ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 6 липня 2017 року N 99

Про колегію Державної служби фінансового моніторингу України

Відповідно до статті 22 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 N 537 "Про затвердження Положення про Державну службу фінансового моніторингу України" (Постанова N 537) та у зв'язку з кадровими змінами в Державній службі фінансового моніторингу України наказую:

1. Затвердити Склад колегії Державної служби фінансового моніторингу України, що додається.

2. Затвердити Положення про колегію Державної служби фінансового моніторингу України, що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної служби фінансового моніторингу від 19 травня 2011 N 85 (Положення N 85), від 24 жовтня 2011 N 212 (Наказ N 212), від 14 лютого 2012 N 29 (Наказ N 29), від 23 липня 2012 N 106 (Наказ N 106), від 30 жовтня 2012 N 159 (Наказ N 159), від 24 жовтня 2013 N 122 (Наказ N 122), від 11 лютого 2014 N 15 (Наказ N 15), від 13 березня 2014 N 31 (Наказ N 31), від 09 квітня 2014 N 46 (Наказ N 46).

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

І. Б. Черкаський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби фінансового моніторингу України
06 липня 2017 року N 99

СКЛАД
колегії Державної служби фінансового моніторингу України

Черкаський Ігор Борисович

Голова Держфінмоніторингу, голова колегії

Члени колегії:

 

Гаєвський Ігор Миколайович

перший заступник Голови Держфінмоніторингу

Зубрій Віталій Петрович

заступник Голови Держфінмоніторингу

Хилюк Віталій Павлович

директор Департаменту фінансових розслідувань

Давидюк Володимир Сергійович

директор Департаменту інформаційних технологій

Максименко Лариса Петрівна

начальник відділу з питань державного фінансового моніторингу Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України (за згодою)

Калустова Катерина Віталіївна

голова Громадської ради при Держфінмоніторингу

Миронець Альона Василівна

головний спеціаліст з питань проведення внутрішнього аудиту, секретар колегії

 

Начальник Юридичного управління

В. М. Складанний

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби фінансового моніторингу України
06 липня 2017 року N 99

Положення
про колегію Державної служби фінансового моніторингу України

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Загального положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1569, та визначає загальні засади утворення і діяльності колегії Держфінмоніторингу.

2. Колегія Держфінмоніторингу є постійним консультативно-дорадчим органом, яка утворена для погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції та для колективного та вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності Держфінмоніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

3. У своїй роботі колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими актами Держфінмоніторингу та цим Положенням.

II. Функції колегії Держфінмоніторингу

До основних функцій колегії Держфінмоніторингу відносяться:

1. Обговорення та прийняття рішення щодо перспектив і найважливіших напрямків діяльності Держфінмоніторингу.

2. Розгляд питань щодо:

1) реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також внесення пропозицій щодо її формування;

2) забезпечення співпраці з центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування у процесі покладених на них завдань;

3) розширення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

4) перспектив і найважливіших напрямів діяльності державних органів, задіяних у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

5) методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

6) координації діяльності державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

3. Обговорення прогнозів і програм соціально-економічного розвитку у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та визначення шляхів їх реалізації.

4. Розгляд питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків.

5. Розробка пропозицій щодо вдосконалення діяльності самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу.

6. Аналіз стану роботи Держфінмоніторингу з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

7. Розгляд результатів роботи самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держфінмоніторингу.

8. Аналіз стану дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни.

9. Ініціювання питання щодо заохочення працівників Держфінмоніторингу, а також притягнення їх в установленому порядку до дисциплінарної відповідальності.

10. Схвалення річного плану роботи Держфінмоніторингу, заходів щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей її діяльності відповідно до визначених завдань.

11. Розгляд інших питань, пов'язаних з реалізацією завдань, покладених на Держфінмоніторинг.

III. Склад колегії

1. До складу колегії входять Голова Держфінмоніторингу (голова колегії), перший заступник та заступник Голови Держфінмоніторингу за посадою, керівники самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу, визначені посадові особи Міністерства фінансів України (за згодою), а також за згодою - представники інших державних органів, Адміністрації Президента України, наукових і навчальних закладів, громадських організацій, всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, інші особи.

IV. Організація роботи колегії

1. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається її головою.

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади та відповідними комітетами Верховної Ради України.

2. Організаційно-технічне забезпечення діяльності колегії здійснюється секретарем колегії та Управлінням контролю та адміністративно-господарської роботи Держфінмоніторингу.

3. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану засідань на рік, в якому зазначаються: питання, що необхідно розглянути, самостійні структурні підрозділи Держфінмоніторингу, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.

4. Процес складання проекту плану засідань колегії організовує та забезпечує секретар колегії з урахуванням пропозицій членів колегії, плану роботи Держфінмоніторингу, рішень колегії тощо.

5. Проект плану засідань колегії після візування членами колегії затверджується головою колегії.

Затверджений план засідань колегії розсилається членам колегії, керівникам самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу, не пізніше ніж за два тижні до початку року.

Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.

Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови.

6. Керівники самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій, подають в електронному та паперовому вигляді матеріали секретарю колегії не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.

Матеріали подаються за підписом керівника самостійного структурного підрозділу Держфінмоніторингу, відповідального за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, завізованими заступником Голови (членом колегії) відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Матеріали повинні містити наступні документи:

доповідну записку (довідка) по суті питання, що розглядається, з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

у разі необхідності подаються інші довідкові матеріали (розрахунки, звіти, форми тощо);

проект рішення колегії.

Керівники самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу, відповідальні за підготовку питання на засідання колегії, узгоджують та координують роботу інших самостійних структурних підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до розроблення необхідних матеріалів.

Керівники самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу, яким доручено підготовку матеріалів до засідання колегії, та секретар колегії несуть персональну відповідальність за якість їх підготовки.

Секретар колегії контролює своєчасність подання документів на розгляд та перевіряє правильність їх оформлення.

7. У разі виникнення обставин, що унеможливлюють вчасну підготовку питання до чергового засідання колегії, керівник відповідного самостійного структурного підрозділу Держфінмоніторингу, не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання, повинен поінформувати про це доповідною запискою заступника Голови (члена колегії) відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Заступник Голови (член колегії) доповідає голові колегії про необхідність зняття з порядку денного відповідного питання.

Рішення про зняття з розгляду питань приймається головою колегії.

8. Підготовка матеріалів колегії здійснюється секретарем колегії, який не пізніше ніж за сім днів до засідання подає їх голові колегії для погодження. У разі відсутності голови матеріали колегії погоджує визначений ним заступник Голови Держфінмоніторингу (член колегії).

9. Членам колегії матеріали надаються секретарем колегії не пізніше ніж за три дні до засідання.

10. Матеріали колегії повинні містити наступні документи:

1) проект порядку денного засідання колегії із зазначенням доповідача з кожного питання;

2) довідку з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

3) проект рішення колегії;

4) список членів колегії;

5) список запрошених осіб, які приймають участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по-батькові, місця роботи та займаних посад;

6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

V. Порядок проведення засідання колегії

1. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності визначений заступник Голови Держфінмоніторингу (член колегії).

2. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь більше половини загальної кількості членів колегії.

3. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

4. Засідання колегії можуть бути відкритими і закритими.

При проведенні закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється з дотриманням правил роботи, встановлених для документів з обмеженим доступом.

5. У разі необхідності, за погодженням голови колегії, на засідання колегії при розгляді окремих питань, можуть запрошуватися керівники та спеціалісти органів державної влади, вчені, представники засобів масової інформації та громадських об'єднань (організацій).

За дорученням Голови секретар колегії Держфінмоніторингу готує у встановленому порядку листи-запрошення для членів колегії або інших осіб, участь яких необхідна для розгляду окремих питань.

6. Особи, запрошені на засідання колегії з окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення, але не беруть участі у голосуванні при прийнятті рішень колегії.

Після розгляду і прийняття рішення щодо відповідних питань вказані особи у подальшій роботі засідання участі не беруть.

7. Члени колегії та запрошені особи, які беруть участь у засіданні, реєструються у секретаря колегії.

8. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватись процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

У разі проведення спільних засідань колегій приймається спільне рішення, яке оформляється протоколом та підписується головами відповідних колегій та секретарем колегії Держфінмоніторингу.

9. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

10. Стенографування (технічний запис) засідань колегії забезпечує секретар колегії.

11. Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем колегії.

12. Рішення колегії вводяться в дію наказами Держфінмоніторингу.

Рішення колегії про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Держфінмоніторингу оформляються протоколом та вводяться в дію окремими наказами Держфінмоніторингу.

13. Після засідання колегії секретар колегії протягом п'яти робочих днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) доопрацьовує проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час засідання колегії. Готує проект наказу про введення в дію рішення колегії, погоджує його із Юридичним управлінням, членами колегії і подає Голові Держфінмоніторингу (голові колегії) для затвердження.

14. Наказ про введення в дію рішення колегії доводиться до членів колегії, керівників самостійних структурних підрозділів Держфінмоніторингу, а також керівників інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, відповідних комітетів Верховної Ради України, в частині, що їх стосується.

15. Матеріали засідань колегії зберігаються у встановленому порядку у секретаря колегії.

VI. Контроль за виконанням рішень колегії

1. Оперативний контроль за виконанням рішень колегії здійснює секретар колегії. Безпосередній контроль забезпечується відповідальними особами, визначеними у відповідних рішеннях та Управлінням контролю та адміністративно-господарської роботи.

Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

2. Голова колегії визначає ступінь відповідальності осіб, винних у невиконанні чи несвоєчасному виконанні рішень колегії.

3. Зняття з контролю або перенесення термінів виконання рішень колегії із питань, що передбачають постійне виконання або виконання протягом тривалого часу, здійснюється колегією, головою Держфінмоніторингу або особою, яка виконує його обов'язки.

 

Начальник Юридичного управління

В. М. Складанний
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали