ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29.12.2011 р. N 2525

Київ

Про комісію по перегляду нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

На виконання абзацу 3 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.92 N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", для належної організації роботи по забезпеченню постійного перегляду виданих нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з метою приведення їх у відповідність з Конституцією та законами України, іншими актами законодавства, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколами до неї, міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, а також враховуючи зміни, що відбулися у кадровому складі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1. Затвердити склад комісії по перегляду нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), утвореної розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.09.2008 N 1337 "Про утворення комісії по перегляду нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", що додається.

2. Затвердити Положення про комісію по перегляду нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що додається.

3. Встановити, що підготовка нормативно-правових актів до перегляду та їх перегляд здійснюються головними управліннями, управліннями, іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), за поданням яких видано розпорядження.

4. Головним управлінням, управлінням, іншим структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

4.1. Постійно переглядати нормативно-правові акти виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), суб'єктами подання яких вони виступали.

4.2. За результатами роботи готувати:

4.2.1 переліки нормативно-правових актів, які слід визнати такими, що втратили чинність, або скасувати;

4.2.2 переліки нормативно-правових актів, до яких необхідно внести зміни, доповнення;

4.2.3 переліки нормативно-правових актів, які доцільно викласти в новій редакції.

4.3. До 1 червня та до 1 грудня подавати переліки нормативно-правових актів, зазначені у підпункті 4.2 цього пункту, з відповідними обґрунтуваннями підстав щодо прийняття того чи іншого рішення на розгляд комісії по перегляду нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

5. Керівникам головних управлінь, управлінь та інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) визначити осіб, відповідальних за перегляд на відповідність законодавству України нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), про що інформувати заступника голови Київської міської державної адміністрації - керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

6. Встановити, що надання необхідної методичної допомоги структурним підрозділам щодо перегляду нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснює юридичне управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

7. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.09.2008 N 1337 "Про утворення комісії по перегляду нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)":

7.1. У пункті 1 слова "(далі - Комісія) та затвердити її склад, що додається" виключити.

7.2. Пункти 2 - 4 виключити.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Пузанова О. Г.

 

Голова

О. Попов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
29.12.2011 N 2525

Склад
комісії по перегляду нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Пузанов Олександр Геннадійович

заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова комісії

Почтарьов Андрій Олександрович

перший заступник керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), заступник голови комісії

Гонда Любов Петрівна

перший заступник начальника Головного управління житлового забезпечення

Іллюша Любов Володимирівна

начальник юридичного відділу Головного управління праці та соціального захисту населення

Павлик Віталій Андрійович

депутат Київської міської ради (за згодою)

Путій Володимир Миколайович

заступник начальника Головного управління з питань регуляторної політики та підприємництва - начальник управління правових питань та регуляторної політики

Стрижиус Олена Володимирівна

заступник начальника управління цінової політики

Тарасюк Юлія Олександрівна

головний спеціаліст Головного управління юстиції у м. Києві (за згодою)

Шпильовий Іван Федорович

перший заступник начальника Головного управління транспорту та зв'язку

Яковлєва Ольга Володимирівна

заступник начальника управління - начальник відділу юридичного управління апарату, секретар комісії.

 

Заступник голови -
керівник апарату

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
29.12.2011 N 2525

Положення
про комісію по перегляду нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1. Комісія по перегляду нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є колегіальним органом, утвореним для координації роботи структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по перегляду нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з метою приведення їх у відповідність з Конституцією та законами України, іншими актами законодавства, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколами до неї, міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire (далі - законодавство України).

2. Комісія по перегляду нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - комісія) у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, рекомендаціями Міністерства юстиції України, а також цим Положенням.

3. Основними принципами діяльності комісії є:

3.1 дотримання вимог законодавства України;

3.2 обґрунтованість прийнятих рішень;

3.3 гласність і колегіальність розгляду питань, що відносяться до її компетенції.

4. Основними завданнями комісії є:

4.1 організація роботи та узгодження дій структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - структурні підрозділи) з перегляду та приведення у відповідність до законодавства України нормативно-правових актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - нормативно-правові акти);

4.2 розгляд питань, пов'язаних з приведенням нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України;

4.3 розгляд наданих структурними підрозділами переліків та пропозицій щодо переглянутих ними нормативно-правових актів, визначення доцільності внесення змін чи доповнень до нормативно-правових актів, скасування чи визнання їх такими, що втратили чинність, викладення у новій редакції тощо;

4.4 участь у підготовці проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо приведення у відповідність до законодавства України виданих нормативно-правових актів.

5. Відповідно до завдань комісія:

5.1 надає необхідну допомогу та координує роботу структурних підрозділів щодо перегляду та приведення у відповідність до законодавства України нормативно-правових актів;

5.2 розглядає питання, пов'язані з приведенням нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України;

5.3 затверджує графіки та терміни перегляду нормативно-правових актів структурними підрозділами, які виступали суб'єктами подання відповідних проектів нормативно-правових актів;

5.4 розглядає подані структурними підрозділами переліки та пропозиції щодо переглянутих нормативно-правових актів, визначає доцільність внесення змін чи доповнень до нормативно-правових актів, скасування чи визнання їх такими, що втратили чинність, викладення у новій редакції тощо та затверджує вказані переліки нормативно-правових актів;

5.5 взаємодіє з Головним управлінням юстиції у місті Києві з питань державної реєстрації нормативно-правових актів, які підлягають перегляду;

5.6 готує Головному управлінню юстиції у місті Києві інформацію відносно проведеної роботи щодо перегляду нормативно-правових актів, які зареєстровані Головним управлінням юстиції у місті Києві, та приведення їх у відповідність до законодавства України;

5.7 готує та вносить пропозиції голові Київської міської державної адміністрації за результатами проведеної роботи.

6. Комісія має право:

6.1 утворювати, у разі потреби, тимчасові робочі групи, залучати в установленому порядку до участі в їх роботі представників інших місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, спеціалістів наукових установ і організацій;

6.2 одержувати в установленому порядку інформаційні матеріали для реалізації покладених на неї завдань;

6.3 заслуховувати на своїх засіданнях керівників структурних підрозділів щодо перегляду нормативно-правових актів, суб'єктами подання яких вони виступали.

7. Положення про комісію та склад комісії затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

8. Голова комісії організує її роботу та забезпечує виконання покладених на комісію завдань.

9. Секретар комісії здійснює організаційне забезпечення діяльності комісії і ведення діловодства: готує матеріали на засідання комісії, в тому числі проекти рішень комісії, запрошує відповідальних осіб структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на засідання, веде протокол засідання комісії та здійснює оформлення підсумків діяльності комісії.

10. Члени комісії зобов'язані брати участь у діяльності комісії, виконувати розпорядження й доручення голови комісії.

11. Матеріально-технічне забезпечення комісії здійснюється апаратом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

12. Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться за рішенням її голови в міру потреби, але не менше двох разів на рік.

Веде засідання комісії голова комісії, а за його відсутності або за його дорученням - заступник голови комісії.

13. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більшість її членів.

14. Рішення комісії приймається більшістю присутніх відкритим голосуванням. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

15. Рішення комісії оформляються протоколом, який підписується головуючим на засіданні.

16. Рішення комісії, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання всіма структурними підрозділами.

 

Заступник голови - керівник апарату

 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали