Додаткова копія: Про колегію Дніпропетровської обласної державної адміністрації

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 03.09.2010 р. N Р-485/0/3-10

Про колегію Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 28 листопада 2014 року N Р-676/0/3-14 (Розпорядження N Р-676/0/3-14)

Керуючись Законом України "Про місцеві державні адміністрації", відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року N 1569 "Про затвердження Загального положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації" (із змінами та доповненнями), для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції Дніпропетровської облдержадміністрації, та обговорення найважливіших напрямів її діяльності:

1. Затвердити Положення про колегію Дніпропетровської обласної державної адміністрації (додається).

2. Затвердити склад колегії Дніпропетровської обласної державної адміністрації (додається).

3. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 29 грудня 2008 року N Р-777/0/3-08 "Про колегію Дніпропетровської обласної державної адміністрації" (із внесеними змінами).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Подоплєлову Н. Л.

 

Голова облдержадміністрації

О. Ю. Вілкул

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
03 вересня 2010 року N Р-485/0/3-10

ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Дніпропетровської обласної державної адміністрації

I. Загальні положення

1. Це положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі - колегія).

2. Колегія є консультативно-дорадчим органом і утворюється для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції облдержадміністрації, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності. (Розпорядження N Р-676/0/3-14)

(пункт 2 розділу I у редакції розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 28.11.2014 р. N Р-676/0/3-14) (Розпорядження N Р-676/0/3-14)

3. У своїй роботі колегія керується (Розпорядження N Р-676/0/3-14) Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами міністерства, інших центральних органів виконавчої влади, дорученнями Прем'єр-міністра України, а також розпорядженнями та дорученнями голови облдержадміністрації або посадової особи, на яку покладено виконання обов'язків голови облдержадміністрації. (Розпорядження N Р-676/0/3-14)

(пункт 3 розділу I у редакції розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 28.11.2014 р. N Р-676/0/3-14) (Розпорядження N Р-676/0/3-14)

4. Рішення про утворення колегії та її персональний склад приймається головою облдержадміністрації.

II. Функції колегії

1. Колегія:

1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності облдержадміністрації;

2) розглядає пропозиції щодо:

удосконалення законодавства;

забезпечення співпраці з центральними органами виконавчої влади, райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань;

розширення міжнародного співробітництва у відповідній галузі (сфері діяльності), регіоні, на території області;

формування та реалізації державної політики у відповідній галузі (сфері діяльності), регіоні, на території області;

3) обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку відповідної галузі (сфери діяльності), регіону, території, інші державні, галузеві та регіональні програми, визначає шляхи їх реалізації;

4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності облдержадміністрації й райдержадміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, розглядає результати роботи цих та інших підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності й підпорядкування (у межах компетенції);

6) аналізує стан роботи структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій з питань забезпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина;

7) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

8) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на обласну державну адміністрацію.

III. Склад колегії

1. До складу колегії входять:

голова облдержадміністрації (голова колегії), перший заступник та заступники голови облдержадміністрації, заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації;

у разі потреби - керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади, голови райдержадміністрацій, посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою).

До складу колегії за пропозицією громадських об'єднань (Розпорядження N Р-676/0/3-14), творчих спілок, підприємств, наукових установ та інших організацій можуть бути включені їхні представники.

(абзац розділу III із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 28.11.2014 р. N Р-676/0/3-14) (Розпорядження N Р-676/0/3-14)

2. Кількісний та персональний склад колегії визначається головою облдержадміністрації.

Члени колегії затверджуються та звільняються від обов'язків розпорядженням голови облдержадміністрації.

IV. Організація роботи колегії

1. Організаційною формою роботи колегії є засідання, які, як правило, проводяться щомісяця в четвертий четвер.

У разі потреби можуть проводитися:

спільні засідання колегії - з колегіями центральних, місцевих органів виконавчої влади для вирішення сумісних питань;

розширені засідання колегії - засідання, на які для розгляду окремих питань порядку денного запрошуються представники центральних, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інші відповідальні особи;

закриті засідання колегії - закрите обговорення окремих питань порядку денного тільки членами колегії. При проведенні закритих засідань колегії підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються на колегії, здійснюється з дотриманням встановлених правил роботи з документами обмеженого доступу або для службового користування.

2. Засідання колегії проводиться відповідно до планів роботи обласної державної адміністрації. (Розпорядження N Р-676/0/3-14)

(пункт 2 розділу IV у редакції розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 28.11.2014 р. N Р-676/0/3-14) (Розпорядження N Р-676/0/3-14)

3. Додаткові питання до затвердженого плану можуть бути включені до порядку денного засідання колегії, як правило, не пізніше, ніж за 10 днів до чергового засідання колегії, за рішенням голови облдержадміністрації або на підставі доповідної записки заступника голови облдержадміністрації (за розподілом функціональних повноважень).

4. Зняття з розгляду (перенесення термінів розгляду) питань на засіданні колегії здійснюється за рішенням голови облдержадміністрації або на підставі доповідної записки заступника голови облдержадміністрації (за розподілом функціональних повноважень).

5. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою облдержадміністрації.

6. Терміни підготовки і надання матеріалів на засідання колегії визначаються головою облдержадміністрації, першим заступником голови облдержадміністрації (особою, на яку покладено виконання обов'язків першого заступника голови облдержадміністрації) шляхом видання відповідного доручення, яке готується організаційним відділом облдержадміністрації.

7. Координацію роботи щодо підготовки засідання колегії здійснює заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації.

8. Порядок денний засідання колегії облдержадміністрації формується організаційним відділом облдержадміністрації, як правило, за 7 днів до засідання (Розпорядження N Р-676/0/3-14).

(пункт 8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 28.11.2014 р. N Р-676/0/3-14) (Розпорядження N Р-676/0/3-14)

9. Керівники підрозділів, відповідальні за підготовку питання на засідання колегії (далі - керівники підрозділів-виконавців), узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, залучених до розроблення необхідних матеріалів.

Внесенню пропозицій щодо розгляду питання на засіданні колегії, як правило, повинно передувати завчасне ретельне вивчення стану справ на місцях (об'їзди та обстеження об'єктів), проведення тематичного анкетування серед фахівців (за галузевим напрямом), підготовка фото- та відеоматеріалів, визначення проблемних питань та підготовка пропозицій до розпорядчого документа, а також до проектів листів щодо вирішення проблем на рівні центральних органів виконавчої влади.

Підготовка до розгляду на засіданні колегії облдержадміністрації діяльності структурних підрозділів облдержадміністрації або райдержадміністрацій, як правило, теж передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на місцях. (Розпорядження N Р-676/0/3-14)

(пункт 9 розділу IV доповнено новим абзацом третім згідно з розпорядженням Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 28.11.2014 р. N Р-676/0/3-14,у зв'язку з цим абзаци третій, четвертий вважати абзацами четвертим, п'ятим) (Розпорядження N Р-676/0/3-14)

За підсумками цієї роботи готуються відповідні аналітичні та роздаткові матеріали з використанням показників органів статистики, визначаються тематика виступів та конкретні особи, що візьмуть участь в обговоренні питання.

При проведенні виїзних засідань колегії керівники підрозділів-виконавців завчасно узгоджують з керівництвом міст, районів, підприємств, організацій програму ознайомлення членів колегії зі станом справ на місцях у день проведення засідання.

10. Підрозділами, що готують питання на розгляд колегії, подаються до організаційного відділу облдержадміністрації, як правило, за 10 днів до чергового засідання такі матеріали (у друкованому та електронному вигляді):

1) аналітична доповідна записка по суті питання;

2) проект розпорядження (доручення, витягу з протоколу), оформлений згідно з вимогами та відповідними рекомендаціями щодо підготовки розпорядчих документів;

3) категорії запрошених та їх чисельність;

4) списки (прізвище, ім'я, по батькові і посада) запрошених на засідання колегії з відповідних питань;

5) пропозиції щодо доповідача та список осіб для участі в обговоренні питань на засіданні колегії (прізвище, ім'я, по батькові й посада);

6) довідки-об'єктивки на осіб, що виступатимуть, з постановчими питаннями до них (проблеми, пропозиції щодо їх вирішення і терміни поліпшення стану справ у галузі, на підприємстві тощо);

7) тези вступного і заключного слова для головуючого на засіданні колегії з кожного питання;

8) роздаткові матеріали;

9) програма ознайомлення членів колегії зі станом справ на місці (у разі проведення виїзного засідання колегії).

11. Кожний документ, що надається структурними підрозділами облдержадміністрації на розгляд колегії, в обов'язковому порядку підписується керівником підрозділу, що готує питання на розгляд колегії, та заступником голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.

12. Організаційний відділ облдержадміністрації:

контролює своєчасність надання матеріалів та перевіряє правильність їх оформлення;

готує загальні матеріали засідання та погоджує із заступником голови - керівником апарату облдержадміністрації порядок денний та регламент проведення засідання (дата, час і місце проведення, категорії та списки запрошених, список доповідачів та осіб, що беруть участь в обговоренні питань, тексти телефонограми та листа щодо запрошення керівників тощо);

за 3 дні до дати проведення чергового засідання колегії, як правило, надає матеріали до загального відділу облдержадміністрації для тиражування.

13. Загальний відділ облдержадміністрації тиражує та комплектує матеріали до засідання колегії і надає їх членам колегії, як правило, не пізніше, ніж за 2 дні до засідання, а в разі проведення позачергового засідання - не пізніше, ніж за 1 день до засідання.

14. Запрошення на засідання колегії облдержадміністрації на підставі телефонограми, підписаної головою облдержадміністрації, здійснюють:

членів колегії - загальний відділ облдержадміністрації;

керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, голів райдержадміністрацій, міських голів (міст обласного значення) - організаційний відділ облдержадміністрації;

доповідачів, осіб, що виступатимуть у обговоренні питання, та інших учасників засідання колегії - підрозділи, що готують питання.

15. Підготовку доповідачів та осіб, що беруть участь в обговоренні питань, їх явку забезпечують підрозділи, що готують ці питання.

16. Відділом кадрової роботи облдержадміністрації, як правило, за 4 дні до чергового засідання колегії надається до організаційного відділу облдержадміністрації та управління інформаційно-комп'ютерного забезпечення облдержадміністрації дані про ювілярів, призначення та звільнення керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, голів райдержадміністрацій на день проведення засідання колегії.

V. Порядок проведення засідання колегії

1. Засідання колегії веде її голова, а в разі його відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків голови облдержадміністрації.

2. Засідання колегії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини загального числа її членів.

3. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право з питань, які розглядаються, попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

4. Члени колегії та особи, які беруть участь у засіданні колегії, реєструються загальним відділом облдержадміністрації.

5. Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

Головуючий на засіданні колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

6. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

7. Члени колегії й особи, запрошені для участі в розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

8. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

9. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

10. Після засідання колегії структурні підрозділи, відповідальні за підготовку питань, як правило, протягом 10 днів (якщо головою колегії не встановлено інший термін) доопрацьовують проекти документів з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджують їх з керівниками заінтересованих структурних підрозділів облдержадміністрації, іншими особами і подають через загальний відділ облдержадміністрації на підпис голові облдержадміністрації.

11. Рішення колегії проводяться у життя, як правило, розпорядженням голови облдержадміністрації.

Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання розпорядження).

12. Рішення колегії оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та заступником голови - керівником апарату облдержадміністрації.

Протоколи засідань колегії складаються загальним відділом облдержадміністрації.

13. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення колегії, яке оформлюється протоколом та підписується головуючими на засіданні колегії.

14. Рішення колегії доводяться до членів колегії, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.

15. Матеріально-технічне забезпечення та технічний запис засідань колегії здійснюють управління облдержадміністрації: адміністративне та інформаційно-комп'ютерного забезпечення.

16. Роздрукування стенограми за рішенням керівництва облдержадміністрації здійснюється загальним відділом облдержадміністрації.

17. Матеріали засідань колегії (стенограма, протокол, копії розпорядчих документів, списки присутніх та аналітичні довідки з кожного питання) зберігаються в установленому порядку в загальному відділі облдержадміністрації.

18. Організація перепускного режиму при проведенні засідань колегії покладається на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації.

VI. Контроль за виконанням рішень колегії

1. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює структурний підрозділ (окремий працівник), визначений головою облдержадміністрації, та відділ контролю облдержадміністрації.

2. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Начальник організаційного
відділу облдержадміністрації

М. П. Руденко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
03 вересня 2010 року N Р-485/0/3-10

СКЛАД
колегії Дніпропетровської обласної державної адміністрації

ВІЛКУЛ
Олександр Юрійович

голова обласної державної адміністрації - голова колегії

УДОД
Євген Григорович

голова обласної ради (за згодою)

ЗАДОРОЖНИЙ
Вячеслав Казимирович

перший заступник голови облдержадміністрації

АНТОНОВ
Вячеслав Васильович

заступник голови облдержадміністрації

ЛЮБОВИЧ
Олександр Андронович

заступник голови облдержадміністрації

ПУСТОВА
Марія Іванівна

заступник голови облдержадміністрації

СТУПАК
Іван Іванович

заступник голови облдержадміністрації

ТЕМНИК
Геннадій Павлович

заступник голови облдержадміністрації

ПОДОПЛЄЛОВА
Надія Леонідівна

заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації

БАБЕНКО
Віктор Миколайович

начальник Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області (за згодою)

БУТКІВСЬКИЙ
Віктор Володимирович

начальник Головного управління МНС України у Дніпропетровській області (за згодою)

ВЕРХОГЛЯД
Володимир Олексійович

начальник управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області (за згодою)

ВІЛКУЛ
Юрій Григорович

голова Дніпропетровської обласної асоціації органів місцевого самоврядування, голова постійної комісії обласної ради з питань будівництва, транспорту, зв'язку та благоустрою (за згодою)

ДУБІЛЬ
Віталій Петрович

голова Дніпропетровського обласного об'єднання профспілок (за згодою)

КОСЮТА
Михайло Васильович

прокурор Дніпропетровської області (за згодою)

КУЛІЧЕНКО
Іван Іванович

Дніпропетровський міський голова (за згодою)

ЛЮБОНЕНКО
Юрій Вікторович

Криворізький міський голова (за згодою)

ЦЕБЕНКО
Микола Миколайович

голова Верхньодніпровської районної державної адміністрації

КАЧАН
Руслан Васильович

начальник контрольно-ревізійного управління в Дніпропетровській області (за згодою)

ШИНКАРЕНКО
Сергій Вікторович

голова Державної податкової адміністрації в Дніпропетровській області (за згодою).

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

Н. Л. Подоплєлова

Начальник організаційного
відділу облдержадміністрації

М. П. Руденко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали