве

Управління робітничого постачання Мінвуглепрому УРСР і управління робітничого постачання Мінчормету УРСР

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 

Додаток N 3
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 9 жовтня 1980 р. N 559

СТРУКТУРА
центрального апарату Міністерства торгівлі УРСР

Планово-економічне управління

Управління організації торгівлі

Фінансове управління

Управління праці і заробітної плати

Управління торгівлі продуктами тваринництва

Управління торгівлі бакалійними товарами

Управління торгівлі тканинами, одягом і взуттям

Управління торгівлі товарами культурно-побутового і господарського призначення

Управління капітального будівництва

Технічне управління

Контрольно-ревізійне управління

Управління бухгалтерського обліку і звітності

Управління кадрів

Управління учбових закладів

Відділ торгівлі хлібом і хлібопродуктами

Відділ охорони праці і техніки безпеки

Відділ вивчення попиту і кон'юнктури торгівлі

Відділ цін

Перший відділ

Другий відділ

Канцелярія

Адміністративно-господарський відділ

Підрозділи на госпрозрахунку

Юридичний відділ з арбітражем

Управління колгоспних ринків

Головне управління державної інспекції по якості товарів і торгівлі "Головдержторгінспекція"

Головне управління по заготівлі, оптовій і роздрібній торгівлі овочами, картоплею, фруктами "Головплодоовочторг"

Головне управління громадського харчування "Головгромхарч" Управління по матеріально-технічному постачанню "Постачторг"х/


х/ З збереженням за начальником і заступниками начальника управління заробітної плати, яку вони одержували раніше, на час їх роботи на цих посадах, а також збереженням в управлінні матеріально-побутового забезпечення та медичного обслуговування, встановлених для працівників колишнього Головного управління по матеріально-технічному постачанню.

 

Керуючий Справами
Ради Міністрів УРСР

К. БОЙКО

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали