ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25.11.2011 р. N 2182

Київ

Про Колегію Головного управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Відповідно до пункту 9 Типового положення про Головне управління праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської державної адміністрації, управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2007 N 790 "Про затвердження типових положень про Головне управління праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської, управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської і про управління праці та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації", пункту 10 Положення про Головне управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.08.2010 N 603 "Про затвердження Положення та структури Головного управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)":

1. Утворити Колегію Головного управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Затвердити Положення про Колегію Головного управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що додається.

3. Затвердити склад Колегії Головного управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що додається.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

розпорядження Київської міської державної адміністрації від 10.03.2004 N 360 "Про затвердження Положення про Колегію Головного управління соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)";

розпорядження Київської міської державної адміністрації від 02.02.2005 N 99 "Про внесення змін до складу Колегії Головного управління соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)";

розпорядження Київської міської державної адміністрації від 07.06.2006 N 938 "Про внесення змін до складу Колегії Головного управління соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Новохатька Л. М.

 

Голова

О. Попов

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
25.11.2011 N 2182

ПОЛОЖЕННЯ
про Колегію Головного управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Колегія Головного управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Колегія) є дорадчим органом і створюється для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Головного управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Головне управління), обговорення найважливіших напрямків його діяльності.

1.2. У своїй роботі Колегія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правовими документами Міністерства соціальної політики України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та цим Положенням.

II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ

2.1. Основними завданнями Колегії є:

- участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері праці та соціального захисту населення;

- забезпечення виконання актів законодавчої та виконавчої влади та інших питань, що віднесені до компетенції Головного управління.

2.2. Відповідно до покладених на Головне управління завдань Колегія розглядає:

- плани та основні організаційні заходи роботи Головного управління, перспективні програми його діяльності;

- стан виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства соціальної політики України та рішень Київської міської ради і розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

- використання матеріальних і фінансових ресурсів, передбачених державним та міським бюджетом на реалізацію прийнятих програм і заходів;

- питання діяльності підвідомчих Головному управлінню установ та організацій, стану виконавської дисципліни, кадрового забезпечення;

- підсумки діяльності у сфері праці та соціального захисту населення міста Києва.

2.3. Колегія має право:

- залучати провідних фахівців сфери діяльності до підготовки та розгляду питань, що належать до її компетенції;

- одержувати в установленому порядку необхідну для її діяльності інформацію і матеріали;

- заслуховувати звіти керівників структурних підрозділів Головного управління та підпорядкованих установ і організацій;

- запрошувати для участі в засіданні Колегії представників органів виконавчої влади;

- проводити спільні засідання з колегіями інших управлінь, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та приймати спільні рішення.

III. СКЛАД КОЛЕГІЇ

3.1. Очолює Колегію начальник Головного управління. В разі його відсутності засідання Колегії проводить заступник голови Колегії. До складу Колегії входять: перший заступник та заступники начальника Головного управління за посадою, а також інші відповідальні працівники Головного управління та підвідомчих Головному управлінню установ і організацій.

До складу Колегії можуть входити представники органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства соціальної політики України, а також представники відповідних громадських організацій.

Персональний склад Колегії, зміни в її складі, затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за поданням начальника Головного управління.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОЛЕГІЇ

4.1. Організаційною формою роботи Колегії є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць (останній тиждень місяця).

4.2. У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання Колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади.

4.3. Організаційне забезпечення діяльності Колегії забезпечує секретар Колегії. Засідання Колегії може проходити в повному або частковому окладі за умови, що кількість присутніх складає більш 2/3 загальної кількості членів Колегії.

4.4. Робота Колегії проводиться відповідно до затвердженого головою Колегії плану, в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, особи, відповідальні за підготовку матеріалів, строк їх подання, дата розгляду та доповідач. План роботи Колегії складається, як правило, на півріччя.

4.5. Плани проведення засідань Колегії розробляються на основі внесення пропозицій голови Колегії, членів Колегії, керівників структурних підрозділів Головного управління (попередньо погоджених з першим заступником або відповідальними заступниками начальника Головного управління) та затверджуються наказом начальника Головного управління до початку півріччя, після чого надсилаються секретарем Колегії членам Колегії та керівникам структурних підрозділів Головного управління.

4.6. Додаткові питання до затверджених планів вносяться до порядку денного засідання Колегії за рішенням голови Колегії. Члени Колегії у разі потреби можуть надавати пропозиції щодо питань порядку денного засідання тільки за погодженням з головою Колегії.

4.7. Матеріали для розгляду на засіданнях Колегії подають керівники структурних підрозділів Головного управління секретарю Колегії згідно з планом проведення засідань Колегії не пізніше ніж за 5 днів до дня засідання. Проект порядку денного Колегії надсилається учасникам засідання не пізніше ніж за 3 дні до засідання. Члени Колегії можуть не пізніше як за 2 дні до засідання Колегії подавати голові Колегії свої зауваження і пропозиції щодо запропонованих питань.

4.8. Заступник начальника Головного управління, відповідальний за підготовку матеріалів, візує довідково-аналітичні матеріали та список осіб, яких пропонується запросити на засідання Колегії.

4.9. Заступники начальника Головного управління, начальники структурних підрозділів, яким доручено підготовку матеріалів на засідання Колегії, та секретар Колегії несуть персональну відповідальність за своєчасність і якість їх підготовки.

4.10. На розгляд Колегії подаються:

- проект порядку денного засідання Колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

- інформаційна довідка з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій до кожного питання порядку денного засідання Колегії;

- проект рішення Колегії (до кожного питання порядку денного), у якому визначаються конкретні завдання (доручення), терміни їх виконання та особи, відповідальні за виконання;

- списки бажаючих виступати з питань порядку денного;

- списки учасників, що додатково запрошуються на засідання Колегії для більш обґрунтованого обговорення питань порядку денного із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад:

- додаткові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного засідання Колегії.

4.11. На підставі поданих матеріалів секретар Колегії формує проект порядку денного засідання колегії, готує загальний список осіб, які запрошуються на засідання, та погоджує з начальником Головного управління, чи у разі його відсутності, з першим заступником начальника Головного управління.

4.12. Повідомлення членів Колегії та запрошених про час і місце засідання здійснюється не пізніше як за один день до засідання Колегії.

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ КОЛЕГІЇ

5.1. Засідання Колегії веде голова Колегії, а у разі його відсутності - заступник голови Колегії. За ініціативою голови Колегії або третини членів Колегії можуть проводитися позапланові (позачергові) засідання Колегії. Члени Колегії беруть участь у засіданні особисто без права заміни.

5.2. Члени Колегії та особи, що додатково запрошуються на її засідання для більш ґрунтовного обговорення питань порядку денного, реєструються.

5.3. Головуючий на засіданні Колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

5.4. Під час закритих засідань Колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

5.5. На засідання Колегії можуть запрошуватися керівні працівники, спеціалісти виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), інші фахівці, представники засобів масової інформації. Запрошені особи з окремих питань після їх розгляду в подальшій роботі засідання участь не беруть. Вони також не беруть участь у голосуванні при прийнятті рішень Колегії.

5.6. Перерва у засіданні Колегії передбачається порядком денним та оголошується головою Колегії.

5.7. Рішення Колегії приймаються відкритим голосуванням членів Колегії, оформляються протоколом, який підписується головою та секретарем Колегії та впроваджуються в життя наказами начальника Головного управління.

5.8. Рішення Колегії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх.

5.9. У протоколі засідання Колегії зазначаються: порядковий номер протоколу і дата засідання; прізвище, ім'я, по батькові та посади присутніх на засіданні та запрошених; порядок денний засідання; прізвище, ім'я, по батькові виступаючих на засіданні, виклад ухвалених рекомендацій та пропозицій начальнику Головного управління.

5.10. Проекти наказів з питань, розглянутих на засіданнях Колегії, доопрацьовуються керівниками відповідних структурних підрозділів Головного управління протягом 3-х днів, якщо інший термін не визначено головуючим.

5.11. Пропозиції та зауваження, висловлені членами Колегії та запрошеними особами, подаються секретарю Колегії у письмовій формі для розгляду при доопрацьовуванні проекту наказу.

5.12. При розгляді питань, що становлять взаємний інтерес і входять до компетенції інших управлінь (установ, організацій), можуть проводитись спільні засідання Колегії та прийматись спільні рішення.

VI. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ КОЛЕГІЇ

6.1. Контроль за виконанням рішень Колегії здійснюється особами, визначеними у цих рішеннях, та відділом документального забезпечення та звернень громадян Головного управління, який виконує контрольні функції і регулярно готує інформацію начальнику Головного управління про стан виконання згаданих доручень.

6.2. Рішення Колегії знімаються з контролю у встановленому порядку.

6.3. Голова Колегії визначає ступінь відповідальності осіб, винних у невиконанні чи несвоєчасному виконанні рішень Колегії.

6.4. Головне управління створює умови для нормальної роботи Колегії (матеріально-технічне, фінансове забезпечення).

 

Заступник голови -
керівник апарату

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
25.11.2011 N 2182

СКЛАД
Колегії Головного управління праці та соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(далі - Колегія)

Костюренко
Тетяна Миколаївна

начальник Головного управління праці та соціального захисту населення, голова Колегії

Хоменко
Наталя Олексіївна

перший заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення, заступник голови Колегії

Моторна
Світлана Петрівна

завідувач сектора кадрової роботи Головного управління праці та соціального захисту населення, секретар Колегії

Борисюк
Людмила Миколаївна

голова об'єднання первинних комітетів профспілки Головного управління праці та соціального захисту населення

Жидченко
Ірина Михайлівна

начальник управління праці та соціального захисту населення Святошинської районної у місті Києві державної адміністрації

Іллюша
Любов Володимирівна

начальник відділу правового забезпечення Головного управління праці та соціального захисту населення

Назаренко
Світлана Петрівна

начальник управління у справах інвалідів та людей похилого віку Головного управління праці та соціального захисту населення

Ободнікова
Тетяна Олександрівна

завідувач сектора контрольно-ревізійної роботи Головного управління праці та соціального захисту населення

Прокопенко
Лариса Семенівна

заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення

Соя
Віталій Васильович

заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення

Старук
Ірина Андріївна

заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення

Супрун
Любов Михайлівна

начальник Київського міського центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат

Тинок
Євген Олександрович

директор Святошинського психоневрологічного інтернату.

 

Заступник голови -
керівник апарату

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали